Instans - Tryckta seriella resurser

Under Instans anger du egenskaper som till exempel utgivningsuppgift och bärartyp. I katalogreglerna RDA kallas instans för manifestation.

Källa för resursen som helhet

RDA 2.1 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Beskrivningen av en seriell resurs baseras på första numret eller första delen. Om första numret saknas, använd det första tillgängliga numret eller den första tillgängliga delen, se RDA 2.1.2.3 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Om numret eller delen som används för beskrivningen inte är det/den första, gör en anmärkning om vilket nummer eller vilken del som använts, se RDA 2.17.13.3 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Anmärkning: Beskrivningen grundad på 2006, nummer 2

För e-resurser, välj som källa (i denna ordning):

 1. resursens textinnehåll
 2. inbäddad metadata som innehåller en titel.

Om ingen av dessa källor har en titel, använd någon annan del av resursen som källa, med prioritet för källor där informationen är formellt presenterad, se RDA 2.2.2.3.2. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Adminmetadata

Se Adminmetadata för Instans. Observera: om beskrivningsnivån är Preliminär eller Förhandsinformation, ändra till annan nivå, annars kan ändringar skrivas över.

Instanstyp

Obligatoriskt

Instanstyp: Tryckt

Identifikator för instansen

Kärnelement

RDA 2.15 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Identifikator för instansen är ett kärnelement. En identifikator är en teckensträng som är knuten till instansen, till exempel ISSN. Uppgift om identifikator kan hämtas från valfri källa.

ISSN (Internationellt standardserienummer)

ISSN är ett internationellt standardnummer för seriella och integrerande resurser. Resurser utgivna av svenska utgivare tilldelas ISSN av ISSN Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Kungliga biblioteket.

Ett ISSN är alltid knutet till en nyckeltitel som är unik, se Nyckeltitel.

ISSN anges under Identifikator / ISSN / Värde. Ange bindestreck enligt modellen 1122-3344.

Libris format

 • Identifikator / ISSN / Värde

MARC21

 • 022 0/_ #a

Felaktigt ISSN

Använd även vid behov egenskapen Felaktigt ISSN.

Observera att du enbart ska använda denna egenskap i posten för den seriella resursen. För att beskriva ett felaktigt ISSN i en monografi, se Anmärkningar om manifestationen / Anmärkning om serieuppgift, Felaktigt ISSN.

Libris format

 • Identifikator / ISSN / Felaktigt ISSN

MARC21

 • 022 0/_ #y

Om ISSN för e-resursen står i den tryckta instansen (eller tvärtom) lägger man detta nummer i egenskapen Felaktigt ISSN i posten för den tryckta instansen.

Observera att båda ISSN anges inom samma Identifikator (upprepa inte Identifikator).

Utgivningssätt

Obligatoriskt

Utgivningssätt: Seriell resurs

Medietyp

Obligatoriskt

Medietyp: omedierad (Kod: n) [länka]

Bärartyp

Obligatoriskt

Bärartyp: volym (Kod: nc) [länka]

Titel

Kärnelement

Huvudtitel

RDA 2.3.2 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Återge huvudtiteln från titelsidan eller annan föredragen källa så som den förekommer i källan.

Undantag som gäller seriella resurser

Felaktigheter

Rätta uppenbara felaktigheter i huvudtiteln. Ange den felaktiga titeln som en varianttitel, se RDA 2.3.1.4 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Tidsuppgift, namn, numrering etc. som varierar från nummer till nummer eller del till del

Tidsuppgift, namn, numrering etc. som varierar från nummer till nummer eller från del till del ska uteslutas. Uppgifterna ersätts med uteslutningstecken, se RDA 2.13.1.4 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Akronymer och fullständig form

Om huvudtiteln i den föredragna källan förekommer både i fullständig form och i form av en akronym eller i förkortad form, välj den fullständiga formen som huvudtitel, se RDA 2.3.2.5 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Om akronymen anses viktig för identifikation eller åtkomst anges den antingen som övrig titelinformation, se RDA 2.3.4 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., eller som varianttitel, se RDA 2.3.6 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. ISSN Sverige följer ISSN Manual och anger akronymen som del av huvudtitel (en typ av varianttitel).

Har titel / Titel / Huvudtitel: Advances in cellular and molecular otolaryngology
Har titel / Titel / Del av huvudtitel / Huvudtitel: ACMO

Separat utgivna sektioner och supplement

Om en seriell resurs utgör en separat utgiven sektion av, eller ett supplement till en annan seriell resurs och både den för samtliga sektioner/supplement gemensamma titeln och sektionens eller supplementets titel anges i samma källa, ange båda titlarna.

Den gemensamma titeln anges först och därefter sektionens eller supplementets titel, se RDA 2.3.1.7.2 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Förändring i huvudtiteln

Om det sker en större förändring i huvudtiteln ska en ny beskrivning göras för den nya titeln, RDA 2.3.2.12 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Om det sker en mindre förändring i huvudtiteln hos en seriell resurs anges den som en varianttitel om den är viktig för identifikation eller åtkomst. Ange tidsbegränsning under Täckning eller tillkomst. RDA 2.3.8 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. För riktlinjer om vad som är en större och en mindre förändring i huvudtiteln hos en seriell resurs, se RDA 2.3.2.13 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

För att kunna avgöra om en ny beskrivning och ett nytt ISSN behövs ska du meddela ISSN Sverige vid Kungliga biblioteket.

TitelvarianFörstora bilden

Mindre förändring av huvudtiteln.

Librispraxis: Obligatoriskt att ange efterföljande titel för seriella resurser.

För monografiserier med huvudpost anges inte mindre förändringar i huvudtiteln.

Parallell huvudtitel

RDA 2.3.3 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förändring i parallell huvudtitel

Om en parallell huvudtitel läggs till eller ändras i ett påföljande nummer eller i en påföljande del (och det är av betydelse för identifikation eller åtkomst), ange den nya parallella huvudtiteln som en varianttitel, se RDA 2.3.3.5.2 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Ange tidsbegränsning under Täckning eller tillkomst.

Har titel / Titel / Huvudtitel: Zeitschrift für Medienpsychologie
Har titel / Titel / Varianttitel / Huvudtitel: Journal of media psychology
Har titel / Titel / Varianttitel / Täckning eller tillkomst: 19 Jarg., Heft 2 (2007)-

Om en parallell huvudtitel tas bort i ett påföljande nummer eller i en påföljande del, ange detta i en anmärkning om det är av betydelse för identifikation eller åtkomst.

Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Nummer efter 2001 saknar fransk parallelltitel

Övrig titelinformation

RDA 2.3.4 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förändring i övrig titelinformation

Om övrig titelinformation (undertitel) läggs till eller ändras i ett påföljande nummer eller i en påföljande del (och det är av betydelse för identifikation eller åtkomst t.ex. målgrupp, ämne, inriktning och utgivare/institution), ange denna som en varianttitel, se RDA 2.3.4.7.2 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Ange hela titeln (huvudtitel samt övrig titelinformation) som varianttitel.

NB-praxis: Ange inte varierande undertitel.

Nyckeltitel

RDA 2.3.9 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nyckeltitel är en unik titel för en seriell eller integrerande resurs med ISSN. Nyckeltitel är inte ett kärnelement men obligatoriskt enligt Librispraxis för resurser med ISSN.

Det är respektive lands ISSN-center som tilldelar resurser nyckeltitlar och i Sverige görs det av ISSN Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Kungliga biblioteket. Övriga Libriskatalogisatörer ska inte ange nyckeltitel för svenska resurser. Större förändringar i nyckeltiteln kräver ny post och nytt ISSN.

För att ta reda på vilken nyckeltitel som har tilldelats en seriell resurs med utländskt ISSN kan du söka i utgivningslandets nationella katalog. Du kan även själv söka fram en specifik nyckeltitel och se vilket ISSN den har i den internationella ISSN-portalen.

Nyckeltitel (I Libris: Har titel / Nyckeltitel / Huvudtitel) konstrueras med hjälp av huvudtiteln (I Libris: Har titel / Huvudtitel). Eftersom en nyckeltitel måste vara unik kräver likalydande huvudtitlar särskiljande tillägg som väljs enligt en särskild ordning. Detta görs av ISSN Sverige.

Har titel / Nyckeltitel / Huvudtitel: Aurora
Har titel / Nyckeltitel / Särskiljande tillägg: (Stockholm)

Upphovsuppgift

Kärnelement

Undantag som gäller seriella resurser

Återge en upphovsuppgift som identifierar en redaktör endast om personen är viktig för att kunna identifiera resursen, t.ex. om personen varit resursens redaktör under större delen av utgivningen, se RDA 2.4.1.4 Länk till annan webbplats..

Har titel / Titel / Huvudtitel: Patrick Moore's yearbook of astronomy
Upphovsuppgift: edited by Patrick Moore and John Mason

Förändringar i upphovsuppgiften

Om en upphovsuppgift tillkommer eller ändras i ett påföljande nummer eller i en påföljande del av en seriell resurs, lägg till det nya namnet eller de nya namnen i Medverkan och funktion. Detta gäller om du bedömer att uppgiften är viktig för identifikation eller åtkomst.

I vissa fall leder förändringar i upphovsuppgiften till att en ny post måste skapas.

Utgivningsuppgifter

Kärnelement

Utgivningstid

Hämta uppgift om utgivningstid från första och/eller sista numret eller delen av en seriell resurs i följande källor (i denna ordning): samma källa som huvudtiteln, en annan källa inom resursen, en annan av de källor som specificeras i RDA 2.2.4 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Följ riktlinjerna på sidorna om skrivregler i RDA:

Startår

Libris format

 • Utgivning / Primär utgivning / Startår
  Startår får endast innehålla siffror (0-9) och bokstaven u. Bindestreck efter startår skapas automatiskt i marcexporten när du anger Startår. Skriv inte in bindestrecket.

MARC21

 • 008/7-10
 • 264_/1 #c
 • Om slutår inte anges, sätts utgivningsstatus (008/06) automatiskt till "c = Utgivning pågår".

Slutår

Libris format

 • Utgivning / Primär utgivning / Slutår
  Slutår får endast innehålla siffror (0-9) och bokstaven u. I Libris katalogisering skapas bindestreck före slutår automatiskt i marcexporten när du anger Slutår. Skriv inte in bindestrecket.

MARC21

 • 008/11-14
 • 264_/1 #c
 • Om slutår anges, sätts utgivningsstatus (008/06) automatiskt till "d = Utgivning avslutad".

Datum

Libris format

 • Utgivning / Primär utgivning / Datum
  Datum får innehålla text och interpunktionstecken. För att ange utgivningsdatum med fler än fyra positioner, till exempel klamrade årtal, skriv in det här. För att ange år utan klamrar eller andra tecken, använd endast Startår och Slutår.

MARC21

 • 264_/1 #c

Vid pågående utgivning ska den seriella resursens startår anges:
Utgivning / Primär utgivning / Startår: 1988

När utgivningen upphör ska slutår anges:
Utgivning / Primär utgivning / Startår: 1988
Utgivning / Primär utgivning / Slutår:
2007

Om en seriell resurs upphör inom ett år, ange båda årtal.
Utgivning / Primär utgivning / Startår: 2007
Utgivning / Primär utgivning / Slutår: 2007

I Libris katalogisering skapas bindestreck efter startår automatiskt i marcexporten när du anger Startår. Skriv inte in bindestrecket.

Om den seriella resursen upphör och startår är helt okänt, ange slutår föregånget av bindestreck.
Utgivning / Primär utgivning / Startår: uuuu
Utgivning / Primär utgivning / Slutår:
2007
Utgivning / Primär utgivning / Datum:
-2007
I detta fall måste du i Libris katalogisering skriva in bindestrecket under Datum.

Uppgift om utgivningstid saknas

Om uppgift om utgivningstid saknas, lägg till utgivningstid enligt instruktionerna i RDA 1.9.2 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

 • Om första numret/delen och/eller sista numret/delen inte är tillgängligt vid katalogiseringstillfället men uppgift om utgivningstid kan hämtas från en källa utanför resursen, lägg till utgivningstiden. Uppgiften ska klamras.
 • Om första numret/delen och/eller sista numret/delen saknar uppgift om utgivningstid men distributionstid, tillverkningstid, copyrightår eller kronologisk beteckning finns i resursen, lägg till en utgivningstid baserad på någon/några av dessa uppgifter. Uppgiften ska klamras.
 • Om första numret/delen och/eller sista numret/delen saknar uppgift om utgivningstid, distributionstid, tillverkningstid, copyrightår eller kronologisk beteckning men uppgift om utgivningstid kan hämtas från en källa utanför resursen, lägg till en utgivningstid. Uppgiften ska klamras.
 • Om utgivningstiden för en seriell resurs är okänd och ingen ungefärlig utgivningstid kan anges, ska ingen utgivningstid alls anges. Ange inte [Utgivningstid okänd].

Exempel 1. Startåret är känt, uppgiften hämtad utanför resursen:
Utgivning / Primär utgivning / Startår: 1988
Utgivning / Primär utgivning / Datum: [1988]-


Exempel 2.
Det är känt att resursen upphörde 2007, uppgiften hämtad från annan källa:
Utgivning / Primär utgivning / Startår: 1988
Utgivning / Primär utgivning / Slutår: 2007
Utgivning / Primär utgivning / Datum: 1988-[2007]

Exempel 3. Utgivningstiden är känd, hämtad utanför resursen:
Utgivning / Primär utgivning / Startår: 1988
Utgivning / Primär utgivning / Slutår:
2007
Utgivning / Primär utgivning / Datum:
[1988]-[2007]

Exempel 4. Det är känt att startåret är ett av två på varandra följande år:
Utgivning / Primär utgivning / Startår: 198u
Utgivning / Primär utgivning / Datum:
[1988 eller 1989]-

Exempel 5. Det är troligt att startåret faller inom ett visst tidsintervall:
Utgivning / Primär utgivning / Startår: 19uu
Utgivning / Primär utgivning / Datum:
[mellan 1999 och 2001?]-

Exempel 6. Troligt startår:
Utgivning / Primär utgivning / Startår: 1999
Utgivning / Primär utgivning / Datum:
[1999?]-

Exempel 7. Tidigast möjliga startår är känt
Utgivning / Primär utgivning / Startår: 199u
Utgivning / Primär utgivning / Datum:
[ej före 1997]-

Exempel 8. Senast möjliga startår är känt
Utgivning / Primär utgivning / Startår: 199u
Utgivning / Primär utgivning / Datum:
[ej efter 1997]-

Exempel 9. Om en seriell resurs upphör inom ett år, ange båda årtalen.
Utgivning / Primär utgivning / Startår:
2019
Utgivning / Primär utgivning / Slutår: 2019
Är slut-/startåret troligt ange även:
Utgivning / Primär utgivning / Datum: [2019?]-[2019?]

 

Förändringar i utgivningsuppgifter

Librispraxis är att inte redovisa växlande utgivningsort, se RDA 2.8.1.5.2 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Däremot ska förändringar i utgivaruppgifter redovisas som inte enbart består i hur utgivarnamnet presenteras. Librispraxis är att ange första och nuvarande utgivare men inte mellanliggande utgivare.

Librispraxis är att ange relationen mellan manifestationen och en institution som är utgivare, se Agenter knutna till manifestation. Om en institution som är utgivare ändras eller tillkommer i ett påföljande nummer eller en påföljande del av en seriell resurs, lägg till den nya institutionen i Medverkan och funktion.

Exempel 1. En ny utgivare.

Nuvarande/Senaste utgivningsuppgift innehåller en ny utgivare.

Exempel 2. Två nya utgivare

Nuvarande/Senaste utgivningsuppgift innehåller två utgivare och två utgivningsorter.

Utgivning:

Primär utgivning:
/ Land:
Sverige
/ Plats / Plats / Benämning:
Lund
/ Agent / Agent / Benämning: Lundaförlaget
/ Startår: 1998

Utgivning:
/ Har del:

 • / Utgivning:
  / Plats / Plats / Benämning: Göteborg
  / Agent / Agent / Benämning: Göteborgsförlaget
 • / Utgivning:
  / Plats / Plats / Benämning: Stockholm
  / Agent / Agent / Benämning: Stockholmsförlaget

/ Sekvens av uppgifter: Nuvarande/Senaste utgivare

Sekvens av uppgifter: Nuvarande/Senaste utgivare i Libris motsvaras av förstaindikator 3 i MARC21:

264 - /- #a Lund : #b Lundaförlaget, #c 1998-
264 3/1 #a Göteborg : #b Göteborgsförlaget ; #a Stockholm : #b Stockholmsförlaget

Bildexempel saknas. För närvarande är det inte möjligt att återskapa detta exempel i Libris katalogisering.

Tillverkningsuppgifter

RDA 2.10. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tillverkningsort

Tillverkningort är inte ett kärnelement.

Librispraxis: Ej obligatoriskt.

NB-praxis: Anger inte tillverkningsort.

Tillverkarnamn

Tillverkarnamn är inte ett kärnelement.

Librispraxis: Ej obligatoriskt.

NB-praxis: Anger inte tillverkningsnamn.

Tillverkningstid

Tillverkningstid är inte ett kärnelement.

Librispraxis: Obligatoriskt element om utgivningstid hämtas från tillverkningstiden.

Tillverkningstid okänd

Om tillverkningstiden för en seriell resurs är okänd och ingen ungefärlig tillverkningstid kan anges, ska ingen tillverkningstid alls anges. Ange inte [tillverkningstid okänd].

Förändringar i tillverkningsuppgifter

Librispraxis: Redovisa inte växlande tillverkningsuppgifter (RDA 2.10.1.5.2 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.).

Omfång, Mått, Övriga fysiska detaljer

Ange inte Omfång, Mått eller Övriga fysiska detaljer för seriella resurser.

Illustrativt innehåll är inte ett kärnelement.

Librispraxis: Ange inte illustrativt innehåll för tidskrifter.

Anmärkningar om manifestationen

Anmärkning om titel

Resurs som saknar titel

Om resursen saknar titel men titeln kan hämtas från en källa utanför resursen, ange titeln inom klammer. Gör en anmärkning om varifrån titeln hämtats, se RDA 2.3.2.10 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och RDA 2.17.2.3. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Konstruerad titel

Om det inte går att fastställa en huvudtitel, konstruera en huvudtitel på svenska enligt anvisningarna i RDA 2.3.2.10. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Ange en konstruerad titel inom klammer. Gör en anmärkning om att titeln är konstruerad, se RDA 2.17.2.3. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frekvens

RDA 2.14 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frekvens är inte ett kärnelement. Uppgiften kan hämtas från valfri källa.

Libris format

 • Frekvens
  Länka till en term.

  Om ingen uppgift om frekvens är känd, ange inte Frekvens alls. "u (= okänd frekvens)" skapas automatiskt i marcexporten.

MARC21

 • 008/18
 • 008/19 Regelbundenhet - "Inget försök att koda" skapas automatiskt vid marcexport.

Frekvens: Varje månad (9-12 ggr/år) [länka]

NB-praxis: Frekvens anges enbart med länkade termer.

Alfabet/skriftart

Alfabet/skriftart: Latinskt alfabet med diakriter och specialtecken (a-ö) - (Kod: b - Extended roman) [länka]

Behandling vid titeländring

Behandling vid titeländring: Titeländring ger upphov till ny post (Kod: 0) [länka]

Numrering av seriella resurser

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-06-26
Publicerad:
2024-03-26