Agenter knutna till verk och uttryck

Agenter kan bidra till resurser på olika sätt. På vilket sätt en agent bidragit till en resurs avgör till vilken entitet du ska knyta agenten.

På den här sidan hittar du anvisningar för vilka agenter du enligt RDA ska knyta till verk (till exempel författare eller kompositör) och uttryck (till exempel översättare). I Libris format knyts dessa agenter till verk.

Agenter i RDA och Libris

I RDA är anvisningarna för att ange relationer till agenter uppdelade efter entiteterna verk, uttryck, manifestation och exemplar.

I Libris format är RDA:s entiteter verk och uttryck sammanslagna till en entitet som kallas för verk. Det innebär att agenter som är knutna till verk respektive uttryck i RDA knyts till verk i Libris.

Agenter som är knutna till manifestation i RDA knyts till instans i Libris.

I Libris tillämpas inte möjligheten att ange relationer mellan en agent och ett exemplar (till exempel ägare eller förvaltare) i den bibliografiska beskrivningen. Det innebär att agenter som är knutna till exemplar i RDA knyts till bestånd i Libris.

Libris format

Agent

 • Verk / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent / Person (eller t.ex. Organisation eller Jurisdiktion)
 • Verk / Medverkan och funktion / Medverkan / Agent / Person (eller t.ex. Organisation eller Jurisdiktion)

Relationsbeteckning

 • Verk / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion
 • Verk / Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion

MARC21

Agent

 • 100/110/111 #a
 • 700/710/711 #a

Relationsbeteckning

 • 100/110/111 #4
 • 700/710/711 #4

Ange skaparen (eller den först nämnda skaparen) i Primär medverkan och övriga agenter i Medverkan. Länka till agenten (om agenten finns som länkbar entitet). Skapa annars agent som lokal entitet, se anvisningar i Agenter som lokala entiteter. Upprätta vid behov en agent som länkbar entitet eller komplettera befintlig agent som länkbar entitet.

Ange agentens roll i förhållande till resursen genom att länka till en relationsbeteckning i Funktion. För mer information, se Relationsbeteckning (funktion) nedan.

Agenter knutna till ett verk

Observera att i förhandsinformation för samlingar som innehåller verk skapade av olika agenter finns ofta skaparna till de verk som ingår i samlingsverket under Instans av / Verk. Detta är inte korrekt eftersom skaparna inte är skapare av samlingsverket.

Ta bort dessa skapare. I vissa fall kan du istället ange dem tillsammans med sina respektive verk i Har del.

Läs mer under Lathund för samlingsverk och Lathund för parallelltext.

Skapare

Kärnelement

Om flera agenter är gemensamt ansvariga för att ha skapat verket är skaparen med huvudsakligt upphovsansvar kärnelement. Om huvudsakligt upphovsansvar inte är angivet, är den först nämnda skaparen kärnelement.

Obligatoriskt

Det är obligatoriskt att ange illustratörer för skönlitteratur.

En skapare är en agent (person, släkt eller institution) som är ansvarig för skapandet av ett verk. För instruktioner om när en institution betraktas som skapare av ett verk, se Institutioner som är skapare.

Ibland har ett verk flera skapare. Skaparna kan ha:

 • samma roll, till exempel ett samarbete mellan två eller flera författare
 • olika roller, till exempel ett samarbete mellan en textförfattare och en illustratör. Läs mer om hur du beskriver resurser som innehåller text och bild under Illustratörer.

Librispraxis: Katalogisatören avgör vilka skapare, utöver den som är kärnelement, som anges.

NB-praxis: För verk med upp till tre skapare, ange alla. För verk med fler än tre skapare, ange den första.

Antalet namn som tas med i en upphovsuppgift behöver inte motsvara antalet agenter som anges i Medverkan och funktion. Det går bra att ange ”[och tre andra]” i upphovsuppgiften och samtidigt ange alla i Medverkan och funktion. Det går också bra att ta med samtliga namn i upphovsuppgiften och endast ange den först nämnda skaparen i Medverkan och funktion.

En agent som är ansvarig för att välja ut och sätta samman verk eller delar av verk, av en eller flera skapare betraktas som skapare av samlingen. Ange agenten i Medverkan och funktion / Medverkan. Ange agentens funktion genom att länka till relationsbeteckningen Sammanställande redaktör.

Undantag

 • Institutioner som skapare
  En institution betraktas som skapare av ett verk under vissa omständigheter, se Institutioner som är skapare.
 • Filmverk och datorspel
  Filmer, video, datorspel har sällan endast en skapare. För att en agent ska räknas som primär medverkande ska denne vara ansvarig för alla aspekter kopplade till skapandet av filmen eller datorspelet. Vanligtvis är det istället två eller flera agenter som gemensamt har bidragit till verket. Dessa agenter ska alla anges i Medverkan i Instans av / Verk.
 • Musikverk
  För samarbeten mellan en kompositör och en textförfattare, librettist, koreograf etc., tillämpa instruktionerna under RDA 6.28.1.2–6.28.1.4 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Verk av en skapare, där skaparen har flera roller (i det här fallet författare och illustratör). Använd flera funktionskoder:

Instans av / Verk:
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent / Person:
Adbåge, Lisen, 1982- [länka]
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion:
Författare, Illustratör [länka]

Instans:
Har titel / Titel / Huvudtitel: Stor-Emma
Upphovsuppgift: Lisen Adbåge

Verk med delat upphovsansvar där skaparna har samma roll. En av skaparna har huvudsakligt upphovsansvar.

Instans av / Verk:
Medverkan och funktion / Primär medverkan:
Palm, Daniel [länka]
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Författare [länka]

Medverkan och funktion / Medverkan: Andersson, Elisabet [länka]
Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion: Författare [länka]

Medverkan och funktion / Medverkan: Lomander, Anja [länka]
Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion: Författare [länka]

Instans
Har titel / Titel / Huvudtitel: Skogsbruk vid vatten
Upphovsuppgift: huvudförfattare: Daniel Palm ; medförfattare: Elisabet Andersson, Anja Lomander

Ange den först nämnda skaparen i Primär medverkan. Övriga skapare kan anges i Medverkan. Katalogisatören avgör om fler anges.

Verk med delat upphovsansvar där skaparna har olika roller. Huvudsakligt upphovsansvar framgår inte.

Instans av / Verk:
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Lindgren, Barbro, 1937- [länka]
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Författare [länka]

Medverkan och funktion / Medverkan / Agent: Landström, Olof, 1943- [länka]
Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion: Illustratör [länka]

Instans:
Har titel / Titel / Huvudtitel: Nämen Benny
Upphovsuppgift: Barbro Lindgren, Olof Landström

Ange den först nämnda skaparen i Primär medverkan. Övriga skapare kan anges i Medverkan. Det är obligatoriskt att ange illustratören.

Verk med delat upphovsansvar där skaparna har samma roll. Huvudsakligt upphovsansvar framgår inte.

Instans av / Verk:
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent:
Rosén Andersson, Helena, 1966- [länka]
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion:
Författare [länka]

Instans:
Har titel / Titel / Huvudtitel: Lagen om offentlig upphandling
Har titel / Titel / Övrig titelinformation: en kommentar
Upphovsuppgift: Helena Rosén Andersson, Eva-Maj Mühlenbock, Henrik Willquist, Natalie Svensson

Ange den först nämnda skaparen i Primär medverkan. Övriga skapare kan anges i Medverkan. Katalogisatören avgör om fler anges.

Institutioner som är skapare

RDA 19.2.1.1.1 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Institutioner betraktas som skapare av ett verk om verket tillkommit vid institutionen, är utgivet av institutionen, eller genom institutionens försorg, och tillhör en eller flera av följande kategorier:

 • Verk av administrativ karaktär som behandlar själva institutionen t.ex. dess interna policy, arbetssätt, finanser, verksamhet, dess tjänstemän, personal, medlemmar (t.ex. medlemsregister), dess samlingar och dokumentation (t.ex. kataloger, inventarieförteckningar)
 • Verk som redovisar institutionens gemensamma åsikt (t.ex. rapporter från kommissioner och kommittéer etc. eller officiella ställningstaganden i frågor om extern policy)
 • Verk som rapporterar från utfrågningar ledda av lagstiftande, juridiska, administrativa, och andra institutioner
 • Verk som rapporterar från den gemensamma verksamheten vid en konferens (t.ex. förhandlingar, samlade föredrag), en vetenskaplig expedition (t.ex. resultat av utforskning och undersökning)
  eller vid ett evenemang (t.ex. en utställning, mässa, festival) som kan definieras som institution (definition i RDA 18.1.2 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.) under förutsättning att konferensen, expeditionen eller evenemanget är namngiven i resursen.
 • Verk som är ett resultat av en uppförandegrupps gemensamma verksamhet, där gruppens upphovsansvar sträcker sig längre än till rent uppförande, tolkning etc.
 • Kartografiskt material som härrör från en annan institution än en som enbart är ansvarig för materialets publicering och distribution
 • Namngivna individuella konstverk av två eller flera konstnärer som agerar som en institution
 • Juridiska verk av följande typer: lagar, dekret från en statschef, lagförslag, administrativa förordningar etc., konstitutioner och fördrag etc., domstolsregler, domares förhållningsregler till jury, åtal, rättsförhandlingar, och domstolsbeslut

Instans av / Verk:
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Vänsterpartiet [länka]
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Författare [länka]

Instans:
Har titel / Titel / Huvudtitel: Vänsterpartiets partiprogram
Upphovsuppgift: antaget av Vänsterpartiets 35:e kongress, 19-22 februari 2004

Varierande inbördes ordning mellan skaparna

Ibland skiljer sig ordningen mellan skaparna i upphovsuppgiften åt i olika utgåvor av samma verk. Det har ingen betydelse för beskrivningen av verket. När du beskriver en ny utgåva, kontrollera om verket redan finns beskrivet. Finns ett länkbart verk, länka till det. Finns en tidigare utgåva med ett lokalt verk, beskriv den nya utgåvans lokala verk på samma sätt.

Se även Ordningen på skaparnas namn varierar mellan olika manifestationer av samma verk.

Instans av / Verk:
Medverkan och funktion / Primär medverkan: Hultenheim Klintberg, Ingrid, 1959- [länka]
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Författare [länka]

Medverkan och funktion / Medverkan: Gunnarsson Holzhausen, Ann-Christine, 1961- [länka]
Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion: Författare [länka]

Instans 1 - Första upplagan (den först mottagna resursen):
Har titel / Titel / Huvudtitel:
Axeln
Upphovsuppgift: Ingrid Hultenheim Klintberg, Ann-Christine Gunnarsson Holzhausen

Instans 2 - Andra upplagan:
Har titel / Titel / Huvudtitel:
Axeln
Upphovsuppgift: Ann-Christine Gunnarsson Holzhausen, Ingrid Hultenheim Klintberg
Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Hultenheim Klintberg först nämnd i tidigare utgåva

Osäker, trolig eller okänd skapare

I vissa fall, till exempel när ett verk har tillskrivits olika agenter, är det osäkert vem som är skapare. Skaparen kan även vara okänd, det gäller anonyma verk.

 • Om verket har tillskrivits en eller flera agenter, men det råder osäkerhet om vilken agent som är den mest troliga skaparen, ange ingen agent i Primär medverkan.
 • Om referenskällor indikerar att en agent troligen är ansvarig för att ha skapat ett verk, ange agenten i Primär medverkan.
 • Om agenten som är ansvarig för verket är okänd eller om verket är skapat av en grupp utan namn, ange ingen agent i Primär medverkan.

Vid katalogisering av utländska verk och översättningar, följ respektive nationalbibliografi.

Övrig agent knuten till ett verk

Övrig agent knuten till verket är en person, familj/släkt eller institution knuten till verket med en annan relation än skapare. Det kan vara:

 • personer, släkter eller institutioner till vilka korrespondens är adresserad
 • personer, släkter eller institutioner till vilka en festskrift ägnas
 • institutioner som anordnar en utställning eller ett evenemang etc.

Librispraxis: Katalogisatören avgör vilka övriga agenter som anges.

Festskriftsföremål

Instans av / Verk:
Medverkan och funktion / Medverkan / Agent: Foss, Gunnar [länka]
Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion: Festskriftsföremål [länka]

Instans:
Har titel / Titel / Huvudtitel: Ad libitum
Har titel / Titel / Övrig titelinformation: festskrift til Gunnar Foss

Författargrupp, reportagegrupp etc.

Författargrupp, reportagegrupp etc. som står som upphovsansvariga för ett verk betraktas som skapare endast om verket tillhör en eller flera av kategorierna i RDA 19.2.1.1.1, se Institutioner som är skapare.
Om verket inte tillhör någon av dessa kategorier, betrakta gruppen som övrig institution knuten till verket. Katalogisatören avgör om gruppen anges i Medverkan och funktion.

Instans av / Verk:
Medverkan och funktion / Medverkan / Agent: Five Pieces [länka]
Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion: Författare [länka]

Instans:
Har titel / Titel / Huvudtitel: Fem steg till Kraków
Upphovsuppgift: Five Pieces

Agenter knutna till ett uttryck

Obligatoriskt

Det är obligatoriskt att ange alla agenter som är viktiga för identifikation av uttrycket.

Agenter knutna till ett uttryck är till exempel översättare, arrangör av musikalisk komposition och framförande person.

Tänk på att ett uttryck är ett verk i Libris.

Instans av / Verk:
Medverkan och funktion / Medverkan / Agent: Bodegård, Anders, 1944- [länka]
Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion: Översättare [länka]

Instans:
Har titel / Titel / Huvudtitel: Madame Bovary
Upphovsuppgift: Gustave Flaubert ; översättning av Anders Bodegård

Instans av / Verk:
Medverkan och funktion / Medverkan / Agent: Ewerlöf, Katarina, 1959- [länka]
Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion: Berättare [länka]

Instans:
Har titel / Titel / Huvudtitel: Skinn
Upphovsuppgift: Sara Strömberg ; uppläst av Katarina Ewerlöf

Relationsbeteckning (funktion)

Obligatoriskt

Det är obligatoriskt att ange relationsbeteckning (funktion).

I Libris anges relationer mellan agenter och manifestationer samt mellan agenter och verk och uttryck genom att ange agent och relationsbeteckning i i egenskapen Medverkan och funktion i instansen respektive verket. Relationsbeteckningen (funktionen) beskriver agentens roll i förhållande till resursen.

Du hittar termerna som används för att ange relationsbeteckningar i Libris på id.kb.se. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Termerna är baserade på funktionskoderna i standardlistan ”MARC code list for relators Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.”.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-06-13
Publicerad:
2024-02-29