Instans - Databaser och webbplatser

Under Instans anger du egenskaper som till exempel utgivningsuppgift och bärartyp. I katalogreglerna RDA kallas instans för manifestation.

För generella anvisningar om egenskaper under Instans, se Manifestation (Instans).

Adminmetadata

Se Adminmetadata för Instans. Observera: om beskrivningsnivån är Preliminär eller Förhandsinformation, ändra till annan nivå, annars kan ändringar skrivas över.

Instanstyp

Obligatoriskt

Instanstyp: Elektronisk

Identifikator för instansen

Kärnelement

RDA 2.15 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Identifikator för instansen är ett kärnelement. En identifikator är en teckensträng som är knuten till instansen, till exempel ISSN. Uppgift om identifikator kan hämtas från valfri källa.

ISSN (Internationellt standardserienummer)

ISSN är ett internationellt standardnummer för seriella och integrerande resurser. Resurser utgivna av svenska utgivare tilldelas ISSN av ISSN Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Kungliga biblioteket.

Ett ISSN är alltid knutet till en nyckeltitel som är unik, se Nyckeltitel.

ISSN anges under Identifikator / ISSN / Värde. Ange bindestreck enligt modellen 1122-3344.

Libris format

 • Identifikator / ISSN / Värde

MARC21

 • 022 0/_ #a

Felaktigt ISSN

Använd även vid behov egenskapen Felaktigt ISSN.

Observera att du enbart ska använda denna egenskap i posten för den seriella resursen. För att beskriva ett felaktigt ISSN i en monografi, se Anmärkningar om manifestationen / Anmärkning om serieuppgift, Felaktigt ISSN.

Libris format

 • Identifikator / ISSN / Felaktigt ISSN

MARC21

 • 022 0/_ #y

Om ISSN för e-resursen står i den tryckta instansen (eller tvärtom) lägger man detta nummer i egenskapen Felaktigt ISSN i posten för den tryckta instansen.

Observera att båda ISSN anges inom samma Identifikator (upprepa inte Identifikator).

Utgivningssätt

Obligatoriskt

Utgivningssätt: Integrerande resurs

Medietyp

Obligatoriskt

Medietyp: dator, computer (Kod: c) [länka]

Bärartyp

Obligatoriskt

Exempel 1. Onlineresurs:
Bärartyp: onlineresurs, online resource (Kod: cr) [länka]

Exempel 2. CD-ROM, DVD-ROM eller Blu-ray Disc:
Bärartyp: datorskiva, computer disc (kod: cd) [länka]

Exempel 3. USB-minne eller minneskort:
Bärartyp: datorminnesmodul, computer chip cartridge, cb (kod: cb) [länka]

Titel

Kärnelement

Felaktigheter

Rätta uppenbara felaktigheter i huvudtiteln. Ange den felaktiga titeln som en varianttitel, se RDA 2.3.1.4 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Akronymer

Om huvudtiteln i den föredragna källan förekommer både i fullständig form och i form av en akronym eller i förkortad form, välj den fullständiga formen som huvudtitel, se RDA 2.3.2.5 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Om akronymen anses viktig för identifikation eller åtkomst anges den antingen som övrig titelinformation, se RDA 2.3.4 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., eller som varianttitel, se RDA 2.3.6 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. ISSN Sverige följer ISSN Manual och anger akronymen som del av huvudtitel (en typ av varianttitel).

Har titel / Titel / Huvudtitel: Advances in cellular and molecular otolaryngology
Har titel / Titel / Del av huvudtitel / Huvudtitel: ACMO

Titelbyte för integrerande resurser

Om en integrerande resurs byter huvudtitel, görs normalt ingen ny beskrivning, se RDA 2.3.2.12.3 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Ersätt den gamla titeln med den nya och ange den gamla huvudtiteln i Tidigare titel.

Observera att för integrerande resurser som har ISSN gäller andra regler. Om huvudtiteln genomgår en större förändring tilldelas resursen ett nytt ISSN och en ny beskrivning görs.

Om en integrerande resurs med svenskt ISSN byter huvudtitel, meddela ISSN Sverige.

Har titel / Tidigare titel / Huvudtitel: [Den tidigare titeln]

Nyckeltitel

RDA 2.3.9 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nyckeltitel är en unik titel för en seriell eller integrerande resurs med ISSN. Nyckeltitel är inte ett kärnelement men obligatoriskt enligt Librispraxis för resurser med ISSN.

Det är respektive lands ISSN-center som tilldelar resurser nyckeltitlar och i Sverige görs det av ISSN Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Kungliga biblioteket. Övriga Libriskatalogisatörer ska inte ange nyckeltitel för svenska resurser. Större förändringar i nyckeltiteln kräver ny post och nytt ISSN.

För att ta reda på vilken nyckeltitel som har tilldelats en seriell resurs med utländskt ISSN kan du söka i utgivningslandets nationella katalog. Du kan även själv söka fram en specifik nyckeltitel och se vilket ISSN den har i den internationella ISSN-portalen.

Nyckeltitel (I Libris: Har titel / Nyckeltitel / Huvudtitel) konstrueras med hjälp av huvudtiteln (I Libris: Har titel / Huvudtitel). Eftersom en nyckeltitel måste vara unik kräver likalydande huvudtitlar särskiljande tillägg som väljs enligt en särskild ordning. Detta görs av ISSN Sverige.

Har titel / Nyckeltitel / Huvudtitel: Vogue Scandinavia
Har titel / Nyckeltitel / Särskiljande tillägg: (Online)

Upphovsuppgift

Kärnelement

Om upphovsuppgiften ändras i resursen, uppdatera Upphovsuppgift så att den speglar aktuell version. Gör en anmärkning om den tidigare upphovsuppgiften om det är viktigt för identifikation eller åtkomst, se RDA 2.4.1.10.3 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Utgivningsuppgift

Kärnelement

Utgivning

Välj typ från lista. För databaser och webbplatser, använd Primär utgivning.

Utgivningsland

Om utgivningslandet ändras i resursen, uppdatera Land så att det speglar aktuell version.

Land: Sverige [länka]

I mallen är "Sverige" förifyllt. Ändra vid behov.

Utgivningsplats

Om utgivningsorten ändras i resursen, uppdatera Plats så att den speglar aktuell version. Gör en anmärkning om tidigare utgivningsort om det är viktigt för identifikation eller åtkomst, se RDA 2.8.1.5.3 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utgivning / Primär utgivning / Plats / Plats / Benämning: Lund

Utgivarnamn

Om utgivarnamnet ändras i resursen, uppdatera Agent så ett den speglar aktuell version. Gör en anmärkning om tidigare utgivare om det är viktigt för identifikation eller åtkomst, se RDA 2.8.1.5.3 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Utgivning / Primär utgivning / Agent / Agent / Benämning: Lunds universitet

Utgivningstid

För ytterligare instruktioner om hur du anger utgivningstid för integrerande resurser, se RDA 2.8.6.5 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Ange startår för databasen eller webbplatsen om det är känt.

Libris format

Startår

 • Utgivning / Primär utgivning / Startår
  Startår får endast innehålla siffror (0-9) och bokstaven u. Bindestreck efter startår skapas automatiskt i marcexporten när man anger Startår. Skriv inte in bindestrecket.

MARC21

 • 008/7-10
 • 264_/1 #c
 • Om slutår inte anges sätts utgivningsstatus (008/06) automatiskt till "c = Utgivning pågår".

Startåret är känt:

Utgivning / Primär utgivning / Startår: 2004

Om databasen/webbplatsen har upphört, ange slutår om det är känt.

Om endast slutår är känt, men inte startår, ange endast slutår.

Libris format

Slutår

 • Utgivning / Primär utgivning / Slutår
  Slutår får endast innehålla siffror (0-9) och bokstaven u.

  I Libris katalogisering skapas bindestreck före slutår automatiskt i marcexporten när du anger Slutår. Skriv inte in bindestrecket.

MARC21

 • 008/11-14
 • 264_/1 #c
 • Om slutår anges, sätts utgivningsstatus (008/06) automatiskt till "d = Utgivning avslutad".

Utgivning / Primär utgivning / Slutår: 2021

Om startår eller slutår inte är känt, ange ett ungefärligt datum inom klammer.

Libris format

 • Utgivning / Primär utgivning / Datum
  Datum får innehålla text och interpunktionstecken. För att ange utgivningsdatum med fler än fyra positioner, till exempel klamrade årtal, skriv in det här. För att ange år utan klamrar eller andra tecken, använd endast Startår och Slutår.

MARC21

 • 264_/1 #c

Exempel 1. Sista versionen av databasen/webbplatsen är inte tillgänglig men slutdatum är känt:

Utgivning / Primär utgivning / Startår: 2015
Utgivning / Primär utgivning / Slutår:
2021
Utgivning / Primär utgivning / Datum: 2015–[2021]

Exempel 2. Första och sista versionen av databasen/webbplatsen är inte tillgängliga men startdatum och slutdatum är kända:

Utgivning / Primär utgivning / Startår: 2015
Utgivning / Primär utgivning / Slutår:
2021
Utgivning / Primär utgivning / Datum: [2015]–[2021]

Exempel 3. Om databasen/webbplatsen upphör men startår är okänt, ange slutår föregånget av bindestreck:

Utgivning / Primär utgivning / Plats / Plats / Benämning: Uppsala
Utgivning / Primär utgivning / Agent / Agent / Benämning: Förlaget
Utgivning / Primär utgivning / Startår: uuuu
Utgivning / Primär utgivning / Slutår:
2021
Utgivning / Primär utgivning / Datum:
-2021

I detta fall måste du i Libris katalogisering skriva in bindestrecket under Datum.

Exempel 4. Om en seriell resurs upphör inom ett år, ange båda årtal.
Utgivning / Primär utgivning / Startår:
2007
Utgivning / Primär utgivning / Slutår:
2007

Anmärkning

RDA 2.17. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmärkning om titel

Resurs som saknar titel

Om resursen saknar titel men titeln kan hämtas från en källa utanför resursen, ange titeln inom klammer. Gör en anmärkning om varifrån titeln hämtats (RDA 2.3.2.10. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och RDA 2.17.2.3 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.).

Konstruerad titel

Om det inte går att fastställa en huvudtitel, konstruera en huvudtitel på svenska enligt anvisningarna i RDA 2.3.2.10. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. En konstruerad titel anges inom klammer. Gör en anmärkning om att titeln är konstruerad (RDA 2.17.2.3 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.).

Källa för beskrivningen

Gör en anmärkning som identifierar den senaste versionen av databasen/webbplatsen som använts som källa för beskrivningen (RDA 2.17.13.4 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.)

Anmärkning: Katalogiserad 2021-09-17

Tillhörande media

För en seriell onlineresurs eller databas/webbplats, ange webbadressen under Tillhörande media.

Ange här en URL till den beskrivna e-resursen eller till en samlingssida där den presenteras. Välj det mest beständiga länkmålet.

 • För fritt tillgängliga resurser: använd Tillhörande media under Instans för att ange URL till resursen.
 • För avtalsbundna e-resurser och andra e-resurser som bara är lokalt tillgängliga: använd Tillhörande media i beståndsposten för att ange URL till resursen.

Libris format

 • Tillhörande media / Mediaobjekt / Katalogisatörens anmärkning
 • Tillhörande media / Mediaobjekt / Utgivare - [länka]
 • Tillhörande media / Mediaobjekt / URI
 • Tillhörande media / Mediaobjekt / Villkor för användning och åtkomst - [länka]
 • Tillhörande media / Mediaobjekt / Offentlig anmärkning

  För fritt tillgängliga resurser, använd Tillhörande media under Instans för att lägga in en URL till resursen. Klistra in aktuell URL i egenskapen URI (856 #u).

  För en fritt tillgänglig e-resurs, ange gärna en Creative Commons-licens genom att länka till en sådan entitet under Villkor för användning och åtkomst.

  Det går också att ange "Fritt tillgänglig" genom att länka till den entiteten under Villkor för användning och åtkomst (856 #z).
  Vid behov, lägg till egenskapen Utgivare under Villkor för åtkomst och användning och länka till en agent (856 #z). Om du länkar till entiteter under båda dessa egenskaper kommer denna kombinerade fras att skapas automatiskt i 856 #z:
  "Fritt tillgänglig via [den länkade utgivaren]"
  För agenter som har flerledade namn fungerar inte denna metod. Använd då i stället Offentlig anmärkning för att skriva in en fras.

  För en avtalsbunden e-resurs eller annan e-resurs som bara är lokalt tillgänglig, ange Tillhörande media i beståndsposten. Ange URL för den leverantörsplattform genom vilken biblioteket har tillgång till avtalsbundna databaser och andra e-resurser. Förtydliga med lämplig anmärkningsfras i Offentlig anmärkning (856 #z).

  Vid behov, lägg in en arbetsnotering eller liknande i Katalogisatörens anmärkning (856 #x).

MARC21

 • 856 4/0 #u #x #z

  Från och med Libris version 1.24 exporteras både länkade entiteter under Tillhörande media / Villkor för användning och åtkomst och fraser i Tillhörande media / Offentlig anmärkning till 856 #z.

Exempel 1. Tillhörande media för en fritt tillgänglig databas/webbplats:

Instans:
Tillhörande media / Mediaobjekt / URI: http://data.un.org/
Tillhörande media / Mediaobjekt / Utgivare: United nations [länka]
Tillhörande media / Villkor för användning och åtkomst: Fritt tillgänglig [länka]

När du länkar till "Fritt tillgänglig" under Villkor för användning och åtkomst skapas automatiskt frasen "Fritt tillgänglig" i 856 #z . Om du samtidigt länkar till en agent under Utgivare skapas automatiskt frasen "Fritt tillgänglig via [den länkade agenten]" i 856 #z.


Exempel 2. Tillhörande media för en avtalsbunden databas/webbplats:

Bestånd:
Tillhörande media / Mediaobjekt / URI: https://ezp.sub.su.se/login?url=http://search.ebscohost.com/login.asp?custid=s3912698&profile=web&defaultdb=cja
Tillhörande media / Offentlig anmärkning: Tillgänglig för användare inom Stockholms universitet

En fras som du skrivit in manuellt i Offentlig anmärkning exportas till 856 #z .

Frekvens

RDA 2.14 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frekvens är inte ett kärnelement. Uppgiften kan hämtas från valfri källa.

Frekvens: Kontinuerligt (Kod: k) [länka]

NB-praxis: Frekvens anges enbart med länkade termer.

Alfabet/skriftart

Alfabet/skriftart: Latinskt alfabet med diakriter och specialtecken (a-ö) - (Kod: b - Extended roman) [länka]

Behandling vid titeländring

Behandling vid titeländring: Katalogposten avser integrerande resurs [länka]

Relaterad beskrivning eller innehåll

För att lägga in en webbadress till en relaterad resurs, till exempel delar, sammanfattningar (abstracts), innehållsförteckningar eller andra resurser som på något sätt hör samman med den resurs som beskrivs, använd Relaterad beskrivning eller innehåll.

Relaterad beskrivning eller innehåll kan också användas för att ge en länk till den generella inloggningssidan för en databas.

Vid behov, lägg till Offentlig anmärkning (856 #z).

Libris format

 • Relaterad beskrivning eller innehåll / Dokument / Värddator (namn)
 • Relaterad beskrivning eller innehåll / Dokument / Offentlig anmärkning

MARC21

 • 856 4/2 #u #z

Exempel. URL till den generella inloggningssidan för en databas:

Komplettera i Tillhörande media i Bestånd med URL för den leverantörsplattform genom vilken biblioteket har tillgång till den avtalsbundna databasen eller annan e-resurs.

Instans

Relaterad beskrivning eller innehåll / Dokument / Värddator (namn): http://www.ebscohost.com/thisTopic.php?marketID=1&topicID=1483
Relaterad beskrivning eller innehåll / Dokument / Offentlig anmärkning: Inloggning krävs

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-06-27
Publicerad:
2023-09-22