Kartor

Materialtypen Karta omfattar alla typer av dokument och föremål som avbildar hela eller delar av jorden, annan himlakropp eller en fantasivärld. Det kan t.ex. vara världskartor, stadskartor, genomskärningar, fjärranalysbilder, reliefmodeller, flygnavigeringskartor, samt jord- och himmelsglober.

Vid katalogisering av äldre tryckta atlaser är det lämpligt att även följa anvisningarna för äldre tryck.

Kartmall

I nuläget finns endast en kartmall i Libris för tryckta kartor, men det är relativt enkelt att justera mallen så att den kan användas för katalogisering av en handritad kartresurs. En kort beskrivning av hur man gör detta finns i slutet av dessa anvisningar.

Manifestation

Instanstyp

Välj en av följande typer: Karta (för tryckta kartor), Handskrift, Kartglob, Elektronisk

Källa för beskrivningen

Hämta uppgifterna från titelsidan eller arket. I andra hand hämtas uppgiften från eventuellt omslag, och i tredje hand från valfri källa i resursen.

För allmänna anvisningar om källa se RDA 2.2 Länk till annan webbplats.

Titel

Huvudtitel och eventuell undertitel ska överföras exakt så som den är skriven i den föredragna källan. Hämta övrig titelinformation (= undertitel) från samma källa som huvudtiteln. Ange även alternativtitlar, parallelltitlar m.m. vid behov.

Om titel saknas i resursen konstrueras en titel på svenska. I den konstruerade titeln anges alltid det geografiska områdets namn och/eller det ämne som kartan behandlar.

Om titel finns men uppgift saknas om vilken geografisk plats kartan avbildar eller vilket ämne kartan behandlar ska en undertitel med denna information konstrueras. Denna undertitel som i Libris anges i egenskapen Övrig titelinformation, ska klamras. Se RDA 2.3.4.5 Länk till annan webbplats.

I de fall huvudtiteln innehåller uppgift om skala medtas denna i titeln.

Om titeln hämtas från annan källa än titelblad eller kartark ska uppgift om källa anges i en anmärkning.

Klamra titlar som hämtas från annan källa än resursen eller som konstrueras av katalogisatören. Lägg till en anmärkning om att titeln är konstruerad och ange varifrån denna hämtats, t.ex. ”Titel konstruerad av katalogisatör” eller ” Titel hämtad från …”

Tänk på att filera bort inledande artiklar i titeln med hjälp av egenskapen Fileringsvärde.

 • Har titel / Titel / Huvudtitel: Karta över Västergötland
 • Har titel / Titel / Huvudtitel: Sjökort över Roxen i skala 1:25 000
 • Har titel / Titel / Huvudtitel: Svampkarta
  Har titel / Titel / Övrig titelinformation: [trakten kring Öljaren i Södermanland]
  Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Undertitel konstruerad av katalogisatör

 • Har titel / Titel / Huvudtitel: [Topografisk karta över Skandinavien]
  Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Titel konstruerad av katalogisatör

 • Har titel / Titel / Huvudtitel: Den nya trafikkartan för Kungsholmen
  Har titel / Titel / Övrig titelinformation: gäller från den 3 sept. 1980
  Har titel / Titel / Fileringsvärde: 4
  (d.v.s. 3 bokstäver och ett mellanslag ska fileras bort)

För allmänna anvisningar om Titel se Manifestation. Titel.

Upphovsuppgift

Återge upphovsuppgiften exakt så som den är skriven i den föredragna källan. Lägg till ett semikolon före varje påföljande upphovsuppgift.

Lägg vid behov till ett ord eller en kort fras inom klammer för att klargöra upphovsmannens roll.

Om upphovsuppgift inte förekommer på objektet men är känd anges denna inom en klammer. Om uppgiften är osäker ska uppgiften däremot anges i en anmärkning.

 • Upphovsuppgift: Esselte kartor
 • Upphovsuppgift: framställt av Hydrographica kartläggning
 • Upphovsuppgift: [Nicolaus Germanus]
 • Upphovsuppgift: [litograf:] Carl Müller

Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Sannolikt ritad av Ludvig Visocki-Hochmut

För allmänna anvisningar om Upphovsuppgift, se Manifestation, Upphovsuppgift.

Upplageuppgift

Återge upplageuppgiften så som den förekommer i resursen. Förkortningar används endast om dessa förekommer i den källa som uppgiften hämtas från.

Om källan saknar upplageuppgift men det är känt att betydande förändringar gjorts sedan tidigare upplaga, kan en upplageuppgift läggas till om det är viktigt för identifikation. Ange då uppgiften inom klammer på huvudtitelns språk. Uteslut tryckuppgifter.

