Libris metadataflöde - en översikt

En stor mängd av de data som finns i Libris kommer in via olika automatiserade flöden. Den manuella katalogiseringen är en del av dessa flöden. Det innebär att det ofta finns en automatgenererad post som grund för katalogiseringen.

En utförlig beskrivning av Libris metadataflöden finns på Libris informationssidor Länk till annan webbplats..

Postsammanslagning istället för postöverskrivning

Från och med Libris version 1.27 har Libris successivt lanserat en ny lösning för maskinella metadataflöden. Den nya lösningen bygger på sammanslagning av metadataelement från flera poster i stället för överskrivning av poster.

Postsammanslagningen betyder att den bibliografiska beskrivningen är öppen för maskinell berikning med metadata från externa leverantörer oavsett nivå. De metadataelement som har ändrats manuellt är dock låsta för maskinella ändringar. Planen är att successivt gå över till den nya lösningen. Vi kommer att informera löpande om vilka flödena som har gått över till postsammanslagning. Under tiden fungerar flödena fortfarande enligt den tidigare metoden. Den innebär att poster på miniminivå, biblioteksnivå och nationalbibliografisk nivå inte kan uppdateras via maskinella flöden.

Beskrivningsnivåer

De automatgenererade posterna läses in i Libris med olika beskrivningsnivå (eller fullständighetsnivå) och de olika nivåerna styr hur posterna behandlas i de automatiserade flödena. Observera att denna lösning är på väg att fasas ut, se ovan.

Hantering av nivåer i de maskinella flödena:

  • Preliminära poster (nivå 5) ersätter preliminära poster (nivå 5)
  • Förhandsinformation (CIP-poster, nivå 8) ersätter förhandsinformation (nivå 8), samt preliminära poster (nivå 5)
  • Poster på godkänd nivå: miniminivå (nivå 3) och biblioteksnivå (nivå 7), ersätter förhandsinformation (nivå 8) samt preliminära poster (nivå 5)
  • Poster på godkänd nivå ersätts som regel inte av de maskinella flödena

Preliminära poster och Förhandsinformation

Observera att ändringar som ett bibliotek gör i poster med beskrivningsnivå Preliminär eller Förhandsinformation kan komma att skrivas över, om inte biblioteket ändrar nivån till godkänd nivå.

Mer information om beskrivningsnivåer finns på sidan Adminmetadata i Libris, Beskrivningsnivåer.

Senast uppdaterad

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET