Ordlista och definitioner

Ordlistan innehåller begrepp som används inom ämnesområdet för kontrollerade vokabulärer.

Allmän underindelning
Underindelning som uttrycker en ämnesmässig begränsning av eller bestämning till ett allmänt ämnesord. Se även Underindelning. I Libris katalogiseringsklient heter detta Underindelning för allmänt ämnesord.
Engelsk term: Topical subdivision

Allmänt ämnesord
Ett ämnesord (begrepp, objekt eller händelse) som uttrycker vad ett verk handlar om. Se även Geografiskt ämnesord och Kronologisk ämnesord.
Engelsk term: Topical heading

Alternativ benämning se Se-hänvisning

Aspekt se Underindelning

Associativ hänvisning se Relaterad term

Bestämning se Särskiljande tillägg

Bredare term se Överordnad term

Bundet ämnesord se Kontrollerat ämnesord

Citeringsordning
Ordning i vilken föredragna termer kombineras för att utforma sammansatta ämnesord i prekoordinerade indexeringssystem.

Djupindexering
Praxis att tilldela enskilda delar av en publikation särskilda indexeringstermer. Se även Sammanfattande indexering och Uttömmande indexering.
Engelsk term: In-depth indexing

Dokumentbaserat
Ämnesordslistan baseras på den litteratur- -eller dokumentsamling som ska indexeras med ämnesorden. I fallet med LCSH är dokumentbasen Library of Congress samling. Svenska ämnesord baseras i stort på innehållet i Libris.
Engelsk term: Literary warrant

Enkel hänvisning se Se-hänvisning

Enkelt ämnesord
Huvudord som bara består av en term, t.ex. Kvinnor, Koppar, Frihet.
Engelsk term: Single word heading

Form
Den fysiska, bibliografiska, konstnärliga eller litterära karaktären hos ett verk, t.ex. lexikon, konkordanser, storstilsböcker, etc.
Engelsk term: Form

Fraskonstruktioner
Ett ämnesord som består av mer än ett ord och som kan beteckna endast ett begrepp eller relationer mellan flera enskilda begrepp, t.ex. Ekonomisk politik, Kvinnliga författare, Kristendom och buddhism, Barn till missbrukare.
Engelsk term: Multi-words heading; Multi-concept heading

Fritt ämnesord se Icke-kontrollerat ämnesord

Föredragen term
Term som används för att återge ett begrepp vid indexering.
Engelsk term: Preferred term

Genre
Genrer refererar till kategorier av verk som karaktäriseras av likartade intriger, teman, miljöer, situationer och karaktärer. Exempel på genrer är deckare och science fiction.

Genre/formterm
Eftersom det ofta är svårt att skilja på genre och form beskrivs dessa via en gemensam kategori av termer, genre/formtermer.
Engelsk term: Genre/form terms

Geografisk underindelning
En typ av underindelning som består av namn på en plats inom ett större geografiskt område som representeras av ett geografiskt huvudord. Se även Geografiskt ämnesord. I Libris katalogiseringsklient heter detta Underindelning för geografisk term.
Engelsk term: Geographic subdivision.

Geografiskt sammansatt ämnesord
Ett geografiskt ämnesord kan följas av upp till fyra geografiska underindelningar. Sammansatta geografiska ämnesord inleds med det största området som representerar platsen ifråga. Underindelningarna representerar geografiska enheter som ligger inom, eller är en del av en den enhet som beskrivs med det inledande geografiska ämnesordet.

Godkänt ämnesord se Kontrollerat ämnesord och Föredragen term

Hierarkisk relation
Genom hänvisningar kopplas termer ihop som befinner sig på olika nivåer i en hierarki. Se även Överordnad term, Underordnad term, och Relaterad term.
Engelsk term: Hierarchical reference

Huvudord
Första delen i ett sammansatt ämnesord, jfr Underindelning.

Icke-föredragen term se Se-hänvisning

Icke-kontrollerat ämnesord
Ämnesord som inte hämtas från en ämnesordslista eller tesaurus.
Engelsk term: Keyword

Kontrollerad vokabulär
En kontrollerad vokabulär är en lista över termer som är tänkta att användas för att återge innehåll i dokument. En sådan vokabulär innehåller inga synonymer utan sådana finns bara som pekare till föredragna termer, t.ex. ”Laissez-faire använd Frihandel.” En bra lista med kontrollerad vokabulär omfattar en utförlig struktur med referenser som leder användare till vidare respektive snävare termer och till relaterade termer som inte är hierarkiskt relaterade.
Engelsk term: Controlled vocabulary

Kontrollerat ämnesord
Ett ämnesord som hämtas från en ämnesordslista eller en tesaurus.

Kvalifikator se Särskiljande tillägg

Nyckelord se Icke-kontrollerat ämnesord

Okontrollerat ämnesord se Icke-kontrollerat ämnesord

Parentestillägg se Särskiljande tillägg

Postkoordinering
Återgivande av ett komplext ämne genom att tilldela enskilda termer vid indexeringstillfället och kombinera ihop dessa vid sökning.

Prekoordinering
Återgivande av ett komplext ämne genom att vid indexeringstillfället kombinera begrepp till frasämnesord, sammansättningar eller ämnesordssträngar.

Relaterad term
En se även-hänvisning från ett ämnesord till ett annat ämnesord som finns i en annan hierarki.
Engelsk term: Related term ; See also reference

Sammanfattande indexering
Praxis att tilldela indextermer eller ämnesord som representerar det övergripande innehållet i ett dokument snarare än dess enskilda delar. Se även Djupindexering och Uttömmande indexering
Engelsk term: Summarization

Sammansatt term se Sammansatt ämnesord

Sammansatt ämnesord

Sammansättningar
Flermorfemiga ord där de ingående leden var för sig skulle kunna utgöra självständiga termer, t.ex. Barocklitteratur.

Se även-hänvisning
Hänvisning mellan två kontrollerade ämnesord som finns i olika hierarkier. I Libris katalogiseringsklient kallas se även-hänvisning för Relaterad.
Engelsk term: Related term reference; See also reference

Se-hänvisning
Hänvisning från en term (en synonym) som inte används som ämnesord till den ekvivalenta term som ska användas som ämnesord. I Libris katalogiseringsklient kallas se-hänvisning för Variant och Alternativ benämning. Se-hänvisningarna är sökbara och genererar samma sökresultat som en sökning på en föredragen term.
Engelsk term: Use reference; See reference

Smalare term se Underordnad term

Syntax
Reglerna som kontrollerar hur enskilda ord eller fraser kombineras för utformning av färdiga ämnesord.
Engelsk term: Syntax

Särskiljande tillägg
Term inom parentes som läggs till ett ämnesord för att särskilja mellan olika betydelser hos identiska termer eller för att klargöra betydelsen av ett ämnesord, t.ex. Bevis (juridik); Bevis (logik); C (programspråk).
Engelsk term: Qualifier

Tesaurus
Kontrollerad ordlista med de semantiska relationerna mellan termerna angivna. Är ofta hierarkiskt ordnad med relationer mellan vidare och snävare termer och mellan termer med associativ betydelse. I riktlinjerna för Svenska ämnesord används inte termen tesaurus. Se även Ämnesordslista
Engelsk term: Thesaurus

Underindelning
Term som kombineras med ett huvudord och utgör en bestämning till eller begränsning av huvudordet. Se även Allmän underindelning och Geografisk underindelning
Engelsk term: Subdivision

Underordnad term
Ämnesord som har en snävare betydelse än ett annat ämnesord i samma hierarki, och som förbinds med den överordnade termen med en hierarkisk relation. I Libris katalogiseringsklient Smalare.
Engelsk term: Narrower term

Uttömmande indexering
Praxis att tilldela indextermer eller ämnesord som representerar alla betydelsefulla begrepp eller aspekter av ett ämne. Se även Djupindexering och Sammanfattande indexering
Engelsk term: Exhaustive indexing

Underindelning för allmänt ämnesord se Allmän underindelning

Underindelning för geografisk term se Geografisk underindelning

Variant se Se-hänvisning

Ämnesanalys
Processen att analysera det intellektuella innehåller i ett verk. Resultatet kan visas i en katalog eller bibliografi genom notationssymboler, som i klassifikationssystem, eller genom språkliga termer som ämnesord eller deskriptorer.
Engelsk term: Subject analysis

Ämnesord
Term som beskriver ett verks ämne. Termen kan bestå av ett eller flera ord och innehålla en, eller i vissa fall, flera underindelningar.
Engelsk term: Subject heading

Ämnesordsindexera
Att analysera ett verks innehåll och förse det med ämnesord.

Ämnesordslista
Lista över kontrollerade ämnesord som är godkända för användning. Ämnesordslistor kan också innehålla se-hänvisningar från termer som inte ska användas som ämnesord, och se även-hänvisningar mellan olika ämnesord. Se även Tesaurus
Engelsk term: Subject headings list

Ämnesordssträng se Sammansatt ämnesord

Överordnad term
Ämnesord som är en vidare term än ett annat ämnesord i samma hierarki och som förbinds med den underordnade termen med en hierarkisk relation.
Engelsk term: Broader term

Senast uppdaterad

INNEHÅLL PÅ SIDAN

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET