Kärnelement och obligatoriska element

Vissa element i RDA är kärnelement. Utöver dessa finns ytterligare element som är obligatoriska enligt Libris-praxis.

FRBR-modellen

Strukturen i RDA Toolkitlänk till annan webbplats bygger på FRBR-modellens entiteter: verk, uttryck, manifestation, exemplar, agenter och ämnen samt relationerna mellan dessa entiteter.

RDA:s element

RDA innehåller en uppsättning element som kan användas för att beskriva entiteterna och deras relationer, samt riktlinjer för hur dessa ska anges.

Kärnelement

RDA definierar ett antal element som kärnelement (core elements). Dessa är utvalda för att stödja de mest grundläggande användarbehoven (definieras i FRBR och FRAD) och bör, om de är tillämpliga och lätt åtkomliga, alltid anges i en beskrivning av en entitet.

Obligatoriska element enligt Librispraxis

Utöver kärnelementen i RDA kan en organisation besluta om att ytterligare element ska vara obligatoriska. Kungliga biblioteket (KB) har tagit fram ett antal element som är obligatoriska enligt Librispraxis (om de är tillämpliga och lätt tillgängliga).

Övriga element

För RDA:s övriga element gäller att de ska anges om de behövs för att användaren ska kunna identifiera eller välja rätt resurs bland liknande resurser.

För information om kärnelement respektive obligatoriska element för de olika entiteterna, se respektive undersida: Manifestation, Verk och uttryck, Agenter, Relationer.

Beskrivningsnivåer

Vid katalogisering i Libris anges beskrivningsnivå. En beskrivning av en entitet på miniminivå bör innehålla alla RDA:s kärnelement (som är tillämpliga och lätt tillgängliga). En beskrivning på biblioteksnivå bör innehålla RDA:s kärnelement, samt de av KB angivna obligatoriska elementen. Läs mer om beskrivningsnivå i Libris.

I Libris katalogisering motsvaras elementen av s.k. egenskaper. Entiteten manifestation motsvaras av instans och entiteterna verk och uttryck av verk.

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET