Instans (Postimport)

För allmänna anvisningar om Instans, se Manifestation/Instans

Identifikator

Anvisningarna som följer är upprättade för att inte skapa matchningsproblem i Libris automatiska importflöden och skiljer sig därför i vissa fall från de generella anvisningarna.

För allmänna anvisningar om Identifikator, se Manifestation/Instans, Identifikator för manifestationen.

ISBN

Importerade katalogposter innehåller ofta flera olika ISBN, både för tryckta och elektroniska utgåvor. Om de är korrekt angivna behöver de inte raderas utan kan ligga kvar.
Om det är svårt att belägga de ISBN som ligger i en katalogpost är det bättre att radera dem. Låt då endast det/de ISBN som hör till resursen som ska katalogiseras ligga kvar.

Libris

 • Identifikator / ISBN / Värde

MARC21

 • 020 #a

Libris

 • Indirekt identifierad av / ISBN / Värde

MARC21

 • 020 #z

Kommentar

Ibland ligger samma ISBN, tiosiffrigt och/eller trettonsiffrigt, i både Identifikator och Indirekt identifierad av. Ta bort det/de ISBN som ligger fel.

 • Om en importerad katalogpost för en tryckt bok innehåller flera ISBN för tryckta utgåvor ska alla dessa ligga i Identifikator. Eventuella ISBN för elektroniska versioner ska ligga i Indirekt identifierad av. Flytta eller radera ISBN som hamnat fel.
Exempel på felaktigt ISBN för tryckt utgåva

Exempel på felaktigt angivna ISBN för tryckt utgåva

Exempel på korrekt ISBN för tryckt utgåva

Exempel på korrekt angivna ISBN för tryckt utgåva

 • Om en importerad katalogpost för en e-bok innehåller flera ISBN för elektroniska utgåvor ska alla dessa ligga i Identifikator. Eventuella ISBN för tryckta versioner ska ligga i Indirekt identifierad av. Flytta eller radera ISBN som hamnat fel.
Exempel på felaktigt angivna ISBN för elektronisk utgåva

Exempel på felaktigt angivna ISBN för elektronisk utgåva

Exempel på korrekt angivna ISBN för elektronisk utgåva

Exempel på korrekt angivna ISBN för elektronisk utgåva

 • Vid import kan det särskiljande tillägget (020 #q) som hör till det ISBN som matchas till Indirekt identifierad av, ibland hamna fel och lägga sig som Nothing/Särskiljande tillägg under Identifikator. Lägg till och fyll i Särskiljande tillägg under Indirekt identifierad av, kopplat till det ISBN det tillhör, och radera Nothing under Identifikator.
Exempel på felaktigt angivet särskiljande tillägg

Exempel på felaktigt angivet särskiljande tillägg

Exempel på korrekt angivet särskiljande tillägg

Exempel på korrekt angivet särskiljande tillägg

ISSN

Enligt RDA-anvisningarna ska enbart ISSN för den beskrivna manifestationen ligga i katalogposten. Detta ska följas vid primärkatalogisering, men i importerade poster ser det ibland annorlunda ut. Vid import från Andra källor kan posterna innehålla flera olika ISSN, både för tryckt och elektronisk utgåva.

Libris

 • Identifikator / ISSN / Värde

MARC21

 • 022 #a

Libris

 • Indirekt identifierad av / ISSN / Värde

MARC21

 • 022 #z

Kommentar

 • Om posten för den tryckta versionen även innehåller ISSN för elektroniska manifestationer, flytta detta/dessa till Indirekt identifierad av, annars fungerar inte maskinella matchningar. ISSN som avser tryckta manifestationer ska ligga kvar i Identifikator.
 • Om posten för den elektroniska versionen även innehåller ISSN för tryckta manifestationer, flytta detta/dessa till Indirekt identifierad av, annars fungerar inte maskinella matchningar. ISSN som avser elektroniska manifestationer ska ligga kvar i Identifikator.

LCCN

Library of Congress Control Number

Libris

 • Identifikator / LCNN / Värde

MARC21

 • 010

Kommentar

Låt ligga kvar.

NBN

Nummer i nationalbibliografi

Libris

 • Identifikator / NBN / Värde

MARC21

 • 015

Kommentar

Låt ligga kvar.

Utgivningssätt

Bibliografisk nivå

Libris

 • Utgivningssätt

MARC21

 • 000/07

Kommentar

Kontrollera att beskrivningen är korrekt.

Medie- och bärartyp

Librispraxis är att använda kod enligt Term and Code List for RDA Media Typeslänk till annan webbplats och Term and Code List for RDA Carrier Typeslänk till annan webbplats.

Libris

 • Medietyp

MARC21

 • 337, 007/00

Libris

 • Bärartyp

MARC21

 • 338

Kommentar

Kontrollera att beskrivningen är korrekt och länka vid behov:

 • Om beskrivningen innehåller koder och/eller termer på engelska behöver entiteterna inte länkas. Länk skapas automatiskt då instansen sparas.
 • Om beskrivningen endast innehåller termer på annat språk än engelska måste entiteterna länkas.

Titel

För allmänna anvisningar om titel, se Manifestation/Instans, Titel

Kontrollera att beskrivningen är korrekt. Rätta eventuella stavfel. Observera dock att stavfel som förekommer i källan inte ska rättas, RDA 2.3.2länk till annan webbplats. Undantag är seriella resurser.

Övrig titelinformation (=undertitel)

Libris

 • Har titel / Titel / Övrig titelinformation

MARC21

 • 245 #b

Kommentar

Korrekt egenskap för undertitel är hasTitle/Title/subtitle men i importerade poster ligger den ibland istället i hasTitle/Title/titleRemainder.
Om undertiteln ligger i titleRemainder kommer ISBD-interpunktion inte skapas vid MARC-export.
Ingen åtgärd krävs, men anses det viktigt att få med ISBD-interpunktionen i exporten måste egenskapen ersättas.
För att kontrollera vilken egenskap som använts ställ markören på Övrig titelinformation, då blir antingen subtitle eller titleRemainder synligt.

Exempel på Övrig titelinformation/subtitle
Exempel på Övrig titelinformation/titleReminder

Översatt titel

Översättning av huvudtiteln med språktillägg. Den översatta titeln är inte angiven i källan utan konstrueras av den katalogiserande instansen (t.ex. om manifestationen är på ett språk som den katalogiserande instansen inte behärskar).

Libris

 • Har titel / Översatt titel / Huvudtitel
 • Har titel / Översatt titel / Språk

MARC21

 • 242 #a #y

Kommentar

Ta bort egenskapen.

Exempel på översatt titel

Upphovsuppgift

Libris

 • Upphovsuppgift

MARC21

 • 245 #c

Kommentar

Kontrollera att beskrivningen är korrekt. Uttryck på andra språk motsvarande [och xx andra] inom klammer accepteras.

Vid postimport saknas ibland upphovsuppgiften. Om egenskapen saknas lägg till den.

Utgivningsuppgift och Copyright

Allmänt:

 • Rätta felaktiga värden
 • Ändra inte uttryck på andra språk motsvarande [Utgivningsort okänd]
 • Vid postimport medföljer ibland två avsnitt: Primär utgivning med År och Land, och Utgivning med Plats, Agent och Datum. Vid redigering flytta, om det bedöms nödvändigt, uppgifterna om Plats, Agent och Datum till Primär utgivning och ta bort Utgivning.
 • Vid postimport finns ibland endast avsnittet Utgivning med. Vid redigering lägg till Primär utgivning och fyll i uppgifterna. Om det bedöms nödvändigt, ta bort Utgivning.

Utgivningsland

Libris

 • Utgivning / Primär utgivning / Land

MARC21

 • 008/15-17

Kommentar

Rätta felaktiga värden, men ändra inte koder för delstater i Förenta staterna, provinser i Kanada eller delområden i Storbritannien.

OBS! Om egenskapen Utgivning/Primär utgivning saknas och läggs till via funktionen Berika från mall, länkas utgivningslandet automatiskt till Sverige. Ändra vid behov.

Copyrightår

Libris

 • Utgivning / Primär utgivning / Copyrightår

MARC21

 • 008/06: t, 008/11-14

Kommentar

Vid postimport förekommer ibland både År och Copyrightår inom Primär utgivning. Uppgiften läggs inte till vid primärkatalogisering men kan ligga kvar om den är korrekt. 

Libris

 • Copyright / Copyright / Datum

MARC21

 • 264_/4 #c

Kommentar

Copyrightår som angetts med c eller copyright behöver inte ändras.

Exempel på hur utgivningsuppgiften kan se ut i en importerad post:

Exempel på Utgivning

Förväntad utgivningstid

Kan förekomma i preliminära poster.

Libris

 • Förväntad utgivningstid

MARC21

 • 263

Kommentar

Radera egenskapen

Fysisk beskrivning

Allmänt:

 • Kontrollera att beskrivningen är korrekt
 • Rätta felaktiga eller saknade uppgifter
 • Versaler ändras inte till gemener
 • Uppgifter på andra språk behöver inte ändras till svenska, d.v.s. "572 pages" behöver inte ändras till "572 sidor" eller "illustrations” till "illustrationer"
 • Planschsviter redovisade som ”illustrations” accepteras

Libris

 • Omfång

MARC21

 • 300 #a

Libris

 • Övriga fysiska detaljer

MARC21

 • 300 #b

Libris

 • Mått

MARC21

 • 300 #c

Seriemedlemskap

Libris

 • Seriemedlemskap / Serieuppgift

MARC21

 •  490 #a

Libris

 • Seriemedlemskap / Ingår i serie / Instans av Verk / Verk / Har titel / Titel / Huvudtitel

MARC21

 • 830 #a

Kommentar

 • Ibland skapas det vid import två Seriemedlemskap, ett med Serieuppgift och ett med Ingår i serie. Vid redigering kan man, om man bedömer det nödvändigt, slå ihop dem till ett.
 • Om ISSN är angivet i i ursprungsposten i både fält 490 och 830 och/eller om volymbeteckningen är angiven på olika sätt i 490 och 830, dubbleras dessa inom Seriemedlemskapet. Radera de dubblerade fälten.
Exempel på Seriemedlemskap

Anmärkning om manifestationen

Libris

 • Anmärkning / Anmärkning / Benämning

MARC21

 • 500 #a

Kommentar

Översätt inte anmärkningstexter till svenska.

Externa länkar

Egenskaper som länkar till andra databaser och instanser som inte finns i Libris.

Tillhörande media och Annan relaterad resurs

Libris

 • Tillhörande media / Mediaobjekt
 • Annan relaterad resurs / Elektronisk

MARC21

 • 856 4/0
 • 856 4/1

Kommentar

Uppgifterna kan stå kvar om länken går till en fritt tillgänglig fulltext. Radera annars uppgifterna.

Relaterad beskrivning eller innehåll

Libris

 • Relaterad beskrivning eller innehåll / Dokument

MARC21

 • 856 4/2

Kommentar

Uppgifterna kan stå kvar.

Beskriven av

Libris

 • Beskriven av / Post / Kontrollnummer

MARC21

 • #w

Kommentar

Radera uppgiften, den innehåller id för annan bibliografisk post i den databas man importerat från. Om den inte raderas kan interna länkningar bli fel.

OBS! Kan även förekomma inom egenskaper i Instans av verk.

Exempel på egenskaper från andra databaser
Exempel på Beskriven av inom Seriemedlemskap

MARC-egenskaper

Data från MARC21-fält som inte har en motsvarighet i Libris.

Libris

 • MARC:HASBIB

Kommentar

Låt egenskaperna ligga kvar.

Exempel på MARC-egenskaper som saknar motsvarigheter i Libris
Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET