Adminmetadata (Postimport)

För allmänna anvisningar om Adminmetadata, se Adminmetadata

Identifikatorer

Systemnummer

Systemnummer från andra bibliotek eller bibliotekskonsortier. Detta skapas automatiskt om det kan kombineras med den aktuella databasens kod.

Katalogposter som importerats från utländsk instans innehåller i allmänhet en systemkod enligt MARC Code List for Organizationslänk till annan webbplats.

Libris

 • Systemnummer

MARC21

 • 035

Kommentar

Låt uppgiften stå. Radera endast egenskaper som enbart innehåller numeriska tecken. Dessa är inte tillräckligt unika och kan skapa problem vid maskinell matchning.

Exempel på systemnummer

Lokal identifikator

Postens kontrollnummer i nationalbibliografiskt system

Libris

 • Lokal identifikator

MARC21

 • 016

Kommentar

Låt uppgiften stå.

Beskrivningsnivå

I RDA finns inga definierade beskrivningsnivåer men vi fortsätter än så länge att ange dem i Libris.

Förhandsposter (CIP-poster) och preliminära poster uppgraderas vid redigering till Miniminivå eller Biblioteksnivå.

Nationalbibliografisk nivå anges vid primärkatalogisering eller uppgradering endast av NB.

Om det förekommer koder i importerade poster som inte är godkända i Libris sätts automatiskt beskrivningsnivån till Miniminivå. Det kan därför hända att den angivna beskrivningsnivån inte motsvarar den verkliga beskrivningsnivån och att poster kan ha beskrivningsnivå Miniminivå även om de egentligen är beskrivna på en mer fullständig nivå.

OBS! Om posten inte redigeras vid importtillfället (t.ex. vid förvärv) ska alla beskrivningsnivåer ändras till Preliminär. Det blir då tydligt för andra bibliotek att posten inte följer Librispraxis och behöver redigeras.

Libris

 • Beskrivningsnivå

MARC21

 • 000/17

Kommentar

Kontrollera och ändra till passande nivå.


OBS! Vid uppgradering, kom även ihåg att ange det egna bibliotekets sigel i Uppgraderad eller importerad av.

Exempel på beskrivningsnivå

Systemteknisk anmärkning

Anmärkningen genereras automatiskt vid importtillfället. Den ger information om vilken databas posten är hämtad från och underlättar även återsökning, t.ex. med sökvillkoret spec:imported i Libris webbsök.

Libris

 • Systemteknisk anmärkning

MARC21

 • 599 #a

Kommentar

Låt anmärkningen om vilken källa posten importerats från ligga kvar.

OBS! Vid uppgradering av förhandsposter och preliminära poster (då Beskrivningsnivån uppgraderas), ta bort anmärkningen om att posten är maskinellt skapad.

Exempel på Systemteknisk anmärkning

Skapad av

Libris

 • Skapad av

MARC21

 • 040 #a

Kommentar

För närvarande är förval vid postimport den sigel som importerat posten.

Uppgraderad eller importerad av

Libris

 • Uppgraderad eller importerad av

MARC21

 • 040 #d

Kommentar

Lägg alltid till uppgiften vid postimport. Lägg även till sigel om ett annat bibliotek har importerat posten men du uppgraderar beskrivningsnivån.

OBS! Egenskapen kan inte läggas till via funktionen Berika från mall.

Exempel på Uppgraderad eller importerad av

Katalogiseringsregler

RDA-poster ska alltid innehålla "Katalogiseringsregler: rda". En del importerade poster är så kallade hybridposter och innehåller t.ex. medietyp, bärartyp och innehållstyp men inte "Katalogiseringsregler: rda". Dessa poster är inte RDA-poster.

Libris

 • Katalogiseringsregler
 • Regler för deskriptiv katalogisering

MARC21

 • 040 #e
 • 000/18

Kommentar

Vid postimport behöver katalogiseringsreglerna inte ändras till RDA. Väljer man att göra det ändå måste hela beskrivningen anpassas till RDA.

OBS! Om egenskapen Katalogiseringsregler saknas och läggs till via funktionen Berika från mall, blir katalogiseringsreglerna automatiskt RDA. Ta bort "katalogiseringsregler: rda" eller anpassa beskrivningen till RDA.

OBS! Läggs Katalogiseringsregler/RDA till för hand måste man även länka till regler för deskriptiv katalogisering: ”i, ISBD-interpunktion finns”.

Katalogiseringsspråk

Anges vid katalogisering enligt RDA

Libris

 • Katalogiseringsspråk

MARC21

 • 040 #b

Kommentar

Kontrollera och rätta felaktiga värden vid behov. Om katalogiseringsspråket är annat än svenska och uppgiften stämmer, ändra inte till svenska.

OBS! Om egenskapen läggs till med funktionen Berika från mall blir katalogiseringsspråket automatiskt angivet som svenska.

Katalogiserande instans

Libris

 • Katalogiserande instans

MARC21

 • 008/39

Kommentar

Ändra inte postens ursprungliga kod.

OBS! Saknas egenskapen lägg till den och länka till Annan verksamhet. Länka inte till Libris-bibliotek. Entiteten beskriver det bibliotek som skapat posten, inte det som redigerar den.

marcuncompleted och marcfailedfixedfields

Data som inte hanteras av systemet visas i MARC21-format som marcuncompleted eller marcfailedfixedfields.

Kommentar

Kontrollera om det finns information som bör vara med i beskrivningen och radera sedan uppgifterna

Exempel på marcuncompleted och marcfailedfixedfields
Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET