Flerbandsverk - de olika metoderna

Instruktionerna i RDA angående flerbandsverk ("multipart monographs") innebär beskrivning i en post (enpostmetodik). Enpostmetodiken är dock även efter införandet av RDA endast en av flera katalogiseringsmetoder för flerbandsverk i Libris. Du kan använda följande metoder:

  • Seriemetodik
  • Flerpostmetodik
  • Enpostmetodik

Den föredragna källans utformning har liten betydelse för val av katalogiseringsmetod. Vid tvekan, föredra seriemetodik, särskilt för verk på originalspråk.

Skönlitterära flerbandsverk och författarserier

För framför allt skönlitterära nya flerbandsverk kan även "tankstrecksmetodik" vara aktuellt.

Konverterade flerbandsverk med huvudpost och delposter

Observera att det i Libris även förekommer en äldre modell för flerbandsverk (från före 2002) med en huvudpost för hela flerbandsverket och delposter för delarna. Om tidigare delar av ett löpande flerbandsverk är katalogiserade enligt den modellen ska du använda den även för nya delar, se Konverterade flerbandsverk.

När du katalogiserar en ny del i ett löpande flerbandsverk ska du använda samma metod som i tidigare delar.

Seriemetodik

Välj seriemetodik när delarna i ett flerbandsverk har helt självständiga, pregnanta deltitlar. Ange den gemensamma titeln som serieuppgift. Tillämpa även seriemetodik för mindre flerbandsverk i 2-3 delar.

För att använda seriemetodik, använd egenskapen Serieuppgift.

Har titel / Titel / Huvudtitel: Fallet med de gyllene medaljerna
Upphovsuppgift: Susanne MacFie ; med illustrationer av Roland MacFie
Seriemedlemskap / Seriemedlemskap / Serieuppgift: Hemliga klubben

Samlade verk

Katalogisera i första hand nya samlade verk enligt seriemetodik.

Har titel / Titel / Huvudtitel: Röda rummet
Har titel / Titel / Övrig titelinformation: skildringar ur artist- och författarlivet
Upphovsuppgift: August Strindberg ; texten redigerad och kommenterad av Carl Reinhold Smedmark
Seriemedlemskap / Seriemedlemskap / Serieuppgift: August Strindbergs samlade verk : nationalupplaga
Seriemedlemskap / Seriemedlemskap / Numrering inom serie: 6

Flerpostmetodik

Använd flerpostmetodiken när titeln på delen inte ensam räcker till för att identifiera resursen.

Katalogisera varje del som en monografi, där titeln består av huvudtitel och delbeteckning och/eller deltitel, se Titlar på delar, sektioner eller supplement.

Flerpostmetodiken bygger på RDA 2.3.1.7.1 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (jämför KRS 1.1B9) och var den metod som rekommenderades i Libris 2002-2008 och som fortfarande används för skolböcker.

Använd flerpostmetodiken även i andra fall om du bedömer att varken serie- eller enpostmetodik fungerar på ett bra sätt.

Har titel / Titel / Huvudtitel: Min biodling
Har titel / Titel / Har del / Titeldel / Deltitel: Arbetsbok för deltagare

Delbeteckning

Återge delbeteckningens delord och siffror som de återfinns i källan (se Återge uppgifter som de är angivna i resursen (transcription)):

Observera att delbeteckning anges på ett delvis annat sätt enligt RDA jämfört med KRS.

Deltitel med tillhörande övrig titelinformation

Ange deltitel med tillhörande övrig titelinformation (undertitel) i Deltitel, med interpunktion dvs. (Deltitel : övrig titelinformation).

Lägga till Deltitel i Libris katalogisering

Ändrad huvudtitel

För flerbandsverk (katalogiserade enligt flerpostmetodik) där olika delar har olika huvudtitlar, ange den tidigare delens titel i en anmärkning.

Har titel / Titel / Huvudtitel: Boken om Junosuando
Har titel / Titel / Har del / Titeldel / Delbeteckning: Del 2
Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Del 1 utgörs av: Från Junaswa till Junosuando

Läs även nedan om Parallellregistrering (enpost- + flerpostmetodik) och kraven på länkankare i posterna.

Enpostmetodik

När delarna i ett flerbandsverk saknar pregnanta deltitlar kan du välja att katalogisera hela flerbandsverket i en post. Metoden kan vara lämplig när delarna enbart har en gemensam identifikator (t.ex. gemensamt ISBN) och opregnanta deltitlar.

Läs även om Parallellregistrering (enpost- + flerpostmetodik) och kraven på länkankare i posterna.

Nedan finns några av de specifika anvisningarna för flerbandsverk i en post. För aspekter som inte enbart har med flerbandsverk att göra, se de utförligare anvisningarna under Generella anvisningar - RDA.

Huvudtitel

Återge huvudtiteln från den föredragna källan så som den förekommer i källan, se RDA 2.3.2 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
En förändring i huvudtiteln hos ett flerbandsverk kräver ingen ny beskrivning. Den nya titeln anges istället som en senare huvudtitel om den anses viktig, se RDA 2.3.2.12 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Har titel / Titel / Huvudtitel: Domesday people
Har titel / Titel / Övrig titelinformation: a prosopography of persons occurring in English documents, 1066-1166
Har titel / Varianttitel / Huvudtitel: Domesday descendants
Har titel / Varianttitel / Typanmärkning: Volym 2 har titeln:

Utgivningsort och utgivarnamn

Ange utgivningsuppgifter enligt anvisningarna i RDA 2.8 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vid katalogisering av nya delar kontrollera att utgivningsuppgiften stämmer, se RDA 2.8.1.5.1 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Librispraxis: Redovisa inte växlande utgivningsort. Däremot ska du redovisa förändringar i utgivaruppgifter som inte enbart består i hur utgivarnamnet presenteras. Librispraxis är att ange första och nuvarande utgivare men inte mellanliggande utgivare.

Utgivningstid

Ange utgivningstid enligt anvisningarna i RDA 2.8.6.5. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Om första delen är tillgänglig, hämta utgivningstid (startår) därifrån. Lämna årtalet öppet så länge utgivningen pågår. Du lämnar årtalet öppet genom att inte ange slutår. Ett bindestreck efter startåret skapas automatiskt.

Avsluta posten med slutår när utgivningen upphör. Om resursen är avslutad och sista delen är tillgänglig, hämta utgivningstiden därifrån.

Om alla delar i flerbandsverket utges samma år, ange endast ett årtal.

Tillverkningsuppgifter

Tryckta flerbandsverk, NB-nivå: Ange tillverkningsuppgift endast om du har alla delar tillgängliga vid katalogiseringstillfället och alla delar har samma tillverkningsuppgift. Ange då tillverkningsuppgifterna enligt anvisningarna i RDA 2.10. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Identifikator för manifestationen

Ange gemensam identifikator (t.ex. set-ISBN), om sådan finns, i Identifikator.

Ange de enskilda delarnas egna identifikatorer, om sådana finns. Ange dem i:

  • Identifikator: När det inte finns någon parallellregistrering av flerbandsverket, och det heller inte finns en gemensam identifikator (t.ex. set-ISBN).
  • Indirekt identifierad av: När det även finns en gemensam identifikator (t.ex. set-ISBN) och/eller när flerbandsverket är parallellregistrerat (eftersom de delspecifika identifikatorerna då anges som identifikator i respektive delpost).

Anmärkning om förändrad upphovsuppgift

Gör anmärkningar om skillnader i upphovsuppgiften för olika delar av ett flerbandsverk om du anser det vara viktigt för identifikation eller åtkomst, se RDA 2.17.3.6.1 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Anmärkning om förändrad upplageuppgift

Gör anmärkningar om förändringar i upplageuppgiften från en del till en annan om det är viktigt för identifikation.

Alternativ: Om förändringarna är många, gör en generell anmärkning, se RDA 2.17.4.5.1 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Librispraxis: Katalogisatören avgör om alternativet ska tillämpas.

Anmärkning om serieuppgift

Gör anmärkningar om förändringar i serieuppgifter om det inte redan är gjort som en del av serieuppgiften.

Alternativ: Om förändringarna varit många, gör en generell anmärkning, se RDA 2.17.11.6.1 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Librispraxis: Katalogisatören avgör om alternativet ska tillämpas.

Omfång

Redovisa flerbandsverkets enheter (t.ex. volymer) och underenheter (t.ex. sidor).

För tryckta resurser

Primär medverkan

Om det finns en agent som är ansvarig för skapandet av hela flerbandsverket anger du den agenten i Primär medverkan. Om en sådan agent saknas, ange ingen Primär medverkan.

Instans:
Har titel / Titel / Huvudtitel:
Ord på liv och död
Har titel / Titel / Övrig titelinformation: kortprosa, drama, dagbok
Upphovsuppgift: Victoria Benedictsson ; under redaktion av Ebba Witt-Brattström och med inledning av Horace Engdahl

Verk / Instans av:
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Benedictsson, Victoria, 1850-1888 [länka]
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Författare (aut) [länka]

Föredragen titel

Om en föredragen titel behövs, utforma den efter hela flerbandsverket.

Ingående verk

Deltitlarna kan du vid behov ange i Innehållsförteckning (motsvarande fält 505), med respektive upphovsman.

Om flerbandsverket består av flera självständiga verk kan du välja att ange dem i Har del med eventuell Primär medverkan samt föredragen titel (motsvarande 700 1/2 #a + #t respektive 730 0/2 #a i MARC21). Läs mer i RDA 6.27.1 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Se även Flera ingående verk / uttryck.

Parallellregistrering (enpost- + flerpostmetodik/seriemetodik)

Vissa bibliotekssystem kräver att det finns en separat bibliografisk post för varje fysisk volym för att bibliotekets lokala låne- och kravrutiner ska kunna hanteras rationellt. I sådana fall är det tillåtet att upprätta parallella delposter.
Parallellregistrering kan tillämpas när en bibliografisk post redan har upprättats enligt enpostmetodik i Libris. Katalogisera då respektive delpost som en vanlig monografi, med följande kompletteringar.

Länkankare i samtliga delposter

Förse samtliga delposter med ett länkankare i Adminmetadata / Systemteknisk anmärkning (motsvarande fält 599) till den tidigare upprättade gemensamma posten. Länkankaret ska följa mönstret: Bibliotekslänk<den gemensamma postens id>:

Hämta id från Kontrollnummer. I äldre poster ligger ett äldre numeriskt id i Kontrollnummer och posten har också fått ett nytt alfanumeriskt id. Välj då det id som ligger i Kontrollnummer.

Adminmetadata:
Systemteknisk anmärkning / Systemteknisk anmärkning / Benämning: Bibliotekslänkx7bctr01vjc16880

Länkankare i den gemensamma posten

Komplettera dessutom den tidigare upprättade gemensamma posten med ett länkankare i Adminmetadata / Systemteknisk anmärkning (motsvarande fält 599) till de parallellregistrerade delposterna. I detta fall räcker det att skriva: BibliotekslänkDelar.

Adminmetadata:
Systemteknisk anmärkning / Systemteknisk anmärkning / Benämning: BibliotekslänkDelar

Identifikatorer

Ange gemensam identifikator (till exempel set-ISBN), om sådan finns, i:

  • Identifikator i den gemensamma posten
  • Indirekt identifierad av i respektive delpost

Samma identifikator får inte förekomma i Identifikator i olika poster.

Om den gemensamma posten innehåller delspecifika identifikatorer i Identifikator, flytta dessa till Indirekt identifierad av. Ange den delspecifika identifikatorn i Identifikator. Posterna kommer annars att uppfattas som dubbletter vid maskinella matchningar. Meddela övriga bibliotek om åtgärden med ett ändringsmeddelande, se Cxz - ändringsmeddelanden och frågor i Libris.

De länkankare som registrerats i Systemteknisk anmärkning syftar till att ge underlag för smidig navigering i Libris webbsök. Titta långt ner på sidan, under "Låna" eller "Andra utgåvor". Där finns den länkade texten: "För fler bibliotek, se hela verket" respektive "För fler bibliotek, se respektive deltitel".
Se exemplet The Saxons in England Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. (flerbandsverk i två delar utan pregnanta deltitlar).

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-07-02
Publicerad:
2023-10-04