Databaser / webbplatser

Databaser och webbplatser räknas som integrerande resurser.

Integrerande resurser

Integrerande resurser kännetecknas av att uppdateringar (nytt och förändrat material) infogas som en integrerad del i helheten. I motsats till seriella resurser saknas därför alfanumeriska och/eller kronologiska beteckningar. De vanligaste kategorierna av integrerande onlineresurser är uppdaterande databaser och uppdaterande webbplatser.

Databaser

En databas är en samling av till varandra logiskt relaterade datamängder (tidskriftsartiklar, bibliografiska referenser, bilder, statistisk information etc.) som lagras tillsammans i en eller flera datafiler och vanligen skapas och underhålls i ett databashanteringssystem.
Exempel på databaser: Criminal justice abstracts, UNdata, Cambridge core

En fulltextdatabas som innehåller e-tidskrifter eller e-böcker kan katalogiseras manuellt samtidigt som bibliografiska poster för de enskilda titlar som ingår i databasen ofta kan maskingenereras. Se E-resurser från länkserver Länk till annan webbplats..

Webbplatser

En webbplats är en sammanhängande samling av texter, dokument, bilder och multimedia som lagras på en webbserver, och som är nåbar över webben. Till skillnad från en e-tidskrift, så publiceras innehåll löpande på en webbplats.
Exempel på webbplatser: Demokrati100.se, Vogue Scandinavia, Magasinet hockey.se

Adminmetadata

Se Adminmetadata i Libris.

Manifestation (Instans)

För allmänna anvisningar om egenskaper under Manifestation (Instans), se Manifestation (Instans).

Instanstyp

Libris

 • Instansstyp: Elektronisk

MARC21

 • 007/00: c = Koder för fysiska egenskaper: Digitalt lagrade resurser

Identifikator

RDA 2.15 Länk till annan webbplats.

Identifikator för manifestationen är ett kärnelement. En identifikator är en teckensträng som är knuten till manifestationen, till exempel ISSN. Uppgift om identifikator kan hämtas från valfri källa.

För allmänna anvisningar om identifikatorer se Manifestation (Instans), Identifikator för manifestationen.

ISSN

ISSN är ett internationellt standardnummer för seriella och integrerande resurser. Resurser utgivna av svenska utgivare tilldelas ISSN av ISSN Sverige Länk till annan webbplats. på Kungliga biblioteket.

Ett ISSN-nummer är alltid knutet till en nyckeltitel som är unik, se ovan under Nyckeltitel.

ISSN anges under Identifikator / ISSN / Värde. Ange bindestreck enligt modellen 1122-3344.

Libris

 • Identifikator / ISSN / Värde: Korrekt ISSN

MARC21

 • 022 0/_ #a Korrekt ISSN

Vid behov används även följande egenskaper:

Libris

 • Identifikator / ISSN / Felaktigt ISSN

MARC21

 • 022 0/_ #y

Om ISSN för e-resursen står i den tryckta manifestationen (eller tvärtom) lägger man detta nummer i egenskapen Felaktigt ISSN i posten för den tryckta manifestationen.

Observera att båda ISSN anges inom samma Identifikator (upprepa inte Identifikator).

Utgivningssätt

Libris

 • Utgivningssätt
  Välj från lista: Integrerande resurs


MARC21

 • 000/07: i - Integrerande resurs

Medietyp

Libris

 • Medietyp: Dator
  Länka till entiteten: dator, computer (Kod: c)


MARC21

 • 337 #a computer #b c #2 rdamedia

Bärartyp

För allmänna anvisningar om Bärartyp, se Manifestation (Instans), Bärartyp.

Libris

 • Bärartyp
  För en onlineresurs, länka till: onlineresurs (Kod: cr)

  För en CD-ROM, DVD-ROM eller Blu-ray Disc - länka till: datorskiva, computer disc (kod: cd)
  För ett USB-minne eller minneskort - länka till: datorminnesmodul, computer chip cartridge, cb (kod: cb)


MARC21
För en onlineresurs:

 • 338 #a online resource #b cr #2 rdacarrier

  Från och med Libris version 1.24 skapas dessutom automatiskt koderna:
  007/00: "c" (= digitalt lagrade resurser)
  007/01 (= särskild bärarbeteckning): "r" (= fjärranslutning)
  008/23 (= form för manifestationen): "o" (= onlineutgåva)
  när du länkar till onlineresurs (Kod: cr)

För CD-ROM, DVD-ROM, Blue-ray Disc:

 • 338 #a computer disc #b cd #2 rdacarrier

 • 007/00: c
 • 008/23: o

För USB-minne, minneskort:

 • 338 #a computer chip cartridge #b cb #2 rdacarrier
 • 007/00: c
 • 008/23: o

Bärartyp: onlineresurs, online resource (kod: cr)

Titel

För allmänna anvisningar om titel se Manifestation (Instans), Titel.

Felaktigheter
Rätta uppenbara felaktigheter i huvudtiteln för en seriell resurs. Ange den felaktiga titeln som en varianttitel (RDA 2.3.1.4 Länk till annan webbplats.).

Akronymer och fullständig form
Om huvudtiteln i den föredragna källan förekommer både i fullständig form och i form av en akronym eller i förkortad form, välj den fullständiga formen som huvudtitel (RDA 2.3.2.5 Länk till annan webbplats.).

Om akronymen anses viktig för identifikation eller åtkomst anges den antingen som övrig titelinformation (RDA 2.3.4 Länk till annan webbplats.), eller som varianttitel (RDA 2.3.6 Länk till annan webbplats.). ISSN Sverige följer ISSN Manual och anger akronymen som del av huvudtitel (en typ av varianttitel).

Har titel / Titel / Huvudtitel: Advances in cellular and molecular otolaryngology
Har titel / Titel / Del av huvudtitel / Huvudtitel: ACMO

Titelbyte för integrerande resurser

Om en integrerande resurs byter huvudtitel, görs normalt ingen ny beskrivning, se RDA 2.3.2.12.3 Länk till annan webbplats.. Ersätt den gamla titeln med den nya och ange den gamla huvudtiteln i Tidigare titel.

Observera att för integrerande resurser som har ISSN gäller andra regler. Om huvudtiteln genomgår en större förändring tilldelas resursen ett nytt ISSN och en ny beskrivning görs. Om en integrerande resurs med svenskt ISSN byter huvudtitel, meddela ISSN Sverige Länk till annan webbplats..

Libris

 • Har titel / Tidigare titel / Huvudtitel


MARC21

 • 247 4/2 #u

Behandling vid titeländring

Libris

 • Behandling vid titeländring
  Länka till: Katalogposten avser integrerande resurs

MARC21

 • 008/34: 2 - Katalogposten avser integrerande resurs

Nyckeltitel

Nyckeltitel är en unik titel för en seriell resurs med ISSN. Nyckeltitel är inte ett kärnelement men obligatoriskt enligt Librispraxis för resurser med ISSN.
Läs mer om hur man anger ISSN under Identifikator för manifestationen.

Det är respektive lands ISSN-central som tilldelar resurser nyckeltitlar och i Sverige görs det av ISSN Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Kungliga biblioteket. Övriga Libriskatalogisatörer ska inte ange nyckeltitel för svenska resurser men det är bra att känna till hur de konstrueras. Större förändringar i nyckeltiteln kräver ny post och nytt ISSN.

Libris

 • Har titel / Nyckeltitel / Huvudtitel
 • Har titel / Nyckeltitel / Särskiljande tillägg

MARC21

 • 222 #a #b

Har titel / Nyckeltitel / Huvudtitel: Vogue Scandinavia
Har titel / Nyckeltitel / Särskiljande tillägg: (Online)

Upphovsuppgift

Om upphovsuppgiften ändras i resursen, uppdatera Upphovsuppgift så att den speglar aktuell version. Gör en anmärkning om den tidigare upphovsuppgiften om det är viktigt för identifikation eller åtkomst, se RDA 2.4.1.10.3 Länk till annan webbplats..

Libris

 • Upphovsuppgift

MARC21

 • 245 #c

Utgivning

För allmänna anvisningar om utgivningsuppgift se Manifestation (Instans), Utgivningsuppgift.

Utgivning
Välj typ från lista. För databaser och webbplatser, använd Primär utgivning.

Utgivningsland

Om utgivningslandet ändras i resursen, uppdatera Land så att det speglar aktuell version.

Land: Sverige (Kod: sw)

Länka till entitet. I mallen är "Sverige" förifyllt. Ändra vid behov.

Utgivningsplats

Om utgivningsorten ändras i resursen, uppdatera Plats så att den speglar aktuell version. Gör en anmärkning om tidigare utgivningsort om det är viktigt för identifikation eller åtkomst, se RDA 2.8.1.5.3 Länk till annan webbplats..

Utgivning / Primär utgivning / Plats / Plats / Benämning: Lund

Utgivarnamn

Om utgivarnamnet ändras i resursen, uppdatera Agent så ett den speglar aktuell version. Gör en anmärkning om tidigare utgivare om det är viktigt för identifikation eller åtkomst, se RDA 2.8.1.5.3 Länk till annan webbplats..

Utgivning / Primär utgivning / Agent / Agent / Benämning: Lunds universitet

Utgivningstid

För ytterligare instruktioner om hur man anger utgivningstid för integrerande resurser, se RDA 2.8.6.5 Länk till annan webbplats..
För allmänna anvisningar om utgivningstid, se Manifestation (Instans), Utgivningstid.

Ange startår för databasen/webbplatsen om det är känt.

Startår

Libris

 • Utgivning / Primär utgivning / Startår
  Startår får endast innehålla siffror (0-9) och bokstaven u.
  Bindestreck efter startår skapas automatiskt i marcexporten när man anger Startår. Skriv inte in bindestrecket.

MARC21

 • 008/7-10
 • 264_/1 #c
 • Om slutår inte anges, sätts utgivningsstatus (008/06) automatiskt till "c = Utgivning pågår".

Startåret är känt

Utgivning / Primär utgivning / Startår: 2004

Om databasen/webbplatsen har upphört, ange slutår om det är känt.

Om endast slutår är känt, men inte startår, ange endast slutår.

Slutår

Libris

 • Utgivning / Primär utgivning / Slutår
  Slutår får endast innehålla siffror (0-9) och bokstaven u.
  Kommentar: I Libris katalogisering skapas bindestreck före slutår automatiskt i marcexporten när man anger Slutår. Skriv inte in bindestrecket.

MARC21

 • 008/11-14
 • 264_/1 #c
 • Om slutår anges, sätts utgivningsstatus (008/06) automatiskt till "d = Utgivning avslutad".

Utgivning / Primär utgivning / Slutår: 2021

Om startår eller slutår inte är känt, ange ett ungefärligt datum inom klammer.

Datum

Libris

 • Utgivning / Primär utgivning / Datum
  Datum får innehålla text och interpunktionstecken.
  För att ange utgivningsdatum med fler än fyra positioner, till exempel klamrade årtal, skriv in det här. För att ange år utan klamrar eller andra tecken, använd endast Startår och Slutår.

MARC21

 • 264_/1 #c

Sista versionen av databasen/webbplatsen är inte tillgänglig men slutdatum är känt.

Utgivning / Primär utgivning / Startår: 2015
Utgivning / Primär utgivning / Slutår:
2021
Utgivning / Primär utgivning / Datum: 2015–[2021]

Första och sista versionen av databasen/webbplatsen är inte tillgängliga men startdatum och slutdatum är kända.

Utgivning / Primär utgivning / Startår: 2015
Utgivning / Primär utgivning / Slutår:
2021
Utgivning / Primär utgivning / Datum: [2015–2021]

Om databasen/webbplatsen upphör men startår är okänt, ange slutår föregånget av bindestreck:

Utgivning / Primär utgivning / Plats / Plats / Benämning: Uppsala
Utgivning / Primär utgivning / Agent / Agent / Benämning: Förlaget
Utgivning / Primär utgivning / Startår: uuuu
Utgivning / Primär utgivning / Slutår:
2021
Utgivning / Primär utgivning / Datum:
-2021

I detta fall måste man i Libris katalogisering skriva in bindestrecket under Datum.

Om startår och slutår är detsamma, ange endast ett år.

Utgivning / Primär utgivning / År: 2021

Anmärkningar om manifestationen

RDA 2.17 Länk till annan webbplats.

För allmänna anvisningar om anmärkning om manifestationen se Manifestation, (Instans) Anmärkning om manifestationen.

Anmärkning om titel

Resurs som saknar titel

Om resursen saknar titel men titeln kan hämtas från en källa utanför resursen, ange titeln inom klammer. Gör en anmärkning om varifrån titeln hämtats (RDA 2.3.2.10 Länk till annan webbplats. och RDA 2.17.2.3 Länk till annan webbplats.).

Konstruerad titel

Om det inte går att fastställa en huvudtitel, konstruera en huvudtitel på svenska enligt anvisningarna i RDA 2.3.2.10 Länk till annan webbplats.. En konstruerad titel anges inom klammer. Gör en anmärkning om att titeln är konstruerad (RDA 2.17.2.3 Länk till annan webbplats.).

Källa för beskrivningen

Gör en anmärkning som identifierar den senaste versionen av databasen/webbplatsen som använts som källa för beskrivningen (RDA 2.17.13.4 Länk till annan webbplats.)

Anmärkning: Katalogiserad 2021-09-17

Frekvens

RDA 2.14 Länk till annan webbplats.

Frekvens är inte ett kärnelement. Uppgiften kan hämtas från valfri källa.

Libris

Instans:

 • Frekvens
  Länka till entitet och välj ur listan.

MARC21

 • (008/18)

Frekvens: Kontinuerligt (kod: k)

Alfabet/skriftart

Libris

 • Alfabet/skriftart
  Länka till entitet och välj ur listan.

MARC21

 • 008/33

Alfabet/skriftart: Latinskt alfabet med diakriter och specialtecken (a-ö) - (Kod: b - Extended roman)

Ange här en URL till den beskrivna e-resursen eller till en samlingssida där den presenteras. Välj det mest beständiga länkmålet.

 • För fritt tillgängliga resurser: använd Tillhörande media under Instans för att ange URL till resursen.
 • För avtalsbundna e-resurser och andra e-resurser som bara är lokalt tillgängliga: använd Tillhörande media i beståndsposten för att ange URL till resursen.

Libris

 • Tillhörande media / Mediaobjekt / Katalogisatörens anmärkning
 • Tillhörande media / Mediaobjekt / URI
 • Tillhörande media / Mediaobjekt / Offentlig anmärkning


  För fritt tillgängliga resurser, använd Tillhörande media för att lägga in en URL till resursen. Klistra in aktuell URL i egenskapen URI (856 #u).

  För en fritt tillgänglig e-resurs, ange "Fritt tillgänglig" under Offentlig anmärkning (856 #z).

  För en avtalsbunden e-resurs eller annan e-resurs som bara är lokalt tillgänglig, ange Tillhörande media i beståndsposten. Ange URL för den leverantörsplattform genom vilken biblioteket har tillgång till avtalsbundna databaser och andra e-resurser. Förtydliga med lämplig anmärkningsfras i Offentlig anmärkning.

MARC21

 • 856 4/0 #u #x #z

Tillhörande media för en fritt tillgänglig databas/webbplats

Instans

Tillhörande media / Offentlig anmärkning: Fritt tillgänglig
Tillhörande media / Mediaobjekt / URI: http://data.un.org/

Tillhörande media för en avtalsbunden databas/webbplats

Bestånd

Tillhörande media / Offentlig anmärkning: Tillgänglig för användare inom Stockholms universitet
Tillhörande media / Mediaobjekt / URI:
https://ezp.sub.su.se/login?url=http://search.ebscohost.com/login.asp?custid=s3912698&profile=web&defaultdb=cja

Relaterad beskrivning eller innehåll

För att lägga in en webbadress till en relaterad resurs, till exempel delar, sammanfattningar (abstracts), innehållsförteckningar eller andra resurser som på något sätt hör samman med den resurs som beskrivs, använd Relaterad beskrivning eller innehåll.

Relaterad beskrivning eller innehåll kan också användas för att ge en länk till den generella inloggningssidan för en databas.

Vid behov, lägg till Offentlig anmärkning (856 #z).

Libris

 • Relaterad beskrivning eller innehåll / Dokument / Värddator (namn)
 • Relaterad beskrivning eller innehåll / Dokument / Offentlig anmärkning

MARC21

 • 856 4/2 #u #z

URL till den generella inloggningssidan för en databas

Komplettera i Tillhörande media i Bestånd med URL för den leverantörsplattform genom vilken biblioteket har tillgång till den avtalsbundna databasen eller annan e-resurs.

Instans

Relaterad beskrivning eller innehåll / Dokument / Värddator (namn): http://www.ebscohost.com/thisTopic.php?marketID=1&topicID=1483
Relaterad beskrivning eller innehåll / Dokument / Offentlig anmärkning: Inloggning krävs

Innehållstyp

RDA 6.9 Länk till annan webbplats.

För allmänna anvisningar om innehållstyp se Verk och uttryck, Innehållstyp.

Länka till entitet. I mallen är Text förvalt. Ändra eller komplettera vid behov med annan innehållstyp.

Instans av verk:

Libris

 • Innehållstyp: Text

MARC21

 • 000/06

Verkets titel

Ange vid behov den föredragna titeln för verket. För instruktioner, se Föredragen titel för verket..

Om en föredragen titel för verket är angiven i verksbeskrivningen och huvudtiteln i den integrerande resursen ändras, uppdatera den föredragna titeln så att den speglar aktuell version, se RDA 6.1.3.3.2 Länk till annan webbplats..

Observera att för integrerande resurser som har ISSN gäller andra regler. Om huvudtiteln genomgår en större förändring tilldelas resursen ett nytt ISSN och en ny beskrivning görs. Om en integrerande resurs med svenskt ISSN byter huvudtitel, meddela ISSN Sverige Länk till annan webbplats..

Personer, familjer/släkter och institutioner knutna till ett verk

Institutioner som skapare

RDA 19.2.1.1.1 Länk till annan webbplats. beskriver under vilka förutsättningar en institution kan betraktas som skapare av ett verk. Mer information om institutioner som skapare finns också under Relationer till agenter.

Det är ganska ovanligt att en seriell resurs har skapare då kriterierna som måste uppnås för det är omfattande. Mer vanligt är att institutioner knutna till en seriell resurs betraktas som Övrig person, familj/släkt eller institution knuten till ett verk, se Övrig agent knuten till ett verk.

Till skillnad från monografier som ofta är skapade av en eller flera personer, är det vanligare att seriella resurser härrör från en eller flera institutioner. En institution som är ansvarig för att initiera utgivningen av, och ofta innehållet i en seriell resurs, kallas utgivande instans (issuing body). En utgivande instans anges under Medverkan och funktion / Medverkan / Agent och får funktionskoden isb.

Om en agent är angiven i Medverkan, t.ex. en utgivande instans, och den utgivande instansen ändras eller om en ny tillkommer, lägg till den utgivande instansen i en ny Medverkan om det bedöms vara viktigt för identifikation eller åtkomst.

Instans av verk:

Medverkan och funktion / Medverkan / Agent: Svenska åkeriförbundet
Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion:
Utgivande instans (isb)

Instans:

Har titel / Titel / Huvudtitel: Svensk åkeritidning

Språk

För allmänna anvisningar om att ange språk, se Verk och uttryck, Språk.

Länka till entitet för språket. För att ange att texten är på flera språk, länka till ytterligare en språkkod.

Ämnesord och klassifikation

Se anvisningar i Relationer till ämnen under Relationer.

Genre/form

Ange Typ av fortlöpande resurs genom att söka fram och länka till entiteten för Databas (Kod: d) eller Uppdaterande webbplats (Kod: w).

För databaser finns också särskilda genre/formtermer. Se Allmänna genre/formtermer, rubriken Informativa verk. Exempel på termer: citeringsdatabaser, fulltextdatabaser, referensdatabaser. Sök fram (skriv "databas" i sökrutan) och länka till någon av dem, om det är lämpligt.

För webbplatser kan genre/formtermer för tidskrifter användas, om det är lämpligt.

Instans av verk

Libris

 • Genre/form
  Länka till entitet.

MARC21

 • 008/21 Typ av fortlöpande resurs
 • 655 -/7 #a #2 saogf

Referensdatabas

Instans av verk
Verkstyp: Text
Språk: Engelska
Genre/form: Artikeldatabaser (saogf)
Genre/form: Referensdatabaser (saogf)
Genre/form: Databas (Kod: d)
Klassifikation / DDK-klassifikation / Kod: 016.364
Klassifikation / DDK-klassifikation / Klassifikationsupplaga: full
Klassifikation / DDK-klassifikation / Parallell upplagebeteckning/Upplagespecifik upplageuppgift: 23/swe
Ämne: Juridik
Ämne: Kriminologi
Ämne: Socialt arbete
Innehållstyp: Text

Instans
Instanstyp: Elektronisk
Utgivningssätt: Integrerande resurs
Medietyp: dator (Kod: c)
Bärartyp:
onlineresurs, online resource (Kod: cr)
Onlineutgåva (Kod: o)
Onlineresurs (Kod: r)
Har titel / Titel / Huvudtitel: Criminal justice abstracts
Utgivning / Primär utgivning / Land: Förenta staterna
Utgivning / Primär utgivning / Plats / Plats / Benämning: [Ipswich, Mass.]
Utgivning / Primär utgivning / Agent / Agent / Benämning: EBSCO Publishing
Utgivning / Primär utgivning / Startår: 2010
Utgivning / Primär utgivning / Datum: [2010?]-
Relaterad beskrivning eller innehåll / Dokument / Värddator (namn): http://www.ebscohost.com/thisTopic.php?marketID=1&topicID=1483
Relaterad beskrivning eller innehåll / Dokument / Offentlig anmärkning: Inloggning krävs
Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Katalogiserad 2012-06-18
Alfabet/skriftart: Latinskt alfabet med diakriter och specialtecken (a-ö)
Sammanfattning av innehåll / Sammanfattning / Benämning: Indexes and abstracts international journals, books, reports, dissertations and unpublished papers on criminology, criminal justice and related disciplines. Areas covered include trends, crime prevention and deterrence, juvenile delinquency, juvenile justice, police, courts, punishment and sentencing.
Behandling vid titeländring: Katalogposten avser integrerande resurs

Adminmetadata
Bibliografi / Bibliotek / Sigel:
DBAS

Bestånd
Tillhörande media / Offentlig anmärkning:
Tillgänglig för användare inom Stockholms universitet
Tillhörande media / Mediaobjekt / URI:
https://ezp.sub.su.se/login?url=http://search.ebscohost.com/login.asp?custid=s3912698&profile=web&defaultdb=cja

Titelbyte (referensdatabas)

Instans av verk
Verkstyp: Text
Språk: Engelska
Genre/form: Statistik (saogf)
Genre/form: Databas (Kod: d)
Ämne: Statistik
Innehållstyp: Text

Instans
Instanstyp: Elektronisk
Utgivningssätt: Integrerande resurs
Medietyp: dator (Kod: c)
Bärartyp:
onlineresurs, online resource (Kod: cr)
Onlineutgåva (Kod: o)
Onlineresurs (Kod: r)
Har titel / Titel / Huvudtitel: UNdata
Har titel / Titel / Övrig titelinformation: a world of information
Har titel / Tidigare titel / Huvudtitel: United Nations common database (UNCDB)
Har titel / Tidigare titel / Täckning eller tillkomst: 2005-2008
Utgivning / Primär utgivning / Land: Förenta staterna
Utgivning / Primär utgivning / Plats / Plats / Benämning: New York, (N.Y.)
Utgivning / Primär utgivning / Agent / Agent / Benämning: United Nations Statistic Division
Utgivning / Primär utgivning / Startår: 2005
Utgivning / Primär utgivning / Datum: [2005?]-
Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Katalogiserad 2012-05-07
Alfabet/skriftart: Latinskt alfabet med diakriter och specialtecken (a-ö)
Sammanfattning av innehåll / Sammanfattning / Benämning: A web-based data service for the global user community. It brings international statistical databases within easy reach of users through a single-entry point. Users can search and download a variety of statistical resources compiled by the United Nations (UN) statistical system and other international agencies.
Behandling vid titeländring: Katalogposten avser integrerande resurs
Tillhörande media / Offentlig anmärkning: Fritt tillgänglig
Tillhörande media / Mediaobjekt / URI: http://data.un.org/

Adminmetadata
Bibliografi / Bibliotek / Sigel:
DBAS

Fulltextdatabas

De i databasen ingående e-tidskrifterna är normalt också särkatalogiserade i LIBRIS.

Instans av verk
Verkstyp: Text
Språk: Engelska
Genre/form: Fulltextdatabaser (saogf)
Genre/form: Portaler (WWW) (saogf)
Genre/form: Databas (Kod: d)
Klassifikation / DDK-klassifikation / Kod: 011.39
Klassifikation / DDK-klassifikation / Klassifikationsupplaga: full
Klassifikation / DDK-klassifikation / Parallell upplagebeteckning/Upplagespecifik upplageuppgift: 23/swe
Ämne: Samhällsvetenskap
Ämne: Humaniora
Ämne: Naturvetenskap
Ämne: Medicin
Ämne: Teknik
Ämne: Nationalekonomi
Innehållstyp: Text

Instans
Instanstyp: Elektronisk
Utgivningssätt: Integrerande resurs
Medietyp: dator (Kod: c)
Bärartyp:
onlineresurs, online resource (Kod: cr)
Onlineutgåva (Kod: o)
Onlineresurs (Kod: r)
Har titel / Titel / Huvudtitel: Cambridge core
Utgivning / Primär utgivning / Land: Storbritannien
Utgivning / Primär utgivning / Plats / Plats / Benämning: Cambridge
Utgivning / Primär utgivning / Agent / Agent / Benämning: Cambridge University Press
Utgivning / Primär utgivning / Startår: 2016
Utgivning / Primär utgivning / Datum: 2016-
Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Katalogiserad 2016-09-05
Alfabet/skriftart: Latinskt alfabet med diakriter och specialtecken (a-ö)
Sammanfattning av innehåll / Sammanfattning / Benämning: Cambridge Core is the online content delivery service for Cambridge University Press's collection of journals and books across the sciences, social sciences and humanities subject areas.
Behandling vid titeländring: Katalogposten avser integrerande resurs

Adminmetadata
Bibliografi / Bibliotek / Sigel:
DBAS

Bestånd
Tillhörande media / Offentlig anmärkning:
Tillgänglig för användare inom Stockholms universitet
Tillhörande media / Mediaobjekt / URI:
https://ezp.sub.su.se/login?url=https://www.cambridge.org/core

Fritt tillgänglig fulltextdatabas

De i databasen ingående e-tidskrifterna är normalt också särkatalogiserade i LIBRIS.

Instans av verk
Verkstyp: Text
Språk: Engelska
Genre/form: Fulltextdatabaser (saogf)
Genre/form: Databas (Kod: d)
Klassifikation / DDK-klassifikation / Kod: 050
Klassifikation / DDK-klassifikation / Klassifikationsupplaga: full
Klassifikation / DDK-klassifikation / Parallell upplagebeteckning/Upplagespecifik upplageuppgift: 23/swe
Ämne: Humaniora
Ämne: Samhällsvetenskap
Ämne: Naturvetenskap
Ämne: Medicin
Ämne: Juridik
Ämne: Teknik
Ämne: Nationalekonomi
Innehållstyp: Text

Instans
Instanstyp: Elektronisk
Utgivningssätt: Integrerande resurs
Medietyp: dator (Kod: c)
Bärartyp:
onlineresurs, online resource (Kod: cr)
Onlineutgåva (Kod: o)
Onlineresurs (Kod: r)
Har titel / Titel / Huvudtitel: DOAJ
Har titel / Titel / Övrig titelinformation: Directory of Open Access Journals
Har titel / Varianttitel / Huvudtitel: Directory of Open Access Journals
Utgivning / Primär utgivning / Land: Sverige
Utgivning / Primär utgivning / Plats / Plats / Benämning: Lund
Utgivning / Primär utgivning / Agent / Agent / Benämning: Lunds universitet
Utgivning / Primär utgivning / Startår: 2004
Utgivning / Primär utgivning / Datum: [2004-]
Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Katalogiserad 2011-06-06
Alfabet/skriftart: Latinskt alfabet med diakriter och specialtecken (a-ö)
Sammanfattning av innehåll / Sammanfattning / Benämning: Free, full text, quality controlled scientific and scholarly journals, covering all subjects and many languages.
Behandling vid titeländring: Katalogposten avser integrerande resurs
Tillhörande media / Offentlig anmärkning: Fritt tillgänglig
Tillhörande media / Mediaobjekt / URI: https://doaj.org/

Adminmetadata
Bibliografi / Bibliotek / Sigel:
DBAS

Webbplats

Instans av verk
Verkstyp: Text
Medverkan och funktion / Medverkan / Agent: Kungliga biblioteket
Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion: Utgivande instans (Kod: isb)
Språk: Svenska
Genre/form: Uppdaterande webbplats (Kod: w)
Genre/form: Bibliografi (Kod: b)
Genre/form: Webbplatser (saogf)
Klassifikation / DDK-klassifikation / Kod: 321.8
Klassifikation / DDK-klassifikation / Klassifikationsupplaga: full
Klassifikation / DDK-klassifikation / Parallell upplagebeteckning/Upplagespecifik upplageuppgift: 23/swe
Ämne: Demokrati
Innehållstyp: Text, Stillbild, Tvådimensionell rörlig bild

Instans
Instanstyp: Elektronisk
Identifikator / ISSN / Värde: 2003-1564
Identifikator / ISSN / Källa / Nationellt ISSN-center / Kod: f
Utgivningssätt: Integrerande resurs
Medietyp: dator (Kod: c)
Bärartyp:
onlineresurs, online resource (Kod: cr)
Onlineutgåva (Kod: o)
Onlineresurs (Kod: r)
Har titel / Titel / Nyckeltitel: Demokrati100.se
Har titel / Titel / Huvudtitel: Demokrati100.se
Utgivning / Primär utgivning / Land: Sverige
Utgivning / Primär utgivning / Plats / Plats / Benämning: [Stockholm]
Utgivning / Primär utgivning / Agent / Agent / Benämning: Kungliga biblioteket
Utgivning / Primär utgivning / Startår: 2018
Utgivning / Primär utgivning / Datum: [2018]-
Tillhörande media / Offentlig anmärkning: Fritt tillgänglig
Tillhörande media / Mediaobjekt / URI: https://demokrati100.se/
Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Katalogiserad 2018-10-25
Frekvens: Kontinuerligt (Kod: k)
Alfabet/skriftart: Latinskt alfabet med diakriter och specialtecken (a-ö)
Sammanfattning av innehåll / Sammanfattning: / Benämning:
Sverige firar 100 år med allmän och lika rösträtt. Webbplatsen beskriver den historiska processen och människorna som skapade den. Innehållet riktar sig till alla som är intresserade av att veta mer om demokratins framväxt. För skolan finns ett lärarmaterial anpassat för högstadiet och gymnasiet. Bakom webbplatsen står Kungliga biblioteket (KB) och Riksbankens Jubileumsfond (RJ) tillsammans med ett nätverk av forskare och företrädare för bibliotek, arkiv och museer.
Behandling vid titeländring: Katalogposten avser integrerande resurs

Adminmetadata
Bibliografi / Bibliotek / Sigel: DBAS

Senast uppdaterad

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET