Metadataskiftet 2020-2023

KB kommer att under 2020-2023 satsa extra på att utveckla metadatahanteringen i syfte att uppnå ökat lärande, mer automation, ökad effektivitet och bättre resursutnyttjande. Målgruppen är KB:s verksamheter kring metadata men i förlängningen även den som använder våra tjänster. På den här sidan kommer man att kunna följa vad som görs.

Bakgrund

På metadataområdet sker en kraftig utveckling som en naturlig följd av samhällets och mediernas digitalisering. Med äldre beskrivningsmetoder förmår vi inte hantera det ökade medieinflödet, och inte heller möta dagens mer komplexa användarbehov. Man kan beskriva det som ett paradigmskifte, ett "metadataskifte", en förflyttning där vi i allt högre grad återanvänder metadata från producenter av insamlat material, samt utvecklar nya automatiserade metadataflöden med hjälp av till exempel artificiell intelligens (AI). Skiftet handlar också om att öppna upp bibliotekskatalogen, att göra bibliotekens data mer tillgängliga för omvärlden och därmed öka möjligheterna till samarbete mellan kunskaps- och kulturinstitutioner, med förlag och andra aktörer som t.ex. Wikimedia.

INNEHÅLL PÅ SIDAN

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET