Information om länkade verk i Libris

När Libris XL lanserades 2018 tog vi det första steget i övergången från MARC21 till länkade data genom att införa ett format baserat på BIBFRAME 2.0. Sedan lanseringen har vi arbetat för att fler resurser ska kunna länkas, men verken har fortfarande varit en del av varje instansbeskrivning.

Nu är det dags för nästa steg i katalogens utveckling - länkbara verk.

Att bryta ut verk och göra dem till egna beskrivningar innebär att de går från att vara anonyma lokala verk till identifierbara och framförallt länkbara entiteter. Tanken är att ett verk bara ska beskrivas en gång och att informationen i verket ska återanvändas. Att länka istället för att kopiera resulterar i mer enhetliga beskrivningar och mindre dubbelarbete vid ändringar och rättningar. Genom att verksbeskrivningen knyter ihop instanser av verket kan också olika utgåvor och reproduktioner lättare identifieras. Även relationer mellan verk kan uttryckas mer entydigt. I förlängningen kommer dessa fördelar att kunna utnyttjas av nya slutanvändartjänster.

Länkade data bygger på en struktur som förstås av både människor och maskiner. Därmed öppnar sig nya möjligheter att berika våra beskrivningar med data som skapas av aktörer även utanför biblioteksvärlden.

Slutmålet är att våra biblioteksresurser ska hittas av fler, användas av fler och därmed komma till nytta för fler.

Verk i Libris

I Libris format är RDA:s entiteter verk och uttryck sammanslagna till en entitet som kallas för Verk. Verket utgör den katalogiserade resursens konceptuella väsen och till det hör egenskaper som ämne, genre/form, klassifikation, innehållstyp och språk. Även agenter kan knytas till verket, till exempel författare, kompositörer och översättare.

För att verk ska kunna beskrivas som separata, länkbara entiteter är vissa förändringar nödvändiga, i både format och praxis. Arbetet med länkbara verk sker därför stegvis. Det första steget var att vissa föredragna titlar flyttades i samband med releasen av Libris version 1.30 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Nästa steg är att maskinellt skapa verk för skönlitteratur på svenska att länka till. Den maskinella utbrytningen är preliminärt planerad till den 12 december 2023.

Vad innebär det för dig som katalogiserar i Libris?

För att kunna utveckla praxis och verktyg behöver KB utvärdera hur katalogisering med länkade verk fungerar i produktion. I ett första skede kommer därför endast katalogisatörer på KB och en mindre referensgrupp att bryta ut och skapa nya skönlitterära verk på svenska.

Tills vidare kommer du som katalogiserar i Libris kunna:

 • Länka till befintliga verk. Känner du dig osäker går det bra att fortsätta skapa lokalt verk som tidigare.
 • Ändra, justera och lägga till ämnesord, klassifikation och genre/form i befintliga verk enligt de riktlinjer som finns. Tänk dock på att genre/form-termer som läggs till måste gälla alla länkade instanser.
 • Länka agenter som förekommer som lokala entiteter i verken. Det gäller både agenter i egenskapen Medverkan och funktion och i Ämne.

Beskrivning av och länkning till verk kommer att innebära förändringar jämfört med tidigare arbetssätt. Till en början kan du som katalogisatör därför uppleva att arbetsinsatsen blir lite större, men på sikt är det meningen att det ska leda till effektivisering och mer enhetliga data.

Hur skapas de länkbara verken?

De länkbara verken bryts ut maskinellt av systemet.

Instanser som enligt bestämda regler bedöms manifestera samma verk grupperas i kluster. Från varje kluster skapas ett fristående länkbart verk genom flytt och sammanslagning av metadata. Därefter länkas klustrets instanser till det länkbara verket.

Verksutbrytningen görs på en delmängd av Libris som uppfyller följande kriterier:

 • Skönlitteratur
 • Monografier
 • Text
 • Svenska (både originalspråk och översättning).

Med undantag för följande som inte bryts ut:

 • Samlingsverk, parallelltext
 • Taktila verk
 • Översättningar som saknar översättare.

Hur kommer de maskinellt utbrutna verken att se ut?

Alla länkbara verk tilldelas titlar. Titlarna skapas genom att huvudtitel (samt eventuell deltitel och delbeteckning och i vissa fall undertitel) kopieras från klustrets instanser till det länkbara verket.

De flesta egenskaperna flyttas från de lokala verken i klustrets instanser till det länkbara verket. I vissa fall bearbetas och normaliseras innehållet. Det gäller:

 • SAB-koder (överlappande koder raderas och mediespecifika koder fortsätter vara på instansen).
 • DDK-koden (i de ovanliga fall då fler än en DDK-kod förekommer i klustret byter alla utom den mest förekommande koden egenskap till Sekundär DDK-klassifikation).
 • Ämnesord (ingen särskild normalisering görs förutom dubblettkontroll).
 • Genre/form-termer (olänkade genre/form-termer länkas i vissa fall till motsvarande saogf- eller barngf-termer eller flyttas till instansen).
 • Agenter vars roll relaterar till verket, t.ex. författare (om agenterna saknar funktion hämtas den när det är möjligt, från upphovsuppgiften).

Liknande verk inom varje kluster är maskinellt angivna med relationen Nära match.

Övriga förändringar

Följande egenskaper flyttas till instansen i samband med att instansens lokala verk försvinner:

 • Agenter vars roll relaterar till instansen, t.ex. omslagsformgivare och utgivare samt vissa illustratörer (om agenterna saknar funktion hämtas den när det är möjligt, från upphovsuppgiften).
 • Illustrativt innehåll på alla verk med typen Text.

Vad händer i MARC21?

Verk och instans konverteras även fortsättningsvis till samma MARC-post i exporten. Vid själva utbrytningen kommer ingen export att ske direkt. Den kommer att göras stegvis i efterhand.

Synpunkter och förslag

I samband med den maskinella verksutbrytningen kommer alla anvisningar som berörs av ändringen att uppdateras.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-05-28
Publicerad:
2024-02-29