Relationer - E-tidskrifter och e-serier

Här finns anvisningar för de egenskaper som används för att beskriva en seriell e-resurs vad gäller relationer.

Ämnesord och klassifikation

Se anvisningar i Relationer till ämnen under Relationer.

Genre/form

Instans av verk

Libris

 • Genre/form
  Länka till entitet.

  I mallen ligger Tidskrift förvalt. Ändra vid behov till Monografiserie.
  Komplettera med genre/form-term/er från Svenska ämnesord - saogf.

MARC21

 • 008/21 Typ av fortlöpande resurs (p - tidskrift, m - monografiserie)
 • 655 -/7 #a #2 saogf

Instans av verk

Genre/form: Tidskrift (Kod: p), Organisationspress - saogf

Instans av verk

Genre/form: Monografiserie (Kod: m)

Genrebeteckningar för tidskrifter

Genrebeteckningar används i bibliografin Nya Lundstedt - tidskrifter och i nationalbibliografin för att dela in tidskrifter i kategorier, till skillnad från klassifikationskoder och ämnesord som beskriver innehållet. Läs mer om genre/formtermer för tidskrifter.

Agenter knutna till ett verk

Institutioner

RDA 19.2.1.1.1 Länk till annan webbplats. beskriver under vilka förutsättningar en institution kan betraktas som skapare av ett verk. Mer information om institutioner som skapare finns också under Relationer till agenter.

Det är ganska ovanligt att en seriell resurs har skapare då kriterierna som måste uppnås för det är omfattande. Mer vanligt är att institutioner knutna till en seriell resurs betraktas som Övrig person, familj/släkt eller institution knuten till ett verk, se Övrig agent knuten till ett verk.

Till skillnad från monografier som ofta är skapade av en eller flera personer, är det vanligare att seriella resurser härrör från en eller flera institutioner. En institution som är ansvarig för att initiera utgivningen av, och ofta innehållet i en seriell resurs, kallas utgivande instans (issuing body). En utgivande instans anges i egenskapen Medverkan och funktion / Medverkan i Instans av / Verk och får i Libris funktionen Utgivande instans (funktionskod isb).

I äldre poster har funktionen Utgivare använts. Använd i stället funktion Utgivande instans (funktionskod isb) när du skapar nya poster. Medverkan och funktion med funktionen Utgivare (isb) ligger i Libris under Verk. I äldre poster har funktionen Utgivare (pbl) använts. Medverkan och funktion ligger då under Instans.

Nedan följer några exempel på när en institution betraktas som skapare och när en institution betraktas som utgivande instans.

Instans av / Verk:

Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Sverige. Naturvårdsverket
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Författare (aut)

Instans:

Har titel / Titel / Huvudtitel: Naturvårdsverkets årsredovisning

I det här fallet uppfyller Naturvårdsverket kriterierna i RDA 19.2.1.1.1 och betraktas därför som skapare. Verket både härrör från Naturvårdsverket och är ett verk av administrativ karaktär som behandlar själva institutionen.

Instans av / Verk:

Medverkan och funktion / Medverkan / Agent: Sverige. Naturvårdsverket
Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion:
Utgivande instans (isb)

Instans:

Har titel / Titel / Huvudtitel: Vändpunkten
Har titel / Titel / Övrig titelinformation: lokal Agenda 21 : en tidning om lokalt miljöarbete
Upphovsuppgift: Naturvårdsverket

Naturvårdsverket uppfyller inte kriterierna i RDA 19.2.1.1.1 och betraktas därför inte som skapare. Verket härrör från institutionen men är inte av administrativ karaktär och redovisar inte heller institutionens gemensamma åsikt.

Förändringar i upphovsansvar

Om ett seriellt verk identifieras av en skapare i kombination med den föredragna titeln för verket och skaparen ändras i ett påföljande nummer eller i en påföljande del, måste en ny beskrivning/huvudpost göras. Detta gäller också om en agent använts som tillägg till den föredragna titeln (RDA 2.3.2.13.1 Länk till annan webbplats.).

Om nya agenter blir ansvariga för en seriell resurs under dess utgivningstid men en ny beskrivning inte behöver göras, lägg till det nya namnet eller de nya namnen i Medverkan och funktion om de bedöms vara viktiga för åtkomst.

Instans av / Verk

Medverkan och funktion / Medverkan / Agent: Växjö universitet. Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete
Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion: Utgivande instans (isb)
Medverkan och funktion / Medverkan / Agent:
Linnéuniversitetet. Institutionen för hälso- och vårdvetenskap
Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion:
Utgivande instans (isb)

Instans:

Har titel / Titel / Huvudtitel: Rapportserie i vårdvetenskap
Upphovsuppgift: Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete, Växjö universitet
Utgivning / Primär utgivning / Plats / Plats / Benämning: Växjö
Utgivning / Primär utgivning / Agent / Agent / Benämning: Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete (IVOSA), Växjö universitet
Utgivning / Primär utgivning / Startår: 2005

Utgivning / Plats / Plats / Benämning: Växjö
Utgivning / Agent / Agent / Benämning: Linnéuniversitetet, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap
Utgivning / Sekvens av uppgifter: Nuvarande/Senaste utgivare

Relaterade verk

Librispraxis: För seriella resurser med ISSN är relationen mellan föregående och efterföljande verk obligatorisk.

Relaterade verk i Libris katalogisering

I Libris katalogisering anger man relationer till relaterade verk genom att länka. Dessa relationer anges under Instans. Sök fram och lägg till egenskapen (relationen) genom att klicka på plustecknet i verktygsmenyn (Lägg till egenskaper). Sök sedan fram och lägg till den seriella resurs som länken ska gå till.

Använd Anmärkning under Instans (marc21: 500) för att vid behov förtydliga typen av relation. I gamla poster finns Relationsbeteckning (#i ) men det går inte att lägga till i nya poster.

Föregående och efterföljande verk

För seriella resurser innebär t.ex. större förändringar i titeln att ett nytt verk skapas. Ange relationen mellan det föregående och efterföljande verket i Libris katalogisering med egenskaperna Fortsätter och Fortsättes av. Länka till det relaterade verket.

Instans

Libris

 • Fortsätter
  Lägg till egenskapen Fortsätter. Sök upp och länka till posten för den föregående tidskriften eller serien.

MARC21

 • 780 0/0 #t #x #w

Instans

Libris

 • Fortsättes av
  Lägg till egenskapen Fortsättes av. Sök upp och länka till posten för den efterföljande tidskriften eller serien.


MARC21

 • 785 0/0 #t #x #w

Bulletin (Svenska föreningen för medicinsk psykologi) fortsätter Bulletin från Föreningen för medicinsk psykologi:

Instans:

Identifikator / ISSN / Värde: 0281-4617
Har titel / Titel / Nyckeltitel / Huvudtitel: Bulletin från Föreningen för medicinsk psykologi
Har titel / Titel / Huvudtitel: Bulletin från Föreningen för medicinsk psykologi
Fortsättes av: Bulletin (Svenska föreningen för medicinsk psykologi)
Länka till entitet.

Medföljande verk

En seriell resurs kan ha supplement, bilagor, index och specialnummer. När dessa är särkatalogiserade kan man ange relationen mellan den seriella resursen och supplementet, bilagan, indexet eller specialnumret. Relationen anges med egenskaperna Supplement och Supplement till.

Libris

Instans:

 • Supplement
 • Supplement till

  Länka till entitet.


MARC21

 • 770 #t
 • 772 #t

Instans:

Har titel / Titel / Huvudtitel: Apéritif
Har titel / Titel / Övrig titelinformation: facktidskrift för restaurangbranschen med tonvikt på god mat- och dryckeskultur
Anmärkning / Anmärkning / Benämning: 1998:1-1999:2 med bilaga Apéritif cuisine

Supplement: Apéritif cuisine
Länka till entitet.

Instans:

Har titel / Titel / Huvudtitel: Apéritif cuisine
Har titel / Titel / Övrig titelinformation: proffsens egen mattidning
Anmärkning / Anmärkning / Benämning: 1-6 bilaga till Apéritif

Supplement till: Apéritif, 0283-3387
Länka till entitet.

Ytterligare relationer


I Libris finns ytterligare ett antal relationer som kan läggas till under Instans, bland annat följande:

Relaterade uttryck

Översättningar

En seriell resurs kan vara en översättning av en annan seriell resurs. Relationen mellan originalet och översättningen anges med egenskaperna Översättning till och Översättning av med den auktoriserade sökingången för det relaterade uttrycket.

Libris

Instans:

 • Översättning till
 • Översättning av

För att söka upp och länka till entitet här, välj typ Instans i sidorutan.

MARC21

 • 767 #t #x
 • 765 #t #w

Instans

Identifikator / ISSN / Värde: 0281-0441
Identifikator / ISSN / Källa / Nationellt ISSN-center / Kod: f
Har titel /
Nyckeltitel / Huvudtitel: Cuestión
Har titel / Nyckeltitel / Särskiljande tillägg: (Ed. español)
Har titel / Huvudtitel: Cuestión

Översättning till: Cuestión (Svensk utg.), 0281-0433

Instans

Identifikator / ISSN / Värde: 0281-0433
Identifikator / ISSN / Källa / Nationellt ISSN-center / Kod:
f
Har titel /
Nyckeltitel / Huvudtitel: Cuestión
Har titel / Nyckeltitel / Särskiljande tillägg: (Svensk utg.)
Har titel / Huvudtitel: Cuestión

Översättning av: Cuestión (Ed. español), 0281-0441

Relaterade manifestationer

Olika format

Det är obligatoriskt enligt Librispraxis att ange relaterad manifestation för tidskrifter med ISSN.

Libris

Instans:

 • Annat bärarformat

Länka till entitet.

Använd Anmärkning under Instans (marc21: 500) för att vid behov förtydliga typen av relation.

MARC21

 • 776 #t #x #w

Instans:

Identifikator / ISSN / Värde: 1654-109X
Har titel / Nyckeltitel / Huvudtitel: Applied vegetation science
Har titel / Nyckeltitel / Särskiljande tillägg: (Online)
Har titel / Huvudtitel: Applied vegetation science

Annat bärarformat: Applied vegetation science (Print), 1402-2001
Länka till entitet.

Instans:

Identifikator / ISSN / Värde: 1402-2001
Har titel / Nyckeltitel / Huvudtitel: Applied vegetation science
Har titel / Nyckeltitel / Särskiljande tillägg: (Print)
Har titel / Huvudtitel: Applied vegetation science

Annat bärarformat: Applied vegetation science (Online), 1654-109X
Länka till entitet.

Två manifestationer utgivna tillsammans

Används t.ex. när en tidskrift är omvänt sammanhäftad med en annan tidskrift. Utgiven med anges i båda tidskriftsposterna.

Librispraxis för relaterade manifestationer med ISSN är att ange nyckeltiteln istället för den auktoriserade sökingången. Ange även en fras som förtydligar relationen

Libris

Instans:

 • Anmärkning / Anmärkning / Benämning
 • Utgiven med
  Länka till entitet.

MARC21

 • 500 #a
 • 777 #t #x #w

Instans av verk:

Har titel / Titel / Huvudtitel: Parnass (Stockholm, Sverige)

Instans:

Identifikator / ISSN / Värde: 1104-0458
Har titel / Nyckeltitel / Huvudtitel: Parnass
Har titel / Nyckeltitel / Särskiljande tillägg:
(Stockholm)
Har titel / Titel / Huvudtitel:
Parnass
Har titel / Titel / Övrig titelinformation:
de litterära sällskapens tidskrift om skönlitterära klassiker
Anmärkning / Anmärkning / Benämning: 1996:3-2003 omvänt sammanhäftad med Allt om böcker, 0280-2260
Utgiven med: Allt om böcker, 0280-2260
Länka till entitet.

Instans:

Identifikator / ISSN / Värde: 0280-2260
Har titel / Nyckeltitel / Huvudtitel: Allt om böcker
Har titel / Titel / Huvudtitel: Allt om böcker
Anmärkning / Anmärkning / Benämning: 1996:3-2003 omvänt sammanhäftad med Parnass (Stockholm), 1104-0458
Utgiven med: Parnass (Stockholm), 1104-0458
Länka till entitet.

Instans:

Identifikator / ISSN / Värde: 0348-0410
Har titel / Nyckeltitel / Huvudtitel: Jordvännen
Har titel / Titel / Huvudtitel: Jordvännen
Har titel / Titel / Övrig titelinformation:
Jordens vänners informationsblad
Anmärkning / Anmärkning / Benämning: 1995:2 omvänt sammanhäftad med 1995:4 av Miljötidningen (1983), 0282-2113
Utgiven med: Miljötidningen (1983), 0282-2113
Länka till entitet.

Instans av verk:

Har titel / Titel / Huvudtitel: Miljötidningen (1983)


Instans:

Identifikator / ISSN / Värde: 0282-2113
Har titel / Nyckeltitel / Huvudtitel: Miljötidningen
Har titel / Nyckeltitel / Särskiljande tillägg: (1983)
Har titel / Titel / Huvudtitel: Miljötidningen
Har titel / Titel / Övrig titelinformation:
tidskrift för miljö och samhälle
Upphovsuppgift: Miljöförbundet Jordens vänner
Anmärkning / Anmärkning / Benämning: 1995:4 omvänt sammanhäftad med 1995:2 av Jordvännen, 0348-0410
Utgiven med: Jordvännen, 0348-0410
Länka till entitet.

Senast uppdaterad

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET