Personer som ämne

Allmänt

Som person räknas enskilda personer, fiktiva och mytiska gestalter, gestalter inom olika religioner och mytologier och djur med egennamn.

Ett verk med person som ämne tillhör ofta någon av kategorierna biografi, personlig berättelse eller kritiskt verk. Biografiska verk fokuserar på personliga aspekter av en individs liv och är skrivna i berättande form. Personliga berättelser är nära besläktade med självbiografier men är begränsade till att behandla upplevelse av krig eller andra historiska upplevelser. Kritiska verk beskriver resultatet av en persons yrkesverksamhet, intellektuella prestationer eller artistiska prestationer.

 • Genre/formtermen Biografier används vid indexering av biografiska verk.
 • Genre/formtermen Personliga berättelser används vid indexering av självbiografier som behandlar krig och/eller andra historiska händelser.
 • Genre/formtermen Analys och tolkning används vid indexering av kritiska verk.

Format i Libris

För att lägga till person som ämne i Libris katalogisering:

 1. Utgå från egenskapen Ämne under Instans av verk.
 2. Sök fram och länka till agenten för den aktuella personen.
 3. Om det saknas agent för den aktuella personen kan du skapa en ny agent eller ange personen som en lokal entitet. Riktlinjer för när man skapar nya agenter finns under Riktlinjer för löpande auktoritetsarbete i Libris. Anvisningar för namnformer finns under Personer. Använd samma namnform vid ämnesindexering som vid katalogisering.

Biografier

Instruktionen avser biografiska verk i berättande form, både samlingsbiografier och biografier över enskilda personer, om inget annat anges.

I indexeringssammanhang är en biografi (inklusive självbiografier) ett verk där mer än 50 procent behandlar en eller flera personers liv. Är du osäker på om det biografiska innehållet uppgår till hälften bör du inte indexera verket som en biografi. Det är mycket vanligt att biografier berättar om den biograferades yrkesliv. Detta sker dock ur ett personligt perspektiv och med en berättande stil, till skillnad från kritiska verk som behandlar resultatet eller produkten av en eller flera personers yrkesverksamhet.

Använd en lämplig kombination av följande entiteter vid ämnesbeskrivning av en biografi:

 • Personnamn
 • Organisationsnamn om det finns en särskild organisation som personen är starkt förknippad med
 • Kronologiskt ämnesord
 • Ämnesord för den grupp som personen tillhör
 • Ämnesord för historisk händelse om personen är starkt förknippad med en sådan
 • Allmänna ämnesord som du bedömer är relevanta för verkets innehåll
 • Geografiskt ämnesord för plats som personen är starkt förknippad med
 • Genre/formtermen Biografier från Svenska ämnesords genre/formlista saogf

Titel: Beethoven : biografin 
Ämne / Person: Beethoven, Ludvig van, 1770-1827
Ämne / Kronologiskt ämnesord: 1700-talet
Ämne / Kronologiskt ämnesord: 1800-talet
Ämne / Allmänt ämnesord: Tonsättare
Ämne / Geografiskt ämnesord: Tyskland
Genre/formterm: Biografier

Formatet i exemplet är förenklat. Alla termer som anges är godkända länkade entiteter från Svenska ämnesord. För fullständig information om format och hur ämnesord anges som länkade eller lokala entiteter se Format i Libris Öppnas i nytt fönster..

Kronologiska ämnesord
Om du som katalogisatör anser det vara lämpligt kan du använda kronologiska ämnesord för att beskriva tidsaspekt i biografier. Välj termer med ett så vitt omfång på åren som ämnet tillåter, som kronologiska ämnesord till biografier.

Titel: Abraham Lincoln : hans liv och tid
Ämne / Person: Lincoln, Abraham, 1809-1865
Ämne / Kronologiskt ämnesord: 1800-talet
Ämne / Allmänt ämnesord: Presidenter
Ämne / Geografiskt ämnesord: Förenta staterna
Genre/formterm: Biografier

Formatet i exemplet är förenklat. Alla termer som anges är godkända länkade entiteter från Svenska ämnesord. För fullständig information om format och hur ämnesord anges som länkade eller lokala entiteter se Format i Libris Öppnas i nytt fönster..

Användningen av Historia och --historia
Observera att ämnesordet Historia och underindelningen --historia endast används i de fall verket innehåller historiska aspekter av ett ämne.

Titel: Ernest Rutherford : and the explosion of atoms
Ämne / Person: Rutherford, Ernest, 1871-1937
Ämne / Kronologiskt ämnesord: 1900-talet
Ämne / Allmänt ämnesord: Kärnfysiker
Ämne / Allmänt ämnesord: Kärnfysik--historia
Ämne / Geografiskt ämnesord: Nya Zeeland
Genre/formterm: Biografier

Formatet i exemplet är förenklat. Alla termer som anges är godkända länkade entiteter från Svenska ämnesord. För fullständig information om format och hur ämnesord anges som länkade eller lokala entiteter se Format i Libris Öppnas i nytt fönster..

Ämnesord för grupp i biografier
Använd ett eller flera ämnesord för att beskriva den grupp som den biograferade tillhör t.ex. Författare, Politiker, Musiker, Fotbollsspelare. Undvik att göra värderande bedömningar. Välj i första hand ämnesord som representerar yrke eller liknande. Exempelvis bör en biografi över Muammar Qadaffi få ämnesordet Presidenter, inte Diktatorer. För samlingsbiografier är det ofta mer självklart hur de biograferade hör ihop som grupp. Följ i regel verkets perspektiv. Läs mer under Litteratur skriven av särskilda grupper samt Verk om författare på sidan Litteratur.

Biografier över personer som under sitt liv har tillhört flera grupper ges i första hand ämnesord för den grupptillhörighet som personen är mest känd för. Om det är omöjligt att ge en rättvisande bild av personens liv med enbart ett ämnesord för grupp kan du välja flera, förutsatt att det katalogiserade verket behandlar de aspekter av personens liv som ämnesorden betecknar. Om det å andra sidan är svårt att överhuvudtaget placera in personen i en grupp eller om du bedömer att grupptillhörighet är ointressant kan du avstå från att lägga ämnesord som betecknar grupp.

Titel: Hunter : Hunter S. Thompsons vilda och sällsamma leverne
Ämne / Person: Thompson, Hunter S., 1939-2005
Ämne / Kronologiskt ämnesord: 1900-talet
Ämne / Allmänt ämnesord: Journalister
Ämne / Geografiskt ämnesord: Förenta staterna
Genre/formterm: Biografier

Formatet i exemplet är förenklat. Alla termer som anges är godkända länkade entiteter från Svenska ämnesord. För fullständig information om format och hur ämnesord anges som länkade eller lokala entiteter se Format i Libris Öppnas i nytt fönster..

Etnisk grupp eller kön
Använd ämnesord där kön eller etnisk tillhörighet specificeras endast om personens kön eller etniska tillhörighet är en viktig aspekt av verkets ämne. Observera att nationalitet inte räknas som en etnisk tillhörighet vid tillämpning av denna regel.

Titel: Colette, Beauvoir, and Duras : age and women writers
Ämne / Person: Beauvoir, Simone de, 1908-1986
Ämne / Person: Colette, 1873-1954
Ämne / Person: Duras, Marguerite, 1914-1996
Ämne / Kronologiskt ämnesord: 1900-talet
Ämne / Allmänt ämnesord: Franska kvinnliga författare
Ämne / Allmänt ämnesord: Åldrandet
Genre/formterm: Biografier

Titel: Climbing the mountain : my search for meaning
Ämne / Person: Douglas, Kirk, 1916-2020
Ämne / Kronologiskt ämnesord: 1900-talet
Ämne / Allmänt ämnesord: Judiska skådespelare
Ämne / Geografiskt ämnesord: Förenta staterna
Genre/formterm: Biografier
Kommentar: Behandlar Kirk Douglas återvändande till sina judiska rötter.

Titel: Invisible writer : a biography of Joyce Carol Oates
Ämne / Person: Oates, Joyce Carol, 1938-
Ämne / Kronologiskt ämnesord: 1900-talet
Ämne / Allmänt ämnesord: Amerikanska författare
Ämne / Geografiskt ämnesord: Förenta staterna
Genre/formterm: Biografier
Kommentar: Behandlar inte det faktum att Oates är kvinna ur något särskilt perspektiv.

Formatet i exemplet är förenklat. Alla termer som anges är godkända länkade entiteter från Svenska ämnesord. För fullständig information om format och hur ämnesord anges som länkade eller lokala entiteter se Format i Libris Öppnas i nytt fönster..

Organisation, plats eller historisk händelse
Om de/den biograferade har en stark koppling till en organisation eller en historisk händelse, och detta framhävs i det indexerade verket, lägg lämpligt ämnesord för händelsen eller institutionen och genre/formtermen Biografier.

Titel: Per Albin
Ämne / Person: Hansson, Per-Albin, 1885-1946
Ämne / Organisation: Sveriges socialdemokratiska arbetareparti
Ämne / Kronologiskt ämnesord: 1900-talet
Ämne / Allmänt ämnesord: Politiker
Ämne / Allmänt ämnesord: Statsministrar
Ämne / Allmänt ämnesord: Folkhemmet
Ämne / Geografiskt ämnesord: Sverige
Genre/formterm: Biografier

Formatet i exemplet är förenklat. Alla termer som anges är godkända länkade entiteter från Svenska ämnesord. För fullständig information om format och hur ämnesord anges som länkade eller lokala entiteter se Format i Libris Öppnas i nytt fönster..

Om biografin enbart behandlar personer från ett särskilt geografiskt område kan du ange ett geografiskt ämnesord tillsammans med genre/formtermen Biografier.

Titel: Svenska män och kvinnor : biografisk uppslagsbok
Ämne / Geografiskt ämnesord: Sverige
Genre/formterm: Biografier
Genre/formterm: Encyklopedier

Formatet i exemplet är förenklat. Alla termer som anges är godkända länkade entiteter från Svenska ämnesord. För fullständig information om format och hur ämnesord anges som länkade eller lokala entiteter se Format i Libris Öppnas i nytt fönster..

Allmänna ämnesord
Om du bedömer det som svårt att finna eller skapa ett ämnesord för en grupp av personer som behandlas i ett verk kan du i stället använda ett lämpligt allmänt ämnesord.

Om biografin fokuserar på en särskild aspekt av personens liv, lägg ytterligare ämnesord för detta, t.ex. Kröning, Alkoholvanor, Barndomen, Ungdomen. Komplettera även med andra lämpliga allmänna ämnesord för verket.

Titel: Fröding och kvinnorna
Ämne / Person: Fröding, Gustaf, 1860-1911
Ämne / Kronologiskt ämnesord: 1800-talet
Ämne / Allmänt ämnesord: Svenska poeter
Ämne / Allmänt ämnesord: Relation till kvinnor
Genre/formterm: Biografier

Formatet i exemplet är förenklat. Alla termer som anges är godkända länkade entiteter från Svenska ämnesord. För fullständig information om format och hur ämnesord anges som länkade eller lokala entiteter se Format i Libris Öppnas i nytt fönster..

Ospecificerade biografiska verk
För samlingsbiografier över personer som varken går att sammanföra med ett allmänt ämnesord, en organisation, ämnesord för grupp eller plats används endast genre/formtermen Biografier.

Titel: Who's who in the twentieth century
Genre/formterm: Biografier
Genre/formterm: Encyklopedier

Formatet i exemplet är förenklat. Alla termer som anges är godkända länkade entiteter från Svenska ämnesord. För fullständig information om format och hur ämnesord anges som länkade eller lokala entiteter se Format i Libris Öppnas i nytt fönster..

Biografiska verk om sjukdomar
För biografiska verk där en väsentlig del behandlar personliga erfarenheter av sjukdomar, använd:

 • personnamn som ämne
 • ämnesord för sjukdomen
 • ämnesordet Patienter. Finns det ett godkänt ämnesord för patientgruppen, använd det istället, t.ex. Personer med reumatism.
 • genre/formtermen Biografier

Lägg till geografiska och kronologiska ämnesord där du som katalogisatör bedömer det nödvändigt.

Titel: Patient : den sanna berättelsen om en ovanlig sjukdom
Ämne / Person: Watt, Ben, 1962-
Ämne / Allmänt ämnesord: Vaskulit
Ämne / Allmänt ämnesord: Patienter
Genre/formterm: Biografier

Titel: Aspergers syndrom : en tecknad version om autism med normalbegåvning
Ämne / Person: Carlsson, Gunilla, 1962-
Ämne / Allmänt ämnesord: Personer med Aspergers syndrom
Genre/formterm: Biografier
Genre/formterm: Tecknade serier

Formatet i exemplet är förenklat. Alla termer som anges är godkända länkade entiteter från Svenska ämnesord. För fullständig information om format och hur ämnesord anges som länkade eller lokala entiteter se Format i Libris Öppnas i nytt fönster..

Sjukdomsupplevelser och sjukdomsskildringar
Använd ämnesordet Sjukdomsupplevelser endast för allmänna verk om sjukdomsupplevelser. Använd genre/formtermen Sjukdomsskildringar endast för skönlitterära verk med tema sjukdom.

Personliga berättelser

Personliga berättelser är en genre som är baserad på LCSH:s formunderindelning -–Personal narratives. Använd genre/formtermen Personliga berättelser för ögonvittnesskildringar eller självbiografiska berättelser men enbart tillsammans med ämnesord för krig och händelser. Med händelser menas betydande händelser, sådana som kan få eget ämnesord. Ofta innehåller de också ett årtal. (LCSH: "Something noteworthy that occurs or occured in a certain place during a discrete interval of time"). Exempel från Svenska ämnesord är:

 • Estoniakatastrofen 1994
 • Diskoteksbranden i Göteborg 1998
 • Storstrejken 1909

Personliga berättelser ska inte användas för berättelser om händelser ur det vardagliga livet.

Titel: Den ende som kom undan
Ämne / Person: Ryan, Chris, 1961-
Ämne / Allmänt ämnesord: Kuwaitkriget 1990-1991
Genre/formterm: Personliga berättelser

Titel: Därför överlevde jag Estoniakatastrofen
Ämne / Person: Bogren, Leif, 1940-
Ämne / Allmänt ämnesord: Estoniakatastrofen 1994
Genre/formterm: Personliga berättelser

Formatet i exemplet är förenklat. Alla termer som anges är godkända länkade entiteter från Svenska ämnesord. För fullständig information om format och hur ämnesord anges som länkade eller lokala entiteter se Format i Libris Öppnas i nytt fönster..

Om ett verk utgör en allmän biografi som innefattar en personlig skildring av krig eller annan särskild händelse går det bra att använda en kombination av genre/formtermerna Biografier och Personliga berättelser.

Titel: American sniper : den amerikanska militärens dödligaste prickskytt
Ämne / Person: Kyle, Chris,1974-
Ämne / Allmänt ämnesord: Irakkriget 2003-2011
Ämne / Allmänt ämnesord: Krypskyttar
Ämne / Geografiskt ämnesord: Förenta staterna
Genre/formterm: Personliga berättelser
Genre/formterm: Biografier

Formatet i exemplet är förenklat. Alla termer som anges är godkända länkade entiteter från Svenska ämnesord. För fullständig information om format och hur ämnesord anges som länkade eller lokala entiteter se Format i Libris Öppnas i nytt fönster..

Kritiska verk

Verk som i huvudsak diskuterar resultatet av en persons yrkesverksamhet eller intellektuella prestationer benämns kritiska verk. Dessa är i regel vetenskapliga verk som tolkar en eller flera personers intellektuella eller konstnärliga produkt eller teorier. Se även Verk om en författares verk eller ett enskilt verk på sidan Litteratur.

Kritiska verk behandlar ofta personer verksamma som artister, författare, filosofer, vetenskapsmän eller religionsstiftare. Men till skillnad från vid indexering av biografier ska du här sällan lägga ämnesord för den grupp personen tillhör. Lägg i stället ämnesord för det ämne personen är verksam inom. Indexera kritiska verk med genre/formtermen Analys och tolkning.

Titel: Lacan and the political
Ämne / Person: Lacan, Jacques, 1901-1981
Ämne / Sammansatt term: Psykoanalys--politiska aspekter
Genre/formterm: Analys och tolkning
Kommentar: Inte även ämnesordet Psykoanalytiker.

Titel: Heidegger’s atheism : the refusal of a theological voice
Ämne / Person: Heidegger, Martin, 1889-1976
Ämne / Sammansatt term: Teologi
Genre/formterm: Analys och tolkning
Kommentar: Inte även ämnesordet Filosofer.

Formatet i exemplet är förenklat. Alla termer som anges är godkända länkade entiteter från Svenska ämnesord. För fullständig information om format och hur ämnesord anges som länkade eller lokala entiteter se Format i Libris Öppnas i nytt fönster..

För kritiska verk om flera personers verksamhet är en gemensam nationell, språklig, etnisk, eller könsmässig tillhörighet ofta relevant att lyfta fram. Avgörande är om dessa aspekter har en framträdande plats i det aktuella verket.

Titel: The voices of African American women : the use of narrative and authorial voice in the works of Harriet Jacobs, Zora Neale Hurston, and Alice Walker
Ämne / Person: Jacobs, Harriet A, 1813-1897
Ämne / Person: Hurston, Zora Neale, 1903-1960
Ämne / Person: Walker, Alice, 1944-
Ämne / Kronologiskt ämnesord: 1800-talet
Ämne / Kronologiskt ämnesord: 1900-talet
Ämne / Sammansatt term: Amerikansk litteratur--historia
Ämne / Allmänt ämnesord: Afro-amerikanska kvinnliga författare
Genre/formterm: Analys och tolkning

Titel: Critical subjectivities : identity and narrative in the work of Colette and Marguerite Duras
Ämne / Person: Colette, 1873-1954
Ämne / Person: Duras, Marguerite, 1914-1996
Ämne / Sammansatt term: Identitet i litteraturen
Ämne / Allmänt ämnesord: Narratologi
Genre/formterm: Analys och tolkning
Kommentar: Verket behandlar varken personernas könstillhörighet eller etniska tillhörighet.

Formatet i exemplet är förenklat. Alla termer som anges är godkända länkade entiteter från Svenska ämnesord. För fullständig information om format och hur ämnesord anges som länkade eller lokala entiteter se Format i Libris Öppnas i nytt fönster..

Fiktiva och mytiska gestalter

Fiktiva och mytiska gestalter beskrivs som personer i den bibliografiska beskrivningen. Länka till redan existerande agent om en sådan finns eller lägg in personnamnet som lokal entitet. För information om föredragen namnform för fiktiva eller mytiska gestalter se Auktoritetsarbete och agenter Öppnas i nytt fönster.. Använd samma namnform vid ämnesindexering som vid katalogisering.

Titel: Little Red Riding Hood uncloaked  
Ämne / Person: Rödluvan (fiktiv gestalt)

Titel: Rut och Ester : två starka kvinnoöden i Gamla testamentet
Ämne / Person: Rut (biblisk gestalt)
Ämne / Person: Ester (biblisk gestalt)

Titel: The Phaedra syndrome of shame and guilt in drama
Ämne / Person: Faidra (mytisk gestalt)

Formatet i exemplet är förenklat. Alla termer som anges är godkända länkade entiteter från Svenska ämnesord. För fullständig information om format och hur ämnesord anges som länkade eller lokala entiteter se Format i Libris Öppnas i nytt fönster..

Senast uppdaterad

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET