Standarder

Det finns en stor mängd standarder på metadataområdet. Gemensamt för många är att de innehåller en uppsättning semantiska enheter och mer eller mindre utförliga regler för hur dessa får användas. En standard kan också vara bunden till en specifik syntax, till exempel XML, men behöver inte vara det. Det är viktigt att följa internationella standarder. Det underlättar framför allt utbytet av information, och att kunna länka data mellan olika aktörer och system. Här nedan följer en sammanställning av de viktigare standarder på metadataområdet som KB arbetar med.

Bibliografiskt allmänt

RDA - Resource Description and Access - anvisningar och riktlinjer som huvudsakligen följs för katalogisering och auktoritetsarbete. RDA är den katalogiseringsstandard som har ersatt AACR2 (Anglo-American Cataloguing Rules, 2. ed). RDA utvecklas och underhålls av RSC (RDA Steering Committee)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. RDA finns samlat i onlineverktyget RDA Toolkitlänk till annan webbplats. Läs om hur man får tillgång till RDA Toolkit.

BIBFRAME - Bibliographic Framework Initiativelänk till annan webbplats - en vokabulär och beskrivande modell för bibliografiska beskrivningar för länkade data som utvecklas och underhålls av Library of Congress. Formatet i nya Libris (Libris XL) baserar sig i huvudsak på BIBFRAME men lägger även till termer från andra standarder som till exempel SKOS och Dublin Core. Läs mer under Introduktion till Librislänk till annan webbplats på kb.se. Basvokabulären i Libris XL är publicerad på id.kb.selänk till annan webbplats.

MARC - MAchine Readable Cataloginglänk till annan webbplats - ett äldre format för kataloginformation som fortfarande används av många bibliotekssystem världen över.

MARCXMLlänk till annan webbplats. MARC i XML-format. Används i vissa fall som export-/importformat för MARC.

Dublin Core (DClänk till annan webbplats). Den standard som ofta bestämmer miniminivån för utbyte av metadata mellan olika domäner. Finns i två uppsättningar varav den grundläggande, Dublin Core Element Set (ISO 15836:2009)länk till annan webbplats, har översatts av KB till svenska.länk till annan webbplats

Arkivstandarder

I systemet Arkenlänk till annan webbplats registreras KB:s personarkiv och andra specialsamlingar enligt arkivstandarderna:

ISAD (G) - General International Standard Archival Descriptionlänk till annan webbplats. Element och regler för att beskriva ett arkiv.

EAD - Encoded Archival Descriptionlänk till annan webbplats. XML-standard för utbyte av arkivinformation.

ISAAR-CPF - International Standard Archival Authority Record for Corporate Bodies, Persons and Familieslänk till annan webbplats. För auktorisering av agenter knutna till arkiv.

EAC-CPF - Encoded Archival Context for Corporate Bodies, Persons, and Familieslänk till annan webbplats. XML-standard för utbyte av information om arkivbildare och upphovsmän.

TEI - Text Encoding Initiativelänk till annan webbplats. Används för att beskriva medeltida handskrifter i systemet Manuscriptalänk till annan webbplats

Ämne, genre och form

Dewey decimalklassifikation (DDK)länk till annan webbplats - på engelska Dewey Decimal Classification (DDC) som ägs och utvecklas av OCLC. KB ansvarar för den svenska översättningen. Läs mer om svensk praxis här.

Svenska ämnesord (SAO). Består utöver generella ämnesord även av separata listor över ämnesord för barn samt termer för genre och form. Underhållet av Svenska ämnesord sköts av en redaktionskommitté vid KB. Publiceras som länkade data på https://id.kb.selänk till annan webbplats.

TGM II - Tesaurus för grafiskt material - för indexering av bilder, kartor och efemärt tryck. TGM är en översättning av Thesaurus for Graphic Materials IIlänk till annan webbplats (Library of Congress). Läs mer om svensk praxis på LÄNK TILL Grafiskt material (TGM) under Ämnesord och Genre/form.

Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011länk till annan webbplats (SCB och UKÄ) används främst i söktjänsten SwePublänk till annan webbplats.

MARC Genre Terms List (marcgt)länk till annan webbplats, refereras till i vissa importsammanhang.

Identifikatorer

ISBN, ISMN, ISSN och URN:NBN. KB är registermyndighet för alla dessa. Läs mer på KB:s sidor om ISBN och utgivninglänk till annan webbplats.

ISNI - International Standard Name Identifierlänk till annan webbplats. KB blev medlem 2018 och arbetar aktivt med att tilldelning och kontroll av ISNI ska bli en del av det löpande arbetet med namn-auktorisering.

ORCID - Open Researcher and Contributor IDlänk till annan webbplats. KB är medlem genom SUNETlänk till annan webbplats. ORCID används i Swepublänk till annan webbplats och fungerar som länk mellan olika system inom forskningens infrastruktur.

URL - Uniform Resource Locator, eller URI - Uniform Resource Identifier. Används som identifikator för en stor mängd bibliografiska beskrivningar och termer enligt principerna för länkade data, se Länkade data.

Digitalisering och digitalt bevarande

OAISlänk till annan webbplats står för Reference Model for an Open Archival Information Systemlänk till annan webbplats och är en specifikation för de krav som behöver uppfyllas för långtidsbevarande av objekt. KB:s policy för digitalt bevarande slår fast att OAIS ska följas.

För leverans och paketering av metadata till Mimer som är ett av KB:s arkiv för digitalt bevarande används:

METS - Metadata Encoding and Transmission Standardlänk till annan webbplats. För en översiktlig och grundläggande beskrivning av ett paket med datafiler och dess innehåll. Kan även innehålla mer specifik information uttryckt med andra standarder. I KB:s METS-filer används främst:

MODS - Metadata Object Description Schemalänk till annan webbplats - är ett XML-schema för bibliografiska metadata.

PREMISlänk till annan webbplats står för Preservation Metadata: Implementation Strategieslänk till annan webbplats och är en standard framtagen specifikt för information om digitala objekt i bevarandesyfte, till exempel deras tekniska egenskaper, proveniens, vilka aktiviteter som objekten varit utsatta för, etc. http://www.loc.gov/standards/premis/länk till annan webbplats.

MIXlänk till annan webbplats, även refererat till som "NISO Metadata for Images in XML (NISO MIX)länk till annan webbplats", ett format för att uttrycka vokabulären Data Dictionary - Technical Metadata for Digital Still Images (ANSI/NISO Z39.87-2006).

ALTO - Analyzed Layout and Text Objectlänk till annan webbplats - ett XML-schema för att beskriva layout och innehåll hos en fysisk textresurs, till exempel sidorna i en bok eller artiklar och rubriker i en tidning.

Rättigheter

KB strävar efter att, i de fall det är tillämpligt, använda Creative Commons-licenserlänk till annan webbplats för att förtydliga villkoren i användning av publikationer och data utgivet av KB. Detta gäller även metadata i KB:s system som i möjligaste mån ges licensen CC0 (CC Zero 1.0länk till annan webbplats).

Bäst är om uppgiften om licensen kan anges i metadata i formen av en URI.

Exempel på KB:s användning av Creative Commons kan ses i katalogen manuscripta.selänk till annan webbplats eller på data.kb.selänk till annan webbplats.

Annat exempel på standard är rightsstatements.orglänk till annan webbplats som riktar sig främst till kulturorganisationer.

Övriga

RDFlänk till annan webbplats - Resource Description Frameworklänk till annan webbplats - är en modell för utbyte av metadata/data på webben. Används som format för länkade data.

IIIFlänk till annan webbplats - International Image Interoperability Frameworklänk till annan webbplats. Standardiserad metod för att beskriva och dela bilder över nätet.

DCAT-AP - The DCAT Application Profile. Specifikation för att beskriva dataset utlagda som öppna data på webben. Svensk rekommendationlänk till annan webbplats.

WARClänk till annan webbplats - Web ARChivelänk till annan webbplats - specificerar hur flera digitala resurser hämtade från nätet (webbsida) kan sättas samman i en aggregerad arkivfil tillsammans med relaterad information (metadata).

För att ange språk, land och tid följer vi i första hand främst ISO language codes ISO 639-2 eller ISO 639-3, ISO 3166 country codes, samt ISO 8601 time and date format.

Externa medieproducenters standarder

KB tillhandahåller idag flera olika metoder för att leverera material och metadata online och KB har flera specifikationer som är anpassade till leverantörers olika branschstandarder. Några exempel från insamling av e-plikt är RSS, DDEX, OAI-PMH och FGS. De två sistnämnda används främst av universitet och myndigheter. Läs mer på sidorna om Metadataflöden och specifikationer.

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET