Manifestation (Instans) - Postimport

För allmänna anvisningar, se Manifestation (Instans).

Instanstyp

I vissa importerade poster saknas Instanstyp och det går då inte använda funktionen Berika från mall.

Lägg till passande Instanstyp genom att välja typ från listan.

Instanstyp saknas

Identifikator

För allmänna anvisningar om Identifikator, se Manifestation (Instans), Identifikator för manifestationen.

ISBN

För allmänna anvisningar om ISBN, se Identifikator för manifestationen - ISBN.

Libris

 • Identifikator / ISBN / Värde

MARC21

 • 020 #a

Libris

 • Indirekt identifierad av / ISBN / Värde

MARC21

 • 020 #z

Ibland ligger samma ISBN, tiosiffrigt och/eller trettonsiffrigt, i både Identifikator och Indirekt identifierad av. Ta bort det/de ISBN som ligger fel.

Importerade katalogposter innehåller ofta flera olika ISBN, både för tryckta och elektroniska utgåvor. Det beror på att vissa länder har en annorlunda praxis som går ut på att beskriva flera manifestationer i samma katalogpost.

Vid postimport, behåll endast det eller de ISBN som hör till manifestationen som du katalogiserar och radera de andra. Observera dock att du inte får radera ISBN från en redan befintlig Libris-post, som andra bibliotek har bestånd på, eftersom de kan ha en annan manifestation.

 

ISSN

För allmänna anvisningar om ISSN, se ISSN (Internationellt standardserienummer).

Enligt RDA-anvisningarna ska enbart ISSN för den beskrivna manifestationen ligga i katalogposten. Detta ska följas vid primärkatalogisering, men i importerade poster ser det ibland annorlunda ut. Vid import från Andra källor kan posterna innehålla flera olika ISSN, både för tryckt och elektronisk utgåva.

Libris

 • Identifikator / ISSN / Värde

MARC21

 • 022 #a

Libris

 • Identifikator / ISSN / Felaktigt ISSN

MARC21

 • 022 #y

Om posten för den tryckta versionen även innehåller ISSN för elektroniska manifestationer, ange det som Felaktigt ISSN, annars fungerar inte maskinella matchningar. ISSN som avser tryckta manifestationer ska ligga kvar i ISSN.
Observera att båda ISSN anges inom samma Identifikator (upprepa inte Identifikator).

Om posten för den elektroniska versionen även innehåller ISSN för tryckta manifestationer, ange det som Felaktigt ISSN, annars fungerar inte maskinella matchningar. ISSN som avser elektroniska manifestationer ska ligga kvar i ISSN.
Observera att båda ISSN anges inom samma Identifikator (upprepa inte Identifikator).

LCCN

Library of Congress Control Number

Libris

 • Identifikator / LCCN / Värde

MARC21

 • 010

Låt ligga kvar.

NBN

Nummer i nationalbibliografi

Libris

 • Identifikator / NBN / Värde

MARC21

 • 015

Låt ligga kvar.

Utgivningssätt

Bibliografisk nivå

Libris

 • Utgivningssätt

MARC21

 • 000/07

Kontrollera att beskrivningen är korrekt.

Medie- och bärartyp

För allmänna anvisningar och termlista för medietyp, se Manifestation (Instans), Medietyp.

För allmänna anvisningar och termlista för bärartyp, se Manifestation (Instans), Bärartyp.

Libris

 • Medietyp

MARC21

 • 337, 007/00

Libris

 • Bärartyp

MARC21

 • 338

Kontrollera att beskrivningen är korrekt och länka vid behov:

 • Om beskrivningen innehåller koder och/eller termer på engelska behöver entiteterna inte länkas. Länk skapas automatiskt då instansen sparas.
 • Om beskrivningen endast innehåller termer på annat språk än engelska måste entiteterna länkas manuellt.

Titel

För allmänna anvisningar om titel, se Manifestation (Instans), Titel

Kontrollera att beskrivningen är korrekt.

Rätta eventuella stavfel men observera att stavfel som förekommer i källan inte ska rättas (se RDA 2.3.2 Länk till annan webbplats.). Undantag är seriella resurser.

Övrig titelinformation

Libris

 • Har titel / Titel / Övrig titelinformation

MARC21

 • 245 #b

Övrig titelinformation har två varianter: subtitle och titleRemainder.

I mallarna ligger undertiteln i subtitle och vid primärkatalogisering går det inte att lägga till titleRemainder.

I importerade poster kan det dock hända att undertiteln ligger i titleRemainder. Om undertiteln ligger i titleRemainder kommer ISBD-interpunktion inte att skapas automatiskt vid MARC-export.

Du behöver inte ändra, men om det är det viktigt för det lokala systemet att få med ISBD-interpunktionen i exporten måste du ersätta egenskapen.
Ställ markören på Övrig titelinformation för att kontrollera vilken egenskap undertiteln ligger i. När du gör det blir antingen subtitle eller titleRemainder synligt.

Exempel på Övrig titelinformation/subtitle
Exempel på Övrig titelinformation/titleReminder

Varianttitel

För allmänna anvisningar om varianttitel, se Manifestation (Instans), Varianttitel.

Stavningsvarianter

Använd Varianttitel för att öka sökbarheten för titlar som innehåller exempelvis specialtecken, siffror eller oväntade stavningar av ord.

Har titel / Titel / Huvudtitel: Der Fußball
Har titel / Titel / Fileringsvärde: 4
Har titel / Varianttitel / Huvudtitel: Der Fussball
Har titel / Titel / Fileringsvärde: 4

Se även anvisningarna för Äldre tryck (=ß återges som sz).

Översatt titel

Översättning av huvudtiteln med språktillägg.

Den översatta titeln är inte angiven i källan utan är konstruerad av katalogisatör (t.ex. om manifestationen är på ett språk som katalogisatören inte behärskar).

Libris

 • Har titel / Översatt titel / Huvudtitel
 • Har titel / Översatt titel / Språk

MARC21

 • 242 #a #y

Ta bort egenskapen.

Exempel på översatt titel

Upphovsuppgift

Libris

 • Upphovsuppgift

MARC21

 • 245 #c

Kontrollera att beskrivningen är korrekt. Uttryck på andra språk motsvarande [och xx andra] inom klammer accepteras.

Vid postimport saknas ibland upphovsuppgiften. Om egenskapen saknas lägg till den.

Upplageuppgift

För allmänna anvisningar om upplageuppgift, se Manifestation (Instans), Upplageuppgift.

Utländska upplageuppgifter

På vissa språk kan en och samma term användas som både upplageuppgift och tryckuppgift.

Den tyska termen Auflage kan exempelvis betyda både upplaga och tryckning. Vid katalogisering av tyska publikationer där termen Auflage är angiven, gör följande:

 1. Om det står "1 Auflage": Ange informationen som en upplageuppgift.
 2. Om det står "Auflage" med andra nummer än 1 kombinerat med adjektiv som t.ex. "erweiterte" (utökade) eller "aktualisierte" (uppdaterade): Ange informationen som en upplageuppgift.
 3. Om det står "Auflage" kombinerat med enbart andra nummer än 1: Korta tidsintervall mellan olika ”Auflagen” eller ett stort antal ”Auflagen” på bara några år indikerar att det är en tryckuppgift och inte en upplageuppgift. Denna ska då inte anges. Vid osäkerhet, kontrollera om det finns en manifestation med samma ISBN i Tysklands nationalkatalog Länk till annan webbplats.. Om det finns en annan manifestation med samma ISBN men en annan Auflage angiven i katalogen är det enbart en tryckuppgift. Den ska då inte anges i beskrivningen.

Även på andra språk finns liknande användning, t.ex. "edición" på spanska eller "edizione" på italienska, som båda kan betyda både upplaga och tryckning. Följ här samma principer som för "Auflage".

För norska och danska publikationer ska du endast ange "utgave" (norska) och "udgave" (danska) som betyder upplaga som upplageuppgift. Ange inte "opplag" (norska) och "oplag" (danska) som upplageuppgift eftersom de betyder tryckning.

Utgivningsuppgift och copyrightår

För allmänna anvisningar om utgivningsuppgift, se Manifestation (Instans), Utgivningsuppgift.

Allmänt:

 • Rätta felaktiga värden
 • Ändra inte uttryck på andra språk motsvarande [Utgivningsort okänd]
 • Vid postimport medföljer ibland två avsnitt: Primär utgivning med År och Land, och Utgivning med Plats, Agent och Datum. Vid redigering flytta, om du bedömer det nödvändigt, uppgifterna om Plats, Agent och Datum till Primär utgivning och ta bort Utgivning.
 • Vid postimport finns ibland endast avsnittet Utgivning med. Vid redigering lägg till Primär utgivning och fyll i uppgifterna. Om du bedömer det nödvändigt, ta bort Utgivning.

Utgivningsland

Libris

 • Utgivning / Primär utgivning / Land

MARC21

 • 008/15-17

Rätta felaktiga värden, men ändra inte koder för delstater i Förenta staterna, provinser i Kanada eller delområden i Storbritannien.

OBS! Om egenskapen Utgivning/Primär utgivning saknas och du lägger till den via funktionen Berika från mall, länkas utgivningslandet automatiskt till Sverige. Ändra vid behov.

Känd utgivningstid i utländska manifestationer

Prioritetsordningen för vilket datum som ska anges om utgivningstid saknas i manifestationen skiljer sig i olika länders katalogiseringspraxis.

I vissa länder anges ett pliktleveransdatum eller pliktleveransnummer i manifestationerna. Om utgivningstid saknas kan man enligt dessa länders praxis ange detta datum som utgivningstid och ibland välja det först i prioriteringsordningen.

Vid katalogisering av utländska publikationer där utgivningstid saknas ska du följa prioritetsordningen i Librispraxis, dvs. distributionstid, tillverkningstid, copyrightår, om någon av dessa finns. Detta gör du oavsett hur katalogiseringspraxis ser ut i respektive land.

Om enbart pliktleveransdatum är angivet i manifestationen, skriv datumet inom klammer och lägg till en förtydligande anmärkning om varifrån det är hämtat.

I franska publikationer anges år och månad för pliktleverans, t.ex. ”dépôt légal: avril 2021”.

Utgivning / Primär utgivning / Plats / Plats / Benämning: Paris
Utgivning / Primär utgivning / Land: Frankrike
Utgivning / Primär utgivning / Agent / Agent / Benämning: Marie Barbier
Utgivning / Primär utgivning / År: 2021
Utgivning / Primär utgivning / Datum: [2021]

Anmärkning / Anmärkning / Benämning:
Datum för pliktleverans (dépôt légal): avril 2021

OBS! Ange inga tillägg i Datum. Ange t.ex. inte [DL 2021]

I spanska publikationer anges ett pliktleveransnummer som också innehåller ett årtal, t.ex. "depósito legal: M 25583-2020".

Utgivning / Primär utgivning / Plats / Plats / Benämning: [Madrid]
Utgivning / Primär utgivning / Land: Spanien
Utgivning / Primär utgivning / Agent / Agent / Benämning: Providence Ediciones
Utgivning / Primär utgivning / År: 2020
Utgivning / Primär utgivning / Datum: [2020]

Anmärkning / Anmärkning / Benämning:
Datum för pliktleverans (depósito legal): 2020

OBS! Ange inga tillägg i Datum. Ange t.ex. inte [DL 2020]

Copyrightår

För allmänna anvisningar om copyrightår, se Manifestation (Instans), Copyrightår.

Libris

 • Utgivning / Primär utgivning / Copyrightår

MARC21

 • 008/06: t, 008/11-14

Vid postimport förekommer ibland både År och Copyrightår inom Primär utgivning. Uppgiften läggs inte till vid primärkatalogisering men kan ligga kvar om den är korrekt. 

Libris

 • Copyright / Copyright / Datum

MARC21

 • 264_/4 #c

Copyrightår som angetts med c eller copyright behöver inte ändras.

Exempel på hur utgivningsuppgiften kan se ut i en importerad post:

Exempel på Utgivning

Förväntad utgivningstid

Kan förekomma i preliminära poster.

Libris

 • Förväntad utgivningstid

MARC21

 • 263

Radera egenskapen.

Fysisk beskrivning

Allmänt:

 • Kontrollera att beskrivningen är korrekt
 • Rätta felaktiga eller saknade uppgifter
 • Du behöver inte ändra versaler till gemener
 • Uppgifter på andra språk behöver inte ändras till svenska, d.v.s. du behöver inte ändra "572 pages" till "572 sidor" eller "illustrations” till "illustrationer"
 • Acceptera planschsviter redovisade som ”illustrations”

Omfång

För allmänna anvisningar, se Manifestation (Instans), Omfång.

Libris

 • Omfång

MARC21

 • 300 #a

Övriga fysiska detaljer

I egenskapen Övriga fysiska detaljer anges anmärkningar som hör till både manifestationen/instansen och uttrycket.

Följande egenskaper anges i Övriga fysiska detaljer:

För mer information se arbetsflödet för respektive materialtyp.

Libris

 • Övriga fysiska detaljer

MARC21

 • 300 #b

Mått

För allmänna anvisningar, se Manifestation (Instans), Mått.

Libris

 • Mått

MARC21

 • 300 #c

Klassifikation

För allmänna anvisningar, se Klassifikation i Libris.

Klassifikation kan placeras både under Verk och Instans i Libris:

 • DDK-klassifikation placeras under Verk
 • SAB-klassifikation kan placeras både under Verk och Instans:
  • SAB-koder utan medietillägg placeras under Verk
  • SAB-koder med medietillägg placeras under Instans
 • UDK-klassifikation placeras under Verk
 • Övriga klassifikationer placeras under Instans:
  • LC- klassifikation
  • NLM-klassifikation
  • NAL-klassifikation
  • m.m.

SAB-klassifikation med medietillägg

För allmänna anvisningar, se Klassifikation i Libris, SAB-klassifikation.

För de bibliotek som följer SAB-klassifikation:

 • Lägg till klassifikationskod

Övriga klassifikationer

Befintliga koder kan ligga kvar oförändrade.

Serieuppgift

För allmänna anvisningar, se Manifestation (Instans), Serieuppgift.

Libris

 • Seriemedlemskap / Serieuppgift

MARC21

 •  490 #a

Libris

 • Seriemedlemskap / Ingår i serie / Instans av Verk / Verk / Har titel / Titel / Huvudtitel

MARC21

 • 830 #a

Ibland skapas det vid import två Seriemedlemskap, ett med Serieuppgift och ett med Ingår i serie. Vid redigering kan du, om du bedömer det nödvändigt, slå ihop dem till ett.

 • Om ISSN är angivet i i ursprungsposten i både fält 490 och 830 och/eller om volymbeteckningen är angiven på olika sätt i 490 och 830, dubbleras dessa inom Seriemedlemskapet. Radera de dubblerade fälten.
Exempel på Seriemedlemskap

Anmärkning om manifestationen

Libris

 • Anmärkning / Anmärkning / Benämning

MARC21

 • 500 #a

Översätt inte anmärkningstexter till svenska.

Är del av och Del

I vissa importerade poster för utländska flerbandsverk finns egenskaperna Är del av och Del, som länkar mellan huvudposter och delposter i respektive lands nationalkatalog.

Libris

 • Är del av
 • Del

MARC21

 • 773

Radera uppgiften, eftersom den hänvisar till huvudposter som inte finns i Libris.

Externa länkar

Egenskaper som länkar till andra databaser och instanser som inte finns i Libris.

Tillhörande media och Annan relaterad resurs

Libris

 • Tillhörande media / Mediaobjekt
 • Annan relaterad resurs / Elektronisk

MARC21

 • 856 4/0
 • 856 4/1

Uppgifterna kan stå kvar om länken går till en fritt tillgänglig fulltext. Radera annars uppgifterna.

Relaterad beskrivning eller innehåll

Libris

 • Relaterad beskrivning eller innehåll / Dokument

MARC21

 • 856 4/2

Uppgifterna kan stå kvar.

Beskriven av

Libris

 • Beskriven av / Post / Kontrollnummer

MARC21

 • #w

Radera uppgiften, den innehåller id-nummer för en annan bibliografisk post i den databas du importerat från. Om du inte raderar den kan interna länkningar bli fel.

OBS! Kan även förekomma inom egenskaper i Instans av verk.

Exempel på egenskaper från andra databaser
Exempel på Beskriven av inom Seriemedlemskap

MARC-egenskaper

Data från MARC21-fält som inte har en motsvarighet i Libris.

Libris

 • MARC:HASBIB

Låt egenskaperna ligga kvar.

Exempel på MARC-egenskaper som saknar motsvarigheter i Libris

Senast uppdaterad

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET