Kartor

Materialtypen Karta omfattar alla typer av dokument och föremål som avbildar hela eller delar av jorden, annan himlakropp eller en fantasivärld. Det kan t.ex. vara världskartor, stadskartor, genomskärningar, fjärranalysbilder, reliefmodeller, flygnavigeringskartor, samt jord- och himmelsglober.

Vid katalogisering av äldre tryckta atlaser är det lämpligt att även följa anvisningarna för äldre tryck.

Kartmall

I nuläget finns endast en kartmall i Libris för tryckta kartor. Men det är relativt enkelt att justera mallen så att den kan användas för katalogisering av en handritad kartresurs. En kort beskrivning av hur du gör det finns i slutet av dessa anvisningar.

Manifestation (Instans)

Instanstyp

Välj en av följande typer:

 • Karta (för tryckta kartor)
 • Handskrift
 • Kartglob
 • Elektronisk

Källa för beskrivningen

Hämta uppgifterna från titelsidan eller arket. I andra hand hämta uppgiften från eventuellt omslag, och i tredje hand från valfri källa i resursen.

För allmänna anvisningar om källa se RDA 2.2 Länk till annan webbplats.

Titel

Huvudtitel och eventuell undertitel ska överföras exakt så som den är skriven i den föredragna källan. Hämta övrig titelinformation (= undertitel) från samma källa som huvudtiteln. Ange även alternativtitlar, parallelltitlar m.m. vid behov.

Om titel saknas i resursen, konstruera en titel på svenska. Ange alltid det geografiska områdets namn och/eller det ämne som kartan behandlar i en konstruerad titel.

Om titel finns men uppgift saknas om vilken geografisk plats kartan avbildar eller vilket ämne kartan behandlar ska en undertitel med denna information konstrueras. Denna undertitel som i Libris anges i egenskapen Övrig titelinformation, ska klamras. Se RDA 2.3.4.5 Länk till annan webbplats.

Ta med uppgift om skala i huvudtiteln i de fall huvudtiteln innehåller uppgift om det.

Ange uppgift om källa i en anmärkning när titeln hämtas från annan källa än titelblad eller kartark.

Klamra titlar som hämtas från annan källa än resursen eller som konstrueras av katalogisatören. Lägg till en anmärkning om att titeln är konstruerad och ange varifrån denna hämtats, t.ex. ”Titel konstruerad av katalogisatör” eller ” Titel hämtad från …”

Tänk på att filera bort inledande artiklar i titeln med hjälp av egenskapen Fileringsvärde.

Har titel / Titel / Huvudtitel: Karta över Västergötland

Har titel / Titel / Huvudtitel: Sjökort över Roxen i skala 1:25 000

Har titel / Titel / Huvudtitel: Svampkarta
Har titel / Titel / Övrig titelinformation: [trakten kring Öljaren i Södermanland]
Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Undertitel konstruerad av katalogisatör

Har titel / Titel / Huvudtitel: [Topografisk karta över Skandinavien]
Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Titel konstruerad av katalogisatör

Har titel / Titel / Huvudtitel: Den nya trafikkartan för Kungsholmen
Har titel / Titel / Övrig titelinformation: gäller från den 3 sept. 1980
Har titel / Titel / Fileringsvärde: 4
(d.v.s. 3 bokstäver och ett mellanslag ska fileras bort)

För allmänna anvisningar om Titel se Manifestation (Instans). Titel.

Upphovsuppgift

Återge upphovsuppgiften exakt så som den är skriven i den föredragna källan. Lägg till ett semikolon före varje påföljande upphovsuppgift.

Lägg vid behov till ett ord eller en kort fras inom klammer för att klargöra upphovsmannens roll.

Om upphovsuppgift inte förekommer på objektet men är känd anges denna inom en klammer. Men ange uppgiften i en anmärkning i de fall den är osäker.

 • Upphovsuppgift: Esselte kartor
 • Upphovsuppgift: framställt av Hydrographica kartläggning
 • Upphovsuppgift: [Nicolaus Germanus]
 • Upphovsuppgift: [litograf:] Carl Müller
 • Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Sannolikt ritad av Ludvig Visocki-Hochmut

För allmänna anvisningar om Upphovsuppgift, se Manifestation (Instans), Upphovsuppgift.

Upplageuppgift

Återge upplageuppgiften så som den förekommer i resursen. Använd förkortningar endast om de förekommer i den källa som du hämtar uppgiften från.

Om källan saknar upplageuppgift men det är känt att betydande förändringar gjorts sedan tidigare upplaga, kan du lägga till en upplageuppgift om det är viktigt för identifikation. Ange då uppgiften inom klammer på huvudtitelns språk. Uteslut tryckuppgifter.

 • Upplageuppgift: Deuxième edition revue et augmentée
 • Upplageuppgift: 2. uppl.
 • Upplageuppgift: [Ny upplaga]

För allmänna anvisningar om upplageuppgift se Manifestation (Instans), Upplageuppgift.

Produktionsuppgift (opublicerad resurs)

Ange produktionsuppgift endast för opublicerade resurser. För publicerat material se Utgivning.

Ta med produktionsort och producentens namn endast när dessa uppgifter framgår av resursen eller är kända. Ange inte "Produktionsort okänd" och "producent okänd". När uppgiften hämtas från annan källa än resursen anges den inom klammer.

Produktionstid är ett kärnelement för opublicerade resurser. Hämta uppgift om produktionstid från valfri källa. Uppgift som hämtas utanför resursen anges inom klammer. Om produktionstiden är osäker, utforma den enligt instruktionerna i Librispraxis RDA 1.9.2 Länk till annan webbplats.

 • 1910
 • [1939]
 • [1827?]
 • [1971 eller 1972]
 • [ej före 1920]
 • [ej efter 1709]
 • [ej efter 8 maj 1945]
 • [mellan 1860 och 1895?]

Produktion / Produktion används tillsammans med Huvudsakligt tillgängliggörande / Primär produktion. Undantag är samlingsposter där enbart Produktion / Primär produktion används.

Libris

 • Produktion / Produktion

  Ange Datum. Ta med Plats och Agent i de fall produktionsort och producentens namn är kända.

 • Huvudsakligt tillgängliggörande / Primär produktion

  Ange Land, År, Typ av utgivningsdatum, och även Kompletterande datum vid osäkert år när ett senast möjligt år ska anges.


MARC21

 • 264 _/0 #a #b #c
 • 008/06
 • 008/07-10
 • 008/11-14
 • 008/15-17

Produktion / Produktion / Datum: 1910
Huvudsakligt tillgängliggörande / Primär produktion /Land: Sverige (länka till entitet)
Huvudsakligt tillgängliggörande / Primär produktion / År:
1910
Huvudsakligt tillgängliggörande / Primär produktion / Typ av utgivningsdatum: Ett årtal

Produktion / Produktion / Datum: [mellan 1960 och 1975?]
Huvudsakligt tillgängliggörande / Primär produktion /Land: Sverige (länka till entitet)
Huvudsakligt tillgängliggörande / Primär produktion / År:
1960
Huvudsakligt tillgängliggörande / Primär produktion / Kompletterande datum: 1975
Huvudsakligt tillgängliggörande / Primär produktion / Typ av utgivningsdatum: Osäkert årtal

För allmänna anvisningar om Produktion se Manifestation (Instans), Produktionsuppgift.

Utgivningsuppgift (publicerad resurs)

För publicerade kartor anges alltid utgivningsort, utgivare och utgivningsår. I de fall uppgiften hämtas från annan källa än resursen anges uppgiften inom klammer. Om uppgiften är osäker, avsluta med ett frågetecken.

För äldre tryckta kartor är det i många fall omöjligt att skilja på utgivare och tryckare. Oftast hade tryckeriet bägge funktionerna. Om ingen annan uppgift finns redovisas därför tryckeriet i dessa fall som utgivare.

Ett utgivningsår:

Libris

 • Utgivning / Primär utgivning
  Ange Land, Plats, Agent, År.

  I de fall årtalet ska klamras, använd egenskapen Datum. När årtalet är osäkert, avsluta med ett frågetecken i klammern. Ange alltså årtalet i dessa fall i två egenskaper (År och Datum).

MARC21

 • 264_/1 #a #b #c
 • 008/06
 • 008/15-17

Utgivningsår osäkert där tidigaste och senaste möjliga år kan anges:

Libris

 • Utgivning / Utgivning
  Ange Plats, Agent, Datum
 • Huvudsakligt tillgängliggörande / Primär utgivning
  Ange Land, År (tidigaste möjliga år), Kompletterande datum (senast möjliga år), Typ av utgivningsdatum

MARC21

 • 264_/1 #a #b #c
 • 008/06
 • 008/07-10
 • 008/11-14
 • 008/15-17

Utgivningsort

Ange orten så som den är skriven i källan. Om ingen utgivningsort är känd ange om möjligt land inom klammer. När även den uppgiften är oviss ange ”Utgivningsort okänd” inom klammer.

Utgivare

Ange utgivarens namn exakt så som det är skrivet i källan. När utgivaren är okänd ange ”utgivare okänd” inom klammer.

Utgivningsår

Om utgivningsåret är osäkert, utforma uppgiften enligt instruktionerna i Librispraxis RDA 1.9.2 Länk till annan webbplats.

 • 1910
 • [1939]
 • [1827?]
 • [1971 eller 1972]
 • [ej före 1920]
 • [ej efter 1709]
 • [ej efter 8 maj 1945]
 • [mellan 1860 och 1895?]

Utgivning / Primär utgivning / År: 1910

Utgivning / Primär utgivning / Datum: [1939]
Utgivning / Primär utgivning / År: 1939

Utgivning / Primär utgivning / Datum: [1827?]
Utgivning / Primär utgivning / År:
1827

Utgivning / Utgivning / Datum: [mellan 1860 och 1895?]
Huvudsakligt tillgängliggörande / Primär utgivning / År: 1860
Huvudsakligt tillgängliggörande / Primär utgivning / Kompletterande år: 1895
Huvudsakligt tillgängliggörande / Primär utgivning / Typ av utgivningsdatum: osäkert årtal

Utgivning / Utgivning / Datum: [1971 eller 1972]
Huvudsakligt tillgängliggörande / Primär utgivning / År: 1971
Huvudsakligt tillgängliggörande / Primär utgivning / Kompletterande år: 1972
Huvudsakligt tillgängliggörande / Primär utgivning / Typ av utgivningsdatum: osäkert årtal

För allmänna anvisningar om utgivning se Manifestation (Instans), Utgivningsuppgift.

Tillverkningsuppgift

Ange vid behov uppgifter om tryckeri och tryckår.

Librispraxis är att hämta uppgift om utgivningstid från tillverkningstiden när denna finns angiven i resursen, och utgivningstid eller distributionstid inte kan identifieras. Årtalet anges i dessa fall dels inom klammer i egenskapen Utgivningstid, dels utan klammer i egenskapen Tillverkningstid.

För allmänna anvisningar om Tillverkning se Manifestation (Instans), Tillverkningsuppgifter Länk till annan webbplats..

Serie

Ange serie i de fall kartan/atlasen ingår i en sådan. För anvisningar se Manifestation (Instans), Serieuppgift.

ISBN

Ange ISBN om sådant finns. För anvisningar om ISBN se Manifestation (Instans), Identifikator för manifestationen.

Medietyp

Medietyp anger vilken typ av enhet som behövs för att se, spela eller visa innehållet i resursen. Medietyperna samverkar med bärartyperna och kan ses som överordnade dessa.

Ange den medietyp som är tillämplig på den huvudsakliga delen av resursen. Ange inte medietyp för medföljande material av uppenbart underordnad karaktär. Om resursen består av flera likvärdiga delar, ange medietyp för alla delarna.

 • för kartor, atlaser och jordglober välj "omedierad”
 • för kartor lagrade som digitala filer välj ”dator”

För allmänna anvisningar om Medietyp se Manifestation (Instans), Medietyp.

Bärartyp

Bärartyp anger fysiskt medium för lagring samt den enhet som behövs för att se, spela eller visa innehållet i manifestationen. Bärartyperna samverkar med medietyperna och kan ses som underindelningar till dessa.

 • för kartor in plano välj ”ark”
 • för atlaser välj ”volym”
 • för glober välj ”föremål”
 • för digitala filer med fjärråtkomst via Internet välj ”onlineresurs”.

Ange den bärartyp som är tillämplig på den huvudsakliga delen av manifestationen . Ange inte bärartyp för medföljande material av uppenbart underordnad karaktär. Om manifestationen består av flera likvärdiga delar, ange bärartyp för alla delarna.

För allmänna anvisningar om Bärartyp se Manifestation (Instans), Bärartyp.

Omfång

Beskriv omfång genom att ange antalet fysiska enheter tillsammans med lämplig term.

Följande termer finns att välja på:

 • atlas
 • diagram
 • fjärranalysbild
 • glob
 • handritad karta*
 • karta
 • kartsektion
 • perspektivbild
 • profil
 • reliefmodell*
 • sjökort

*betyder att termen saknas i RDA Toolkit

Använd en annan koncis term om ingen av ovan nämnda termer är lämplig. Beskriv samtliga enheter i de fall resursen består av flera olika typer.

I de fall antalet kartor skiljer sig från antalet ark, ange såväl antalet kartor som antalet ark.

Om kartorna är i två eller flera segment och konstruerade så att de kan fogas samman till en eller flera kartor anges antalet fullständiga kartor och:

 1. antalet segment om alla segment är på ett enstaka ark
 2. antalet ark om segmenten är på separata ark.

Ange antalet volymer och/eller sidor osv. i en atlas enligt anvisningarna i RDA 3.4.2.5 Länk till annan webbplats.

 • Omfång: 1 handritad karta
 • Omfång: 1 glob
 • Omfång: 2 kartor på 1 ark
 • Omfång: 1 karta på 4 ark
 • Omfång: 1 kartsektion i 4 segment
 • Omfång: 2 perspektivbilder i 6 segment
 • Omfång: 1 atlas (xvii, 34 sidor, 123 kartblad)
 • Omfång: 1 atlas (2 volymer (245; 237 sidor))
 • Omfång: 1 atlas (3 volymer)

För utförliga anvisningar om omfång gällande kartor se RDA 3.4.2 Länk till annan webbplats.

Mått

För tvådimensionella kartor, ange normalt höjden x bredden i cm avrundat uppåt till närmaste cm. För äldre kartor kan måtten anges noggrannare, med en decimal, t.ex. 23,1 cm. Mät kartytan mellan begränsningslinjerna. För glober, ange diametern. Om arkets/arkens mått skiljer sig mycket från kartytan ska även arkets/arkens mått anges.

Vid katalogisering på KB av graverade kartor, ange även plåtens storlek förutsatt att plåtkanten kan urskiljas.

Om en karta är på flera ark och dessa kan fogas samman till en karta, ange måtten för den fullständiga kartan följt av måtten för arken. Om det inte är möjligt att mäta kartan, t.ex. på grund av att kartytan är oregelbunden eller begränsningslinjer saknas, ange enbart arket/arkens mått. Lägg gärna till en anmärkning om varför enbart arkens mått redovisas.

Om kartan är på två ark i olika storlek ska bägge arkens mått anges. Om arken är i fler än två storlekar ska endast höjdmåttet för arket som är högst och längdmåttet för arket som är längst anges, följt av formuleringen ” eller mindre”.

Om kartorna är vikta ska även detta mått anges.

Ange även rullens längd och diameter i de fall kartan förvaras rullad.

För äldre tryckta atlaser, ange formatet, dvs. 2:o, 4:o etc. För nyare volymer anges i regel enbart volymens höjd, men om volymens bredd antingen är mindre än halva höjden eller större än höjden anges höjden x bredden i cm.

Om resursen förvaras i en förpackning kan om så önskas även måtten på förpackningen anges.

Libris

 • Mått / Mått / Benämning
  Skriv in uppgiften under Benämning.
 • Anmärkning / Anmärkning / Benämning

MARC21

 • 300 #c
 • 500 #a
 • Mått / Mått / Benämning: 136 x 105 cm, på ark 80 x 75 cm
  (1 karta på 4 ark)
 • Mått / Mått / Benämning: 50 x 64 cm, plåt 55 x 67 cm
 • Mått / Mått / Benämning: 10 x 10 cm, och 9 x 8 cm, på ark 21 x 30 cm
 • Mått / Mått / Benämning: 39 cm
  (1 atlas)
 • Mått / Mått / Benämning: ark 60 x 60 cm, eller mindre
  (2 kartor på 6 ark)
 • Mått / Mått / Benämning: 66 x 94 cm, vikt i omslag till 24 x 14 cm

 

Ibland kan även en allmän anmärkning vara lämplig. Nedan redovisas ett par exempel:
 • Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Oregelbundet formad
 • Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Monterad karta sammanfogad av flera segment

För utförliga anvisningar gällande mått på kartor se RDA 3.5.2 Länk till annan webbplats. och RDA 3.5.1.4.11 Länk till annan webbplats.. För allmänna anvisningar om mått se Manifestation (Instans), Mått.

Övriga fysiska detaljer

Illustrativt innehåll anges i Libris i Övriga fysiska detaljer, under Instans.

Ange uppgift om illustrationer vid katalogisering av atlaser. Specificera gärna antalet kartor.

I de fall en atlas enbart eller huvudsakligen består av kartor anger vi på KB ”enbart kartor” eller ”huvudsakligen kartor”.

Libris

Anges under Instans.

 • Övriga fysiska detaljer

MARC21

 • 300 #b

Exempel på redovisning av illustrationer i atlas

 • Övriga fysiska detaljer: 60 kartor, illustrationer
 • Övriga fysiska detaljer: 255 kartor
 • Övriga fysiska detaljer: huvudsakligen kartor

För allmänna anvisningar om illustrativt innehåll se se Verk och uttryck, Illustrativt innehåll Länk till annan webbplats..

Färg

Egenskapen färg är placerad under Instans i Libris.

Ange om kartorna är i färg eller i svartvitt. Använd termen kolorerad när tryckta kartor har färglagts för hand.

Använd termen färg för handritade kartor. I egenskapen Applicerat material kan du specifiera vilken typ av färg det är på den handritade kartan, t.ex. akvarell.

I de fall kartorna är tryckta och endast enstaka exemplar är handkolorerade anges uppgiften i samband med beskrivningen av det unika exemplaret. Det vill säga i beståndsposten.

Observera att uppgift om färginnehåll i nuläget både anges som länkad entitet, och i klartext i egenskapen Övriga fysiska detaljer. I kartmallen finns entiteten färg inlagd. Ändra vid behov.

Libris

 • Färginnehåll
  Länka till entitet. Välj bland följande entiteter:

  - En färg (hit svartvit)
  - Flera färger
 • Övriga fysiska detaljer
  Ange färg som lokal entitet. Använd en av följande termer
  - svartvit
  - färg
  - kolorerad

MARC21

 • 007/00=a /03
 • 300 #b
 • Övriga fysiska detaljer: 40 färgkartor, illustrationer (vissa i färg)
  (1 atlas)
 • Övriga fysiska detaljer: färg
 • Övriga fysiska detaljer: svartvit
 • Övriga fysiska detaljer: kolorerad 

Relief

I de fall höjdskillnaden i terrängen är återgiven på kartan ska typ av metod redovisas. Välj från lista och ta med flera entiteter när så behövs.

Libris

 • Relief
  Länka till entitet.

MARC21

 • 008/18-21
 • Relief: Höjdpunkter, Konturer (höjdkurvor)
 • Relief: Djuplodning
 • Relief: Skråstreck

Produktionsmetod

Ange Produktionsmetod främst vid katalogisering av äldre material.

I RDA finns endast en kort alfabetisk lista över olika produktionsmetoder, som vid behov kan utökas. För att underlätta arbetet har vi på KB utarbetat en lista över produktionsmetoder som är indelad i olika undergrupper. Nedan har gruppen fotografi och klipp uteslutits. Observera att samtliga övergripande termer kan användas i de fall ingen mer precis term med säkerhet kan bestämmas. Den fullständiga listan finns i Produktionsmetod i Librispraxis RDA Länk till annan webbplats.. Det går bra att använda flera termer till samma resurs. Ange i dessa fall den dominerande tekniken först.

Använd en eller flera termer från följande lista:

TRYCK

 • Fotomekaniskt tryck*
  fotogravyr
  fotolitografi*
  ljustryck
 • Djuptryck*
  etsning
  gravyr
  kopparstick*
  stålstick*
 • Högtryck*
  trägravyr*
  träsnitt
 • Plantryck*
  digitalt tryck*
  litografi
  offset*

*betyder att termen saknas i RDA Toolkit

Libris

 • Produktionsmetod / Benämning
  Ange produktionsmetod som lokal entitet. När flera entiteter behövs, redovisa samtliga i en och samma ruta.

MARC21

 • 340 #d
 • Produktionsmetod / Benämning: litografi
 • Produktionsmetod / Benämning: gravyr

För allmänna anvisningar om produktionsmetod se RDA 3.9 Länk till annan webbplats.

Bärande material

Ange resursens bärande material. Ange i första hand egenskapen som länkad entitet i Libris. I de fall ingen av de länkbara termerna är lämplig får du ange egenskapen som lokal entitet. Använd så många termer som behövs för en korrekt beskrivning.

Libris

 • Bärande material
  Länka till entitet. Välj bland entiteterna som benämns ”Material, Definitions, Materials”.
  I kartmallen finns entiteten ”Papper” inlagd. Ändra vid behov.
 • Bärande material / Benämning
  Ange bärande material som lokal entitet när lämplig länkbar term saknas. När flera entiteter behövs, redovisas samtliga i en och samma ruta.

MARC21

 • 007/00: a/01
 • 340 #a
 • Bärande material: papper (länka till entitet)
 • Bärande material: pergament (länka till entitet)
 • Bärande material / Benämning: linnetyg

För allmänna anvisningar om Bärande material se RDA 3.6 Länk till annan webbplats.

Applicerat material

Ange för handritade kartor vilka material som tillförts på ytan, d.v.s. det material som kartografen använt för att rita kartan, t.ex. penna, akvarell. Ange det dominerande materialet först i de fall resursen har flera olika material.

Ange i första hand egenskapen som länkad entitet i Libris. I de fall ingen av de länkbara termerna är lämplig får du ange egenskapen som lokal entitet. Använd så många termer som behövs för en korrekt beskrivning.

 • Applicerat material
  Länka till entitet. Välj bland entiteterna som benämns ”Material, Definitions, Materials.”

 • Applicerat material / Benämning
  Ange applicerat material som lokal entitet när lämplig länkbar term saknas. När flera entiteter behövs, redovisas samtliga i en och samma egenskap.

MARC21

 • 340 #c
 • Applicerat material: akvarell (länka till entitet)
  Applicerat material: tusch (länka till entitet)

 • Applicerat material / Benämning: penna och lavering

För allmänna anvisningar om applicerat material se RDA 3.7 Länk till annan webbplats.

Montering

Eventuell montering anges vid behov. En eller flera termer kan användas, men ofta behövs en fritt formulerad förklarande fras.

Libris

 • Monteringsmaterial eller monteringsobjekt / Montering / Benämning
  Ange monteringsmaterial som lokal entitet

MARC21

 • 340 #e
 • Monteringsmaterial eller monteringsobjekt / Montering / Benämning: uppfodrad på väv
 • Monteringsmaterial eller monteringsobjekt / Montering / Benämning: monterad på kartong

För allmänna anvisningar om montering Se RDA 3.8. Länk till annan webbplats.

Layout

Använd ”motstående sidor” om kartan fortsätter i samma skala på nästa sida av arket/arken, eller om en samling av kartor vilka är på båda sidor av arket/arken beskrivs kollektivt. Om däremot samma karta återges på mer än ett språk på varje sida av arket, använd ”dubbelsidig”. Lägg till en förklarande anmärkning.

Ta vid behov även med andra uppgifter avseende layout.

Libris

 • Layout / Layout / Benämning
  Ange Layout som lokal entitet.

 • Anmärkning / Anmärkning / Benämning

MARC21

 • 340 #k
 • 500 #a
 • Layout / Layout / Benämning: motstående sidor
  Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Tryckt på arkets båda sidor

 • Layout / Layout / Benämning: dubbelsidig
  Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Tryckt på arkets båda sidor

För allmänna anvisningar om layout se RDA 3.11 Länk till annan webbplats.

Verk och uttryck

Verkstyp

 • Karta

Innehållstyp

Innehållstyp anger innehållets intellektuella eller konstnärliga form. Det finns en lista med termer att välja mellan i Verk och uttryck, Innehållstyp. För tvådimensionella kartor används i regel termen Kartografisk bild. För t.ex. en jordglob är innehållstypen däremot Kartografisk tredimensionell form.

För allmänna anvisningar om innehållstyp se Verk och uttryck, Innehållstyp

Språk

Ange uppgift om språk, och lägg vid behov även till en språkanmärkning, t.ex. för att ange att det finns parallelltexter eller att platserna på kartan är angivna på annat språk än övrig text i volymen eller arket.

Libris

 • Anmärkning / Anmärkning om språk / Benämning
  Skriv in anmärkningen.

MARC21

 • 546 #a
 • Anmärkning / Anmärkning om språk / Benämning: Parallelltext på svenska och engelska
 • Anmärkning / Anmärkning om språk / Benämning: Ortnamn på tyska

För allmänna anvisningar om språk se Verk och uttryck, Språk.

Kartografiska data

Skala

Skalan ska anges numeriskt som ett förhållande (1: ). Ordet skala behöver inte, enligt RDA, föregå uppgiften, men tills vidare anger vi på KB ordet skala eller dess motsvarighet på andra språk före skaluppgiften.

Om exakt skalangivelse förekommer behöver ingen övrig skalinformation medtas.

Om skalan varken är angiven på objektet eller är känd från annan källa får du räkna ut den, till exempel genom en jämförelse med en annan karta. I dessa fall ska den uträknade uppgiften föregås av ordet cirka. Om ingen skala kan bestämmas ange: Skala ej angiven

Om skalan är exakt angiven, men inte i bråkform ska skalan omvandlas till bråkform.

Räkna ut skalan med hjälp av skalstocken i de fall ingen annan skalangivelse finns. I dessa fall skall den uträknade uppgiften föregås av ordet cirka. Medta då skalstocken i beskrivningen enligt följande formel: Skalstock: x måttenheter = y cm

I de fall resursen inte är skalriktig, ange: Ej skalriktigt

När en och samma karta har flera skalor, ange om möjligt extremvärdena, exempelvis: 1:15 000-1:25 000.

När resursen består av flera huvudkartor och dessa är i olika skalor, ange upp till två skalor i beskrivningen. Den större skalan ska redovisas först.

Om det är fler skalor än två, ange enbart: Varierande skala.

I följande publikation finns utförliga anvisningar i hur skalor kan beräknas: Cartographic materials : a manual of interpretation for AACR2, 2002 revision. 2 ed. Chicago, 2003. (Appendix B)

Skala beskrivs i Libris inom rubriken Kartografisk data tillsammans med koordinater och projektion. I nuläget anges skala i både kodform och klartext. Ange uppgifterna både i en Kartografisk information för kodad data och i en annan sådan för data i klartext. I kartmallen finns samtliga egenskaper för Kartografisk information inlagda.

Skala i kodform

Libris

I de flesta fall är skalan linjär. Den linjära skalan är antingen horisontell eller vertikal. I kartmallen finns Linjär horisontell skala medtagen. Lägg till eller ändra skaltyp genom att skapa lokal entitet. Ange skalan med enbart siffror.

 • Linjär horisontell skala:
  Kartografisk data / Kartografisk information / Skala / Linjär skala / Linjär horisontell skala med konstant
 • Linjär vertikal skala:
  Kartografisk data /Kartografisk information/Skala/Linjär skala/Linjär vertikal skala med konstant proportion

MARC21

 • 034 #a a #b
 • 034 #a a #c


Skala i klartext

Medta eventuell uppgift om skalstock i de fall exakt skalangivelse saknas. Lägg i dessa fall till semikolon mellan den uträknade skalangivelsen och uppgift om skalstock.

Libris

 • Kartografisk data / Kartografisk information / Skala / Skala / Benämning

MARC21

 • 255 #a

Kartografisk data / Kartografisk information / Skala / Linjär skala / Linjär horisontell skala med konstant: 43720000
Kartografisk data / Kartografisk information / Skala / Skala / Benämning:
Skala 1:43 720 000

Kartografisk data / Kartografisk information / Skala / Linjär skala / Linjär horisontell skala med konstant: 141000
Kartografisk data / Kartografisk information / Skala / Skala / Benämning:
Skala cirka 1:141 000 ; Skalstock: 1 svensk mil = 7,6 cm

Kartografisk data / Kartografisk information / Skala / Linjär skala / Linjär horisontell skala med konstant: 1200000
Kartografisk data / Kartografisk information / Skala / Linjär skala / Linjär horisontell skala med konstant: 1500000
Kartografisk data / Kartografisk information / Skala / Skala / Benämning: Skala 1:1 200 000 och 1:1 500 000

Kartografisk data / Kartografisk information / Skala / Skala / Benämning: Ej skalriktigt

Kartografisk data / Kartografisk information / Skala / Skala / Benämning: Varierande skala

För anvisningar om skala i RDA se RDA 7.25 Länk till annan webbplats.

Koordinater

I regel anges koordinaterna i måttenheten grader, minuter och sekunder. Ange koordinaterna i följande ordning:

 • västligaste longitud
 • östligaste longitud
 • nordligaste latitud
 • sydligaste latitud

Om exakta koordinater kan tas ut skall dessa anges. Om viss osäkerhet finns får du avrunda koordinaterna till en nära jämn siffra speglande kartans precision. För storskaliga kartor (1:10 000 och större skalor), ange grader, minuter och sekunder. För kartor i mindre skalor, ange i regel endast grader och minuter. Om det råder stor exakthet i kartan kan sekunder även anges för mer småskaliga kartor.

Ange inte koordinater för världskartor och världsatlaser.

Om koordinatnätet på kartan anges i SWEREF 99 TM kan om så önskas denna uppgift användas istället för måttenheten i grader, minuter och sekunder. Ange alltid i katalogposten vilken måttenhet som används.

Koordinater beskrivs i Libris inom rubriken Kartografisk data tillsammans med skala och projektion. I nuläget anges koordinater i både kodform och klartext. Ange uppgifterna både i en Kartografisk information för kodad data och i en annan sådan för data i klartext. I kartmallen finns samtliga Kartografisk information inlagda.

Koordinater i kodad form

Inled varje koordinat med kod för halvklot/hemisfär (w = väst, e = öst, n = nord, s= syd) när måttenheten grader, minuter och sekunder används. Ange enbart siffror i de fall måttenheten är i SWEREF 99. Antalet siffror ska alltid vara sju när måttenheten grader, minuter och sekunder används (3 siffror för grader, 2 för minuter och 2 för sekunder).

Libris

 • Kartografisk data / Kartografisk information / koordinater-Västlig gränslongitud
 • Kartografisk data / Kartografisk information / koordinater-Östlig gränslongitud
 • Kartografisk data / Kartografisk information / koordinater-Nordlig gränslongitud
 • Kartografisk data / Kartografisk information / koordinater-Sydlig gränslongitud

MARC21

 • 034 #d #e #f #g

Koordinater i klartext

Ange koordinaterna inom en parentes. Inled varje koordinat med kod för halvklot/hemisfär (V = väst, Ö = öst, N = nord, S= syd) när måttenheten grader, minuter och sekunder används. Uteslut sekunduppgiften i de fall denna inte används.

Libris

 • Kartografisk data / Kartografisk information / koordinater
 • Kartografisk data / Kartografisk information / koordinater
  Lägg in uppgift om typ av koordinater i en separat Kartografisk information.

MARC21

 • 255 #c
 • 255 #c
  Lägg in uppgift om typ av koordinater i en separat 255 #c

Det går bra att upprepa egenskapen i de fall flera kartor beskrivs och dessa har olika koordinater.

Kartografisk data / Kartografisk information / koordinater-Västlig gränslongitud: e0175310
Kartografisk data / Kartografisk information / koordinater-Östlig gränslongitud: e0175940
Kartografisk data / Kartografisk information / koordinater-Nordlig gränslongitud: n0592130
Kartografisk data / Kartografisk information / koordinater-Sydlig gränslongitud: n0591850
Kartografisk data / Kartografisk information / koordinater: (Ö 17°53'10''-Ö 17°59'40''/N 59°21'30''-N 59°18'50'')
Kartografisk data / Kartografisk information / koordinater: Måttenhet för koordinaterna: grader, minuter och sekunder (0-360°) 

Exempel koordinater i SWEREF 99 TM: 
Kartografisk data / Kartografisk information / koordinater-Västlig gränslongitud: 562500
Kartografisk data / Kartografisk information / koordinater-Östlig gränslongitud:
600000
Kartografisk data / Kartografisk information / koordinater-Nordlig gränslongitud:
6360000
Kartografisk data / Kartografisk information / koordinater-Sydlig gränslongitud: 6320000
Kartografisk data / Kartografisk information / koordinater: (E562500-600000/N636000-6320000)
Kartografisk data / Kartografisk information / koordinater: Måttenhet för koordinaterna: meter (SWEREF 99 TM)

För anvisningar om koordinater i RDA se RDA 7.4 Länk till annan webbplats.

Kartprojektion

Ange kartprojektion när denna finns angiven i resursen. Ta även med fraser som i källan avser meridianer, parallellcirklar och/eller ellipsoid.

I nuläget anges kartografisk data i både kodform och klartext. Ange projektion i första hand genom att länka till entitet i en Kartografisk information för kodad data. I de fall projektionstyp saknas i länklistan eller en fras behövs för beskrivningen, får du istället använda en Kartografisk information för data i klartext.

 • Kartografisk data / Kartografisk information / Kartprojektion
  Länka till entitet

Och/eller

 • Kartografisk data / Kartografisk information / Kartprojektion/Projektion/Benämning
  Ange som lokal entitet.

MARC21

 • 008 22-23
 • 255 #b
 • Kartografisk data / Kartografisk information / Kartprojektion: Mercator
 • Kartografisk data / Kartografisk information / Kartprojektion: Gauss-Kruger'
 • Kartografisk data / Kartografisk information / Kartprojektion/Projektion/Benämning: Kartorna över polarområdena i azimutal ekvidistant projektion
 • Kartografisk data / Kartografisk information / Kartprojektion/Projektion/Benämning: Ellipsoid: EUREF 89 (WGS 84)

För anvisningar om projektion i RDA se RDA 7.26 Länk till annan webbplats.

Övriga matematiska data

Uppgift om övriga matematiska data, t.ex. nollmeridian, anges i en allmän anmärkning under Instans i Libris.

Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Nollmeridian: Ferro

För anvisningar om övriga matematiska data se RDA 7.27 Länk till annan webbplats.

Beskrivning och sammanfattning

Beskriv vid behov i en anmärkning vad kartan innehåller för information. Redovisa t.ex. särskilt intressanta detaljer på kartan.

Libris

 • Sammanfattning av innehåll / Sammanfattning / Benämning
  Det är inte nödvändigt att ange typ av sammanfattning.

MARC21

 • 520 #a
 • Sammanfattning av innehåll / Sammanfattning / Benämning: Orienterad mot öster. - Schematisk topografi. - Städer, byar, kyrkor, väderkvarnar och vägar utsatta. - Visar vägavstånd. – Teckenförklaring

 • Sammanfattning av innehåll / Sammanfattning / Benämning: Redovisar byar och bygränser

För allmänna anvisningar om innehållssammanfattningar se Verk och uttryck, Sammanfattning av innehåll.

Ingående titlar och delar

Kommentar: Egenskapen är placerad under Instans i Libris.

I de fall resursen har en samlingstitel samt separata titlar för varje karta blir samlingstiteln huvudtitel. Titlarna samt eventuella upphovsmän för de enskilda kartorna listas lämpligen i en innehållsförteckning. För anvisningar i RDA se RDA 25.1 Länk till annan webbplats.

Ange även eventuella infällda kartor och index i innehållsförteckningen.

Libris

 • Har innehållsförteckning / Innehållsförteckning / Benämning

MARC21

 • 505 8/ #a
 • Har innehållsförteckning / Innehållsförteckning / Benämning: Med öfversigtskarta öfver bladindelningen, samt följande kartor: I. Storkyrko församlingen -- II. Clara, Jakobs och Skeppsholms församlingar (Norrmalm) -- III. Ulrika Eleonora församling (Kungsholmen) -- IV. Adolf Fredriks och Johannis församlingar (Norrmalm)
 • Har innehållsförteckning / Innehållsförteckning / Benämning: Infälld karta: Bornholm
 • Har innehållsförteckning / Innehållsförteckning / Benämning: Med gaturegister

Klassifikation

Från och med år 2019 klassificerar KB inte längre kartografiska resurser.

Ämnesord

Använd gärna Svenska ämnesord för att beskriva vad kartan handlar om. Ta med geografiska ämnesord över platsen eller platserna som kartan avbildar. För allmänna anvisningar om ämnesord se Ämnesord och genre/form

Genre/form

Genre/formtermer används för att beskriva vad ett verk är och inte vad det handlar om. Termerna kan avse framställningsteknik, t.ex. gravyrer och litografier, eller produktionsstadier som skisser och provtryck. Andra termer beskriver kategorier som karaktäriseras av liknande handlingar, teman och miljöer. Exempel på det senare är världsatlaser, bilatlaser, jordglober, geologiska kartor och historiska kartor.

TGM II är en tesaurus för grafiskt material som används för att beskriva bilder, kartor och efemärt tryck. Använd gärna flera termer för att bredda och fördjupa beskrivningen.

För allmänna anvisningar om genre/form se Ämnesord och genre/form

Libris

 • Genre/form
  Länka till entitet. Välj Genre/form i listan över typer. Sök på önskad term.
  I kartmallen finns TGM-termen kartor redan inlagd. Lägg till fler vid behov.

MARC21

 • 655 -/7 #a, #2 TGM

I Libris ska genre/form även beskrivas med MARC21-koder:

Kommentar: Egenskaperna är placerade under Instans i Libris.

Libris

 • Genre/form / Särskild bärarbeteckning kartmaterial
  Länka till entitet. Välj bland entiteterna med rubriken ”Särskild bärarbeteckning kartmaterial”. Trunkera för att få upp en lista över samtliga entiteter.
  I kartmallen finns entiteten Karta (marc/MapATwoDimensionalMap) inlagd. Ändra vid behov.
 • Genre/form / Typ av kartografiskt material
  Länka till entitet. Välj bland entiteterna med rubriken ”Typ av kartografiskt material”. Trunkera för att få upp en lista över samtliga entiteter. I kartmallen finns entiteten ”Monografisk karta, utgiven ensam” (marc/SingleMap) inlagd. Ändra vid behov. Vid katalogisering av t.ex. atlas, ändra till ”Atlas/Kartbok, e”.

MARC21

 • 007/00: a/01
 • 008/25

Sökingång för agent

Sök och kontrollera alltid om personnamn och institutionsnamn redan finns som agenter och länka i så fall till dem. Skapa vid behov nya agenter. Följ anvisningarna i Auktoritetsarbete och agenter

En institution som framställer kartor och inte enbart har ansvar för publicering och distribution, räknas som skapare. För anvisningar se RDA 19.2.1.1.1 Länk till annan webbplats.

Kartografer anses vara skapare. Gravörer, litografer och redaktörer m.m. är endast upphovsmän avseende sin specifika funktion.

Registrera den först nämnda personen eller institutionen som är skapare i egenskapen Primär medverkan. Registrera övriga upphovsmän i egenskapen Medverkan.

Lägg till en funktionskod som specificerar personens/institutionens funktion, till exempel kartograf (ctg), gravör (egr), litograf (ltg).

Libris

 • Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent / Person (eller t.ex. Organisation eller Jurisdiktion)
  Länka till entitet om agent som länkbar entitet finns, annars skapa lokal entitet.
 • Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion
  Länka till entitet.

 • Medverkan och funktion / Medverkan / Agent / Person (eller t.ex. Organisation eller Jurisdiktion)
  Länka till entitet om agent som länkbar entitet finns, annars skapa lokal entitet.
 • Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion
  Länka till entitet.

MARC21

 • 100/110/111/700/710/711 #a #4

Adminmetadata

För anvisningar om adminmetadata se: Adminmetadata i Libris.

Exemplar

Beståndspost

Ange exemplarspecifika uppgifter såsom signum, proveniens, accessionsnummer och påskrifter i de lokala exemplarfälten. Registrera uppgift om att kartor/atlaser är handkolorerade i beståndsposten när även svartvita exemplar finns utgivna.

Vi på KB anger tidigare signum för kartor i en allmän anmärkning i beståndsposten.

Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Tidigare signum: KoB, 3 a

För övriga anvisningar gällande exemplarposter se Bestånd i Libris

Att ändra i kartmallen så att den kan användas för handritad kartresurs

I nuläget finns endast en kartmall för tryckta kartor, men det är relativt enkelt att justera mallen så att den kan användas vid katalogisering av handritad kartresurs.

 1. Hämta mallen för Karta (tryckt kartmaterial).

 2. Ändra Instanstyp i rullgardinsmenyn till Handskrift

 3. Lägg till följande egenskaper inom Instans:
  Produktion / Produktion som används för opublicerade resurser. Komplettera med egenskapen Huvudsakligt tillgängliggörande. Använd inte egenskapen Utgivning. Läs mer om egenskaperna Produktion och Huvudsakligt tillgängliggörande i den generella hjälptexten för Instans.
  Applicerat material / Benämning. Läs mer under Applicerat material.

 4. Lägg till följande egenskap inom Instans av Verk:
  Genre/form - MARC-kod
  Länka till entitet. Välj ”Särskilda formella egenskaper” i listan över typer. Sök och lägg till termen ”Handritad, e”.
  Genre/form – TGM-termer
  Länka till entitet. Välj Genre/form i listan över typer. Sök och lägg till termen ”Handritade kartor”.

Senast uppdaterad

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET