Instans - Postimport

Instanstyp

Obligatoriskt

I vissa importerade poster saknas Instanstyp och det går då inte använda funktionen Berika från mall.

Lägg till passande Instanstyp genom att välja typ från listan.

Identifikator för manifestationen

Kärnelement

ISBN

Importerade katalogposter innehåller ofta flera olika ISBN, både för tryckta och elektroniska utgåvor. Det beror på att vissa länder har en annorlunda praxis som går ut på att beskriva flera manifestationer i samma katalogpost.

 • Vid postimport, behåll endast det eller de ISBN som hör till manifestationen som du katalogiserar och radera de andra. Observera dock att du inte får radera ISBN från en redan befintlig Libris-post, som andra bibliotek har bestånd på, eftersom de kan ha en annan manifestation.
 • Ibland ligger samma ISBN, tiosiffrigt och/eller trettonsiffrigt, i både Identifikator och Indirekt identifierad av. Ta bort det/de ISBN som ligger fel.

ISSN

Enligt RDA-anvisningarna ska enbart ISSN för den beskrivna manifestationen ligga i katalogposten. Detta ska följas vid primärkatalogisering, men i importerade poster ser det ibland annorlunda ut. Vid import från Andra källor kan posterna innehålla flera olika ISSN, både för tryckt och elektronisk utgåva.

 • Om posten för den tryckta versionen även innehåller ISSN för elektroniska manifestationer, ange det som Felaktigt ISSN, annars fungerar inte maskinella matchningar. ISSN som avser tryckta manifestationer ska ligga kvar i ISSN.
  Observera att båda ISSN anges inom samma Identifikator (upprepa inte Identifikator).
 • Om posten för den elektroniska versionen även innehåller ISSN för tryckta manifestationer, ange det som Felaktigt ISSN, annars fungerar inte maskinella matchningar. ISSN som avser elektroniska manifestationer ska ligga kvar i ISSN.
  Observera att båda ISSN anges inom samma Identifikator (upprepa inte Identifikator).

LCCN

Library of Congress Control Number.

Låt uppgiften ligga kvar.

NBN

Nummer i nationalbibliografi.

Låt uppgiften ligga kvar.

Utgivningssätt

Obligatoriskt

Utgivningssätt är vanligtvis Monografisk resurs.

Kontrollera att beskrivningen är korrekt.

Medietyp och bärartyp

Obligatoriskt

Kontrollera att beskrivningen är korrekt och länka vid behov:

 • Om beskrivningen innehåller koder och/eller termer på engelska behöver du inte länka dem. Länk skapas automatiskt då instansen sparas.
 • Om beskrivningen endast innehåller termer på annat språk än engelska måste du länka dem manuellt.

Titel

Kärnelement

Kontrollera att beskrivningen är korrekt.

Rätta eventuella stavfel men observera att stavfel som förekommer i källan inte ska rättas (se RDA 2.3.2 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.). Undantag är seriella resurser.

Övrig titelinformation

Egenskapen Övrig titelinformation har två varianter i Libris format: subtitle och titleRemainder.

I mallarna ligger undertiteln i subtitle och vid primärkatalogisering går det inte att lägga till titleRemainder.

I importerade poster kan det dock hända att undertiteln ligger i titleRemainder. Om undertiteln ligger i titleRemainder kommer ISBD-interpunktion inte att skapas automatiskt vid MARC-export.

Du behöver inte ändra, men om det är det viktigt för det lokala systemet att få med ISBD-interpunktionen i exporten måste du ersätta egenskapen.

Ställ markören på Övrig titelinformation för att kontrollera vilken egenskap undertiteln ligger i. När du gör det blir antingen subtitle eller titleRemainder synligt.

Varianttitel

Stavningsvarianter

Använd Varianttitel för att öka sökbarheten för titlar som innehåller exempelvis specialtecken, siffror eller oväntade stavningar av ord.

Har titel / Titel / Huvudtitel: Der Fußball
Har titel / Titel / Fileringsvärde: 4
Har titel / Varianttitel / Huvudtitel: Der Fussball
Har titel / Titel / Fileringsvärde: 4

Se även anvisningarna för Äldre tryck (=ß återges som sz).

Översatt titel

Ibland kan egenskapen Översatt titel förekomma i importerade poster. I den anges en översättning av huvudtiteln med språktillägg. Den översatta titeln är inte angiven i källan utan är konstruerad av katalogisatör (t.ex. om manifestationen är på ett språk som katalogisatören inte behärskar).

Ta bort egenskapen.

Upphovsuppgift

Kärnelement

Kontrollera att beskrivningen är korrekt. Uttryck på andra språk motsvarande [och xx andra] inom klammer accepteras.

Vid postimport saknas ibland egenskapen Upphovsuppgift. Om upphovsuppgiften är angiven i resursen men egenskapen saknas ska du lägga till den.

Medverkan och funktion i instans

Kontrollera alltid namnformer och ersätt de lokala entiteterna med länkade agenter om sådana finns. Om länkade agenter saknas, låt medverkande agenter ligga kvar som lokala entiteter. Vid behov, skapa agenter enligt Riktlinjer för löpande auktoritetsarbete i Libris.

Länka till korrekt relationsbeteckning (funktion). Om beskrivningen endast innehåller funktionskoder behöver entiteterna inte länkas, länk skapas automatiskt då instansen sparas. För mer information om relationsbeteckningar, se Relationsbeteckning (funktion).

Från och med version 1.33 av Libris ska du ange agenter som hör till manifestationen i instansen.

Om en agent saknar relationsbeteckning helt eller om relationsbeteckningen enbart är angiven med en term och funktionskod saknas, knyts agenten vid import automatiskt till verk.

Har agenten en funktion som hör till instans ska du flytta agenten till instans och länka till korrekt relationsbeteckning.

Exempel på agent som knyts till verk då den saknar funktionskodFörstora bilden

Agenten har vid import automatiskt knutits till verket eftersom relationsbeteckningen (funktionen) endast är angiven med en term.

Exempel på agent flyttad till instans med korrekt länkad funktionFörstora bilden

Agenten har flyttats manuellt till Medverkan och funktion i instansen och både agenten och relationsbeteckningen (funktionen) har länkats.

Upplageuppgift

Kärnelement

Utländska upplageuppgifter

På vissa språk kan en och samma term användas som både upplageuppgift och tryckuppgift.

Den tyska termen Auflage kan exempelvis betyda både upplaga och tryckning. Vid katalogisering av tyska publikationer där termen Auflage är angiven, gör följande:

 1. Om det står "1 Auflage": Ange informationen som en upplageuppgift.
 2. Om det står "Auflage" med andra nummer än 1 kombinerat med adjektiv som t.ex. "erweiterte" (utökade) eller "aktualisierte" (uppdaterade): Ange informationen som en upplageuppgift.
 3. Om det står "Auflage" kombinerat med enbart andra nummer än 1: Korta tidsintervall mellan olika ”Auflagen” eller ett stort antal ”Auflagen” på bara några år indikerar att det är en tryckuppgift och inte en upplageuppgift. Denna ska då inte anges. Vid osäkerhet, kontrollera om det finns en manifestation med samma ISBN i Tysklands nationalkatalog Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Om det finns en annan manifestation med samma ISBN men en annan Auflage angiven i katalogen är det enbart en tryckuppgift. Den ska då inte anges i beskrivningen.

Även på andra språk finns liknande användning, t.ex. "edición" på spanska eller "edizione" på italienska, som båda kan betyda både upplaga och tryckning. Följ här samma principer som för "Auflage".

För norska och danska publikationer ska du endast ange "utgave" (norska) och "udgave" (danska) som betyder upplaga som upplageuppgift. Ange inte "opplag" (norska) och "oplag" (danska) som upplageuppgift eftersom de betyder tryckning.

Utgivningsuppgift

Kärnelement

Allmänt

 • Rätta felaktiga värden.
 • Ändra inte uttryck på andra språk motsvarande [Utgivningsort okänd].
 • Vid postimport medföljer ibland två avsnitt: Primär utgivning med År och Land, och Utgivning med Plats, Agent och Datum. Vid redigering flytta, om du bedömer det nödvändigt, uppgifterna om Plats, Agent och Datum till Primär utgivning och ta bort Utgivning.
 • Vid postimport finns ibland endast avsnittet Utgivning med. Vid redigering lägg till Primär utgivning och fyll i uppgifterna. Om du bedömer det nödvändigt, ta bort Utgivning.

Utgivningsland

Obligatoriskt

Rätta felaktiga värden, men ändra inte koder för delstater i Förenta staterna, provinser i Kanada eller delområden i Storbritannien.

Observera att om egenskapen Utgivning/Primär utgivning saknas och du lägger till den via funktionen Berika från mall, länkas utgivningslandet automatiskt till Sverige. Ändra vid behov.

Känd utgivningstid i utländska manifestationer

Prioritetsordningen för vilket datum som ska anges om utgivningstid saknas i manifestationen skiljer sig i olika länders katalogiseringspraxis.

I vissa länder anges ett pliktleveransdatum eller pliktleveransnummer i manifestationerna. Om utgivningstid saknas kan du enligt dessa länders praxis ange detta datum som utgivningstid och ibland välja det först i prioriteringsordningen.

Vid katalogisering av utländska publikationer där utgivningstid saknas ska du följa prioritetsordningen i Librispraxis, dvs. distributionstid, tillverkningstid, copyrightår, om någon av dessa finns. Detta gör du oavsett hur katalogiseringspraxis ser ut i respektive land.

Om enbart pliktleveransdatum är angivet i manifestationen, skriv datumet inom klammer och lägg till en förtydligande anmärkning om varifrån det är hämtat.

Exempel på hur pliktleveransdatum anges i franska publikationerFörstora bilden

I franska publikationer anges år och månad för pliktleverans, t.ex. ”dépôt légal: avril 2021”. Ange informationen i en anmärkning men ange inga tillägg i Datum, ange t.ex. inte [DL 2021].

Exempel på hur pliktleveransdatum anges i spanska publikationerFörstora bilden

I spanska publikationer anges ett pliktleveransnummer som också innehåller ett årtal, t.ex. "depósito legal: M 25583-2020". Ange informationen i en anmärkning men ange inga tillägg i Datum, ange t.ex. inte [DL 2020].

Copyrightår

I importerade poster kan ibland årtal för copyright vara angivet både i egenskapen Copyright och inom Primär utgivning i egenskapen Copyrightår. Egenskapen Copyrightår läggs inte till vid primärkatalogisering men kan ligga kvar om den är korrekt.

I Libris ska copyrightåret i egenskapen Copyright föregås av symbolen ©. I importerade poster föregås det istället ibland av "c" eller "copyright". Du behöver i sådana fall inte ändra till ©.

Förväntad utgivningstid

Kan förekomma i preliminära poster.

Radera egenskapen.

Fysisk beskrivning

Allmänt

 • Kontrollera att beskrivningen är korrekt
 • Rätta felaktiga eller saknade uppgifter
 • Du behöver inte ändra versaler till gemener
 • Uppgifter på andra språk behöver inte ändras till svenska, d.v.s. du behöver inte ändra "572 pages" till "572 sidor" eller "illustrations” till "illustrationer"
 • Acceptera planschsviter redovisade som ”illustrations”

Omfång

Kärnelement

Övriga fysiska detaljer

Följande egenskaper anges i Övriga fysiska detaljer:

För mer information om olika materialtyper se respektive arbetsflöde.

Mått

Klassifikation

Kärnelement

Klassifikation kan du ange både i Verk och Instans i Libris:

 • DDK-klassifikation anger du i Verk.
 • SAB-klassifikation kan du ange både i Verk och Instans:
  • SAB-koder utan medietillägg anger du i Verk.
  • SAB-koder med medietillägg anger du i Instans.
 • UDK-klassifikation anger du i Verk.
 • Övriga klassifikationer anger du i Instans:
  • LC- klassifikation
  • NLM-klassifikation
  • NAL-klassifikation
  • m.m.

SAB-klassifikation med medietillägg

För de bibliotek som följer SAB-klassifikation: lägg till klassifikationskod.

Övriga klassifikationer

Befintliga koder kan ligga kvar oförändrade.

Seriemedlemskap

Kärnelement

Ibland skapas det vid import två Seriemedlemskap, ett med Serieuppgift och ett med Ingår i serie. Vid redigering kan du, om du bedömer det nödvändigt, slå ihop dem till ett.

Om ISSN är angivet i i ursprungsposten i både fält 490 och 830 och/eller om volymbeteckningen är angiven på olika sätt i 490 och 830, dubbleras ISSN och/eller volymbeteckningen inom Seriemedlemskapet i Libris. Radera de dubblerade fälten.

Anmärkning om manifestationen

Du behöver inte översätta anmärkningstexter till svenska.

Är del av och Del

I vissa importerade poster för utländska flerbandsverk finns egenskaperna Är del av och Del, som länkar mellan huvudposter och delposter i respektive lands nationalkatalog.

Radera egenskaperna, eftersom de hänvisar till huvudposter som inte finns i Libris.

Externa länkar

Egenskaper som länkar till andra databaser och instanser som inte finns i Libris.

Tillhörande media

Egenskapen kan vara kvar om länken går till en fritt tillgänglig fulltext. Radera annars egenskapen.

Annan relaterad resurs

Egenskapen kan vara kvar om länken går till en fritt tillgänglig fulltext. Radera annars egenskapen.

Relaterad beskrivning eller innehåll

Egenskapen kan vara kvar.

Beskriven av

Radera uppgiften, den innehåller id-nummer för en annan bibliografisk post i den databas du importerat från. Om du inte raderar den kan interna länkningar bli fel.

Beskriven av kan även förekomma inom egenskaper i Instans av verk. Även i de fallen ska uppgiften raderas.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-05-28
Publicerad:
2023-12-06