 • Deuxième edition revue et augmentée
 • 2. uppl.
 • [Ny upplaga]

För allmänna anvisningar om upplageuppgift se Manifestation, Upplageuppgift.

Produktion (opublicerad resurs)

Uppgifter om Produktion anges endast för opublicerade resurser. För publicerat material se Utgivning.

Ta med produktionsort och producentens namn endast om det framgår av resursen eller är känt, "Produktionsort okänd" och "producent okänd" anges ej. Om uppgiften hämtas från annan källa än resursen ska uppgiften anges inom klammer.

Produktionstid är ett kärnelement för opublicerade resurser. Hämta uppgift om produktionstid från valfri källa. Uppgift som hämtas utanför resursen anges inom klammer. Om produktionstiden är osäker utformas denna enligt instruktionerna i Librispraxis RDA 1.9.2 Länk till annan webbplats.

 • 1910
 • [1939]
 • [1827?]
 • [1971 eller 1972]
 • [ej före 1920]
 • [ej efter 1709]
 • [ej efter 8 maj 1945]
 • [mellan 1860 och 1895?]

Kommentar: Produktion / Produktion används tillsammans med Huvudsakligt tillgängliggörande / Primär produktion. Undantag är samlingsposter där enbart Produktion / Primär produktion används.

Libris

 • Produktion / Produktion
  Ange Plats, Agent, Datum
 • Huvudsakligt tillgängliggörande / Primär produktion
  Ange Land, År, Kompletterande datum (vid osäkert år när ett senast möjligt år ska anges), Typ av utgivningsdatum

MARC21

 • 264 _/0 #a #b #c
 • 008/06
 • 008/07-10
 • 008/11-14
 • 008/15-17

För allmänna anvisningar om Produktion se Manifestation, Produktionsuppgift.

Utgivning (publicerad resurs)

För publicerade kartor anges alltid utgivningsort, utgivare och utgivningsår. I de fall uppgiften hämtas från annan källa än resursen ska uppgiften anges inom klammer. Om uppgiften är osäker avslutas denna med ett frågetecken.

För äldre tryckta kartor är det i många fall omöjligt att skilja på utgivare och tryckare. Oftast hade tryckeriet bägge funktionerna. Om ingen annan uppgift finns ska därför i dessa fall tryckeriet anses vara utgivare.

Ett utgivningsår:

Libris

 • Utgivning / Primär utgivning
  Ange Land, Plats, Agent, År.

  Kommentar: I de fall årtalet ska klamras görs det i egenskapen Datum. När årtalet är osäkert avslutas det med ett frågetecken i klammern. Årtalet anges alltså i dessa fall i två egenskaper (År och Datum).

MARC21

 • 264_/1 #a #b #c
 • 008/06
 • 008/15-17

Utgivningsår osäkert där tidigaste och senaste möjliga år kan anges:

Libris

 • Utgivning / Utgivning
  Ange Plats, Agent, Datum
 • Huvudsakligt tillgängliggörande / Primär utgivning
  Ange Land, År (tidigaste möjligt år), Kompletterande datum (senast möjligt år), Typ av utgivningsdatum

MARC21

 • 264_/1 #a #b #c
 • 008/06
 • 008/07-10
 • 008/11-14
 • 008/15-17

Utgivningsort

Ange orten så som den är skriven i källan. Om ingen utgivningsort är känd anges om möjligt land inom klammer. Om även den uppgiften är oviss anges ”Utgivningsort okänd” inom klammer.

Utgivare

Ange utgivarens namn exakt så som det är skrivet i källan. Om utgivaren är okänd anges ”utgivare okänd” inom klammer.

Utgivningsår

Om utgivningsåret är osäkert utformas uppgiften enligt instruktionerna i Librispraxis RDA 1.9.2 Länk till annan webbplats.

 • 1910
 • [1939]
 • [1827?]
 • [1971 eller 1972]
 • [ej före 1920]
 • [ej efter 1709]
 • [ej efter 8 maj 1945]
 • [mellan 1860 och 1895?]

För allmänna anvisningar om utgivning se Manifestation, Utgivningsuppgift.

Serie

Ange serie i de fall kartan/atlasen ingår i en sådan. För anvisningar se Manifestation, Serieuppgift.

ISBN

Ange ISBN om sådant finns. För anvisningar om ISBN se Manifestation, Identifikator för manifestationen.

Medietyp

Medietyp anger vilken typ av enhet som behövs för att se, spela eller visa innehållet i resursen. Medietyperna samverkar med bärartyperna och kan ses som överordnade dessa.

Ange den medietyp som är tillämplig på den huvudsakliga delen av resursen. Ange inte medietyp för medföljande material av uppenbart underordnad karaktär. Om resursen består av flera likvärdiga delar, ange medietyp för alla delarna.

För kartor, atlaser och jordglober, välj termen ”omedierad”. Välj ”dator” för kartor lagrade som digitala filer

För allmänna anvisningar om Medietyp se Manifestation, Medietyp.

Bärartyp

Bärartyp anger fysiskt medium för lagring samt den enhet som behövs för att se, spela eller visa innehållet i manifestationen. Bärartyperna samverkar med medietyperna och kan ses som underindelningar till dessa. För kartor in plano välj ”ark”, för atlaser välj ”volym”, för glober välj ”föremål” och för digitala filer med fjärråtkomst via Internet välj ”onlineresurs”.

Ange den bärartyp som är tillämplig på den huvudsakliga delen av manifestationen . Ange inte bärartyp för medföljande material av uppenbart underordnad karaktär. Om manifestationen består av flera likvärdiga delar, ange bärartyp för alla delarna.

För allmänna anvisningar om Bärartyp se Manifestation, Bärartyp.

Omfång

Beskriv omfång genom att ange antalet fysiska enheter tillsammans med lämplig term.

Följande termer finns att välja på:

 • atlas
 • diagram
 • fjärranalysbild
 • glob
 • handritad karta*
 • karta
 • kartsektion
 • perspektivbild
 • profil
 • reliefmodell*
 • sjökort

*betyder att termen saknas i RDA Toolkit

Använd en annan koncis term om ingen av ovan nämnda termer är lämplig. Beskriv samtliga enheter i de fall resursen består av flera olika typer.

Om mer än en karta placerats på ett eller flera ark, anges antalet kartor och antalet ark.

Om kartorna är i två eller flera segment och konstruerade så att de kan fogas samman till en eller flera kartor anges antalet fullständiga kartor, och antalet segment om alla segment är på ett enstaka ark eller antalet ark om segmenten är på separata ark.

Ange antalet volymer och/eller sidor osv. i en atlas enligt anvisningarna i RDA 3.4.2.5 Länk till annan webbplats.

 • 1 handritad karta
 • 1 glob
 • 2 kartor på 1 ark
 • 1 karta på 4 ark
 • 1 kartsektion i 4 segment
 • 2 perspektivbilder i 6 segment
 • 1 atlas (xvii, 34 sidor, 123 kartblad)
 • 1 atlas (2 volymer (245 sidor ; 237 sidor))
 • 1 atlas (3 volymer)

För utförliga anvisningar om omfång gällande kartor se RDA 3.4.2 Länk till annan webbplats.

Mått

För tvådimensionella kartor anges normalt höjden x bredden i cm avrundat uppåt till närmaste cm. För äldre kartor kan måtten anges noggrannare, med en decimal, t.ex. 23,1 cm. Mät kartytan mellan begränsningslinjerna. För glober anges diametern. Om arkets/arkens mått skiljer sig mycket från kartytan ska även arkets/arkens mått anges.

Vid katalogisering på KB av graverade kartor anges även plåtens storlek om plåtkanten kan urskiljas.

Om en karta är på flera ark och dessa kan fogas samman till en karta anges måtten för den fullständiga kartan följt av måtten för arken. Om det inte är möjligt att mäta kartan, t.ex. på grund av att kartytan är oregelbunden eller begränsningslinjer saknas, anges enbart arket/arkens mått. Lägg gärna till en anmärkning om varför enbart arkens mått redovisas.

Om kartan är på två ark i olika storlek ska bägge arkens mått anges. Om arken är i fler än två storlekar ska endast höjdmåttet för arket som är högst och längdmåttet för arket som är längst anges följt av formuleringen ” eller mindre”.

Om kartorna är vikta ska även detta mått anges.

Ange även rullens längd och diameter i de fall kartan förvaras rullad.

För äldre tryckta atlaser anges formatet, dvs. 2:o, 4:o etc. För mer moderna volymer anges i regel enbart volymens höjd, men om volymens bredd antingen är mindre än halva höjden eller större än höjden så anges höjden x bredden i cm.

Om resursen förvaras i en förpackning kan om så önskas även måtten på förpackningen anges.

 • 1 karta på 4 ark ; 136 x 105 cm, på ark 80 x 75 cm
 • 1 karta ; 50 x 64 cm, plåt 55 x 67 cm
 • 2 kartor på 1 ark ; 10 x 10 cm, och 9 x 8 cm, på ark 21 x 30 cm
 • 1 atlas (212 sidor) ; 39 cm
 • 2 kartor på 6 ark ; ark 60 x 60 cm, eller mindre
 • 1 karta ; 66 x 94 cm, vikt i omslag till 24 x 14 cm

Ibland kan även en allmän anmärkning vara lämplig. Nedan redovisas ett par exempel:

 • Oregelbundet formad
 • Monterad karta sammanfogad av flera segment

Libris

 • Mått / Mått / Benämning
  Skriv in uppgiften under Benämning.
 • Anmärkning / Anmärkning / Benämning

MARC21

 • 300 #c
 • 500 #a

För utförliga anvisningar om mått gällande kartor se RDA 3.5.2 Länk till annan webbplats. och RDA 3.5.1.4.11 Länk till annan webbplats.. För allmänna anvisningar om mått se Manifestation, Mått.

Relief

I de fall höjdskillnaden i terrängen är återgiven på kartan ska typ av metod att ange denna redovisas. Välj från lista och ta med flera entiteter när så behövs.

 • Höjdpunkter, Konturer (höjdkurvor)
 • Djuplodning
 • Skråstreck

Libris

 • Relief
  Länka till entitet.

MARC21

 • 008/18-21

Produktionsmetod

Anges främst vid katalogisering av äldre material.

I RDA finns en kort alfabetisk lista över olika produktionsmetoder, som vid behov kan utökas. För att underlätta arbetet har vi på KB utarbetat en lista över produktionsmetoder som är indelad i olika undergrupper. Nedan har gruppen fotografi och klipp uteslutits. Observera att samtliga övergripande termer kan användas i de fall ingen mer precis term med säkerhet kan bestämmas. Den fullständiga listan finns i Produktionsmetod i Librispraxis RDA Länk till annan webbplats.. Det går bra att använda flera termer till samma resurs, ange i dessa fall den dominerande tekniken först.

Använd en eller flera termer från följande lista:

TRYCK
 • Fotomekaniskt tryck*
  fotogravyr
  fotolitografi*
  ljustryck
 • Djuptryck*
  etsning
  gravyr
  kopparstick*
  stålstick*
 • Högtryck*
  trägravyr*
  träsnitt
 • Plantryck*
  digitalt tryck*
  litografi
  offset*

*betyder att termen saknas i RDA Toolkit

Libris

 • Produktionsmetod / Benämning
  Ange produktionsmetod som lokal entitet. Om flera entiteter behövs redovisas samtliga i en och samma ruta.

MARC21

 • 340 #d

För allmänna anvisningar om produktionsmetod se RDA 3.9 Länk till annan webbplats.

Bärande material

Ange vid behov resursens bärande material. Hämta uppgiften från resursen eller annan valfri källa.

Använd en eller flera termer från följande lista:

 • kartong*
 • metall
 • papp*
 • papper
 • pergament
 • plast
 • siden*
 • textil
 • trä

*betyder att termen saknas i RDA Toolkit

Om ingen av ovan nämnda termer är lämplig använd en term i listan över Bärande material i Librispraxis RDA Länk till annan webbplats., eller en annan koncis term.

Libris

 • Bärande material
  Länka till entitet. Välj bland entiteterna som benämns ”Material (kartor)” eller ”Material (glober)”
  Trunkera för att få upp en lista över samtliga entiteter.
  I kartmallen finns entiteten ”Papper” inlagd. Ändra vid behov.
 • Bärande material / Benämning
  Ange bärande material som lokal entitet. I de fall flera entiteter behövs för korrekt beskrivning redovisas samtliga i en och samma ruta. Egenskapen finns inte medtagen i kartmallen.

MARC21

 • 007/00: a/01
 • 340 #a

För allmänna anvisningar om Bärande material se RDA 3.6 Länk till annan webbplats.

Applicerat material

För handritade kartor anges vilka material som tillförts på ytan, d.v.s. det material som kartografen använt för att rita kartan, t.ex. penna, akvarell. Om resursen består av flera olika material så anges det dominerande materialet först.

Använd en eller flera termer från följande lista:

 • akvarell
 • blyerts*
 • bläck
 • färgkrita
 • gouache
 • krita
 • lack
 • penna*
 • tusch*

*betyder att termen saknas i RDA Toolkit

Om ingen av ovan nämnda termer är lämplig använd en term i listan över Applicerat material i Librispraxis RDA Länk till annan webbplats., eller en annan koncis term.

 • Applicerat material / Benämning
  Ange applicerat material som lokal entitet. Om flera entiteter behövs redovisas samtliga i en och samma ruta.

MARC21

 • 340 #c

För allmänna anvisningar om applicerat material se RDA 3.7 Länk till annan webbplats.

Montering

Eventuell montering anges vid behov. En eller flera termer i listan över bärande material kan gärna användas, men ofta behövs en fritt formulerad förklarande fras.

 • uppfodrad på väv
 • monterad på kartong

Libris

 • Monteringsmaterial / Bildens bärande material, montering / Benämning
  Ange monteringsmaterial som lokal entitet.

MARC21

 • 340 #e

För allmänna anvisningar om montering Se RDA 3.8. Länk till annan webbplats.

Layout

Använd ”motstående sidor” om kartan fortsätter i samma skala på nästa sida av arket/arken, eller om en samling av kartor vilka är på båda sidor av arket/arken beskrivs kollektivt. Om däremot samma karta återges på mer än ett språk på varje sida av arket så ange ”dubbelsidig”. Lägg gärna till en förklarande anmärkning.

Ta vid behov även med andra uppgifter avseende layout.

Kommentar: Lägg även till en allmän anmärkning: Tryckt på arkets båda sidor

 • motstående sidor
 • dubbelsidig

Libris

 • Layout / Layout / Benämning
  Ange Layout som lokal entitet.

 • Anmärkning / Anmärkning / Benämning

MARC21

 • 340 #k
 • 500 #a

För allmänna anvisningar om layout se RDA 3.11 Länk till annan webbplats.

Verk och uttryck

Verkstyp

Karta

Innehållstyp

Innehållstyp anger innehållets intellektuella eller konstnärliga form. Det finns en lista med termer att välja mellan i Verk och uttryck, Innehållstyp. För tvådimensionella kartor används i regel termen Kartografisk bild. För t.ex. en jordglob är innehållstypen däremot Kartografisk tredimensionell form.

För allmänna anvisningar om innehållstyp se Verk och uttryck, Innehållstyp

Språk

Ange uppgift om språk, och lägg vid behov även till en språkanmärkning, t.ex. för att ange att det finns parallelltexter eller att platserna på kartan är angivna på annat språk än övrig text i volymen eller arket.

 • Parallelltext på svenska och engelska
 • Ortnamn på tyska

Libris

 • Anmärkning / Anmärkning om språk / Benämning
  Skriv in anmärkningen.

MARC21

 • 546 #a

För allmänna anvisningar om språk se Verk och uttryck, Innehållets språk.

Illustrativt innehåll

Kommentar: Egenskapen är placerad under Instans i Libris.

Ange uppgift om illustrationer vid katalogisering av atlaser. Specificera gärna antalet kartor.

Om en atlas enbart eller huvudsakligen består av kartor anger vi på KB ”enbart kartor” eller ”huvudsakligen kartor”.

 • 1 atlas (75 sidor) : 60 kartor, illustrationer
 • 1 atlas (456 sidor) : 255 kartor
 • 1 atlas (323 sidor) : huvudsakligen kartor

Libris

Kommentar: Anges under Instans.

 • Övriga fysiska detaljer

MARC21

 • 300 #b

För allmänna anvisningar om illustrativt innehåll se se Verk och uttryck, Illustrativt innehåll.

Färg

Kommentar: Egenskapen färg är placerad under Instans i Libris.

Ange om kartorna är i färg eller i svartvitt. När tryckta kartor har färglagts för hand används termen kolorerad.

I de fall kartorna är tryckta och endast enstaka exemplar är handkolorerade anges uppgiften i samband med beskrivningen av det unika exemplaret. Det vill säga i beståndsposten.

 • 1 atlas (75 sidor) : 40 färgkartor, illustrationer (vissa i färg)
 • 1 karta på 2 ark : färg
 • 1 karta : svartvit
 • 1 karta : kolorerad
 • 1 handritad karta : färg

Kommentar: Observera att uppgift om färginnehåll i nuläget både anges som länkad entitet, och i klartext i egenskapen Övriga fysiska detaljer. I kartmallen finns entiteten färg inlagd. Ändra vid behov.

Libris

 • Färginnehåll
  Länka till entitet. Välj bland följande entiteter:

  - En färg (hit svartvit)
  - Flera färger
 • Övriga fysiska detaljer
  Ange färg som lokal entitet. Använd en av följande termer
  - svartvit
  - färg
  - kolorerad

MARC21

 • 007/00: a/03
 • 300 #b

Kartografiska data

Skala

Skalan ska anges numeriskt som ett förhållande (1: ). Ordet skala behöver inte, enligt RDA, föregå uppgiften, men tills vidare anger vi på KB ordet skala eller dess motsvarighet på andra språk före skaluppgiften.

Om exakt skalangivelse förekommer behöver ingen övrig skalinformation medtas.

Om skalan varken är angiven på objektet eller är känd från annan källa beräknas denna till exempel genom jämförelse med en annan karta. I dessa fall föregås den uträknade uppgiften av ordet cirka. Om ingen skala kan bestämmas ange: Skala ej angiven

Om skalan är exakt angiven, men inte i bråkform ska skalan omvandlas till bråkform.

Räkna ut skalan med hjälp av skalstocken i de fall ingen annan skalangivelse än denna finns. I dessa fall föregås den uträknade uppgiften av ordet cirka. Medta då skalstocken i beskrivningen enligt följande formel: Skalstock: x måttenheter = y cm.

I de fall resursen inte är skalriktig anges: Ej skalriktigt

Om en och samma karta har flera skalor anges om möjligt extremvärdena, exempelvis: 1:15 000-1:25 000.

När resursen består av flera huvudkartor och dessa är i olika skalor, anges upp till två skalor i beskrivningen. Den större skalan ska redovisas först.

Om det är fler skalor än två anges enbart: Varierande skala.

I följande publikation finns utförliga anvisningar i hur skalor kan beräknas: Cartographic materials : a manual of interpretation for AACR2, 2002 revision. 2 ed. Chicago, 2003. (Appendix B)

 • Skala 1:43 720 000
 • Skala cirka 1:141 000 ; Skalstock: 1 svensk mil = 7,6 cm
 • Skala 1:1 200 000 och 1:1 500 000
 • Skala 1: 15 000-1:25 000.
 • Ej skalriktigt
 • Varierande skala
 • Skala ej angiven

Kommentar: Skala beskrivs i Libris inom rubriken Kartografisk data tillsammans med koordinater och projektion. I nuläget anges skala i både kodform och klartext. Ange uppgifterna inom i en Kartografisk information för kodad data och i en annan sådan för data i klartext. I kartmallen finns samtliga egenskaper för Kartografisk information inlagda.

Skala i kodform

Libris

Kommentar: I de flesta fall är skalan linjär. Den linjära skalan är antingen horisontell eller vertikal. I kartmallen finns Linjär horisontell skala medtagen. Lägg till eller ändra skaltyp genom att skapa lokal entitet. Ange skalan med enbart siffror.

 • Linjär horisontell skala:
  Kartografisk data / Kartografisk information / Skala / Linjär skala / Linjär horisontell skala med konstant
 • Linjär vertikal skala:
  Kartografisk data /Kartografisk information/Skala/Linjär skala/Linjär vertikal skala med konstant proportion

MARC21

 • 034 #a a #b
 • 034 #a a #c


Skala i klartext

Kommentar: Medta eventuell uppgift om skalstock i de fall exakt skalangivelse saknas. Lägg i dessa fall till semikolon mellan den uträknade skalangivelsen och uppgift om skalstock.
Libris

 • Kartografisk data / Kartografisk information / Skala / Skala / Benämning

MARC21

 • 255 #a

För anvisningar om skala i RDA se RDA 7.25 Länk till annan webbplats.

Koordinater

I regel anges koordinaterna i måttenheten grader, minuter och sekunder. Koordinaterna anges i följande ordning: västligaste longitud, östligaste longitud, nordligaste latitud, sydligaste latitud.

Om exakta koordinater kan tas ut skall dessa anges. Om viss osäkerhet finns avrundas koordinaterna till en nära jämn siffra speglande kartans precision. För storskaliga kartor (1:10 000 och större skalor), anges grader, minuter och sekunder. För kartor i mindre skalor anges i regel endast grader och minuter. Om det råder stor exakthet i kartan kan sekunder även anges för mer småskaliga kartor.

Koordinater anges inte för världskartor och världsatlaser.

Om koordinatnätet på kartan anges i SWEREF 99 TM kan om så önskas denna uppgift användas istället för måttenheten i grader, minuter och sekunder. Ange alltid i katalogposten vilken måttenhet som används.

Kommentar: Det går bra att upprepa egenskapen i de fall flera kartor beskrivs och dessa har olika koordinater.

 • (Ö 17°53'10''-Ö 17°59'40''/N 59°21'30''-N 59°18'50'')
  Måttenhet för koordinaterna: grader, minuter och sekunder (0-360°)
 • (E562500-600000/N6360000-6320000)
  Måttenhet för koordinaterna: meter (SWEREF 99 TM)

Kommentar: Koordinater beskrivs i Libris inom rubriken Kartografisk data tillsammans med skala och projektion. I nuläget anges koordinater i både kodform och klartext. Ange uppgifterna inom i en Kartografisk information för kodad data och i en annan sådan för data i klartext. I kartmallen finns samtliga Kartografisk information inlagda.

Koordinater i kodad form

Varje koordinat inleds med kod för halvklot/hemisfär (w = väst, e = öst, n = nord, s= syd) när måttenheten grader, minuter och sekunder används. Ange enbart siffror i de fall måttenheten är i SWEREF 99. Antalet siffror ska alltid vara sju när måttenheten grader, minuter och sekunder används (3 siffror för grader, 2 för minuter och 2 för sekunder).

Libris

 • Kartografisk data / Kartografisk information / koordinater-Västlig gränslongitud
  Exempel: e0144120
 • Kartografisk data / Kartografisk information / koordinater-Östlig gränslongitud
  Exempel: e0144155
 • Kartografisk data / Kartografisk information / koordinater-Nordlig gränslongitud
  Exempel: n0562905
 • Kartografisk data / Kartografisk information / koordinater-Sydlig gränslongitud
  Exempel: n0562825

MARC21

 • 034 #d #e #f #g

Koordinater i klartext

Ange koordinaterna inom en parentes. Varje koordinat inleds med kod för halvklot/hemisfär (V = väst, Ö = öst, N = nord, S= syd) när måttenheten grader, minuter och sekunder används. Uteslut gärna sekunduppgiften i de fall denna inte används.

Libris

 • Kartografisk data / Kartografisk information / koordinater

 • Kartografisk data / Kartografisk information / koordinater
  Lägg in uppgift om typ av koordinater i en separat Kartografisk information.

MARC21

 • 255 #c
 • 255 #c
  Lägg in uppgift om typ av koordinater i en separat 255 #c

För anvisningar om koordinater i RDA se RDA 7.4 Länk till annan webbplats.

Kartprojektion

Ange kartprojektion när denna finns angiven i resursen. Ta även med fraser som i källan avser meridianer, parallellcirklar och/eller ellipsoid.

 • Mercators projektion
 • Gauss-Krügers projektion
 • Kartorna över polarområdena i azimutal ekvidistant projektion
 • Ellipsoid: EUREF 89 (WGS 84)

Kommentar: I nuläget anges kartografisk data i både kodform och klarttext. Ange projektion i första hand genom att länka till entitet i en Kartografisk information för kodad data. I de fall projektionstyp saknas i länklistan eller fras ska anges, används en Kartografisk information för data i klartext.

 • Kartografisk data / Kartografisk information / Kartprojektion
  Länka till entitet

Och/eller

 • Kartografisk data / Kartografisk information / Kartprojektion/Projektion/Benämning
  Ange som lokal entitet

MARC21

 • 008 22-23
 • 255 #b

För anvisningar om projektion i RDA se RDA 7.26 Länk till annan webbplats.

Övriga matematiska data

Uppgift om övriga matematiska data, t.ex. nollmeridian, anges i en allmän anmärkning under Instans i Libris.

Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Nollmeridian: Ferro

För anvisningar om övriga matematiska data se RDA 7.27 Länk till annan webbplats.

Beskrivning och sammanfattning

Beskriv vid behov i en anmärkning vad kartan innehåller för information. Redovisa t.ex. särskilt intressanta detaljer på kartan.

 • Orienterad mot öster. - Schematisk topografi. - Städer, byar, kyrkor, väderkvarnar och vägar utsatta. - Visar vägavstånd. – Teckenförklaring

 • Redovisar byar och bygränser

Libris

 • Sammanfattning av innehåll / Sammanfattning / Benämning
  Det är inte nödvändigt att ange typ av sammanfattning.

MARC21

 • 520 #a

För allmänna anvisningar om innehållssammanfattningar se Verk och uttryck, Sammanfattning av innehåll.

Ingående titlar och delar

Kommentar: Egenskapen är placerad under Instans i Libris.

I de fall resursen har en samlingstitel samt separata titlar för varje karta blir samlingstiteln huvudtitel. Titlarna samt eventuella upphovsmän för de enskilda kartorna listas lämpligen i en innehållsförteckning. För anvisningar i RDA se RDA 25.1 Länk till annan webbplats.

Ange även eventuella infällda kartor och index i innehållsförteckningen.

 • Med öfversigtskarta öfver bladindelningen, samt följande kartor: I. Storkyrko församlingen -- II. Clara, Jakobs och Skeppsholms församlingar (Norrmalm) -- III. Ulrika Eleonora församling (Kungsholmen) -- IV. Adolf Fredriks och Johannis församlingar (Norrmalm)
 • Infälld karta: Bornholm
 • Med gaturegister

Libris

 • Har innehållsförteckning / Innehållsförteckning / Benämning

MARC21

 • 505 8/ #a

Klassifikation

Från och med år 2019 klassificerar KB inte längre kartografiska resurser.

Ämnesord

Använd gärna Svenska ämnesord när resursen behandlar ett eller flera ämnen. Geografiska ämnesord över platsen eller platserna som kartan avbildar medtas. För allmänna anvisningar om ämnesord se Ämnesord och genre/form

Genre/form

Genre/formtermer används för att beskriva vad ett verk är och inte vad det handlar om. Termerna kan avse framställningsteknik, t.ex. gravyrer och litografier, eller produktionsstadier som skisser och provtryck. Andra termer beskriver kategorier som karaktäriseras av liknande handlingar, teman och miljöer. Exempel på det senare är världsatlaser, bilatlaser, jordglober, geologiska kartor och historiska kartor.

TGM II är en tesaurus för grafiskt material som används för att beskriva bilder, kartor och efemärt tryck. Använd gärna flera termer för att bredda och fördjupa beskrivningen.

För allmänna anvisningar om genre/form se Ämnesord och genre/form

Libris

 • Genre/form
  Länka till entitet. Välj Genre/form i listan över typer. Sök på önskad term.
  I kartmallen finns TGM-termen kartor redan inlagd. Lägg till fler vid behov.

MARC21

 • 655 -/7 #a, #2 TGM

 

I Libris ska genre/form även beskrivas med MARC21-koder:

Kommentar: Egenskaperna är placerade under Instans i Libris.

Libris

 • Genre/form / Särskild bärarbeteckning kartmaterial
  Länka till entitet. Välj bland entiteterna med rubriken ”Särskild bärarbeteckning kartmaterial”. Trunkera för att få upp en lista över samtliga entiteter.
  I kartmallen finns entiteten Karta (marc/MapATwoDimensionalMap) inlagd. Ändra vid behov.
 • Genre/form / Typ av kartografiskt material
  Länka till entitet. Välj bland entiteterna med rubriken ”Typ av kartografiskt material”. Trunkera för att få upp en lista över samtliga entiteter. I kartmallen finns entiteten ”Monografisk karta, utgiven ensam” (marc/SingleMap) inlagd. Ändra vid behov. Vid katalogisering av t.ex. atlas, ändra till ”Atlas/Kartbok, e”.

MARC21

 • 007/00: a/01
 • 008/25

Sökingång för agent

Sök och validera alltid personnamn och institutionsnamn i auktoritetsregistren, och registrera vid behov nya auktoritetsposter. Följ anvisningarna i Auktoritetsarbete och agenter

En institution som framställer kartor och inte enbart har ansvar för publicering och distribution, anses ha det huvudsakliga upphovsansvaret. För anvisningar se RDA 19.2.1.1.1 Länk till annan webbplats.

Kartografer anses vara huvudsakliga upphovsmän. Gravörer, litografer och redaktörer m.m. är endast upphovsmän avseende sin specifika funktion.

Vid katalogisering i Libris anges den först nämnda personen eller institutionen som anses ha det huvudsakliga ansvaret för skapandet av objektet i egenskapen Primär medverkan. Övriga upphovsmän eller institutioner anges i egenskapen Medverkan.

Lägg till en funktionskod som specificerar personens/institutionens funktion, till exempel kartograf (ctg), gravör (egr), litograf (ltg).

Libris

 • Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent / Person (eller t.ex. Organisation eller Jurisdiktion)
  Länka till entitet om auktoritetspost finns, annars skapa lokal entitet.
 • Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion
  Länka till entitet.

 • Medverkan och funktion / Medverkan / Agent / Person (eller t.ex. Organisation eller Jurisdiktion)
  Länka till entitet om auktoritetspost finns, annars skapa lokal entitet.
 • Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion
  Länka till entitet.

MARC21

 • 100/110/111/700/710/711 #a #4

Adminmetadata

För anvisningar om adminmetadata se: Adminmetadata i Libris katalogisering Länk till annan webbplats.

Exemplar

Beståndspost

Ange exemplarspecifika uppgifter såsom signum, proveniens, accessionsnummer och påskrifter i de lokala exemplarfälten. Uppgift om att kartor/atlaser är handkolorerade registreras här i de fall även svartvita exemplar finns utgivna.

Tidigare signum till kartor i KB:s kartsamling anges i en allmän anmärkning i beståndsposten.

Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Tidigare signum: KoB, 3 a

För övriga anvisningar gällande exemplarposter se Beståndsregistrering i Libris Länk till annan webbplats.

 

Att ändra i kartmallen så att den kan användas för handritad kartresurs

I nuläget finns endast en kartmall för tryckta kartor, men det är relativt enkelt att justera mallen så att den kan användas vid katalogisering av handritad kartresurs.

 1. Hämta mallen för Karta (tryckt kartmaterial).

 2. Ändra Instanstyp i rullgardinsmenyn till Handskrift

 3. Lägg till följande egenskaper inom Instans:
  Produktion / Produktion som används för opublicerade resurser. Komplettera med egenskapen Huvudsakligt tillgängliggörande. Använd inte egenskapen utgivning. Läs mer om egenskaperna Produktion och Huvudsakligt tillgängliggörande i den generella hjälptexten för Instans.
  Bärande material / Benämning. Läs mer under Bärande material.
  Applicerat material / Benämning. Läs mer under Applicerat material.

 4. Lägg till följande egenskap inom Instans av Verk:
  Genre/form / Typ av kartografiskt material.
  Länka till entitet. Välj ”Handritad, e” med rubriken ”Särskilda formella egenskaper”
  Genre/form – TGM-termer
  Länka till entitet. Välj Genre/form i listan över typer. Sök och lägg till termen ”Handritade kartor”.

Senast uppdaterad

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET