Adminmetadata i Libris

Varje beskrivning i Libris katalogisering innehåller ett avsnitt med Adminmetadata, det vill säga administrativ metadata om beskrivningen. Exempel på egenskaper under Adminmetadata är beskrivningens ID, när och av vem den är skapad och dess status.

Kontrollnummer

Unikt alfanumeriskt ID i Libris, minimum 14 tecken, maximum 17 tecken. ID:n skapade före övergången till nya Libris innehåller endast siffror. Om Libris-URI Länk till annan webbplats.

Libris

 • Kontrollnummer

MARC21

 • 001

Kontrollnummer:

 • dp61ssmjbrl5h485
 • 20715398

Identifikator (systemnummer)

Vid kopiering av post, ta bort den kopierade postens systemnummer.

För ISBN, se Identifikator under Manifestation (Instans).

Libris

 • Identifikator / Lokal identifikator / Värde

  Lägg till Bibliografi. Välj Lägg till bibliotek och välj Skapa lokal entitet.
  Skriv in uppgiften under Sigel.
  För att lägga in flera sigler, använd gärna Duplicera entitet och skriv in nästa sigel i den duplicerade entiteten.

MARC21

 • 035 #a

Om ett systemnummer finns i förhandspost, till exempel Bokinfos systemnummer eller ett annat biblioteks eller bibliotekskonsortiums systemnummer, låt det vara kvar oförändrat.

Identifikator / Lokal identifikator / Värde:

 • (BOKR)9789188107213
 • (OCoLC)on1042213159

För att lägga till ett lokalt systemnummer, till exempel ett DIVA-urn som systemnummer, lägg till Identifikator. Välj typ Systemnummer, under Lokal identifikator. Lägg till Värde. Fyll i aktuellt systemnummer.

Identifikator / Lokal identifikator / Värde:

 • (DIVA)urn:nbn:se:su:diva-83163

Bibliografikod

Observera att bibliografikod ska anges endast av de bibliotek som arbetar med respektive bibliografi. Som exempel anges bibliografikod NB endast av NB. För äldre tryck finns koderna COL, SOT och SB17 som används av alla bibliotek som katalogiserar äldre tryck.Bibliografikoderna går att söka fram i sidorutan i Libris katalogisering och i Biblioteksdatabasen Länk till annan webbplats..

Libris

 • Bibliografi
  Lägg till Bibliografi. Välj Lägg till bibliografi och sök upp och lägg till entiteten för bibliografikoden.
  För att lägga till fler bibliografikoder, sök fram och lägg till ytterligare entitet.
 • 042 #9
Egenskapen Bibliografikod i Libris katalogisering

Bibliografi / Bibliotek / Sigel:

 • Gotlandica - GOTL
 • Nationalbibliografin - NB
 • Svensk samisk bibliografi - SAMB
 • Digitaliserat svenskt tryck - DST

Beskrivningsnivå

I RDA finns inga definierade beskrivningsnivåer men vi fortsätter än så länge att ange dem i Libris.

Postsammanslagning i stället för postöverskrivning

Från och med Libris version 1.27 går Libris successivt över till en ny lösning för maskinella metadataflöden. Den nya lösningen bygger på sammanslagning av metadataelement från flera poster i stället för överskrivning av poster.

För vissa metadataflöden är posten numera öppen för maskinell berikning med metadata från externa leverantörer oavsett nivå. De metadataelement som har ändrats manuellt är dock låsta för maskinella ändringar. För andra metadataflöden fungerar fortfarande den tidigare metoden. Den innebär att poster på miniminivå, biblioteksnivå och nationalbibliografisk nivå inte kan uppdateras via maskinella flöden.

Beskrivningsnivåer kommer gradvis att fasas ut i kommande releaser.

Dessa beskrivningsnivåer förekommer i Libris katalogisering:

B = Biblioteksnivå: Den nivå som normalt tillämpas av Librisbiblioteken. Vid primärkatalogisering på biblioteksnivå ska aktuell Librispraxis följas.

F = Förhandsinformation: Poster för publikationer som är under utgivning. Hit t.ex. poster från Bokinfo samt utländska CIP-poster (= cataloguing-in-publication). Posterna uppdateras via maskinella flöden och ska inte uppgraderas manuellt till annan nivå förrän efter utgivning.

M = Miniminivå: Den lägsta godkända nivån. Primärkatalogiserade poster på miniminivå bör innehålla RDA:s kärnelement. Observera dock att poster på denna nivå kan vara okontrollerade.

NB = Nationalbibliografisk nivå: den mest fullständiga nivån. Förekommer i poster gjorda av Nationalbibliografin på Kungliga biblioteket samt i poster som importeras från motsvarande utländsk nationalbibliografisk instans.

P = Preliminär: Beställningsposter för utgivna publikationer som inte redan har post i Libris. Preliminära poster uppgraderas av det/de bibliotek som har publikationen. Poster på preliminär nivå uppdateras av vissa maskinella flöden.

R = Retrospektiv: komplett: Retrospektivt inlagda poster, t.ex. omkatalogiseringar. Posterna är kompletta men kan följa äldre praxis.

R = Retrospektiv: reducerad: Retrospektivt inlagda poster, t.ex. ur kortkatalog. Posterna är reducerade och kan följa äldre praxis.

Läs mer om hur beskrivningsnivåerna styr hur posterna behandlas i Libris metadataflöde.

Observera: I samband med att du uppgraderar en Bokinfopost eller annan post med beskrivningsnivå: Förhandsinformation (CIP-post) (000/17: 8) eller Preliminär nivå (000/17: 5), ändra beskrivningsnivå till någon annan nivå (vanligen Miniminivå, Biblioteksnivå eller Nationalbibliografisk nivå), annars kan ändringar skrivas över!

I mallar är standardvärdet Biblioteksnivå (normalvärde för Librisbiblioteken). Ändra vid behov.

Om du kopierar en post på Nationalbibliografisk nivå, ändra till annan nivå om du inte katalogiserar för Nationalbibliografin.

Libris

 • Beskrivningsnivå

MARC21

 • 000/17

Beskrivningsnivå: Biblioteksnivå

Systemteknisk anmärkning

Libris

 • Systemteknisk anmärkning / Benämning

MARC21

 • 599 #a

Anmärkning om maskinellt genererad post

När du uppgraderar en post med beskrivningsnivå Förhandsinformation, ta då bort anmärkningen med innehåll "Maskinellt genererad post. Ändra kod för fullständighetsnivå (leader/17), annars kommer manuellt gjorda ändringar att försvinna."

Systemteknisk anmärkning / Benämning: Maskinellt genererad post. Ändra kod för fullständighetsnivå (leader/17), annars kommer manuellt gjorda ändringar att försvinna.

Anmärkning om postimport

Låt anmärkning om postimport ligga kvar.

Systemteknisk anmärkning / Benämning: Imported from: z3950cat.bl.uk:9909/BNB03U (Do not remove)

Bokinfopost

I samband med att du uppgraderar en Bokinfopost eller annan post med beskrivningsnivå: CIP-post eller Preliminär nivå, ändra beskrivningsnivå till annan nivå (vanligen Miniminivå, Biblioteksnivå eller Nationalbibliografisk nivå), annars kan ändringar skrivas över. Ta därefter bort Systemteknisk anmärkning med innehåll som i exemplet nedan.

Systemteknisk anmärkning / Benämning: Maskinellt genererad post. Ändra kod för fullständighetsnivå (leader/17), annars kommer manuellt gjorda ändringar att försvinna.

Värdpublikation

Märkning av värdpublikation där det finns ingående delar beskrivna som bidrag:

Systemteknisk anmärkning / Benämning: Indexeringslänk

Poststatus

Uppdateras automatiskt. Ändra inte.

Libris

 • Poststatus

MARC21

 • 000/05

Poststatus:

 • Ny post
 • Rättad eller reviderad post

Skapad av

Förval: den sigel som skapat posten. Ska inte ändras.

Libris

 • Skapad av / Organisation / Namn

MARC21

 • 040 #a

Skapad av / Organisation / Namn: BOKR

Uppgraderad eller importerad av

Lägg till denna uppgift om du uppgraderar beskrivningsnivån. Lägg inte till uppgiften när du endast ändrar posten utan att uppgradera beskrivningsnivån. Vid postimport, lägg till uppgiften.

Libris

 • Uppgraderad eller importerad av / Bibliotek / Sigel

  Lägg till Uppgraderad eller importerad av. Välj typ Bibliotek i listan. Skriv in uppgiften under Sigel.

  Under Uppgraderad eller importerad av går det inte att länka till entiteter.

MARC21

 • 040 #d

Uppgraderad eller importerad av / Bibliotek / Sigel: S

Katalogiseringsregler

För en post katalogiserad enligt RDA, sök fram och länka till entitet: "ISBD-interpunktion finns". Skapa också lokal entitet under Katalogiseringsregler. Klicka på plustecknet vid Katalogiseringsregler. Välj Skapa lokal entitet. Välj Katalogiseringsregler.

Libris

 • Katalogiseringsregler

MARC21

 • 040 #e

Katalogiseringsregler: ISBD-interpunktion finns
Katalogiseringsregler / Katalogiseringsregler / Kod: rda

Kommentar: Länka till entiteten "ISBD-interpunktion finns" (kod: i).
Klicka därefter på Lägg till entitet under Katalogiseringsregler, välj Skapa lokal entitet och välj Katalogiseringsregler. Skriv in "rda" under Kod.

Egenskapen Katalogiseringsregler i Libris katalogisering

Anmärkning om katalogiseringskälla

Anmärkningen om katalogiseringskälla (588) finns i mallarna för Digitala reproduktioner och Äldre tryck och används för närvarande för dessa materialtyper. I befintliga poster kan egenskapen endast läggas till via Berika från mall. För övriga materialtyper, använd Anmärkning under Instans.

Katalogisatörens anmärkning

Anmärkningen kan användas men ger ingen MARC-export. För en anmärkning som ska exporteras till MARC, använd i stället Anmärkning under Instans.

Här anges vid behov information om romanisering vid beskrivning av resurser med icke-latinsk skrift.
För mer information, se Arbetsflöde för mångspråk och Libris romaniseringspraxis.

Katalogiseringsspråk

Språket som anges i Katalogiseringsspråk är den katalogiserande instansen eller institutionens föredragna språk. Det gäller de element där informationen inte ska anges som den förekommer i källan (det vill säga de element som inte är uppräknade under RDA 1.4 Länk till annan webbplats.): 

 • Omfång
 • Mått
 • Övriga fysiska detaljer
 • Anmärkningar

Libris

 • Katalogiseringsspråk
  Länka till entitet.

MARC21

 • 040 #b

Katalogiseringsspråk: Svenska (swe)

Katalogiserande instans

Libris

 • Katalogiserande instans

MARC21

 • 008/39

Katalogiserande instans:

 • Libris-bibliotek / Kooperativt katalogiseringsprogram
  För poster som skapas av Libris-bibliotek (ej Bokinfoposter eller importerade poster som uppgraderas).
 • Nationalbibliografi
  För poster som skapas av NB (ej Bokinfoposter som uppgraderas).

 • Annan verksamhet
  För Bokinfoposter och importerade poster. Ändra inte postens ursprungliga kod vid uppgradering.

Translitterering

Institution som gjort translitterering.
Sigel för det bibliotek som translittererat posten till maskinläsbar form. Låt det vara kvar oförändrat.

Libris

 • Translitterering

MARC21

 • 040 #c

Senast uppdaterad

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET