Bidrag

Med bidragskatalogisering, eller artikelindexering, menas katalogisering av t.ex. artiklar i tidskrifter eller kapitel i en monografi.

I Libris hittar man bara vissa enskilda artiklar och bidrag. Det beror på att bidragskatalogisering av resursskäl bara kunnat göras i begränsad omfattning. 

För mer information se Historik över bidragskatalogisering.

Arbetsgång för katalogisering av bidrag

Kom ihåg att:

 • Kontrollera först att bidraget inte redan finns i Libris.
 • Om den publikation som bidraget ingår i saknas i Libris, kontrollera om andra bidrag ur samma värdpublikation redan finns katalogiserade. I dessa är värdpublikation beskriven som en lokal entitet och det är viktigt att den beskrivs på ett enhetligt sätt i alla bidrag. Använd i sådana fall gärna Kopiera-funktionen i Libris katalogisering, men kom ihåg att ändra alla aktuella uppgifter.
 • I vissa bidrag är värdpublikationen beskriven som en lokal entitet även om den har en post i Libris. Om du kopierar ett sådant bidrag så glöm inte att ersätta den lokala entiteten med en länkad entitet.

För mer information se nedan, Är del av.

Länkning mellan värdpublikation och ingående delar

För att länkningen mellan värdpublikation och ingående delar ska fungera i Webbsök behöver du märka den bibliografiska posten för värdpublikationen.
Gör märkningen genom att lägga in en Systemteknisk anmärkning i posten för värdpublikationen.

För mer information se Adminmetadata i Libris, Systemteknisk anmärkning.

Systemteknisk anmärkning / Benämning: Indexeringslänk

Katalogisering av samma text ur flera värdpublikationer

Samma text kan publiceras i två eller flera publikationer. Vill du katalogisera fler än en publicering skapar du en bibliografisk post för varje publicering. Vid behov kan du lägga in en anmärkning som talar om att texten är publicerad på flera ställen.

Katalogisering av bidrag i monografiska årsboksårgångar och tidskriftshäften

Ibland kan en årsboksårgång eller ett tidskriftshäftet ha en monografisk eller tematisk karaktär med egen, distinkt titel, fullständig titelsida o.s.v., eller en tematitel. I vissa fall katalogiseras de så som monografier.

Librispraxis: Vid katalogisering av bidrag i monografiska årsboksårgångar och tidskrifthäften länka alltid till årsbokens eller tidskriftens huvudpost, även om årsboksårgången eller tidskriftshäftet katalogiserats separat som monografi. Detta ger dels ett enklare arbetssätt, dels flera fördelar vid sökning av bidrag ur en viss årsbok eller tidskrift.

För tydlighetens skull och för att underlätta för användarna kan du:

 • Lägga in tematiteln eller motsvarande som serieuppgift i bidragsposten.
 • Lägga in en förklarande anmärkning i den monografiska posten som beskriver årsboksårgången eller tidskriftshäftet.

Monografisk årsboksårgång

Bidragspost
Seriemedlemskap / Serieuppgift: Begravningsseder i förändring
Har del: Småländska kulturbilder [länkas]

Monografisk post för årsboksårgången
Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Artiklar ur denna årgång söks i LIBRIS via årsboken Småländska kulturbilder

Monografiskt tidskriftshäfte

Bidragspost
Seriemedlemskap / Serieuppgift: Trädgårdar och parker : historia, dagsläge
Har del: Bebyggelsehistorisk tidskrift [länkas]

Monografisk post för tidskriftshätet
Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Artiklar ur detta häfte söks i LIBRIS via Bebyggelsehistorisk tidskrift

Mallarna Tryckt bidrag och Elektroniskt bidrag

Det finns även mallar för bidrag. De innehåller många av egenskaperna som ska ingå, men du kan behöva lägga till andra manuellt.

Nedan följer en lista på de egenskaper som kan ingå i ett bidrag.

Adminmetadata

Bibliografikod

För allmänna anvisningar om bibliografikod se Adminmetadata i Libris, Bibliografikod.

Bibliografi / Bibliotek / Sigel:

 • Suecana extranea - SUEC
 • Göteborgs universitetsbibliotek KvinnSam - KVIN

Länka till entitet. Observera att bibliografikod ska anges endast av de bibliotek som arbetar med respektive bibliografi.

Manifestation (Instans)

Instanstyp för bidrag i tryckt publikation: Tryck

Instanstyp för bidrag i elektronisk publikation: Elektronisk

Utgivningssätt

Monografiska bidrag:

Libris

 • Utgivningssätt
  Välj typ från lista: Del av sammansatt resurs

MARC21

 • 000/07: a- Monografisk resurs manifesterad som del av värdpublikation

Normalvärde. Hit t.ex. artiklar i en tidskrift/årsbok eller artiklar/kapitel i en monografi.

Fortlöpande bidrag:

Libris

 • Utgivningssätt
  Välj typ från lista: Del av sammansatt seriell resurs

MARC21

 • 000/07: b - Fortlöpande resurs manifesterad som del av värdpublikation

Hit t.ex. artikelserier och fortlöpande temaartiklar som registreras i en gemensam post.

Utgivningssätt: Del av sammansatt resurs

Medietyp

För allmänna anvisningar om medietyp se Manifestation (Instans), Medietyp.

Bidrag i tryckt publikation

Medietyp: omedierad (kod: n)

Länka till entitet.

Bidrag i elektronisk publikation

Medietyp: dator (kod: c)

Länka till entitet.

Bärartyp

För allmänna anvisningar om bärartyp se Manifestation (Instans), Bärartyp.

Bidrag i tryckt publikation

Bärartyp: volym (kod: nc)

Länka till entitet.

Bidrag i elektronisk publikation

Bärartyp: onlineresurs (kod: cr), Onlineutgåva (kod: o), Onlineresurs (kod: r)

Länka till entitet.

Identifikator

För allmänna anvisningar om Identifikator, se Manifestation (Instans), Identifikator för manifestationen.

Bidrag i elektroniska publikationer har ofta en egen identifikator, se URN, DOI, handle nedan.

Ange typ av identifikator och identifikatorn om tillämpligt.

URN, DOI, handle

Om identifikatorn (URN, DOI eller handle) går att fastställa via en länk i Tillhörande media bör den också lyftas upp under Identifikator.

Identifikatorn är normalt den del som följer efter den bas-URL som pekar på aktuell uppslagstjänst.
Exempel: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-167442

Libris

 • Identifikator / [typ av identifikator] / Värde

  Välj typ av identifikator under Identifikator, till exempel:
  - URN
  - DOI
  - Hdl (= handle)
  Lägg in identifikatorn under Värde.

MARC21

 • 024 7/- #a #2

Identifikator / URN / Värde: urn:nbn:se:kb:dig-20909572

Titel

För allmänna anvisningar om titel, se Manifestation (Instans), Titel.

Ange övrig titelinformation, varianttitel, delbeteckning, deltitel och parallelltitel om tillämpligt.

Har titel / Titel / Huvudtitel: Astrid Lindgrens "mest problematiska bok"
Har titel / Titel / Övrig titelinformation: ontologi, genre och funktion i Sunnanäng

Upphovsuppgift

För allmänna anvisningar om upphovsuppgift, se Manifestation (Instans), Upphovsuppgift.

Ange upphovsuppgift om tillämpligt.

Upphovsuppgift: av Sten Wistrand

Utgivningsuppgift

För allmänna anvisningar om utgivningsuppgift se Manifestation (Instans), Utgivningsuppgift.

Observera att för bidrag anges endast ugivningsland och utgivningstid.

Utgivning / Primär utgivning / Land: Sverige

Länka till entitet.

Utgivning / Primär utgivning / År: 2015

År får endast innehålla siffror (0-9) och bokstaven u.

Anmärkning

För allmänna anvisningar om anmärkning se Manifestation (Instans), Anmärkning om manifestationen.

Tillhörande media

Ange här en URL till artikeln eller till en samlingssida där den presenteras. Välj det mest beständiga länkmålet.

 • För fritt tillgängliga elektroniska artiklar: använd Tillhörande media under Instans för att ange URL till resursen.
 • För avtalsbundna eller endast lokalt tillgängliga elektroniska artiklar: använd Tillhörande media i beståndsposten för att ange URL till resursen.

Libris

 • Tillhörande media / Mediaobjekt / Katalogisatörens anmärkning
 • Tillhörande media / Mediaobjekt / Utgivare - [länka]
 • Tillhörande media / Mediaobjekt / URI
 • Tillhörande media / Mediaobjekt / Villkor för användning och åtkomst - [länka]
 • Tillhörande media / Mediaobjekt / Offentlig anmärkning

  För fritt tillgängliga resurser, använd Tillhörande media under Instans för att lägga in en URL till resursen. Klistra in aktuell URL i egenskapen URI (856 #u).

  För en fritt tillgänglig e-resurs, ange gärna en Creative Commons-licens genom att länka till en sådan entitet under Villkor för användning och åtkomst.

  Det går också att ange "Fritt tillgänglig" genom att länka till den entiteten under Villkor för användning och åtkomst (856 #z).
  Vid behov, lägg till egenskapen Utgivare under Villkor för åtkomst och användning och länka till en agent (856 #z). Om du länkar till entiteter under båda dessa egenskaper kommer denna kombinerade fras att skapas automatiskt i 856 #z:
  "Fritt tillgänglig via [den länkade utgivaren]"
  För agenter som har flerledade namn fungerar inte denna metod. Använd då i stället Offentlig anmärkning för att skriva in en fras.

  För en avtalsbunden e-resurs eller annan e-resurs som bara är lokalt tillgänglig, ange Tillhörande media i beståndsposten. Ange URL för den leverantörsplattform genom vilken biblioteket har tillgång till avtalsbundna databaser och andra e-resurser. Förtydliga med lämplig anmärkningsfras i Offentlig anmärkning (856 #z).

  Vid behov, lägg in en arbetsnotering eller liknande i Katalogisatörens anmärkning (856 #x).

MARC21

 • 856 4/0 #u #x #z

  Från och med Libris version 1.24 exporteras både länkade entiteter under Tillhörande media / Villkor för användning och åtkomst och fraser i Tillhörande media / Offentlig anmärkning till 856 #z.

Tillhörande media för en fritt tillgänglig e-resurs

Instans

Tillhörande media / Mediaobjekt / Villkor för användning och åtkomst: CC0 1.0 universell - [länka]
Tillhörande media / Mediaobjekt / URI: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-167442

MARC21:
856 4/0#u http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-167442 #z CCO 1.0 universell

Tillhörande media för en avtalsbunden e-resurs

Bestånd

Tillhörande media / Mediaobjekt / Offentlig anmärkning: Tillgänglig för användare inom Stockholms universitet
Tillhörande media / Mediaobjekt / URI: http://link.sub.su.se/sfxsub?url_ver=Z39.88-2004&ctx_ver=Z39.88 ...

MARC21:
856 4/0#u http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-167442 #z Tillgänglig för användare inom Stockholms universitet

Är del av

Här anger du värdpublikationen, d.v.s. den publikation som bidraget ingår i.

Mallarna är förberedda för att beskriva värdpublikationen som lokal entitet, men i första hand bör du länka till värdpublikationen. Du bör endast beskriva värdpublikationen som lokal entitet i de fall den inte har en post i Libris.

Libris

 • Är del av
  Länka till värdpublikationen

MARC21

 • 773
Exempel på länkad värdpublikation

Värdpublikation som lokal entitet

Om värdpublikationen inte finns i Libris får du beskriva den som lokal entitet under Är del av / Instans.

Värdpublikation med primär medverkan

Länka i första hand till en befintlig agent. Om en sådan saknas, skapa gärna en agent som länkad entitet enligt Riktlinjer för löpande auktoritetsarbete i Libris Länk till annan webbplats. och länka till den. Lägg i sista hand in agenten som lokal entitet, se Auktoritetsarbete och agenter, Agenter som lokala entiteter.

Länka till Funktion.

Libris

 • Är del av / Instans / Instans av Verk / Verk / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent
 • Är del av / Instans / Instans av Verk / Verk / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion

MARC21

 • 773 #a

Mallarna är förberedda för att skriva in primär medverkan under Är del av / Instans / Instans av verk / Verk / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent / Agent / Benämning. Det beror på att i tidigare versioner av Libris katalogisering blev MARC-exporten felaktig annars. Detta är nu åtgärdat, men mallarna är inte uppdaterade.

Övriga egenskaper för värdpublikationen

Identifikator

Om värdpublikationen är en monografi, t.ex. ett samlingsverk, ange ISBN här.

Om värdpublikationen är en seriell resurs, t.ex. en tidskrift, ange ISSN här (när sådant finns).

För allmänna anvisningar om Identifikator, se Manifestation (Instans), Identifikator för manifestationen.

ISBN

Libris

 • Är del av / Instans / Identifikator / ISBN / Värde

MARC21

 • 773 #z

ISSN

Libris

 • Är del av / Instans / Identifikator / ISSN / Värde

MARC21

 • 773 #x

Titel

Libris

 • Är del av / Instans / Har titel / Titel / Huvudtitel

MARC21

 • 773 #t

Om värdpublikationen är en monografi, ange huvudtitel och eventuell övrig titelinformation åtskild med interpunktion i Huvudtitel. Om Övrig titelinformation ska anges eller inte, är en bedömningsfråga. Huvudtiteln kan i vissa fall vara ganska intetsägande medan övrig titelinformation ger tydligare information om innehållet. Dessutom minskar risken för sammanblandning av verk med samma huvudtitel.
Om värdpublikationen är en årsbok eller tidskrift, ange nyckeltiteln (om värdpublikationen har ISSN), annars huvudtiteln.

Uppgift om produktion, utgivning, distribution och/eller tillverkning

Om värdpublikationen är en monografi, ange utgivningstiden för monografin.

Libris

 • Är del av / Instans / Uppgift om produktion, utgivning, distribution och/eller tillverkning

MARC21

 • 773 #d

Placering i värdpublikationen

Här anges vilken årgång och/eller nummer av värdpublikationen bidraget är publicerat i samt bidragets paginering åtskilda med interpunktion.
Utformningen av uppgifterna bygger främst på boken Bibliografiska referenser, utarbetad av SIS - allmänna standardiseringsgruppen [av Sten Hedberg med stöd av en arbetsgrupp utsedd av SAB:s kommitté för katalogisering och klassifikation]. - Stockholm : Standardiseringskommissionen i Sverige (SIS), 1991.

Observera att placeringen i värdpublikationen ligger i en särskild egenskap i Libris medan den ligger i samma fält som de andra uppgifterna som rör värdpublikationen i MARC21.

Placeringen i värdpublikationen ska anges både när värdpublikationen beskrivs som lokal entitet och när den länkas.

Libris

 • Del

MARC21

 • 773 #g

För bidrag i årsbok, tidskrift eller dagstidning ange årgång och/eller nummer samt paginering.
För bidrag i monografi ange paginering.

Exempel på värdpublikation som lokal entitet

Här följer några exempel på hur du beskriver olika typer av värdpublikationer som lokala entiteter.

Glöm inte att du i första hand bör länka till värdpublikationen. Du bör endast beskriva värdpublikationen som lokal entitet i de fall den inte har en post i Libris.

För exempel på bidrag med länk till värdpublikationen, se Exempelposter nedan.

Bidrag i tidskrift

Är del av / Instans / Identifikator / ISSN / Värde: 0046-7596
Är del av / Instans / Har titel / Titel / Huvudtitel: Historisk tidskrift för Finland
Del: 2002(87):2, sidorna [145]-172

Bidrag i årsbok

Är del av / Instans / Identifikator / ISSN / Värde: 0348-9833
Är del av / Instans / Har titel / Titel / Huvudtitel: Karolinska förbundets årsbok
Del: 2000, sidorna [215]-217

Bidrag i monografi (samlingsverk) med titel som huvuduppslag

Är del av / Instans / Identifikator / ISBN / Värde: 8270993565
Är del av / Instans / Har titel / Titel / Huvudtitel: Med Clio til Kringsjå : festskrift til riksarkivar John Herstad
Är del av / Instans / Uppgift om produktion, utgivning, distribution och/eller tillverkning: 2002
Del: Sidorna 379-390

Bidrag i monografi med person som huvuduppslag

Är del av / Instans / Instans av Verk / Verk / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Carlsson, Magnus, 1947- [länkas]
Är del av / Instans / Instans av Verk / Verk / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Författare [länkas]
Är del av / Instans / Identifikator / ISBN / Värde: 9127354350
Är del av / Instans / Har titel / Titel / Huvudtitel: Från mjältbrand till Che Guevara : nedslag i medicinhistorien
Är del av / Instans / Uppgift om produktion, utgivning, distribution och/eller tillverkning: 2002
Del: Sidorna [60]-72 : illustrationer

Bidrag i monografi med institution som huvuduppslag

Är del av / Instans / Instans av Verk / Verk / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Sverige. Socialtjänstkommittén [länkas]
Är del av / Instans / Instans av Verk / Verk / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Författare [länkas]
Är del av / Instans / Identifikator / ISBN / Värde: 9138134322
Är del av / Instans / Har titel / Titel / Huvudtitel: Frivilligt socialt arbete : kartläggning och kunskapsöversikt : rapport
Är del av / Instans / Uppgift om produktion, utgivning, distribution och/eller tillverkning: 1993
Del: Sidorna 217-241

Bidrag i monografi med konferens som huvuduppslag

Är del av / Instans / Instans av Verk / Verk / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: International Congress on Military History (26 : Stockholm : 2000) [länkas]
Är del av / Instans / Instans av Verk / Verk / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Författare [länkas]
Är del av / Instans / Identifikator / ISBN / Värde: 916311254X
Är del av / Instans / Har titel / Titel / Huvudtitel: La guerre totale : la défense totale, 1789-2000 : actes
Är del av / Instans / Uppgift om produktion, utgivning, distribution och/eller tillverkning: 2001
Del: Sidorna 253-262

Verk och uttryck

Verkstyp: Text

Föredragen titel för verket

Ange vid behov den föredragna titeln för verket.
För allmänna anvisningar om föredragen titel för verket, se Verk och uttryck, Föredragen titel för verket.

Medverkan och funktion

För anvisingar och exempel, se Relationer till agenter.

Språk

För allmänna anvisningar om uttryckets språk, se Verk och uttryck, Språk.

Ange språket genom att länka till entitet. Ange flera språk vid behov.

Översättning av

Länka till originalets språk. Ange också originalets titel under Har titel / Titel / Huvudtitel, under Översättning av.

Genre/form

För anvisningar och exempel, se Svenska ämnesord genre/form.

Klassifikation och ämnesord

För anvisningar och exempel, se Relationer till ämnen.

Innehållstyp

För allmänna anvisningar om innehållstyp, se Verk och uttryck, Innehållstyp Länk till annan webbplats..

Innehållstyp: text (kod: txt)

Länka till entitet.

Exempelposter

Bidrag i tidskrift

Adminmetadata
Bibliografi:
BULB - Barn- och ungdomsbibliografin - BULB [länkas]

Instans av verk
Verkstyp:
Text
Medverkan och funktion / Medverkan / Primär medverkan / Agent: Israelson, Per, 1974- [länkas]
Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion: Författare (Kod: aut) [länkas]
Språk: Svenska [länkas]
Genre/Form: Analys och tolkning - saogf
Ämne: Tecknade serier - sbiao ; 2020-talet - sao
Innehållstyp: Text

Instans
Instanstyp: Instans
Utgivningssätt: Del av sammansatt resurs
Medietyp: omedierad (Kod: n)
Bärartyp: volym (Kod: nc)
Har titel / Titel / Huvudtitel: Delad uppmärksamhet
Har titel / Titel / Övrig titelinformation: minne och identitet i den tecknade serien
Upphovsuppgift: Per Israelson
Utgivning / Primär utgivning / Land: Sverige
Utgivning / Primär utgivning / År: 2021
Är del av: Opsis barnkultur - Opsis barnkultur om barnkultur för vuxna [länkas]
Del:
2021:1, sidorna 36-41

Bidrag i monografi

Adminmetadata
Bibliografi:
Göteborgs universitetsbibliotek KvinnSam - KVIN [länkas]

Instans av verk
Verkstyp:
Text
Medverkan och funktion / Medverkan / Primär medverkan / Agent: Arrhenius, Birgit, 1932- [länkas]
Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion: Författare (Kod: aut)
Språk: Svenska
Ämne: Awidsson, Greta, 1906-1998 [länkas] ; Arkeologer - kao ; Sverige - kao ; 1900-talet - kao
Innehållstyp: Text (Kod: txt)

Instans
Instanstyp: Tryck
Utgivningssätt: Del av sammansatt resurs
Medietyp: omedierad (Kod: n)
Bärartyp: volym (Kod: nc)
Har titel / Titel / Huvudtitel: Greta Arwidsson
Har titel / Titel / Övrig titelinformation: (1906-1998)
Upphovsuppgift: Birgit Arrhenius
Utgivning / Primär utgivning / Land: Sverige [länkas]
Utgivning / Primär utgivning / År: 2020
Är del av: Svenska arkeologer [länkas]
Del: Sidorna 325-333

Senast uppdaterad

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET