Tidsangivelser - RDA 1.9

När produktionstid, utgivningstid, distributionstid eller tillverkningstid saknas i resursen, ska i vissa fall en tidsangivelse suppleras. I RDA 1.9 Länk till annan webbplats. finns riktlinjer för hur suppleringen ska göras. Här är samma riktlinjer anpassade till svenska förhållanden.

Generella riktlinjer

RDA 1.9.1 Länk till annan webbplats.

När tidsuppgift anges som den förekommer i källan, tillämpa riktlinjerna i Tal angivna med siffror eller med bokstäver - RDA 1.8.

Tillämpa riktlinjerna i RDA 1.9.2 Länk till annan webbplats. när tidsuppgiften inte förekommer i källan, och därför suppleras, för följande element:

  • produktionstid
  • utgivningstid
  • distributionstid
  • tillverkningstid

För tilläggsinstruktioner om hur man anger tidsuppgifter enligt den kristna kalendern, se den svenska översättningen av Appendix H.

Tidsangivelser hämtade från en källa utanför resursen

RDA 1.9.2 Länk till annan webbplats.

Ange en supplerad tidsuppgift för produktionstid, utgivningstid, distributionstid och tillverkningstid enligt instruktionerna nedan. Klamra uppgiften.

I Libris katalogisering anges supplerade tidsangivelser i egenskapen Datum under respektive typ av tid. Läs mer om hur egenskaper för tidsangivelser anges i Libris under Produktionstid, Utgivningstid, Distributionstid respektive Tillverkningstid.

Känt år

Om året är känt, ange året.

/ Datum: [2003]

Ett av två på varandra följande år

Om året är ett av två på varandra följande år, ange båda åren åtskilda av eller.

/ Datum: [1971 eller 1972]

Troligt år

Om det troliga året är känt, ange året följt av frågetecken.

/ Datum: [1969?]

Troligt tidsintervall

Om det troliga året faller inom ett visst tidsintervall, ange tidsintervallet. Skriv mellan, följt av det tidigaste året och sedan och följt av det senaste året, följt av frågetecken.

/ Datum:

  • [mellan 1840 och 1849?] (Sannolikt årtionde)
  • [mellan 1800 och 1899?] (Sannolikt århundrade)

Tidigaste och/eller senaste kända datum

Om det tidigast möjliga datumet är känt, ange ej före följt av datumet.
Om det senast möjliga datumet är känt, ange ej efter följt av datumet.

/Datum:

  • [ej före 21 augusti 1492]
  • [ej efter 21 augusti 1492]

Om både det tidigast möjliga och det senast möjliga datumet är känt, ange mellan, följt av det tidigast möjliga datumet, sedan och och det senast möjliga datumet .

/ Datum: [mellan 21 augusti 1899 och 2 mars 1900]

Senast uppdaterad

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET