Tryckta monografier

Med tryckta monografier menas böcker, häften, broschyrer etc.
Tryckta monografier är fysiska objekt, som är tryckta/mångfaldigade. De är separat utgivna (i motsats till seriella resurser).

Undersidor

Instruktionsfilmer - Libris katalogisering

Adminmetadata

Se Adminmetadata i Libris. Observera: om beskrivningsnivån är Preliminär eller Förhandsinformation, ändra till annan nivå, annars kan ändringar skrivas över.

Manifestation (Instans)

Föredragen källa

Använd i första hand titelsidan som föredragen källa för tryckta monografier (RDA 2.2.2.2 Länk till annan webbplats.).
Om det inte finns någon titelsida/titelblad är den föredragna källan den första av följande som bär en titel:

 • omslag, eller löst skyddsomslag utgivet med manifestationen
 • en sida i början av resursen som bär dess titel och som också är den första sidan som innehåller text
 • kolofon

Om ingen av dessa källor bär en titel, välj en annan källa där titeln finns. Om det finns fler än en, välj en där informationen är formellt presenterad.

För samlingsverk som saknar gemensam titelsida behandlas de ingående verkens titelsidor som en gemensam titelsida för manifestationen (RDA 2.1.2.2 Länk till annan webbplats.).

Övrigt om källor

Föredragen källa för specifika element:
Anvisningar om föredragen källa för specifika element återfinns vid respektive element.
I flera element är anvisningen att hämta uppgiften "från följande källor (i denna ordning): samma källa som huvudtiteln, en annan källa inom manifestationen". När uppgiften i sådana fall inte finns i samma källa som huvudtiteln utan hämtas från en annan källa inom manifestationen finns normalt ingen fastställd prioriteringsordning bland de övriga källorna inom manifestationen.

Uppgifter från copyright:
Det är endast uppgift om copyrightår som kan hämtas från copyrightuppgiften. När andra uppgifter som ska anges i beskrivningen endast finns i copyrightuppgiften (till exempel uppgift om upphov, utgivare eller utgivningsort) kan uppgiften tas därifrån om den bedöms rimlig och avser manifestationen. Uppgiften måste då anges inom klammer.

Instanstyp

Libris

Instansstyp: Tryck

Utgivningssätt

Libris

 • Utgivningssätt
  Välj från lista: Monografisk resurs

Identifikator för manifestationen

För anvisningar om identifikatorn ISBN se Identifikator för manifestationen - ISBN.

För allmänna anvisningar om identifikatorer se Manifestation (Instans), Identifikator för manifestationen.

Andra identifikatorer för manifestationen än ISBN

Om det inte finns ett ISBN, ange någon annan identifikator från valfri källa. Föredra identifikatorer från internationellt erkända system. Sådana identifikatorer kan även anges utöver ISBN om det bedöms viktigt för identifikation eller åtkomst. Följ instruktionerna i RDA 2.15 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Medietyp

För allmänna anvisningar om medietyp se Manifestation (Instans), Medietyp.

För textresurser används medietyp "omedierad".

Medietyp: Omedierad

Länka till entiteten "omedierad, unmediated" (kod: n).

Även textlösa tryckta monografier med titel (och ofta ISBN) katalogiseras som textresurser.

Bärartyp

För allmänna anvisningar om bärartyp se Manifestation (Instans), Bärartyp.

För tryckta monografier är den vanligaste bärartypen "volym".

Bärartyp: Volym

Länka till entiteten "volym, volume" (kod: nc).

Titel

För allmänna anvisningar om titel se Manifestation (Instans), Titel.

Årsboksliknande publikationer

Behandla helst årligen utkommande revisioner av en publikation med årsboksliknande utseende som monografier. Lägg årtalet i avsnittet för titel eller upplageuppgift beroende på hur den föredragna källan ser ut.

 • Har titel / Titel / Huvudtitel: Bokföringsboken 2020
  Upplageuppgift: Upplaga 6

 • Har titel / Titel / Huvudtitel: Sveriges lag
  Har titel / Titel / Övrig titelinformation: innehåller författningar som trätt i kraft per den 1 januari 2019
  Upplageuppgift: Upplaga 7

 • Har titel / Titel / Huvudtitel: Regler om uppsägning
  Upplageuppgift: Tionde upplagan, uppdaterad fram till 15 november 2019

Titelbyte för årsboksliknande publikationer med årtalet i huvudtiteln

När titeln ändras till en helt ny titel, komplettera med anmärkning om tidigare utgåvas titel och gör sökingång för den tidigare/relaterade titeln:

 • Om upplageuppgift finns, använd anmärkningen ”Tidigare utgiven med titeln: …”.
 • Om upplageuppgift inte finns, använd anmärkningen ”Fortsätter: …”.

Instans:
Har titel / Titel / Huvudtitel: Skoljuridik 2013
Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Fortsätter: Juridik för skolan 2012

Instans av Verk:
Relation / Relation / Entitet / Verk / Har titel / Titel / Huvudtitel: Juridik för skolan 2012

När enbart årtalet i huvudtiteln ändras görs varken anmärkning om eller sökingång för den tidigare titeln.

Upphovsuppgift

För allmänna anvisningar om upphovsuppgift se Manifestation (Instans), Upphov.

Upphov från copyrightuppgift

Ibland finns uppgift om upphov endast angivet i copyrightuppgiften. En copyrightuppgift är inte en upphovsuppgift men om det kan beläggas att copyrightinnehavaren också har upphovsansvar kan uppgiften från copyrightuppgiften anges inom klammer i upphovsuppgiften. Uppgiften behöver inte återges exakt som den förekommer i källan. Om man hämtar upphovsuppgifter från flera copyrightuppgifter ska upphovsuppgiften från respektive copyrightuppgift anges inom separat klammer.

Upphovsuppgift: [text & koncept: Smriti Prasadam-Halls] ; [illustrationer: Emily Bolam] ; översättning: Marie Helleday Ekwurtzel

På manifestationens bakre omslag:
"text & koncept ©Smriti Prasadam-Halls
illustrationer ©Emily Bolam 2010
översättning Marie Helleday Ekwurtzel"
Upphovsuppgifterna är hämtade från flera copyrightuppgifter.

Upphovsuppgift: [Bjørnar Alseth, Gunnar Nordberg, Mona Røsseland]

På titelbladets baksida:
"© 2014 Bjørnar Alseth, Gunnar Nordberg, Mona Røsseland och Gyldendal Norsk Forlag AS"
Upphovsuppgiften har inte återgetts exakt som den förekommer i källan.

Upplageuppgift

För allmänna anvisningar om upplageuppgift se Manifestation (Instans), Upplageuppgift.

 • Deuxième edition revue et augmentée
 • Andra upplagan
 • Tionde reviderade upplagan
 • Fjärde upplagan, grundligt omarbetad och utökad
 • 3:e omarbetade upplagan
 • Ny utgåva
 • 1:a upplagan
 • Första upplagans första tryckning
 • Uppl. 1
 • Upplaga 1
  (I källan: Upplaga 1:1)
 • Första utgåvan i detta utförande
 • 1st ed.
 • First edition
  (I källan: First edition, first printing
 • 52nd edition
 • Svensk utgåva
  (när uppgiften utgör upplageuppgift)

Utgivningsuppgift

För allmänna anvisningar om utgivningsuppgift se Manifestation (Instans), Utgivningsuppgift.

Utgivarnamn

Ange en bokklubb som utgivare endast om den är framhävd som sådan (t.ex. på titelsidan). Vid behov kan även påföljande utgivare anges.

Utgivarens namn felstavat på titelsidan

Titelsidan är föredragen källa för utgivarnamn. Om det finns en titelsida och utgivarens namn är felstavat där, återge utgivarnamnet som det förekommer på titelsidan och gör en anmärkning om det korrekta namnet, se Anmärkning om utgivningsuppgift.

Uppgift om utgivare saknas i manifestationen

Hämta inte uppgift om utgivare från manifestationen om det inte tydligt framgår att det avser just utgivningsuppgift. Nedanstående fraser i tryckta monografier accepteras inte som källor för utgivningsuppgifter:

 • "framställt på"
 • "producerat av"
 • "ansvarig utgivare:

För svenska manifestationer med ISBN hämtas uppgift om utgivare från Svenska ISBN-registret Länk till annan webbplats. när ingen utgivningsuppgift finns i resursen.

Utgivningstid

"Producerad år ..." i tryckta monografier betraktas som tillverkningstid.

Tillverkningsuppgift

För allmänna anvisningar om tillverkningsuppgift se Manifestation (Instans), Tillverkningsuppgift.

När en manifestations inlaga och omslag är tryckta på olika tryckerier, ange endast det tryckeri som tryckt inlagan (dvs. det leveransskyldiga tryckeriet).

Tillverkningstid

"Producerad år ..." i tryckta monografier betraktas som tillverkningstid.

Distributionsuppgift

För allmänna anvisningar om distributionsuppgift se Manifestation (Instans), Distributionsuppgift.

Copyrightår

För allmänna anvisningar om copyrightår se Manifestation (Instans), Copyrightår.

Ange copyrightår i elementet för copyrightår när uppgift om utgivningstid, distributionstid och tillverkningstid saknas i manifestationen (eller när utgivningstiden i manifestationen är fiktiv/felaktig). Om copyrightåret kan antas vara samma år som utgivningsåret anges copyrightåret inom klammer i elementet för utgivningstid. Det gäller endast copyrightår som hör till den manifestation som katalogiseras. I annat fall suppleras utgivningstid enligt anvisningarna i Tidsangivelser - RDA 1.9.

Copyrightår ska föregås av symbolen ©.

Endast copyrightår finns i manifestationen, men utgivningstiden kan antas vara samma år som copyrightåret och utgivningstiden hämtas därför därifrån:

Utgivning / Primär utgivning / År: 2015
Utgivning / Primär utgivning / Datum:
[2015]
Copyright / Copyright / Datum: ©2015

Utgivningstiden är känd, och är ett annat år än copyrightåret. Copyrightår är det enda år som finns i manifestationen:

Utgivning / Primär utgivning / År: 2015
Utgivning / Primär utgivning / Datum:
[2015]
Copyright / Copyright / Datum: ©2001

Supplera utgivningstiden enligt anvisningar i Tidsangivelser - RDA 1.9.

Omfång

För omfång för tryckta monografier se Omfång för tryckta monografier.

För allmänna anvisningar om omfång se Manifestation (Instans), Omfång.

Mått

Om mått anges, ange mått enligt de allmänna anvisningarna, se Manifestation (Instans), Mått.
För volymer finns dessutom specifika anvisningar (RDA 3.5.1.4.14 Länk till annan webbplats.):

 • Om en volym mäter mindre än 10 cm, ange höjden i millimeter, mm.
 • Om volymens bredd antingen är mindre än halva höjden eller större än höjden, ange höjden x bredden.

Mått / Mått / Benämning:

 • 24 cm
 • 75 mm
 • 20 x 8 cm
 • 21 x 37 cm

Om manifestationen ligger i en förpackning, ange vilken typ av förpackning det är. Ange omfånget på förpackningen (höjd x bredd x djup) om det anses viktigt för identifikation eller urval tillsammans med omfånget på bäraren (RDA 3.5.1.5 Länk till annan webbplats.).

Mått / Mått / Benämning: 27 cm i skyddskassett 28 x 25 x 5 cm

Övriga fysiska detaljer

Ange Illustrativt innehåll, t.ex. illustrationer, under Övriga fysiska detaljer.

För allmänna anvisningar om illustrativt innehåll se Verk och uttryck, Illustrativt innehåll.

Illustrativt innehåll som utgörs av flera typer av illustrativt innehåll kan beskrivas med övergripande term, specifika termer eller också kan man välja att enbart ange en viss typ av illustrativt innehåll med specifik term och ange övriga typer med den övergripande termen "illustration" / "illustrationer".

NB-praxis: Ange illustrativt innehåll med den övergripande termen "illustration" / "illustrationer". Det gäller för alla typer av illustrativt innehåll utom för kartor. Ange "karta" / "kartor" för kartor. Fiktiva kartor anges som illustrationer, inte som kartor.

Librispraxis: Färginnehåll (RDA 7.17 Länk till annan webbplats.) anges inte för textresurser.

Huvudsakligen illustrationer

I RDA 7.15.1.3 Länk till annan webbplats. finns ett valfritt alternativ som innebär att ange antal illustrationer om uppgiften är lätt åtkomlig.

Librispraxis: Katalogisatören avgör om det valfria tillägget ska tillämpas. Om resursen huvudsakligen utgörs av illustrationer kan detta anges i stället. Ange då ”huvudsakligen” följt av termen, t.ex. ”huvudsakligen kartor”. För resurser som är huvudsakligen illustrerade ska även innehållstyp då kompletteras med lämplig kod för illustrerat innehåll.

Omfång: 404 sidor, 24 onumrerade planschsidor
Övriga fysiska detaljer: illustrationer

Övriga fysiska detaljer: huvudsakligen illustrationer

Tabeller som enbart innehåller ord och/eller numeriska data är inte illustrativt innehåll. Inte heller illustrerade titelsidor och mindre illustrationer ska anges.

Resurser som enbart är illustrerade på planschsidor/planschblad har illustrativt innehåll:

Olika sätt att uttrycka det illustrativa innehållet kartor och tabeller:

 • Med övergripande term:
  Övriga fysiska detaljer: illustrationer

 • Med specifika termer:
  Övriga fysiska detaljer: kartor, tabeller

 • Ange den ena typen av illustrativt innehåll med specifik term (i exemplet nedan kartor) och ange den andra typen med den övergripande termen illustrationer:
  Övriga fysiska detaljer: illustrationer, kartor

Medföljande material

För allmänna anvisningar om medföljande material (bilagor), se Manifestation (Instans), Medföljande material.

Serieuppgift

För allmänna anvisningar se Manifestation (Instans), Serieuppgift.

Vad räknas som en serieuppgift?

En serieuppgift ska vara tydligt framhävd. Vanligen står serieuppgiften i publikationen du katalogiserar, till exempel på omslag eller titelsida. I vissa fall kan det finnas en särskild sida i en bok med en lista på andra titlar i serien. Serieuppgiften kan där stå omnämnd till exempel som en rubrik.

Om serieuppgiften inte återfinns i en källa som utgör en del av själva manifestationen så kan du hämta den från någon annan tillgänglig källa. Detta betyder dock inte att du kan hämta den från vilken källa som helst och uppgiften måste fortfarande vara en ”riktig” serieuppgift.

Du ska alltså inte hämta serieuppgift från förlagsreklam, baksidestexter och dylika, eftersom den kan variera från del till del. Om olika serieuppgifter anges för olika volymer blir de inte längre till någon hjälp för att hålla ihop serierna.

Vid osäkerhet om en uppgift är en serieuppgift eller inte kan du citera uppgiften i en anmärkning.

Andra alternativ för att hålla ihop flera titlar

Om du inte kan ange en serieuppgift men har behov av att uttrycka att olika resurser har en relation till varandra kan du använda dessa alternativ:

Målgruppsanmärkning

För skolböcker se exemplet under Målgrupp, Skolböcker

Anmärkning om manifestationen

För detaljerade anvisningar för tryckta monografier se Anmärkning om manifestationen för tryckta monografier.

För allmänna anvisningar om anmärkning om manifestationen se Manifestation (Instans), Anmärkning om manifestationen.

För anmärkningar om innehållets karaktär se Innehållets karaktär.

Innehållsförteckning

För allmänna anvisningar om innehållsförteckning, se Manifestation (Instans), Innehållsförteckning.

Teckengrad

För allmänna anvisningar om teckengrad, se Manifestation (Instans), Teckengrad.

För manifestationer med typsnitt anpassat för personer med synnedsättning, ange storleken på typsnittet med termen stor stil.

Teckengrad / Benämning: stor stil

Uppgiften om stor stil blir inte sökbar i Libris webbsök, och syns endast i postens MARC21-vy. Ange därför gärna uppgiften även i en anmärkning (när det inte i övrigt framgår av beskrivningen, i t.ex. upplageuppgift eller serieuppgift), antingen i form av citat (från t.ex. omslag) eller genom anmärkningstexten Stor stil.

Verk och uttryck

Föredragen titel för verket

För allmänna anvisningar om föredragen titel för verket, se Verk och uttryck, Föredragen titel för verket.

Språk

För allmänna anvisningar om språk, se Verk och uttryck, Språk.

Målgrupp

För allmänna anvisningar om målgrupp se Verk och uttryck, Målgrupp.

Ange målgrupp för skolböcker och barn- och ungdomslitteratur.

Barn- och ungdomslitteratur

Målgrupp: Barn och ungdomar (0-16 år)

Librispraxis: Länka till entiteten "Barn och ungdomar (0-16 år)", som är normalvärde för barn- och ungdomslitteratur.

Skolböcker

Målgrupp: Barn (ca 10-12 år) / Läromedel
Instans / Målgrupp / Målgrupp / Benämning: För årskurs 1

Librispraxis: Länka till entiteten "Barn (ca 10-12 år) / Läromedel", som är normalvärde för läromedel avsedda för skolbruk (till och med gymnasiet). Gör även en mer detaljerad målgruppsanmärkning. Målgruppsanmärkningen görs under Instans.

Innehållstyp

För allmänna anvisningar om innehållstyp se Verk och uttryck, Innehållstyp.

För tryckta monografier är den vanligaste innehållstypen "text".

Innehållstyp: text

Länka till entiteten "text" (kod: txt).

Ange flera innehållstyper för textresurser som huvudsakligen innehåller illustrationer.
För bildverk, bilderböcker, serieromaner och utställningskataloger anges innehållstyperna "text" och "stillbild" även om manifestationen inte huvudsakligen innehåller illustrationer. Om katalogisatören bedömer att illustrationerna är viktiga kan "stillbild" anges även för andra kategorier än de ovan nämnda.
Textlösa tryckta monografier med titel (och ofta ISBN) katalogiseras som textresurser. Ange innehållstyperna "text" och "stillbild" för dessa.

Innehållstyp: text stillbild

Länka till entiteterna "text" (kod: txt) och "stillbild" (kod: sti)

Typ av notation

För allmänna anvisningar om typ av notation se Verk och uttryck, Typ av notation.

Uppgift om akademisk avhandling

För allmänna anvisningar om akademisk avhandling se Verk och uttryck, Uppgift om akademisk avhandling.

Sammanfattning av innehåll

För allmänna anvisningar om sammanfattning av innehåll se Verk och uttryck, Sammanfattning av innehåll.

Innehållets karaktär

För allmänna anvisningar om innehållets karaktär se Verk och uttryck, Innehållets karaktär.

Konferenser

Instans / Anmärkning / Anmärkning / Benämning:

 • Konferens, Stockholm 1995
 • Konferens, Stockholm 23-24 maj 1996
 • Urval av bidrag från konferens, Göteborg
 • Symposium, Basel 1998-1999
 • Rapport från konferens, Stockholm 2005

För i efterhand omarbetade bidrag från konferens kan ofta publikationens formulering användas i anmärkningen.

Instans / Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Bearbetade och utökade bidrag från konferens, Stockholm 29-30 augusti 2000

Utställningar

Ange uppgift om utställning endast om uppgiften finns i manifestationen.

 • När uppgift om utställning finns i den föredragna källan: Ange uppgift om utställningsdatum, utställningslokal eller ort antingen i avsnittet för titel eller citerat i en anmärkning.
 • När uppgift om utställning finns i övrig källa inom manifestationen: Ange uppgift om utställningsdatum, utställningslokal eller ort i en anmärkning. Det gäller även kataloger som ingår i serier där ordet katalog eller utställningskatalog finns i serietiteln.

Instans / Anmärkning / Anmärkning / Benämning:

 • Utställning 2020
 • Utställning, Börshuset, Stockholm 2001
 • Utställning, Lunds konsthall 15 sept-5 nov 2000

Relationer

Agenter

Se anvisningar i Relationer till agenter.

Genre/form

Ange genre/formtermer från Svenska ämnesord genre/form (saogf-termer). Se anvisningar i Svenska ämnesord genre/form.

Vissa bibliotek anger också MARC-koder för genre/form. MARC-koderna i Libris används bland annat för att kunna söka fram vissa genrer samt för statistik. På sikt kommer MARC-koderna kunna skapas automatiskt i Libris, utifrån motsvarande genre/formtermer.

Libris

 • Genre/form
  Länka till entitet. Välj Genre/form i listan över typer. Sök på önskad term. Lägg till fler vid behov.
 • Genre/form
  Länka till entitet. Välj Biografiskt material eller Litterär genre i listan över typer. Sök på önskad term.

MARC21

 • 655 -/7 #a, #2 saogf
 • 008/33-34

Genre/form: Självbiografier (saogf)
Genre/form: Självbiografi (kod: a)

Länka till entiteterna

Se fler exempel på sidan Exempel på användning av genre/form.

Se även Verk och uttryck, Innehållets karaktär för koder för festskrift och konferenspublikation.

Ämnesord och klassifikation

Se anvisningar i Relationer till ämnen.

Ingående verk

Det som avses här är primära relationer, dvs. de hierarkiska relationerna mellan verk, uttryck, manifestation och exemplar enligt FRBR-definitionerna av dessa entiteter. Anvisningarna visar när och hur relationer till "manifesterade verk och uttryck" anges, i form av föredragen titel/auktoriserad sökingång. Det handlar t.ex. om översättningar, verk/uttryck som utgivits under olika titlar på samma språk och ingående verk/uttryck i samlingsverk. Se anvisningar i Ingående verk.

Relaterade resurser

Det som avses här är relationer till andra verk/uttryck. dvs. de horisontella relationerna mellan till exempel ett verk och ett annat verk, mellan ett uttryck och ett annat uttryck eller mellan en manifestation och en annan manifestation. Se anvisningar i Relaterade resurser.

Senast uppdaterad

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET