Manifestation (Instans) - Postimport

För allmänna anvisningar, se Manifestation (Instans).

Instanstyp

I vissa importerade poster saknas Instanstyp och det går då inte använda funktionen Berika från mall.

Lägg till passande Instanstyp genom att välja typ från listan.

Instanstyp saknas

Identifikator

Anvisningarna som följer är upprättade för att inte skapa matchningsproblem i Libris automatiska importflöden och skiljer sig därför i vissa fall från de generella anvisningarna.

För allmänna anvisningar om Identifikator, se Manifestation (Instans), Identifikator för manifestationen.

ISBN

Importerade katalogposter innehåller ofta flera olika ISBN, både för tryckta och elektroniska utgåvor. Om de är korrekt angivna behöver du inte radera dem utan de kan ligga kvar.
Om det är svårt att belägga de ISBN som ligger i en katalogpost är det bättre att radera dem. Låt då endast det/de ISBN som hör till resursen som ska katalogiseras ligga kvar.

Libris

 • Identifikator / ISBN / Värde

MARC21

 • 020 #a

Libris

 • Indirekt identifierad av / ISBN / Värde

MARC21

 • 020 #z

Kommentar

Ibland ligger samma ISBN, tiosiffrigt och/eller trettonsiffrigt, i både Identifikator och Indirekt identifierad av. Ta bort det/de ISBN som ligger fel.

 • Om en importerad katalogpost för en tryckt bok innehåller flera ISBN för tryckta utgåvor ska alla dessa ligga i Identifikator. Eventuella ISBN för elektroniska versioner ska ligga i Indirekt identifierad av. Flytta eller radera ISBN som hamnat fel.
Exempel på felaktigt ISBN för tryckt utgåva

Exempel på felaktigt angivna ISBN för tryckt utgåva

Exempel på korrekt ISBN för tryckt utgåva

Exempel på korrekt angivna ISBN för tryckt utgåva

 • Om en importerad katalogpost för en e-bok innehåller flera ISBN för elektroniska utgåvor ska alla dessa ligga i Identifikator. Eventuella ISBN för tryckta versioner ska ligga i Indirekt identifierad av. Flytta eller radera ISBN som hamnat fel.
Exempel på felaktigt angivna ISBN för elektronisk utgåva

Exempel på felaktigt angivna ISBN för elektronisk utgåva

Exempel på korrekt angivna ISBN för elektronisk utgåva

Exempel på korrekt angivna ISBN för elektronisk utgåva

 • Vid import kan det särskiljande tillägget (020 #q) som hör till det ISBN som matchas till Indirekt identifierad av, ibland hamna fel och lägga sig som Nothing/Särskiljande tillägg under Identifikator. Lägg till och fyll i Särskiljande tillägg under Indirekt identifierad av, kopplat till det ISBN det tillhör, och radera Nothing under Identifikator.
Exempel på felaktigt angivet särskiljande tillägg

Exempel på felaktigt angivet särskiljande tillägg

Exempel på korrekt angivet särskiljande tillägg

Exempel på korrekt angivet särskiljande tillägg

ISSN

Enligt RDA-anvisningarna ska enbart ISSN för den beskrivna manifestationen ligga i katalogposten. Detta ska följas vid primärkatalogisering, men i importerade poster ser det ibland annorlunda ut. Vid import från Andra källor kan posterna innehålla flera olika ISSN, både för tryckt och elektronisk utgåva.

Libris

 • Identifikator / ISSN / Värde

MARC21

 • 022 #a

Libris

 • Indirekt identifierad av / ISSN / Värde

MARC21

 • 022 #z

Kommentar

 • Om posten för den tryckta versionen även innehåller ISSN för elektroniska manifestationer, flytta detta/dessa till Indirekt identifierad av, annars fungerar inte maskinella matchningar. ISSN som avser tryckta manifestationer ska ligga kvar i Identifikator.
 • Om posten för den elektroniska versionen även innehåller ISSN för tryckta manifestationer, flytta detta/dessa till Indirekt identifierad av, annars fungerar inte maskinella matchningar. ISSN som avser elektroniska manifestationer ska ligga kvar i Identifikator.

LCCN

Library of Congress Control Number

Libris

 • Identifikator / LCCN / Värde

MARC21

 • 010

Kommentar

Låt ligga kvar.

NBN

Nummer i nationalbibliografi

Libris

 • Identifikator / NBN / Värde

MARC21

 • 015

Kommentar

Låt ligga kvar.

Utgivningssätt

Bibliografisk nivå

Libris

 • Utgivningssätt

MARC21

 • 000/07

Kommentar

Kontrollera att beskrivningen är korrekt.

Libris

 • Medietyp

MARC21

 • 337, 007/00

Libris

 • Bärartyp

MARC21

 • 338

Kommentar

Kontrollera att beskrivningen är korrekt och länka vid behov:

 • Om beskrivningen innehåller koder och/eller termer på engelska behöver entiteterna inte länkas. Länk skapas automatiskt då instansen sparas.
 • Om beskrivningen endast innehåller termer på annat språk än engelska måste entiteterna länkas manuellt.

Titel

För allmänna anvisningar om titel, se Manifestation (Instans), Titel

Kontrollera att beskrivningen är korrekt.

Rätta eventuella stavfel men observera att stavfel som förekommer i källan inte ska rättas (se RDA 2.3.2 Länk till annan webbplats.). Undantag är seriella resurser.

Övrig titelinformation

Libris

 • Har titel / Titel / Övrig titelinformation

MARC21

 • 245 #b

Kommentar

Övrig titelinformation har två varianter: subtitle och titleRemainder.

I mallarna ligger undertiteln i subtitle och vid primärkatalogisering går det inte att lägga till titleRemainder.

I importerade poster kan det dock hända att undertiteln ligger i titleRemainder. Om undertiteln ligger i titleRemainder kommer ISBD-interpunktion inte att skapas automatiskt vid MARC-export.

Du behöver inte ändra, men om det är det viktigt för det lokala systemet att få med ISBD-interpunktionen i exporten måste du ersätta egenskapen.
Ställ markören på Övrig titelinformation för att kontrollera vilken egenskap undertiteln ligger i. När du gör det blir antingen subtitle eller titleRemainder synligt.

Exempel på Övrig titelinformation/subtitle
Exempel på Övrig titelinformation/titleReminder

Varianttitel

För allmänna anvisningar om varianttitel, se Manifestation (Instans), Varianttitel.

Stavningsvarianter

Använd Varianttitel för att öka sökbarheten för titlar som innehåller exempelvis specialtecken, siffror eller oväntade stavningar av ord.

Har titel / Titel / Huvudtitel: Der Fußball
Har titel / Titel / Fileringsvärde: 4
Har titel / Varianttitel / Huvudtitel: Der Fussball
Har titel / Titel / Fileringsvärde: 4

Se även anvisningarna för Äldre tryck (=ß återges som sz).

Översatt titel

Översättning av huvudtiteln med språktillägg.

Den översatta titeln är inte angiven i källan utan är konstruerad av katalogisatör (t.ex. om manifestationen är på ett språk som katalogisatören inte behärskar).

Libris

 • Har titel / Översatt titel / Huvudtitel
 • Har titel / Översatt titel / Språk

MARC21

 • 242 #a #y

Kommentar

Ta bort egenskapen.

Exempel på översatt titel

Upphovsuppgift

Libris

 • Upphovsuppgift

MARC21

 • 245 #c

Kommentar

Kontrollera att beskrivningen är korrekt. Uttryck på andra språk motsvarande [och xx andra] inom klammer accepteras.

Vid postimport saknas ibland upphovsuppgiften. Om egenskapen saknas lägg till den.

Utgivningsuppgift och Copyright

Allmänt:

 • Rätta felaktiga värden
 • Ändra inte uttryck på andra språk motsvarande [Utgivningsort okänd]
 • Vid postimport medföljer ibland två avsnitt: Primär utgivning med År och Land, och Utgivning med Plats, Agent och Datum. Vid redigering flytta, om du bedömer det nödvändigt, uppgifterna om Plats, Agent och Datum till Primär utgivning och ta bort Utgivning.
 • Vid postimport finns ibland endast avsnittet Utgivning med. Vid redigering lägg till Primär utgivning och fyll i uppgifterna. Om du bedömer det nödvändigt, ta bort Utgivning.

Utgivningsland

Libris

 • Utgivning / Primär utgivning / Land

MARC21

 • 008/15-17

Kommentar

Rätta felaktiga värden, men ändra inte koder för delstater i Förenta staterna, provinser i Kanada eller delområden i Storbritannien.

OBS! Om egenskapen Utgivning/Primär utgivning saknas och du lägger till den via funktionen Berika från mall, länkas utgivningslandet automatiskt till Sverige. Ändra vid behov.

Copyrightår

Libris

 • Utgivning / Primär utgivning / Copyrightår

MARC21

 • 008/06: t, 008/11-14

Kommentar

Vid postimport förekommer ibland både År och Copyrightår inom Primär utgivning. Uppgiften läggs inte till vid primärkatalogisering men kan ligga kvar om den är korrekt. 

Libris

 • Copyright / Copyright / Datum

MARC21

 • 264_/4 #c

Kommentar

Copyrightår som angetts med c eller copyright behöver inte ändras.

Exempel på hur utgivningsuppgiften kan se ut i en importerad post:

Exempel på Utgivning

Förväntad utgivningstid

Kan förekomma i preliminära poster.

Libris

 • Förväntad utgivningstid

MARC21

 • 263

Kommentar

Radera egenskapen

Fysisk beskrivning

Allmänt:

 • Kontrollera att beskrivningen är korrekt
 • Rätta felaktiga eller saknade uppgifter
 • Du behöver inte ändra versaler till gemener
 • Uppgifter på andra språk behöver inte ändras till svenska, d.v.s. du behöver inte ändra "572 pages" till "572 sidor" eller "illustrations” till "illustrationer"
 • Acceptera planschsviter redovisade som ”illustrations”

Omfång

För allmänna anvisningar, se Manifestation (Instans), Omfång.

Libris

 • Omfång

MARC21

 • 300 #a

Övriga fysiska detaljer

I egenskapen Övriga fysiska detaljer anges anmärkningar som hör till både manifestationen/instansen och uttrycket.

Följande egenskaper anges i Övriga fysiska detaljer:

För mer information se arbetsflödet för respektive materialtyp.

Libris

 • Övriga fysiska detaljer

MARC21

 • 300 #b

Mått

För allmänna anvisningar, se Manifestation (Instans), Mått.

Libris

 • Mått

MARC21

 • 300 #c

Klassifikation

För allmänna anvisningar, se Klassifikation i Libris.

Klassifikation kan placeras både under Verk och Instans i Libris:

 • DDK-klassifikation placeras under Verk
 • SAB-klassifikation kan placeras både under Verk och Instans:
  • SAB-koder utan medietillägg placeras under Verk
  • SAB-koder med medietillägg placeras under Instans
 • UDK-klassifikation placeras under Verk
 • Övriga klassifikationer placeras under Instans:
  • LC- klassifikation
  • NLM-klassifikation
  • NAL-klassifikation
  • m.m.

SAB-klassifikation med medietillägg

För allmänna anvisningar, se Klassifikation i Libris, SAB-klassifikation.

För de bibliotek som följer SAB-klassifikation:

 • Lägg till klassifikationskod

Övriga klassifikationer

Befintliga koder kan ligga kvar oförändrade.

Serieuppgift

För allmänna anvisningar, se Manifestation (Instans), Serieuppgift.

Libris

 • Seriemedlemskap / Serieuppgift

MARC21

 •  490 #a

Libris

 • Seriemedlemskap / Ingår i serie / Instans av Verk / Verk / Har titel / Titel / Huvudtitel

MARC21

 • 830 #a

Kommentar

 • Ibland skapas det vid import två Seriemedlemskap, ett med Serieuppgift och ett med Ingår i serie. Vid redigering kan du, om du bedömer det nödvändigt, slå ihop dem till ett.
 • Om ISSN är angivet i i ursprungsposten i både fält 490 och 830 och/eller om volymbeteckningen är angiven på olika sätt i 490 och 830, dubbleras dessa inom Seriemedlemskapet. Radera de dubblerade fälten.
Exempel på Seriemedlemskap

Anmärkning om manifestationen

Libris

 • Anmärkning / Anmärkning / Benämning

MARC21

 • 500 #a

Kommentar

Översätt inte anmärkningstexter till svenska.

Externa länkar

Egenskaper som länkar till andra databaser och instanser som inte finns i Libris.

Tillhörande media och Annan relaterad resurs

Libris

 • Tillhörande media / Mediaobjekt
 • Annan relaterad resurs / Elektronisk

MARC21

 • 856 4/0
 • 856 4/1

Kommentar

Uppgifterna kan stå kvar om länken går till en fritt tillgänglig fulltext. Radera annars uppgifterna.

Relaterad beskrivning eller innehåll

Libris

 • Relaterad beskrivning eller innehåll / Dokument

MARC21

 • 856 4/2

Kommentar

Uppgifterna kan stå kvar.

Beskriven av

Libris

 • Beskriven av / Post / Kontrollnummer

MARC21

 • #w

Kommentar

Radera uppgiften, den innehåller id-nummer för en annan bibliografisk post i den databas du importerat från. Om du inte raderar den kan interna länkningar bli fel.

OBS! Kan även förekomma inom egenskaper i Instans av verk.

Exempel på egenskaper från andra databaser
Exempel på Beskriven av inom Seriemedlemskap

MARC-egenskaper

Data från MARC21-fält som inte har en motsvarighet i Libris.

Libris

 • MARC:HASBIB

Kommentar

Låt egenskaperna ligga kvar.

Exempel på MARC-egenskaper som saknar motsvarigheter i Libris

Senast uppdaterad

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET