Verk och uttryck (Seriella resurser)

Här finns anvisningar för de egenskaper som används för att beskriva en seriell resurs på verks- och uttrycksnivå.

Innehållstyp

RDA 6.9 Länk till annan webbplats.

För allmänna anvisningar om innehållstyp se Verk och uttryck, Innehållstyp.

En tryckt seriell resurs får innehållstypen Text. Länka till entitet.
Librispraxis: Ange inte innehållstypen "Stillbild" för illustrerade tidskrifter, se även Illustrativt innehåll.

Instans av verk:

Libris

  • Innehållstyp: Text

MARC21

  • 000/06

Illustrativt innehåll

RDA 7.15 Länk till annan webbplats.

Med illustrativt innehåll avses innehåll som illustrerar det primära innehållet i resursen. Det är inte ett kärnelement.
Librispraxis: Ange inte illustrativt innehåll för tidskrifter.

Sökingångar för verk och uttryck

För "nutida" seriella resurser är den föredragna titeln oftast huvudtiteln. Vanligen är huvudtiteln, eller huvudtiteln i kombination med en eventuell skapare, tillräcklig för att identifiera ett seriellt verk.

Del av seriellt verk

För en seriell resurs som utgör en del av en större seriell resurs, oavsett om titeln på delen är pregnant eller inte, konstrueras den auktoriserade sökingången för delen genom att man kombinerar den auktoriserade sökingången för hela verket med den auktoriserade sökingången för delen (RDA 6.27.2.2 Länk till annan webbplats., se Undantag).

Instans:

Har titel / Titel / Huvudtitel: Acta Universitatis Carolinae
Har del / Titeldel / Deltitel: Philologica

Tillägg till auktoriserade sökingångar för verk

Om huvudtiteln (Instans: Har titel / Titel / Huvudtitel), eller kombinationen av huvudtiteln och den auktoriserade sökingången för skaparen inte räcker för att identifiera verket måste tillägg göras (RDA 6.27.1.9 Länk till annan webbplats.). Dessa anges inom parentes efter den föredragna titeln (Instans av verk: Uttryck av / Verk / Har titel / Titel / Huvudtitel = fält 130 eller Instans av verk: Har titel / Titel / Huvudtitel = fält 240). Om mer än ett tillägg behövs, separeras de med mellanrum, kolon, mellanrum.

Libris

Instans av verk

  • Uttryck av / Verk / Har titel / Titel / Huvudtitel

MARC21

  • 130 #a

Instans av verk:

  • Har titel / Titel / Huvudtitel

MARC21

  • 240 #a

Lägg till en eller flera av följande egenskaper:

Verkets form

Verkets form (RDA 6.3 Länk till annan webbplats.) används vanligtvis inte för seriella resurser. För instruktioner om hur denna egenskap används för att skilja ett verk från ett annat, se Verkets form.

Tid för verket

För allmänna anvisningar om Tid för verket se Verk och uttryck, Tid för verket .

Tid för verket (RDA 6.4 Länk till annan webbplats.) är året då det första numret eller delen i den seriella resursen kom ut.

Instans av verk:

Uttryck av / Verk / Har titel / Titel / Huvudtitel: Kontakt (2013)

Instans:

Har titel / Titel / Huvudtitel: Kontakt
Har titel / Titel / Övrig titelinformation: medlemstidning

Ursprungsort för verket

RDA 6.6 Länk till annan webbplats.

För allmänna anvisningar om Ursprungsort för verket se Verk och uttryck, Ursprungsort för verket.

Instans av verk:

Uttryck av / Verk / Har titel / Titel / Huvudtitel: Everyday (Stockholm, Sverige)

Instans:

Har titel / Titel / Huvudtitel: Everyday

Övrig särskiljande egenskap för verket

RDA 6.6 Länk till annan webbplats.

För allmänna anvisningar om Övrig särskiljande egenskap för verket se Verk och uttryck, Övrig särskiljande egenskap för verket.

För seriella resurser är det vanligast att man använder namnet på den institution som ger ut resursen som övrig särskiljande egenskap för verket.

Instans av verk:

Uttryck av / Verk / Har titel / Titel / Huvudtitel: Bulletin (Svenska föreningen för medicinsk psykologi)

Instans:

Har titel / Titel / Huvudtitel: Bulletin
Upphovsuppgift: Svenska föreningen för medicinsk psykologi

Librispraxis för tillägg till sökingångar för verk

RDA anger ingen prioritetsordning mellan tilläggen, man väljer det mest lämpliga, men Librispraxis för seriella resurser är att om det första elementet i den auktoriserade sökingången är en titel och den titeln är ett publikationsord (till exempel rapport, bulletin, årsbok) anges namnet på den institution som ger ut resursen som särskiljande tillägg. Använd den auktoriserade formen om det finns en sådan.

Om det är flera institutioner knutna till resursen, föredra den som är utgivande instans framför en som enbart ansvarar för själva publiceringen av resursen, det vill säga som enbart fungerar som utgivare. Om flera institutioner har samma roll, välj den först nämnda.

Förändringar i den auktoriserade sökingången för ett seriellt verk

Om den auktoriserade sökingången för ett seriellt verk utgörs av en skapare i kombination med den föredragna titeln för verket och skaparen ändras i ett påföljande nummer eller i en påföljande del, måste en ny beskrivning/huvudpost göras. Detta gäller också om skaparen använts som särskiljande tillägg till den föredragna titeln. I Libris görs för närvarande inte auktoritetsposter för seriella verk. NB gör huvudposter för tidskrifter och andra seriella resurser där delarna inte har monografiska titlar (Undantag kan göras för vissa monografiserier). Befintliga huvudposter för monografiserier hålls uppdaterade och avslutas när monografiserien avslutas eller byter titel (RDA 2.3.2.13.1 Länk till annan webbplats.).

De bibliotek som önskar kan fortsätta göra nya huvudposter för monografiserier. En anledning kan vara att man behöver det för sitt förvärvsarbete och vill ha kontroll på beställningar och leveranser av seriedelar. Enheten för kunskapsuppbyggnad på KB, som katalogiserar utländsk litteratur, fortsätter att skapa seriehuvudposter för de utländska monografiserier man prenumererar på.

Tillägg till auktoriserade sökingångar för att särskilja uttryck

Ytterligare tillägg kan göras till den auktoriserade sökingången för att särskilja olika uttryck av ett verk.

Språkutgåvor

Vanligast för seriella resurser är att man behöver skilja olika språkutgåvor av samma verk åt, det vill säga när man har översättningar. Man använder då elementet uttryckets språk (RDA 6.11 Länk till annan webbplats.) som särskiljande tillägg och det är obligatoriskt enligt Librispraxis.

Instans av verk:

Uttryck av / Verk / Har titel / Titel / Huvudtitel: Vietnambulletinen
Språk: Engelska

Instans:

Har titel / Titel / Huvudtitel: Viet/nam bulletin

Instans av verk:

Uttryck av / Verk / Har titel / Titel / Huvudtitel: Euron i den svenska finansiella sektorn
Språk: Engelska

Instans:

Har titel / Titel / Huvudtitel: The euro in the Swedish financial sector
Har titel / Titel / Fileringsvärde: 4
Upphovsuppgift: Sveriges riksbank

Regionala utgåvor

Olika regionala utgåvor av samma verk kan särskiljas med en upplageuppgift för en regional utgåva. Särskiljande tillägg för olika versioner av samma verk anges som ett tillägg efter huvudtiteln.

Instans av verk:

Uttryck av / Verk / Har titel / Titel / Huvudtitel: Kent on Saturday. East Kent edition
Språk: Engelska

Kommentar: Ange i detta fall det särskiljande tillägget till huvudtitel efter en inskriven punkt.

Instans:

Har titel / Titel / Huvudtitel: Kent on Saturday
Upplageuppgift: East Kent edition

Språk

För allmänna anvisningar om att ange språk, se Verk och uttryck, Uttryckets språk Länk till annan webbplats..

Länka till entitet för språket. För att ange att texten är på flera språk, länka till ytterligare en språkkod.

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET