Adminmetadata - Postimport

Identifikatorer

Systemnummer

Systemnummer från andra bibliotek eller bibliotekskonsortier. Nummret skapas automatiskt om det kan kombineras med den aktuella databasens kod.

Katalogposter som importerats via Andra källor innehåller i allmänhet en systemkod enligt MARC Code List for Organizations Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Låt uppgiften stå. Radera endast värden som enbart innehåller numeriska tecken. Dessa är inte tillräckligt unika och kan skapa problem vid maskinell matchning.

Lokal identifikator

Postens kontrollnummer i nationalbibliografiskt system

Låt uppgiften stå.

Libris format

 • Lokal identifikator

MARC21

 • 016

Beskrivningsnivå

Om det förekommer koder i importerade poster som inte är godkända i Libris sätter systemet automatiskt beskrivningsnivån till Miniminivå. Det kan därför hända att den angivna beskrivningsnivån inte motsvarar den verkliga beskrivningsnivån. Poster kan ha beskrivningsnivå Miniminivå även om de egentligen är beskrivna på en mer fullständig nivå.

 • Kontrollera och ändra till passande nivå. Vid uppgradering, kom även ihåg att ange det egna bibliotekets sigel i egenskapen Uppgraderad eller importerad av.
 • Ändra normalt inte beskrivningsnivån när du redigerar importerade poster på Nationalbibliografisk nivå. Tänk dock på att det kan förekomma skillnader i olika länder och att utländska poster på nationalbibliografisk nivå kan behöva redigeras.
 • Om du inte redigerar posten vid importtillfället (t.ex. vid förvärv), ändra beskrivningsnivån till Preliminär oavsett vad den var från början. Det blir då tydligt för andra bibliotek att posten inte följer Librispraxis och behöver redigeras.

Systemteknisk anmärkning

Anmärkningen genereras automatiskt vid importtillfället. Den ger information om vilken databas posten är hämtad från och underlättar även återsökning, t.ex. med sökvillkoret spec:imported i Libris webbsök.

 • Låt anmärkningen om vilken källa posten importerats från ligga kvar.
 • Vid uppgradering av förhandsposter och preliminära poster (då Beskrivningsnivån uppgraderas), ta bort anmärkningen om att posten är maskinellt skapad.

Skapad av

Den sigel som importerat posten är för närvarande förvald vid postimport.

Uppgraderad eller importerad av

Lägg alltid till uppgiften vid postimport. Lägg även till ditt biblioteks sigel om ett annat bibliotek har importerat posten men du uppgraderar beskrivningsnivån.

Egenskapen kan inte läggas till via funktionen Berika från mall, utan du måste lägga in den manuellt.

Katalogiseringsregler

RDA-poster ska alltid innehålla "Katalogiseringsregler: rda". En del importerade poster är så kallade hybridposter och innehåller t.ex. medietyp, bärartyp och innehållstyp men inte "Katalogiseringsregler: rda". Dessa poster är inte RDA-poster.

 • Vid postimport behöver du inte ändra katalogiseringsreglerna till RDA. Väljer du att göra det ändå måste du anpassa hela beskrivningen till RDA och följa anvisningarna i Metadatabyrån. Eftersom Librispraxis ibland skiljer sig från andra länders praxis behöver du därför anpassa beskrivningen så att den stämmer med anvisningarna i Metadatabyrån, även när posten ursprungligen är katalogiserad enligt RDA.
 • Om egenskapen Katalogiseringsregler saknas och du lägger till den via funktionen Berika från mall, blir katalogiseringsreglerna automatiskt RDA. Ta bort "katalogiseringsregler: rda" eller anpassa beskrivningen till RDA.
 • Lägger du till Katalogiseringsregler/RDA för hand måste du även länka till regler för deskriptiv katalogisering: ”i, ISBD-interpunktion finns”.

Katalogiseringsspråk

Språket som du anger i Katalogiseringsspråk är den katalogiserande organisationens föredragna språk. Detta språk gäller för egenskaper där du inte anger uppgifterna som de förekommer i källan:

 • Omfång
 • Mått
 • Övriga fysiska detaljer
 • Anmärkningar

Vid postimport:

 • Om katalogiseringsspråket och uppgifterna är på ett annat språk än svenska behöver du inte ändra dem till svenska.
 • Om du gör om en importerad post enligt RDA och behöver skriva ut förkortningar kan du ändra katalogiseringsspråket och uppgifterna till svenska om du inte behärskar det ursprungliga språket.
 • Behöver du komplettera en post med en enstaka uppgift kan du lägga till den på svenska utan att ändra övriga uppgifter eller katalogiseringsspråk till svenska.
 • OBS! Om du lägger till egenskapen via funktionen Berika från mall blir katalogiseringsspråket automatiskt angivet som svenska.

Katalogiserande instans

Ändra inte postens ursprungliga kod.

Saknas egenskapen lägg till den och länka till "Annan verksamhet". Länka inte till "Libris-bibliotek". Entiteten beskriver det bibliotek som skapat posten, inte det som redigerar den.

Marcuncompleted och Marcfailedfixedfields

Här finns information om uppgifter som inte gick att överföra vid postimporten. Informationen visas i MARC21-format.

 • Kontrollera om egenskapen innehåller information som bör vara med i instans eller verk.
 • Lägg vid behov till informationen i instans eller verk.
 • Radera sedan egenskapen Marcuncompleted och Marcfailedfixedfields.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-06-26
Publicerad:
2023-12-05