Adminmetadata för Instans

Varje beskrivning i Libris katalogisering innehåller ett avsnitt med Adminmetadata, det vill säga administrativ metadata om beskrivningen. Exempel på egenskaper under Adminmetadata är beskrivningens ID, när och av vem den är skapad och dess status.

Kontrollnummer

Unikt alfanumeriskt ID i Libris, minimum 14 tecken, maximum 17 tecken. ID:n skapade före övergången till nya Libris innehåller endast siffror.

Libris format

 • Kontrollnummer

MARC21

 • 001

Exempel 1.
Kontrollnummer:
dp61ssmjbrl5h485

Exempel 2.
Kontrollnummer:
20715398

Identifikator (systemnummer)

Om du kopierar en post, ta bort den kopierade postens systemnummer.

Libris format

 • Identifikator / Lokal identifikator / Värde

MARC21

 • 035 #a

Om ett systemnummer finns i förhandspost, till exempel Bokinfos systemnummer eller ett annat biblioteks eller bibliotekskonsortiums systemnummer, låt det vara kvar oförändrat.

Exempel 1.
Identifikator / Lokal identifikator / Värde:
(BOKR)9789188107213

Exempel 2.
Identifikator / Lokal identifikator / Värde:
(OCoLC)on10422131596

För att lägga till ett lokalt systemnummer, till exempel ett DIVA-urn som systemnummer, lägg till Identifikator. Välj typ Systemnummer, under Lokal identifikator. Lägg till Värde. Fyll i aktuellt systemnummer.

Identifikator / Lokal identifikator / Värde: (DIVA)urn:nbn:se:su:diva-83163

Bibliografi

Observera att bibliografikod endast ska anges av de bibliotek som arbetar med respektive bibliografi. Som exempel anges bibliografikod NB endast av Nationalbibliografin - NB. För äldre tryck finns koderna COL, SOT och SB17 som används av alla bibliotek som katalogiserar äldre tryck. Bibliografikoderna går att söka fram i sidorutan i Libris katalogisering och i Biblioteksdatabasen.

Libris format

 • Bibliografi
  Lägg till Bibliografi. Välj Lägg till bibliografi och sök upp och lägg till entiteten för bibliografikoden. För att lägga till fler bibliografikoder, sök fram och lägg till ytterligare entitet.

MARC21

 • 042 #9

Exempel 1.
Bibliografi / Bibliotek / Sigel:
Gotlandica - GOTL [länka]

Exempel 2.
Bibliografi / Bibliotek / Sigel:
Nationalbibliografin - NB [länka]

Exempel 3.
Bibliografi / Bibliotek / Sigel:
Svensk samisk bibliografi - SAMB [länka]

Exempel 4.
Bibliografi / Bibliotek / Sigel:
Digitaliserat svenskt tryck - DST [länka]

Beskrivningsnivå

I RDA finns inga definierade beskrivningsnivåer men vi fortsätter än så länge att ange dem i Libris. Målsättningen är att gradvis fasa ut beskrivningsnivåer.

Postsammanslagning i stället för postöverskrivning

Från och med Libris version 1.27 har Libris lanserat en ny lösning för maskinella metadataflöden. Den nya lösningen bygger på sammanslagning av metadataelement från flera poster i stället för överskrivning av poster.

Postsammanslagningen betyder att den bibliografiska beskrivningen är öppen för maskinell berikning med metadata från externa leverantörer oavsett nivå. De metadataelement som har ändrats manuellt är dock låsta för maskinella ändringar. Planen är att successivt gå över till den nya lösningen. Vi kommer att informera löpande om vilka flöden som har gått över till postsammanslagning. Under tiden fungerar flödena fortfarande enligt den tidigare metoden. Den innebär att poster på miniminivå, biblioteksnivå och nationalbibliografisk nivå inte kan uppdateras via maskinella flöden.

När du uppgraderar en Bokinfopost eller annan post med nivå: Förhandsinformation eller Preliminär, ändra beskrivningsnivå till annan nivå (vanligen Miniminivå, Biblioteksnivå eller Nationalbibliografisk), annars kan ändringar skrivas över!

Dessa beskrivningsnivåer förekommer i Libris katalogisering

B = Biblioteksnivå: Den nivå som normalt tillämpas av Librisbiblioteken. Vid primärkatalogisering på biblioteksnivå ska aktuell Librispraxis följas.

F = Förhandsinformation: Poster för publikationer som är under utgivning. Hit t.ex. poster från Bokinfo samt utländska CIP-poster (= cataloguing-in-publication). Posterna uppdateras via maskinella flöden och ska inte uppgraderas manuellt till annan nivå förrän efter utgivning.

M = Miniminivå: Den lägsta godkända nivån. Primärkatalogiserade poster på miniminivå bör innehålla RDA:s kärnelement. Observera dock att poster på denna nivå kan vara okontrollerade.

NB = Nationalbibliografisk nivå: den mest fullständiga nivån. Förekommer i poster gjorda av Nationalbibliografin på Kungliga biblioteket samt i poster som importeras från motsvarande utländsk nationalbibliografisk instans.

P = Preliminär: Beställningsposter för utgivna publikationer som inte redan har post i Libris. Preliminära poster uppgraderas av det/de bibliotek som har publikationen. Poster på preliminär nivå uppdateras av vissa maskinella flöden.

R = Retrospektiv: komplett: Retrospektivt inlagda poster, t.ex. omkatalogiseringar. Posterna är kompletta men kan följa äldre praxis.

R = Retrospektiv: reducerad: Retrospektivt inlagda poster, t.ex. ur kortkatalog. Posterna är reducerade och kan följa äldre praxis.

Läs mer om hur beskrivningsnivåerna styr hur posterna behandlas i Libris metadataflöde.

I mallar är standardvärdet Biblioteksnivå (normalvärde för Librisbiblioteken). Ändra vid behov.

Om du kopierar en post på Nationalbibliografisk nivå, ändra till annan nivå om du inte katalogiserar för Nationalbibliografin.

Libris format

 • Beskrivningsnivå

MARC21

 • 000/17

Systemteknisk anmärkning

Libris format

 • Systemteknisk anmärkning / Benämning

MARC21

 • 599 #a

Anmärkning om maskinellt genererad post

När du uppgraderar en post med beskrivningsnivå Förhandsinformation, ta bort anmärkningen med innehåll "Maskinellt genererad post. Ändra kod för fullständighetsnivå (leader/17), annars kommer manuellt gjorda ändringar att försvinna."

Systemteknisk anmärkning / Benämning: Maskinellt genererad post. Ändra kod för fullständighetsnivå (leader/17), annars kommer manuellt gjorda ändringar att försvinna.

Anmärkning om postimport

Låt anmärkning om postimport ligga kvar.

Systemteknisk anmärkning / Benämning: Imported from: z3950cat.bl.uk:9909/BNB03U (Do not remove)

Bokinfopost

I samband med att du uppgraderar en Bokinfopost eller annan post med beskrivningsnivå: CIP-post eller Preliminär nivå:

 1. Ändra beskrivningsnivå till annan nivå (vanligen Miniminivå, Biblioteksnivå eller Nationalbibliografisk nivå). Ändringarna kan annars skrivas över.
 2. Ta därefter bort Systemteknisk anmärkning med innehåll som i exemplet nedan.

Systemteknisk anmärkning / Benämning: Maskinellt genererad post. Ändra kod för fullständighetsnivå (leader/17), annars kommer manuellt gjorda ändringar att försvinna.

Värdpublikation

Märkning av värdpublikation där det finns ingående delar beskrivna som bidrag:

Systemteknisk anmärkning / Benämning: Indexeringslänk

Poststatus

Uppdateras automatiskt. Ändra inte.

Libris format

 • Poststatus

MARC21

 • 000/05

Exempel 1.
Poststatus:
Ny post

Exempel 2.
Poststatus:
Rättad eller reviderad post

Skapad av

Förval: den sigel som skapat posten. Ska inte ändras.

Libris format

 • Skapad av / Organisation / Namn

MARC21

 • 040 #a

Skapad av / Organisation / Namn: BOKR

Uppgraderad eller importerad av

Lägg till denna uppgift om du uppgraderar beskrivningsnivån. Lägg inte till uppgiften när du endast ändrar posten utan att uppgradera beskrivningsnivån. Vid postimport, lägg till uppgiften.

Libris format

 • Uppgraderad eller importerad av / Bibliotek / Sigel

  Lägg till Uppgraderad eller importerad av. Välj typ Bibliotek i listan. Skriv in uppgiften under Sigel.

  Under Uppgraderad eller importerad av går det inte att länka till entiteter.

MARC21

 • 040 #d

Uppgraderad eller importerad av / Bibliotek / Sigel: S

Katalogiseringsregler

För en post katalogiserad enligt RDA, sök fram och länka till entitet: "ISBD-interpunktion finns".
Läs mer om ISBD.

Skapa också lokal entitet under Katalogiseringsregler. Klicka på plustecknet vid Katalogiseringsregler. Välj Skapa lokal entitet. Välj Katalogiseringsregler.

Libris format

 • Katalogiseringsregler

MARC21

 • 040 #e

Katalogiseringsregler: ISBD-interpunktion finns (kod: i) [länka]
Katalogiseringsregler / Katalogiseringsregler / Kod: rda

Länka till entiteten "ISBD-interpunktion finns" (kod: i).
Klicka därefter på Lägg till entitet under Katalogiseringsregler, välj Skapa lokal entitet och välj Katalogiseringsregler. Skriv in "rda" under Kod.

Anmärkning om katalogiseringskälla

Anmärkningen om katalogiseringskälla (588) finns i mallarna för Digitala reproduktioner och Äldre tryck och används för närvarande för dessa materialtyper. I befintliga poster kan egenskapen endast läggas till via Berika från mall. För övriga materialtyper, använd Anmärkning om Manifestation.

Katalogisatörens anmärkning

Anmärkningen kan användas men ger ingen MARC-export. För en anmärkning som ska exporteras till MARC, använd i stället Anmärkning om Manifestation.

Här kan du vid behov ange information om romanisering när du beskriver resurser med icke-latinsk skrift. För mer information, se sdorna Mångspråk och Libris romaniseringspraxis.

Katalogiseringsspråk

Språket som anges i Katalogiseringsspråk är den katalogiserande organisationens föredragna språk. Detta språk gäller för egenskaper där uppgifterna inte ska anges som de förekommer i källan:

 • Omfång
 • Mått
 • Övriga fysiska detaljer
 • Anmärkningar.

Libris format

 • Katalogiseringsspråk [länka]

MARC21

 • 040 #b

Katalogiseringsspråk: Svenska (swe) [länka]

Katalogiserande instans

Libris format

 • Katalogiserande instans

MARC21

 • 008/39

Exempel 1.
Katalogiserande instans:
Libris-bibliotek / Kooperativt katalogiseringsprogram

För poster som skapas av Libris-bibliotek (ej Bokinfoposter eller importerade poster som uppgraderas).

Exempel 2.
Katalogiserande instans:
Nationalbibliografi

För poster som skapas av NB (ej Bokinfoposter som uppgraderas).

Exempel 3.
Katalogiserande instans:
Annan verksamhet

För Bokinfoposter och importerade poster. Ändra inte postens ursprungliga kod vid uppgradering.

Translitterering

Institution som gjort translitterering. Sigel för det bibliotek som translittererat posten till maskinläsbar form. Låt det vara kvar oförändrat.

Libris format

 • Translitterering

MARC21

 • 040 #c

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-06-26
Publicerad:
2024-01-29