Seriella resurser

En seriell resurs är en publikation, oavsett medium, utgiven i på varandra följande delar med numerisk eller kronologisk beteckning, avsedd att forsättas utan fastställd avslutning. Exempel på seriella resurser är tidskrifter, dagstidningar, årsböcker, webbplatser och databaser.

Instruktionsfilm - Libris katalogisering

Manifestation

Källa för resursen som helhet

RDA 2.1länk till annan webbplats

Beskrivningen av en seriell resurs baseras på första numret eller första delen. Om första numret saknas, använd det första tillgängliga numret eller den första tillgängliga delen (RDA 2.1.2.3länk till annan webbplats).
Om numret/delen som används för beskrivningen inte är det/den första, gör en anmärkning om vilket nummer eller vilken del som använts (RDA 2.17.13.3länk till annan webbplats).

Instans:

Anmärkning: Beskrivningen grundad på 2006, nummer 2

Föredragen källa

RDA 2.2länk till annan webbplats

Börja med den information som finns på titelsidan (RDA 2.2.2.2länk till annan webbplats). Uppgifter som saknas på titelsidan hämtas i första hand från valfri källa inom resursen. Det finns ingen prioriteringsordning bland övriga källor inom resursen.
Om det finns flera titelsidor eller olika källor med olika datum, använd i första hand den information som finns i källan med det senaste datumet (RDA 2.2.3.2länk till annan webbplats).
Om resursen saknar titelsida eller annan källa som identifierar den, använd information som finns på (i denna ordning): medföljande material som inte är en del av resursen själv, annan publicerad beskrivning av resursen, en förpackning, annan tillgänglig källa. Klamra information hämtad utanför resursen (RDA 2.2.4länk till annan webbplats).

Titel

För allmänna anvisningar om titel se Manifestation, Titel.

Huvudtitel

RDA 2.3.2länk till annan webbplats

Felaktigheter

Rätta uppenbara felaktigheter i huvudtiteln för en seriell resurs. Ange den felaktiga titeln som en varianttitel (RDA 2.3.1.4länk till annan webbplats).

Instans:

Har titel / Titel / Huvudtitel: Housing starts
Har titel / Varianttitel / Huvudtitel: Housing sarts
Har titel / Varianttitel / Typanmärkning:
Titel felstavad i nummer 1 (2006):

Tidsuppgift, namn, numrering etc. som varierar från nummer till nummer eller del till del

Tidsuppgift, namn, numrering etc. som varierar från nummer till nummer eller från del till del ska uteslutas. Uppgifterna ersätts med uteslutningstecken (RDA 2.13.1.4länk till annan webbplats).

Instans:

Har titel / Titel / Huvudtitel: Skattefrågor kring ... års bokslut

Instans:

Har titel / Titel / Huvudtitel: ... annual report

Akronymer och fullständig form

Om huvudtiteln i den föredragna källan förekommer både i fullständig form och i form av en akronym eller i förkortad form, välj den fullständiga formen som huvudtitel (RDA 2.3.2.5länk till annan webbplats).
Om akronymen anses viktig för identifikation eller åtkomst anges den antingen som övrig titelinformation (RDA 2.3.4länk till annan webbplats), eller som varianttitel (RDA 2.3.6länk till annan webbplats). ISSN Sverige följer ISSN Manual och anger akronymen som del av huvudtitel (en typ av varianttitel).

Instans:

Har titel / Titel / Huvudtitel: Advances in cellular and molecular otolaryngology
Har titel / Titel / Del av huvudtitel / Huvudtitel: ACMO

Separat utgivna sektioner och supplement

Om en seriell resurs utgör en separat utgiven sektion av, eller ett supplement till en annan seriell resurs och både den för samtliga sektioner/supplement gemensamma titeln och sektionens/supplementets titel anges i samma källa, ange båda titlarna.
Den gemensamma titeln anges först och därefter sektionens eller supplementets titel (RDA 2.3.1.7.2länk till annan webbplats).

Instans:

Har titel / Titel / Huvudtitel: Acta Universitatis Carolinae
Har titel / Titel / Har del / Titeldel / Deltitel: Philologica

Instans:

Har titel / Titel / Huvudtitel: Journal of polymer science
Har titel / Titel / Har del / Titeldel / Delbeteckning: Part A
Har titel / Titel / Har del / Titeldel / Deltitel: General papers

Förändring i huvudtiteln

Om det sker en större förändring i huvudtiteln ska en ny beskrivning göras för den nya titeln. De två beskrivningarna är beskrivningar av relaterade verk (RDA 2.3.2.12länk till annan webbplats). För anvisningar om hur man anger relationer mellan verk, se Relaterade verk, uttryck m.m. nedan.
Om det sker en mindre förändring i huvudtiteln hos en seriell resurs anges den efterföljande titeln (RDA 2.3.8länk till annan webbplats) om den är viktig för identifikation eller åtkomst (RDA 2.3.8.3länk till annan webbplats). För riktlinjer om vad som är en större och en mindre förändring i huvudtiteln hos en seriell resurs, se RDA 2.3.2.13länk till annan webbplats.
Ange den efterföljande titeln som en varianttitel. Ange tidsbegränsning under Täckning eller tillkomst.

Instans:

Har titel / Titel / Huvudtitel: Hushållningssällskapets medlemsmagasin
Har titel / Titel / Övrig titelinformation: för Hushållningssällskapet Östergötland och Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge
Har titel / Titel / Varianttitel / Huvudtitel:
HS medlemsmagasin
Har titel / Titel / Varianttitel / Täckning eller tillkomst: 2010, nr 3
Har titel / Titel / Varianttitel: Hushållningssällskapets magasin
Har titel / Titel / Varianttitel / Täckning eller tillkomst: 2011, nr 4-2012, nr 1

Librispraxis: Obligatoriskt att ange efterföljande titel för tidskrifter och årsböcker. Om förändringarna är många kan man dock följa alternativet i (RDA 2.3.8.3länk till annan webbplats) och göra en generell anmärkning.

Instans:

Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Mindre variationer i huvudtiteln

För monografiserier med huvudpost anges inte mindre förändringar i huvudtiteln.

Parallell huvudtitel

RDA 2.3.3länk till annan webbplats

Förändring i parallell huvudtitel

Om en parallell huvudtitel läggs till eller ändras i ett påföljande nummer eller i en påföljande del (och det är av betydelse för identifikation eller åtkomst), ange den nya parallella huvudtiteln som en varianttitel (RDA 2.3.3.5.2länk till annan webbplats). Ange tidsbegränsning under Täckning eller tillkomst.

Instans:

Har titel / Titel / Huvudtitel: Zeitschrift für Medienpsychologie
Har titel / Titel / Varianttitel / Huvudtitel: Journal of media psychology
Har titel / Titel / Varianttitel / Täckning eller tillkomst: 19 Jarg., Heft 2 (2007)-

Om en parallell huvudtitel tas bort i ett påföljande nummer eller i en påföljande del, ange detta i en anmärkning om det är av betydelse för identifikation eller åtkomst.

Instans:

Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Nummer efter 2001 saknar fransk parallelltitel

Övrig titelinformation

RDA 2.3.4länk till annan webbplats

Förändring i övrig titelinformation

Om övrig titelinformation (undertitel) läggs till eller ändras i ett påföljande nummer eller i en påföljande del (och det är av betydelse för identifikation eller åtkomst), ange denna som en varianttitel (RDA 2.3.4.7.2länk till annan webbplats). Ange hela titeln (huvudtitel samt övrig titelinformation) som varianttitel.
Redovisa endast viktiga varierande undertitlar. Det kan vara förändringar gällande t.ex. målgrupp, ämne, inriktning och utgivare/institution. Här behöver man inte ange tidsbegränsning under Täckning eller tillkomst.

Instans:

Har titel / Titel / Huvudtitel: Angerman
Har titel / Titel / Övrig titelinformation: organ för Ångermanlands hembygdsförbund
Har titel / Titel / Varianttitel / Huvudtitel: Angerman
Har titel / Titel / Varianttitel / Övrig titelinformation: Ångermanlands & Medelpads hembygdsförbunds tidning

Om övrig titelinformation saknas i ett påföljande nummer eller i en påföljande del, ange detta i en anmärkning om det är av betydelse för identifikation eller åtkomst (RDA 2.17.2.4länk till annan webbplats).
NB-praxis: Ange inte varierande undertitel.

Nyckeltitel

RDA 2.3.9länk till annan webbplats

Nyckeltitel är en unik titel för en seriell resurs med ISSN. Nyckeltitel är inte ett kärnelement men obligatoriskt enligt Librispraxis för resurser med ISSN.
Läs mer om hur man anger ISSN under Identifikator för manifestationen.

Det är respektive lands ISSN-central som tilldelar resurser nyckeltitlar och i Sverige görs det av ISSN Sverigelänk till annan webbplats på Kungliga biblioteket. Övriga Libriskatalogisatörer ska inte ange nyckeltitel för svenska resurser men det är bra att känna till hur de konstrueras. Större förändringar i nyckeltiteln kräver ny post och nytt ISSN.

För att ta reda på vilken nyckeltitel som har tilldelats en seriell resurs med utländskt ISSN kan man söka i utgivningslandets nationella katalog. Man kan även själv söka fram en specifik nyckeltitel och se vilket ISSN den har i den internationella ISSN-portalenlänk till annan webbplats.

Nyckeltitel (I Libris: Har titel / Nyckeltitel / Huvudtitel) konstrueras med hjälp av huvudtiteln (I Libris: Har titel / Huvudtitel). Eftersom en nyckeltitel måste vara unik kräver likalydande huvudtitlar särskiljande tillägg som väljs enligt en särskild ordning av ISSN Sverige.

Libris

Instans:

 • Har titel / Nyckeltitel / Huvudtitel

MARC21

 • 222 #a

Instans:

Har titel / Nyckeltitel / Huvudtitel: Cinema
Har titel / Nyckeltitel / Särskiljande tillägg: (Stockholm)

Upphovsuppgift

RDA 2.4länk till annan webbplats

För allmänna anvisningar om upphovsuppgift se Manifestation, Upphov.

Undantag som gäller seriella resurser

Återge en upphovsuppgift som identifierar en redaktör endast om personen är viktig för att kunna identifiera resursen, t.ex. om personen varit resursens redaktör under större delen av utgivningen (RDA 2.4.1.4länk till annan webbplats).

Instans:

Har titel / Titel / Huvudtitel: Patrick Moore's yearbook of astronomy
Upphovsuppgift: edited by Patrick Moore and John Mason

Förändringar i upphovsuppgiften

Om en upphovsuppgift som bedöms vara viktig för identifikation eller åtkomst tillkommer eller ändras i ett påföljande nummer eller i en påföljande del av en seriell resurs (och det inte innebär att en ny post måste göras) ska LÄNKA sökingång/sökingångar för det nya namnet/de nya namnen läggas till.

Instans av verk:
Medverkan och funktion / Medverkan / Agent: SKTF
Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion:
Utgivande instans
Medverkan och funktion / Medverkan / Agent:
Vision
Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion:
Utgivande instans

Instans:
Har titel / Titel / Huvudtitel: Allt om jobbet
Upphovsuppgift: utgiven av Sveriges kommunaltjänstemannaförbund (SKTF)
Utgivning / Primär utgivning / Plats / Plats / Benämning: Stockholm
Utgivning / Primär utgivning / Agent / Agent / Benämning: Sveriges kommunaltjänstemannaförbund (SKTF)
Utgivning / Primär utgivning / Startår: 2008

Utgivning / Utgivning / Plats / Plats / Benämning: Stockholm
Utgivning / Utgivning / Agent / Agent / Benämning: Vision
Utgivning / Utgivning / Sekvens av uppgifter: Nuvarande / Senaste utgivare

Numrering av seriella resurser

RDA 2.6länk till annan webbplats

Elementet innehåller flera underelement. Kärnelement är numerisk och/eller alfabetisk beteckning för första numret/delen i första eller enda sviten, kronologisk beteckning för första numret/delen i första eller enda sviten, numerisk och/eller alfabetisk beteckning för sista numret/delen i sista eller enda sviten, kronologisk beteckning för sista numret/delen i sista eller enda sviten.

Källor

Uppgift om numrering av en seriell resurs hämtas från följande källor (i denna ordning): samma källa som huvudtiteln, en annan källa inom resursen, en annan av de källor som specificeras i RDA 2.2.4länk till annan webbplats.

Libris

Instans:

 • Har numrering av seriell resurs / Numrering av seriella resurser / Benämning
 • Anmärkning / Anmärkning / Benämning

MARC21

 • 362 #a
 • 500 #a

Om varken första numret eller information om första numret är tillgänglig vid katalogiseringstillfället, ska elementet uteslutas och en anmärkning ska göras om vilket nummer som använts som grund för beskrivningen.

Instans:

Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Beskrivningen grundad på 1988, nr 3

Om sista numret eller delen i en seriell resurs saknas och man inte har någon information om numreringen, utesluts uppgiften.

Instans:

Utgivning / Primär utgivning / Plats / Plats / Benämning: Storstad
Utgivning / Primär utgivning / Agent / Agent / Benämning: Förlaget
Utgivning / Primär utgivning / Startår: 2001
Utgivning / Primär utgivning / Slutår:
2005
Utgivning / Primär utgivning / Datum:
[2005?]
Har numrering av seriell resurs / Numrering av seriella resurser / Benämning: 2001, nr 1-

Det är inte tillåtet att ange en trolig numrering följd av frågetecken, t. ex. [1987, nummer 1?]. Ungefärlig utgivningstid anges i elementet för utgivningstid.
Om beskrivningen av resursen inte grundar sig på första numret men numreringen kan hämtas från en källa utanför resursen (t.ex. från webben) är Librispraxis att klamra in uppgiften.

Instans:

Har numrering av seriell resurs / Numrering av seriella resurser / Benämning: [1988, nr 1]-

Samma sak gäller om resursen upphör och sista numret inte finns tillgängligt. Kan numreringen hämtas från en källa utanför resursen anges uppgiften inom klammer.

Instans:

Har numrering av seriell resurs / Numrering av seriella resurser / Benämning: 1988, nr 1-[1991, nr 2]

Första numret är tillgängligt men inte sista. Information om numreringen i sista numret har hämtats från en källa utanför resursen.

Instans:

Har numrering av seriell resurs / Numrering av seriella resurser / Benämning: [1988, nr 1]-[1991, nr 2]

Varken första eller sista numret är tillgängligt men information om numreringen i första och sista numret har hämtats från en källa utanför resursen.
Om det första numret eller delen saknar numrering men påföljande nummer/delar har det, kan numrering baserad på numreringen i påföljande nummer/delar läggas till inom klammer.

Instans:

Har numrering av seriell resurs / Numrering av seriella resurser / Benämning: [Del 1]-

Påföljande delar har numreringen: Del 2, Del 3, etc.


Ange numrering av seriella resurser

Återge tal angivna med siffror eller bokstäver enligt de generella riktlinjerna i RDA 1.8. Librispraxis är att ersätta romerska siffror med arabiska. Övriga ord, bokstäver eller grupper av ord och/eller tecken återges som de förekommer i källan enligt RDA 1.7.
Återge interpunktion som den förekommer i källan om det inte blir otydligt, se alternativet samt undantagen i RDA 1.7.3länk till annan webbplats. Observera dock undantaget i RDA 2.6.1.4länk till annan webbplats som innebär att bindestreck alltid ska ersättas med snedstreck för ökad tydlighet.

Instans:

Har numrering av seriell resurs / Numrering av seriella resurser / Benämning: 1999/2000-

I källan: 1999-2000

Rätta inte felaktigheter i numreringen utan återge den som den förekommer i källan i fält 362. Gör en anmärkning om felaktigheten.

Instans:

Har numrering av seriell resurs / Numrering av seriella resurser / Benämning: 2017, nr 2-

Instans:

Anmärkning / Anmärkning om numrering och utgivning / Benämning: 2017, nr 1 felaktigt numrerad 2017, nr 2

Kommentar: Det går för närvarande inte att ange Anmärkning om numrering och utgivning (fält 515) i Libris katalogisering. Använd i stället Anmärkning / Anmärkning / Benämning

Om en kronologisk beteckning omfattar tidsuppgifter som inte angivits enligt den gregorianska eller julianska kalendern (RDA 2.6.3.3länk till annan webbplats och RDA 2.6.5.3länk till annan webbplats), följs det valfria tillägget och motsvarande uppgifter tilläggs enligt den gregorianska eller julianska kalendern:

Instans:

Har numrering av seriell resurs / Numrering av seriella resurser / Benämning: 5722 [2012]-

RDA säger inget om hur de olika underelementen i numreringen ska sättas samman, varken när de står tillsammans eller på olika ställen i resursen, utan ger instruktioner för varje underelement för sig.
I Libris anges samtliga underelement inom en enda egenskap: Har numrering av seriell resurs / Numrering av seriella resurser / Benämning.
ISBDlänk till annan webbplats (International Standard Bibliographic Description), paragraf 3.3, ger följande instruktioner för hur de olika underelementen ska anges tillsammans:
Numerisk och/eller alfabetisk beteckning och/eller kronologisk beteckning för första numret av en seriell resurs ska följas av ett bindestreck.

Instans:

Har numrering av seriell resurs / Numrering av seriella resurser / Benämning: 1998-

Kommentar: I Libris katalogisering, skriv in bindestrecket efter startåret manuellt här.

När den seriella resursen upphör anges numerisk och/eller alfabetisk beteckning och/eller kronologisk beteckning för sista numret efter bindestrecket.

Instans:

Har numrering av seriell resurs / Numrering av seriella resurser / Benämning: 1998-1999

Om endast numerisk och/eller alfabetisk och/eller kronologisk beteckning för sista numret av en seriell resurs anges ska denna föregås av ett bindestreck.

Instans:

Har numrering av seriell resurs / Numrering av seriella resurser / Benämning: -1999, nr 1

Om ett nummer av en seriell resurs identifieras med både numerisk och/eller alfabetisk och kronologisk beteckning anges den kronologiska beteckningen inom parentes efter den numeriska och/eller alfabetiska beteckningen.

Instans:

Har numrering av seriell resurs / Numrering av seriella resurser / Benämning: No. 1 (Jan. 1971)-

Om numret bara avser en del av den kronologiska perioden utan att denna specificeras, och varje årgång börjar med nummer ett eller motsvarande, anges den numerisk och/eller alfabetiska beteckningen efter den kronologiska beteckningen.

Instans:

Har numrering av seriell resurs / Numrering av seriella resurser / Benämning: 1999, nr 1-

Instans:

Har numrering av seriell resurs / Numrering av seriella resurser / Benämning: Årg. 1 (1988), nr 1-

Instans:

Har numrering av seriell resurs / Numrering av seriella resurser / Benämning: Årgång 1 (april 1999), nummer 1-

Om den numeriska och/eller alfabetiska beteckningen består av flera nivåer ska dessa anges i hierarkisk ordning.

Instans:

Har numrering av seriell resurs / Numrering av seriella resurser / Benämning: Vol. 1, nr 1-

Om en seriell resurs påbörjar en ny nummersvit utan att förändra huvudtiteln anges beteckningen på det första och sista numret av varje svit. I egenskapen Har numrering av seriell resurs / Numrering av seriella resurser ska en ny nummersvit föregås av mellanslag, semikolon, mellanslag:

Instans:

Har numrering av seriell resurs / Numrering av seriella resurser / Benämning: Volume 1, number 1-volume 10, number 12 ; No. 1-no. 3

NB-praxis: Numrering anges endast för första och sista numret av en seriell resurs:

Instans:

Har numrering av seriell resurs / Numrering av seriella resurser / Benämning: Volume 1, number 1-no. 3

Utgivningsuppgifter

RDA 2.8länk till annan webbplats

För allmänna anvisningar om utgivningsuppgift se Manifestation, Utgivningsuppgift.

Utgivningstid

Hämta uppgift om utgivningstid från första och/eller sista numret eller delen av en seriell resurs i följande källor (i denna ordning): samma källa som huvudtiteln, en annan källa inom resursen, en annan av de källor som specificeras i RDA 2.2.4länk till annan webbplats. Följ riktlinjerna i dokumenten Tal (siffror och bokstäver) - RDA 1.8 och Tidsangivelser - RDA 1.9. För seriella resurser följs även RDA 2.8.6.5länk till annan webbplats.

Vid pågående utgivning ska den seriella resursens startår anges:

Instans:

Utgivning / Primär utgivning / Plats / Plats / Benämning: Uppsala
Utgivning / Primär utgivning / Agent / Agent / Benämning: Förlaget
Utgivning / Primär utgivning / Startår: 1988
Kommentar:
I Libris katalogisering skapas bindestreck efter startår automatiskt i marcexporten när man anger Startår. Skriv inte in bindestrecket.

När utgivningen upphör ska slutår anges:

Instans:

Utgivning / Primär utgivning / Plats / Plats / Benämning: Uppsala
Utgivning / Primär utgivning / Agent / Agent / Benämning: Förlaget
Utgivning / Primär utgivning / Startår: 1988
Utgivning / Primär utgivning / Slutår:
2007
Kommentar:
I Libris katalogisering skapas bindestreck automatiskt i marcexporten när man anger Startår och Slutår. Skriv inte in bindestreck.

Om den seriella resursen upphör men startår är okänt, ange slutår föregånget av bindestreck:

Instans:

Utgivning / Primär utgivning / Plats / Plats / Benämning: Uppsala
Utgivning / Primär utgivning / Agent / Agent / Benämning: Förlaget
Utgivning / Primär utgivning / Startår: uuuu
Utgivning / Primär utgivning / Slutår:
2007
Utgivning / Primär utgivning / Datum:
-2007
Kommentar: I detta fall måste man i Libris katalogisering skriva in bindestrecket under Datum.

Om en seriell resurs upphör inom ett år, anges båda årtal:

Instans:

Utgivning / Primär utgivning / Plats / Plats / Benämning: Uppsala
Utgivning / Primär utgivning / Agent / Agent / Benämning: Förlaget
Utgivning / Primär utgivning / Startår: 2007
Utgivning / Primär utgivning / Slutår: 2007

Uppgift om utgivningstid saknas

Om uppgift om utgivningstid saknas, lägg till utgivningstid enligt instruktionerna i RDA 1.9.2länk till annan webbplats.

 • Om första numret/delen och/eller sista numret/delen inte är tillgängligt vid katalogiseringstillfället men uppgift om utgivningstid kan hämtas från en källa utanför resursen, lägg till utgivningstiden. Uppgiften ska klamras.
 • Om första numret/delen och/eller sista numret/delen saknar uppgift om utgivningstid men distributionstid, tillverkningstid, copyrightår eller kronologisk beteckning finns i resursen, lägg till en utgivningstid baserad på någon/några av dessa uppgifter. Uppgiften ska klamras.
 • Om första numret/delen och/eller sista numret/delen saknar uppgift om utgivningstid, distributionstid, tillverkningstid, copyrightår eller kronologisk beteckning men uppgift om utgivningstid kan hämtas från en källa utanför resursen, lägg till en utgivningstid. Uppgiften ska klamras.

Startåret är känt:

Instans:

Utgivning / Primär utgivning / Plats / Plats / Benämning: Uppsala
Utgivning / Primär utgivning / Agent / Agent / Benämning: Förlaget
Utgivning / Primär utgivning / Startår: 1988
Utgivning / Primär utgivning / Datum:
[1988]-

Det är känt att resursen upphörde 2007:

Instans:

Utgivning / Primär utgivning / Plats / Plats / Benämning: Uppsala
Utgivning / Primär utgivning / Agent / Agent / Benämning: Förlaget
Utgivning / Primär utgivning / Startår: 1988
Utgivning / Primär utgivning / Slutår:
2007
Utgivning / Primär utgivning / Datum:
1988-[2007]

Utgivningstiden är känd:

Instans:

Utgivning / Primär utgivning / Plats / Plats / Benämning: Uppsala
Utgivning / Primär utgivning / Agent / Agent / Benämning: Förlaget
Utgivning / Primär utgivning / Startår: 1988
Utgivning / Primär utgivning / Slutår:
2007
Utgivning / Primär utgivning / Datum:
[1988]-[2007]

Det är känt att startåret är ett av två på varandra följande år:

Instans:

Utgivning / Primär utgivning / Plats / Plats / Benämning: Uppsala
Utgivning / Primär utgivning / Agent / Agent / Benämning: Förlaget
Utgivning / Primär utgivning / Startår: 198u
Utgivning / Primär utgivning / Datum:
[1988 eller 1989]-

Det är troligt att startåret faller inom ett visst tidsintervall:

Instans:

Utgivning / Primär utgivning / Plats / Plats / Benämning: Uppsala
Utgivning / Primär utgivning / Agent / Agent / Benämning: Förlaget
Utgivning / Primär utgivning / Startår: 19uu
Utgivning / Primär utgivning / Datum:
[mellan 1999 och 2001?]-

Troligt startår:

Instans:

Utgivning / Primär utgivning / Plats / Plats / Benämning: Uppsala
Utgivning / Primär utgivning / Agent / Agent / Benämning: Förlaget
Utgivning / Primär utgivning / Startår: 1999
Utgivning / Primär utgivning / Datum:
[1999?]-

Tidigast möjliga startår är känt:

Instans:

Utgivning / Primär utgivning / Plats / Plats / Benämning: Uppsala
Utgivning / Primär utgivning / Agent / Agent / Benämning: Förlaget
Utgivning / Primär utgivning / Startår: 199u
Utgivning / Primär utgivning / Datum:
[ej före 1997]-

Senast möjliga startår är känt:

Instans:

Utgivning / Primär utgivning / Plats / Plats / Benämning: Uppsala
Utgivning / Primär utgivning / Agent / Agent / Benämning: Förlaget
Utgivning / Primär utgivning / Startår: 199u
Utgivning / Primär utgivning / Datum:
[ej efter 1997]-

Utgivningstid okänd

Om utgivningstiden för en seriell resurs är okänd och ingen ungefärlig utgivningstid kan anges, ska ingen utgivningstid alls anges. Ange inte [Utgivningstid okänd].

Förändringar i utgivningsuppgifter

Librispraxis är att inte redovisa växlande utgivningsort (RDA 2.8.1.5.2länk till annan webbplats). Däremot ska förändringar i utgivaruppgifter som inte enbart består i hur utgivarnamnet presenteras redovisas. Librispraxis är att ange första och nuvarande utgivare men inte mellanliggande utgivare.

Om posten från början innehåller utgivaruppgifter angivna under Utgivning, behålls dessa men ny utgivarinformation anges i ett nytt avsnitt Utgivning. I Libris katalogisering anges förändringarna genom att Utgivning upprepas och att Sekvens av uppgifter anges. 

Libris

Instans:

 • Utgivning / Primär utgivning / Plats / Plats / Benämning: Stockholm
  Utgivning / Primär utgivning / Agent / Agent / Benämning: Scandecor trading
  Utgivning / Primär utgivning / Startår: 1998

  Utgivning / Plats / Plats / Benämning: Stockholm
  Utgivning / Agent / Agent / Benämning: Rosenudde
  Utgivning / Sekvens av uppgifter: Nuvarande / Senaste utgivare

MARC21

 • 260 - /- #a Stockholm : #b Scandecor trading, #c 1998-
  264 3 / 1 #a Stockholm : #b Rosenudde

Sekvens av uppgifter: Nuvarande/Senaste utgivare i Libris motsvaras av förstaindikator 3 i MARC21.

Librispraxis är att ange relationen mellan manifestationen och en institution som är utgivare, se Relationer till agenter. Om en institution som är utgivare ändras eller tillkommer i ett påföljande nummer eller en påföljande del av en seriell resurs så ska en auktoriserad sökingång för den nya institutionen läggas till.

Tillverkningsuppgifter

RDA 2.10länk till annan webbplats

Tillverkningsort

Tillverkningort är inte ett kärnelement.

Librispraxis: Ej obligatoriskt.

NB-praxis: Anger inte tillverkningsort.

Tillverkarnamn

Tillverkarnamn är inte ett kärnelement.

Librispraxis: Ej obligatoriskt.

NB-praxis: Anger inte tillverkningsnamn.

Tillverkningstid

Tillverkningstid är inte ett kärnelement.

Librispraxis: Obligatoriskt element om utgivningstid hämtas från tillverkningstiden.

Tillverkningstid okänd

Om tillverkningstiden för en seriell resurs är okänd och ingen ungefärlig tillverkningstid kan anges, ska ingen tillverkningstid alls anges. Ange inte [tillverkningstid okänd].

Förändringar i tillverkningsuppgifter

Librispraxis: Redovisa inte växlande tillverkningsuppgifter (RDA 2.10.1.5.2länk till annan webbplats).

Frekvens

RDA 2.14länk till annan webbplats

Frekvens är inte ett kärnelement. Uppgiften kan hämtas från valfri källa.

Libris

Instans:

 • Frekvens
  Länka till entitet och välj ur listan.

  Om ingen uppgift om frekvens är känd anges inte Frekvens alls. "u (= okänd frekvens)" skapas automatiskt i marcexporten.

MARC21

 • (008/18)

NB-praxis: Frekvens anges enbart med länkade entiteter

Identifikator för manifestationen

RDA 2.15länk till annan webbplats

Identifikator för manifestationen är ett kärnelement. En identifikator är en teckensträng som är knuten till manifestationen, till exempel ISSN. Uppgift om identifikator kan hämtas från valfri källa.

För allmänna anvisningar om identifikatorer se Manifestation, Identifikator för manifestationen.

ISSN (Internationellt standardserienummer)

ISSN är ett internationellt standardnummer för seriella och integrerande resurser. Resurser utgivna av svenska utgivare tilldelas ISSN av ISSN Sverigelänk till annan webbplats på Kungliga biblioteket.

Ett ISSN-nummer är alltid knutet till en nyckeltitel som är unik, se ovan under Nyckeltitel.

ISSN anges under Identifikator / ISSN / Värde. Ange bindestreck enligt modellen 1122-3344.

Libris

Instans:

 • Identifikator / ISSN / Värde: Korrekt ISSN

MARC21

 • 022 0/_ #a Korrekt ISSN

Vid behov används även följande egenskaper:

Libris

Instans:

 • Identifikator / ISSN / Felaktigt ISSN

MARC21

 • 022 0/_ #y

Om ISSN för e-resursen står i den tryckta manifestationen (eller tvärtom) lägger man detta nummer i egenskapen Felaktigt ISSN i posten för den tryckta manifestationen.

Observera att båda ISSN anges inom samma Identifikator (upprepa inte Identifikator).

Anmärkningar om manifestationen (RDA 2.17)

För allmänna anvisningar om anmärkning om manifestationen se Manifestation, Anmärkning om manifestationen.

Anmärkning om titel

Resurs som saknar titel

Om resursen saknar titel men titeln kan hämtas från en källa utanför resursen anges titeln inom klammer. Gör en anmärkning om varifrån titeln hämtats (RDA 2.3.2.10länk till annan webbplats och RDA 2.17.2.3länk till annan webbplats)

Konstruerad titel

Om det inte går att fastställa en huvudtitel konstrueras en huvudtitel på svenska enligt anvisningarna i RDA 2.3.2.10länk till annan webbplats. En konstruerad titel anges inom klammer. Gör en anmärkning om att titeln är konstruerad (RDA 2.17.2.3länk till annan webbplats).

Medietyp (RDA 3.2)

För allmänna anvisningar om medietyp se Manifestation, Medietyp.

För textresurser, länka till entiteten Omedierad.

Libris

Instans:

 • Medietyp: Omedierad

MARC21

 • 337 #b n #2 rdamedia

Bärartyp

RDA 3.3länk till annan webbplats

För allmänna anvisningar om bärartyp se Manifestation, Bärartyp.

För tryckta seriella resurser är den vanligaste entiteten Volym. Länka till entitet.

Libris

Instans

 • Bärartyp: volym

MARC21

 • 338 #b nc #2 rdacarrier

Omfång

RDA 3.4länk till annan webbplats

Omfång är ett kärnelement om resursen är komplett eller om det totala antalet fysiska enheter är känt.
Librispraxis: Omfång för seriella resurser anges inte.

Mått

RDA 3.5länk till annan webbplats

Mått är inte ett kärnelement.
Librispraxis: är att inte ange mått som är standard för bäraren.
NB-praxis: Mått anges inte för tidskrifter.

Verk och uttryck

Innehållstyp

RDA 6.9länk till annan webbplats

För allmänna anvisningar om innehållstyp se Verk och uttryck, Innehållstyp.

En tryckt seriell resurs får innehållstypen Text. Länka till entitet.
Librispraxis: Ange inte innehållstypen "Stillbild" för illustrerade tidskrifter, se även Illustrativt innehåll.

Instans av verk:

Libris

 • Innehållstyp: Text

MARC21

 • 000/06

Illustrativt innehåll

RDA 7.15länk till annan webbplats

Med illustrativt innehåll avses innehåll som illustrerar det primära innehållet i resursen. Det är inte ett kärnelement.
Librispraxis: Ange inte illustrativt innehåll för tidskrifter.

Relationer

Ämnesord och klassifikation

Se anvisningar i Relationer till ämnen under Relationer.

Genrebeteckningar för tidskrifter

Genrebeteckningar används i bibliografin Nya Lundstedt - tidskrifter och i nationalbibliografin för att dela in tidskrifter i kategorier, till skillnad från klassifikationskoder och ämnesord som beskriver innehållet. Läs mer om genre/formtermer för tidskrifter.

Personer, familjer/släkter och institutioner knutna till ett verk

Institutioner som skapare: RDA 19.2.1.1.1länk till annan webbplats beskriver under vilka förutsättningar en institution kan betraktas som skapare av ett verk. Mer information om institutioner som skapare finns också under Relationer till agenter.

Det är ganska ovanligt att en seriell resurs har skapare då kriterierna som måste uppnås för det är omfattande. Mer vanligt är att institutioner knutna till en seriell resurs betraktas som Övrig person, familj/släkt eller institution knuten till ett verk, se Övrig agent knuten till ett verk.

Till skillnad från monografier som ofta är skapade av en eller flera personer, är det mer vanligt att seriella resurser härrör från en eller flera institutioner. En institution som är ansvarig för att initiera utgivningen av, och ofta innehållet i en seriell resurs kallas utgivande instans (issuing body). En utgivande instans anges under Medverkan och funktion / Medverkan / Agent och får funktionskoden isb.

Nedan följer några exempel på när en institution betraktas som skapare och när en institution betraktas som utgivande instans.

Instans av verk:

Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Sverige. Naturvårdsverket
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Författare (aut)

Instans:

Har titel / Titel / Huvudtitel: Naturvårdsverkets årsredovisning

I det här fallet uppfyller Naturvårdsverket kriterierna i RDA 19.2.1.1.1 och betraktas därför som skapare. Verket både härrör från Naturvårdsverket och är av administrativ karaktär som behandlar själva institutionen.

Instans av verk:

Medverkan och funktion / Medverkan / Agent: Sverige. Naturvårdsverket
Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion:
Utgivande instans (isb)

Instans:

Har titel / Titel / Huvudtitel: Vändpunkten
Har titel / Titel / Övrig titelinformation: lokal Agenda 21 : en tidning om lokalt miljöarbete
Upphovsuppgift: Naturvårdsverket

Naturvårdsverket uppfyller inte kriterierna i RDA 19.2.1.1.1 och betraktas därför inte som skapare. Verket härrör från institutionen men är inte av administrativ karaktär och redovisar inte heller institutionens gemensamma åsikt.

Förändringar i upphovsansvar

Om nya personer, familjer/släkter eller institutioner blir ansvariga för en seriell resurs under dess utgivningstid men en ny beskrivning inte behöver göras, lägg till sökingångar för dessa personer, familjer/släkter eller institutioner om de bedöms vara viktiga för åtkomst.

Instans av verk:

Medverkan och funktion / Medverkan / Agent: Växjö universitet. Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete
Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion: Utgivare (pbl)
Medverkan och funktion / Medverkan / Agent:
Linnéuniversitetet. Institutionen för hälso- och vårdvetenskap
Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion:
Utgivare (pbl)

Instans:

Har titel / Titel / Huvudtitel: Rapportserie i vårdvetenskap
Upphovsuppgift: Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete, Växjö universitet
Utgivning / Primär utgivning / Plats / Plats / Benämning: Växjö
Utgivning / Primär utgivning / Agent / Agent / Benämning: Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete (IVOSA), Växjö universitet
Utgivning / Primär utgivning / Startår: 2005

Utgivning / Plats / Plats / Benämning: Växjö
Utgivning / Agent / Agent / Benämning: Linnéuniversitetet, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap
Utgivning / Sekvens av uppgifter: Nuvarande / Senaste utgivare

Sökingångar för verk och uttryck

För "nutida" seriella resurser är den föredragna titeln oftast huvudtiteln. Vanligen är huvudtiteln, eller huvudtiteln i kombination med en eventuell skapare, tillräcklig för att identifiera ett seriellt verk.

Del av seriellt verk

För en seriell resurs som utgör en del av en större seriell resurs, oavsett om titeln på delen är pregnant eller inte, konstrueras den auktoriserade sökingången för delen genom att man kombinerar den auktoriserade sökingången för hela verket med den auktoriserade sökingången för delen (RDA 6.27.2.2länk till annan webbplats, se Undantag).

Instans:

Har titel / Titel / Huvudtitel: Acta Universitatis Carolinae
Har del / Titeldel / Deltitel: Philologica

Tillägg till auktoriserade sökingångar för verk

Om huvudtiteln (Instans: Har titel / Titel / Huvudtitel), eller kombinationen av huvudtiteln och den auktoriserade sökingången för skaparen inte räcker för att identifiera verket måste tillägg göras (RDA 6.27.1.9länk till annan webbplats). Dessa anges inom parentes efter den föredragna titeln (Instans av verk: Uttryck av / Verk / Har titel / Titel / Huvudtitel = fält 130 eller Instans av verk: Har titel / Titel / Huvudtitel = fält 240). Om mer än ett tillägg behövs, separeras de med mellanrum, kolon, mellanrum.

Libris

Instans av verk

 • Uttryck av / Verk / Har titel / Titel / Huvudtitel

MARC21

 • 130 #a

Instans av verk:

 • Har titel / Titel / Huvudtitel

MARC21

 • 240 #a

Lägg till en eller flera av följande egenskaper:

Verkets form

Verkets form (RDA 6.3länk till annan webbplats) används vanligtvis inte för seriella resurser. För instruktioner om hur denna egenskap används för att skilja ett verk från ett annat, se Verkets form.

Tid för verket

För allmänna anvisningar om Tid för verket se Verk och uttryck, Tid för verket .

Tid för verket (RDA 6.4länk till annan webbplats) är året då det första numret eller delen i den seriella resursen kom ut.

Exempel:

Instans av verk:

Uttryck av / Verk / Har titel / Titel / Huvudtitel: Kontakt (2013)

Instans:

Har titel / Titel / Huvudtitel: Kontakt
Har titel / Titel / Övrig titelinformation: medlemstidning

Ursprungsort för verket (RDA 6.6länk till annan webbplats)

För allmänna anvisningar om Ursprungsort för verket se Verk och uttryck, Ursprungsort för verket.

Instans av verk:

Uttryck av / Verk / Har titel / Titel / Huvudtitel: Everyday (Stockholm, Sverige)

Instans:

Har titel / Titel / Huvudtitel: Everyday

Övrig särskiljande egenskap för verket (RDA 6.6länk till annan webbplats)

För allmänna anvisningar om Övrig särskiljande egenskap för verket se Verk och uttryck, Övrig särskiljande egenskap för verket.

För seriella resurser är det vanligast att man använder namnet på den institution som ger ut resursen som övrig särskiljande egenskap för verket.

Instans av verk:

Uttryck av / Verk / Har titel / Titel / Huvudtitel: Bulletin (Svenska föreningen för medicinsk psykologi)

Instans:

Har titel / Titel / Huvudtitel: Bulletin
Upphovsuppgift: Svenska föreningen för medicinsk psykologi

RDA anger ingen prioritetsordning mellan tilläggen, man väljer det mest lämpliga, men Librispraxis för seriella resurser är att om det första elementet i den auktoriserade sökingången är en titel och den titeln är ett publikationsord (till exempel rapport, bulletin, årsbok) anges namnet på den institution som ger ut resursen som särskiljande tillägg. Använd den auktoriserade formen om det finns en sådan.

Om det är flera institutioner knutna till resursen, föredra den som är utgivande instans framför en som enbart ansvarar för själva publiceringen av resursen, det vill säga som enbart fungerar som utgivare. Om flera institutioner har samma roll, välj den först nämnda.

Förändringar i den auktoriserade sökingången för ett seriellt verk

Om den auktoriserade sökingången för ett seriellt verk utgörs av en skapare i kombination med den föredragna titeln för verket och skaparen ändras i ett påföljande nummer eller i en påföljande del, måste en ny beskrivning/huvudpost göras. Detta gäller också om skaparen använts som särskiljande tillägg till den föredragna titeln. I Libris görs för närvarande inte auktoritetsposter för seriella verk. NB gör huvudposter för tidskrifter och andra seriella resurser där delarna inte har monografiska titlar (Undantag kan göras för vissa monografiserier). Befintliga huvudposter för monografiserier hålls uppdaterade och avslutas när monografiserien avslutas eller byter titel (RDA 2.3.2.13.1länk till annan webbplats).

De bibliotek som önskar kan fortsätta göra nya huvudposter för monografiserier. En anledning kan vara att man behöver det för sitt förvärvsarbete och vill ha kontroll på beställningar och leveranser av seriedelar. Enheten för kunskapsuppbyggnad på KB, som katalogiserar utländsk litteratur, fortsätter att skapa seriehuvudposter för de utländska monografiserier man prenumererar på.

Tillägg till auktoriserade sökingångar för att särskilja uttryck

Ytterligare tillägg kan göras till den auktoriserade sökingången för att särskilja olika uttryck av ett verk.

Vanligast för seriella resurser är att man behöver skilja olika språkutgåvor av samma verk åt, det vill säga när man har översättningar. Man använder då elementet uttryckets språk (RDA 6.11länk till annan webbplats) som särskiljande tillägg och det är obligatoriskt enligt Librispraxis.

Instans av verk:

Uttryck av / Verk / Har titel / Titel / Huvudtitel: Vietnambulletinen
Språk: Engelska

Instans:

Har titel / Titel / Huvudtitel: Viet/nam bulletin

Instans av verk:

Uttryck av / Verk / Har titel / Titel / Huvudtitel: Euron i den svenska finansiella sektorn
Språk: Engelska

Instans:

Har titel / Titel / Huvudtitel: The euro in the Swedish financial sector
Har titel / Titel / Fileringsvärde: 4
Upphovsuppgift: Sveriges riksbank

Olika regionala utgåvor av samma verk kan särskiljas med en upplageuppgift för en regional utgåva. Särskiljande tillägg för olika versioner av samma verk anges som ett tillägg efter huvudtiteln.

Instans av verk:

Uttryck av / Verk / Har titel / Titel / Huvudtitel: Kent on Saturday. East Kent edition
Språk: Engelska

Kommentar: Ange i detta fall det särskiljande tillägget till huvudtitel efter en inskriven punkt.

Instans:

Har titel / Titel / Huvudtitel: Kent on Saturday
Upplageuppgift: East Kent edition

Relaterade verk, uttryck m.m.

Relaterade verk


Librispraxis: För seriella resurser med ISSN är relationen mellan föregående och efterföljande verk obligatorisk.

Relaterade verk i Libris katalogisering

I Libris katalogisering anger man relationer till relaterade verk genom att länka. Sök fram och lägg till egenskapen (relationen) genom att klicka på plustecknet i verktygsmenyn (Lägg till egenskaper). Sök sedan fram och lägg till den seriella resurs som länken ska gå till.

Använd Anmärkning under Instans (marc21: 500) för att vid behov förtydliga typen av relation. I gamla poster finns Relationsbeteckning ( #i ) men det går inte att lägga till i nya poster.

Föregående och efterföljande verk

För seriella resurser innebär t.ex. större förändringar i titeln att ett nytt verk skapas. Relationen mellan det föregående och efterföljande verket anges under Föregående titel och Efterföljande titel genom att länka till det relaterade verket.

Bulletin (Svenska föreningen för medicinsk psykologi) fortsätter Bulletin från Föreningen för medicinsk psykologi:

Instans:

Identifikator / ISSN / Värde: 0281-4617
Har titel / Titel / Nyckeltitel / Huvudtitel: Bulletin från Föreningen för medicinsk psykologi
Har titel / Titel/ Huvudtitel: Bulletin från Föreningen för medicinsk psykologi
Efterföljande titel: Bulletin (Svenska föreningen för medicinsk psykologi)
Länka till entitet.

Medföljande verk

En seriell resurs kan ha supplement, bilagor, index och specialnummer. När dessa är särkatalogiserade kan man ange relationen mellan den seriella resursen och supplementet, bilagan, indexet eller specialnumret. Relationen anges med egenskaperna Supplement och Supplement till.

Libris

Instans:

 • Supplement
 • Supplement till

Länka till entitet.

MARC21

 • 770 #t
 • 772 #t

Instans:

Har titel / Titel / Huvudtitel: Apéritif
Har titel / Titel / Övrig titelinformation: facktidskrift för restaurangbranschen med tonvikt på god mat- och dryckeskultur
Anmärkning / Anmärkning / Benämning: 1998:1-1999:2 med bilaga Apéritif cuisine

Supplement: Apéritif cuisine
Länka till entitet.

Instans:

Har titel / Titel / Huvudtitel: Apéritif cuisine
Har titel / Titel / Övrig titelinformation: proffsens egen mattidning
Anmärkning / Anmärkning / Benämning: 1-6 bilaga till Apéritif

Supplement till: Apéritif, 0283-3387
Länka till entitet.

Relaterade uttryck

Översättningar

En seriell resurs kan vara en översättning av en annan seriell resurs. Relationen mellan originalet och översättningen anges med egenskaperna Översättning av och Översättning med den auktoriserade sökingången för det relaterade uttrycket. Observera att praxis för närvarande är att inte ange språk i delfält #l för originalversionen.

Libris

Instans:

 • Översättning till
 • Översättning av

Länka till entitet.

MARC21

 • 767 #t #x
 • 765 #t #w

Instans:

Identifikator / ISSN / Värde: 0281-0441
Har titel /
Nyckeltitel / Huvudtitel: Cuestión
Har titel / Nyckeltitel / Särskiljande tillägg: (Ed. español)
Har titel / Huvudtitel: Cuestión

Översättning till: Cuestión (Svensk utg.), 0281-0433

Instans av verk:

Uttryck av / Verk / Har titel / Titel / Huvudtitel: Cuestión
Språk: Svenska

Instans:

Identifikator / ISSN / Värde: 0281-0433
Identifikator / ISSN / Källa / Nationellt ISSN-center / Kod:
f
Har titel /
Nyckeltitel / Huvudtitel: Cuestión
Har titel / Nyckeltitel / Särskiljande tillägg: (Svensk utg.)
Har titel / Huvudtitel: Cuestión

Översättning av: Cuestión (Ed. español), 0281-0441

Relaterade manifestationer

Olika format
Det är obligatoriskt enligt Librispraxis att ange relaterad manifestation för tidskrifter med ISSN.

Libris

Instans:

 • Annat bärarformat

Länka till entitet.

Använd Anmärkning under Instans (marc21: 500) för att vid behov förtydliga typen av relation.

MARC21

 • 776 #t #x #w

Instans:

Identifikator / ISSN / Värde: 1654-109X
Har titel / Nyckeltitel / Huvudtitel: Applied vegetation science
Har titel / Nyckeltitel / Särskiljande tillägg: (Online)
Har titel / Huvudtitel: Applied vegetation science

Annat bärarformat: Applied vegetation science (Print), 1402-2001
Länka till entitet.

Instans:

Identifikator / ISSN / Värde: 1402-2001
Har titel / Nyckeltitel / Huvudtitel: Applied vegetation science
Har titel / Nyckeltitel / Särskiljande tillägg: (Print)
Har titel / Huvudtitel: Applied vegetation science

Annat bärarformat: Applied vegetation science (Online), 1654-109X
Länka till entitet.

Den auktoriserade sökingången för verket eller uttrycket räcker inte för att identifiera två olika manifestationer av samma verk. För resurser som saknar ISSN behövs därför en förtydligande fras som förklarar relationen. För att länka mellan en elektronisk och en tryckt manifestation av en seriell resurs anges "Även utgiven elektroniskt" respektive "Även utgiven tryckt".

Instans av verk:

Uttryck av / Verk / Verkstyp / Har titel / Titel / Huvudtitel: Working paper (Högskolan i Borås)

Instans:

Har titel / Titel / Huvudtitel: Working paper
Upphovsuppgift: Högskolan i Borås
Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Även utgiven tryckt
Annat bärarformat: Working paper (Högskolan i Borås)
Länka till entitet.

Instans av verk:

Uttryck av / Verk / Har titel / Titel / Huvudtitel: Working paper (Högskolan i Borås)

Instans:

Har titel / Titel / Huvudtitel: Working paper
Upphovsuppgift: Högskolan i Borås
Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Även utgiven elektroniskt
Annat bärarformat: Working paper (Högskolan i Borås)
Länka till entitet.

Två manifestationer utgivna tillsammans

Används t.ex. när en tidskrift är omvänt sammanhäftad med en annan tidskrift. Utgiven med anges i båda tidskriftsposterna. Librispraxis för relaterade manifestationer med ISSN är att ange nyckeltiteln istället för den auktoriserade sökingången. Ange även en fras som förtydligar relationen.

Libris

Instans:

 • Anmärkning / Anmärkning / Benämning
 • Utgiven med
  Länka till entitet.

MARC21

 • 500 #a
 • 777 #t #x #w

Instans av verk:

Uttryck av / Verk / Har titel / Titel / Huvudtitel: Parnass (Stockholm, Sverige)

Instans:

Identifikator / ISSN / Värde: 1104-0458
Har titel / Nyckeltitel / Huvudtitel: Parnass
Har titel / Nyckeltitel / Särskiljande tillägg:
(Stockholm)
Har titel / Titel / Huvudtitel:
Parnass
Har titel / Titel / Övrig titelinformation:
de litterära sällskapens tidskrift om skönlitterära klassiker
Anmärkning / Anmärkning / Benämning: 1996:3-2003 omvänt sammanhäftad med Allt om böcker, 0280-2260
Utgiven med: Allt om böcker, 0280-2260
Länka till entitet.

Instans:

Identifikator / ISSN / Värde: 0280-2260
Har titel / Nyckeltitel / Huvudtitel: Allt om böcker
Har titel / Titel / Huvudtitel: Allt om böcker
Anmärkning / Anmärkning / Benämning: 1996:3-2003 omvänt sammanhäftad med Parnass (Stockholm), 1104-0458
Utgiven med: Parnass (Stockholm), 1104-0458
Länka till entitet.

Instans:

Identifikator / ISSN / Värde: 0348-0410
Har titel / Nyckeltitel / Huvudtitel: Jordvännen
Har titel / Titel / Huvudtitel: Jordvännen
Har titel / Titel / Övrig titelinformation:
Jordens vänners informationsblad
Anmärkning / Anmärkning / Benämning: 1995:2 omvänt sammanhäftad med 1995:4 av Miljötidningen (1983), 0282-2113
Utgiven med: Miljötidningen (1983), 0282-2113
Länka till entitet.

Instans av verk:

Uttryck av / Verk / Verkstyp / Har titel / Titel / Huvudtitel: Miljötidningen (1983)


Instans:

Identifikator / ISSN / Värde: 0282-2113
Har titel / Nyckeltitel / Huvudtitel: Miljötidningen
Har titel / Nyckeltitel / Särskiljande tillägg: (1983)
Har titel / Titel / Huvudtitel: Miljötidningen
Har titel / Titel / Övrig titelinformation:
tidskrift för miljö och samhälle
Upphovsuppgift: Miljöförbundet Jordens vänner
Anmärkning / Anmärkning / Benämning: 1995:4 omvänt sammanhäftad med 1995:2 av Jordvännen, 0348-0410
Utgiven med: Jordvännen, 0348-0410
Länka till entitet.

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET