Kärnelement och obligatoriska element

Vissa element i RDA är kärnelement. Utöver dessa finns ytterligare element som är obligatoriska enligt Libris-praxis.

FRBR-modellen

Strukturen i RDA Toolkit Länk till annan webbplats. bygger på FRBR-modellens entiteter: verk, uttryck, manifestation, exemplar, agenter och ämnen samt relationerna mellan dessa entiteter.

I FRBR-modellen finns entiteterna verk och uttryck. De motsvaras i Libris katalogisering av verk. Entiteten manifestation i FRBR-modellen motsvaras i Libris katalogisering av instans.

Entiteterna verk, uttryck, manifestation och exemplar är olika nivåer av bibliografisk information:

  • Verket är den mest abstrakta nivån, den intellektuella eller konstnärliga skapelsen.
  • Uttrycket är den form verket får varje gång det förverkligas.
  • Manifestationen är den fysiska gestaltningen av ett uttyck, det vill säga en särskild utgåva av en titel.
  • Exemplaret är den enskilda representationen av en manifestation, det vill säga det fysiska objektet.

Ett verk kan ha flera uttryck, ett uttryck flera manifestationer, och en manifestation flera exemplar och information som knyts till de högre nivåerna kan ärvas av de underliggande nivåerna.

I Libris är denna modell inte färdigutvecklad. Verk och uttryck är i nuläget inbäddade i instansen och information som hör till dem måste upprepas vid beskrivning av varje ny instans. Från och med Libris version 1.33 kommer verk att brytas ut för skönlitteratur på svenska.

RDA:s element

RDA innehåller en uppsättning element som kan användas för att beskriva entiteterna och deras relationer, samt riktlinjer för hur dessa ska anges.

I Libris katalogisering motsvaras elementen av s.k. egenskaper.

Kärnelement

RDA definierar ett antal element som kärnelement (core elements). Dessa är utvalda för att stödja de mest grundläggande användarbehoven (definieras i FRBR och FRAD) och bör, om de är tillämpliga och lätt åtkomliga, alltid anges i en beskrivning av en entitet.

Obligatoriska element enligt Librispraxis

Utöver kärnelementen i RDA kan en organisation besluta om att ytterligare element ska vara obligatoriska. Kungliga biblioteket (KB) har tagit fram ett antal element som är obligatoriska enligt Librispraxis (om de är tillämpliga och lätt tillgängliga).

Övriga element

För RDA:s övriga element gäller att de ska anges om de behövs för att användaren ska kunna identifiera eller välja rätt resurs bland liknande resurser.

Beskrivningsnivåer

Vid katalogisering i Libris anges beskrivningsnivå. En beskrivning av en entitet på miniminivå bör innehålla alla RDA:s kärnelement (som är tillämpliga och lätt tillgängliga). En beskrivning på biblioteksnivå bör innehålla RDA:s kärnelement, samt de av KB angivna obligatoriska elementen. Läs mer om beskrivningsnivå i Libris.

Senast uppdaterad

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET