Litteratur

På denna sida finns instruktioner om hur verk inom ämnet litteratur ämnesindexeras.

Verk om litteratur

För verk om litteratur är det vanligt att lyfta fram följande vid en ämnesindexering:

 • Nationalitet (Amerikansk litteratur, Tysk litteratur, Svensk litteratur)
 • Form eller genre (Poesi, Noveller, Dramatik)
 • Tema eller ämne som behandlas (Kärlek, Svek, Andra världskriget 1939-1945)
 • Tidsperiod (1900-talet, Renässansen)
 • Särskild författargrupp (Judar, Kvinnor, Fångar)
 • Stilar och riktningar (Romantiken, Surrealismen)
 • Språk (Baskiska språket, Jiddisch, Katalanska språket)
 • Plats (Stockholm, New York, Paris)

Ämnesordet Litteratur och ämnesorden för litterära genrer kan preciseras med hjälp av adjektiv för:

 • Nationalitet (Svensk litteratur)
 • Etnisk grupp (Samiska sagor)
 • Språk (Fransk litteratur, Sanskritlitteratur)
 • Religion (Islamisk poesi)
 • Kultur (Sumerisk litteratur)
 • Stil (Fransk-klassicism)

I vissa fall bildas vid kombinationen ett sammansatt substantiv t.ex. Barocklitteratur.

När ett ämnesord av typen […] litteratur är etablerat är det tillåtet för katalogisatören att konstruera ämnesord för särskilda genrer enligt samma princip. Om ämnesordet Svensk litteratur finns är det tillåtet att konstruera ämnesorden Svensk dramatik; Svenska komedier; Svenska romaner. Föreslå de nya konstruktionerna föreslås som nya ämnesord via formuläret Föreslå ny term Öppnas i nytt fönster..

När du föreslår en ny term bör grunderna till den redan finnas i systemet. Om du föreslår termen Svenska historiska romaner till exempel bör termerna Svensk litteratur och Historiska romaner redan finnas i Svenska ämnesord.

Verk som ämne

Verk som ämne ska läggas till som lokala entiteter. Tills vidare ska du inte länka till verk som ämnesord.

Format i Libris
För att lägga till verk som ämne i Libris katalogisering:

För information om hur verk beskrivs i Libris se Lathundar för verk i Libris. I de flesta fall är det verk på originalspråk som förekommer som ämnen.

Se även information om Äldre auktoritetsposter för verk.

Särskilda länders litteratur

Ämnesord för olika litteraturer konstrueras i första hand utifrån nationalitet. När adjektivet för språk sammanfaller med adjektivet för nationalitet - som svensk, tysk, fransk - uttrycker adjektivet både nationalitet och språk.

Zimbabwisk litteratur 
Kommentar: Litteratur skriven i Zimbabwe, på engelska eller shona eller annat språk

Fransk litteratur
Kommentar: Litteratur skriven i Frankrike, på franska eller annat språk.

Svensk litteratur
Kommentar: Litteratur skriven i Sverige på svenska eller annat språk.

Litteratur på ett särskilt språk

För verk om litteratur från länder med mer än ett officiellt språk där inget av språken är dominerande kan språket preciseras med ett parentestillägg eller med tillägg av typen "på [språk]". Parentestillägg kan också läggas för ämnesord för litteratur i en hel kontinent, till exempel Afrikansk litteratur. Denna regel kan också användas för länder med stora minoritetsgrupper till exempel Förenta staterna och Israel. I dessa fall läggs dock inget tillägg för litteraturen på det dominerande språket.

Schweizisk litteratur (italienskspråkig)

Afrikansk litteratur (franskspråkig)

Afrikansk litteratur (engelskspråkig)

Israelisk litteratur (engelskspråkig)

Polsk litteratur på jiddisch

inte: Israelisk litteratur på hebreiska 

Litteratur från andra typer av områden

För litteratur från områden som sträcker sig över flera länder (undantaget kontinenter) med många olika språk används huvudordet Litteratur och geografiskt ämnesord.

Titel: Food and transformation in ancient Mediterranean literature
Ämne / Allmänt ämnesord: Antik litteratur
Ämne / Geografiskt ämnesord: Medelhavsländerna

Formatet i exemplet är förenklat. Alla termer som anges är konstruerade som Svenska ämnesord. För fullständig information om format och hur ämnesord anges som länkade eller lokala entiteter se Format i Libris Öppnas i nytt fönster..

Etniska gruppers litteratur

För verk om etniska minoriteters litteraturer konstrueras ämnesorden med adjektivbestämning för gruppen. För verk om en litteratur där den etniska gruppen endast finns i ett land läggs inte något geografiskt ämnesord. Om gruppen däremot är spridd över flera länder kan även geografiskt ämnesord användas i den bibliografiska beskrivningen.

Titel: Die Literatur der Roma Frankreichs
Ämne / Allmänt ämnesord: Romsk litteratur
Ämne / Geografiskt ämnesord: Frankrike

Titel: Romani writing : literacy, literature and identity politics
Ämne / Allmänt ämnesord: Romsk litteratur

Formatet i exemplet är förenklat. Alla termer som anges är konstruerade som Svenska ämnesord. För fullständig information om format och hur ämnesord anges som länkade eller lokala entiteter se Format i Libris Öppnas i nytt fönster..

Vissa verk behandlar litteratur skriven av minoriteter som i första hand tillhörandes sitt lands litteratur. Detta gäller oftast verk som behandlar litteratur skriven av minoriteter som skriver på sitt lands språk. För dessa verk används ämnesord för landets litteratur och ämnesord som beskriver författargruppen i etniska termer.

Ämne / Allmänt ämnesord: Svensk litteratur
Ämne / Allmänt ämnesord: Romska författare
Ämne / Allmänt ämnesord: Svenska författare

Formatet i exemplet är förenklat. Alla termer som anges är konstruerade som Svenska ämnesord. För fullständig information om format och hur ämnesord anges som länkade eller lokala entiteter se Format i Libris Öppnas i nytt fönster..

Ämnesord för litteratur skriven av särskilda grupper

Det finns särskilda ämnesord för verk som behandlar litteratur skriven av författare tillhörande en viss trosriktning eller etnisk grupp och för litteratur skriven av kvinnor. De används enbart när författarnas sociala, etniska, religiösa tillhörighet eller könstillhörighet är ett uttalat tema i verket. Dessa används tillsammans med ämnesord för olika litteraturer och genrer.

Titel: En bättre och lyckligare värld : kvinnliga författares utopiska visioner 1850-1950
Ämne / Allmänt ämnesord: Kvinnliga författare

Titel: Som det verkligen var : sex katolska kulturpersonligheter
Ämne / Allmänt ämnesord: Katolska författare

Formatet i exemplet är förenklat. Alla termer som anges är konstruerade som Svenska ämnesord. För fullständig information om format och hur ämnesord anges som länkade eller lokala entiteter se Format i Libris Öppnas i nytt fönster..

Geografiska ämnesord inom ämnesområdet litteratur

Lägg normalt inte geografiska ämnesord tillsammans med ämnesord för litteratur där ämnesordet i sig innehåller ett nationalitetsadjektiv. Lägg geografiska ämnesord endast om det behövs en närmare geografisk precisering inom ett land och för verk om ett lands litteratur i utlandet.

Titel: Skånes litteraturhistoria
Ämne / Allmänt ämnesord: Svensk litteratur
Ämne / Sammansatt ämnesord: Sveriges--Skåne

Titel: Swedish women's writing on export
Ämne / Allmänt ämnesord: Svensk litteratur
Ämne / Geografiskt ämnesord:
Europa

Formatet i exemplet är förenklat. Alla termer som anges är konstruerade som Svenska ämnesord. För fullständig information om format och hur ämnesord anges som länkade eller lokala entiteter se Format i Libris Öppnas i nytt fönster..

Kronologiska ämnesord inom ämnesområdet litteratur

Tidsindelning för enskilda länders litteratur görs i första hand genom att använda allmänna kronologiska ämnesord eller genom att använda fritt formulerade kronologiska ämnesord enligt DDK-schemats periodindelning under avdelning 800.

För vissa tidsperioders litteratur finns särskilda termer, till exempel Medeltidspoesi.

Titel: Intellektuella i tid och otid : med Marcel Proust och andra förgrundsgestalter i 1900-talets Frankrike
Ämne / Kronologiskt ämnesord: 1900-talet
Ämne / Sammansatt term: Fransk litteratur--historia

Titel: Old Norse women's poetry : the voices of female skalds
Ämne / Allmänt ämnesord: Medeltidspoesi
Ämne / Allmänt ämnesord: Fornnorsk poesi

Formatet i exemplet är förenklat. Alla termer som anges är konstruerade som Svenska ämnesord. För fullständig information om format och hur ämnesord anges som länkade eller lokala entiteter se Format i Libris Öppnas i nytt fönster..

Verk om författare

Beskriva författare

För verk om författare (som inte är studier över deras verk, så kallade kritiska verk) används ämnesord som beskriver författargruppen, eventuellt kompletterade med ett adjektiv. Se även anvisningar under Biografier.

Vanliga sätt att beskriva författare:

 • Nationalitet (Svenska författare)
 • Etnisk grupp (Samiska författare)
 • Språk (Nynorska dramatiker)
 • Religion (Islamiska författare)
 • Kultur (Romerska författare)
 • Kön (Kvinnliga författare)

Svenska författare
Kommentar: Beskriver svenska författare oavsett vilket språk de skriver på.

Afrikanska författare
Kommentar: Beskriver afrikanska författare oavsett vilket språk de skriver på.

Lägg ggeografiskt ämnesord tillsammans med författarämnesord endast om det behövs en närmare geografisk precisering.

Titel: Ernfrid Tjörne : en skånsk författare och märkesman
Ämne / Allmänt ämnesord: Svenska författare
Ämne / Sammansatt term: Sverige--Skåne

Titel: Alien tongues : bilingual Russian writers of the "first" emigration
Ämne / Allmänt ämnesord: Ryska författare
Ämne / Sammansatt term: Frankrike--Paris

Formatet i exemplet är förenklat. Alla termer som anges är konstruerade som Svenska ämnesord. För fullständig information om format och hur ämnesord anges som länkade eller lokala entiteter se Format i Libris Öppnas i nytt fönster..

För etniska minoriteters författare används geografiskt ämnesord endast för de grupper som är spridda över flera länder. Om gruppen endast förekommer i ett land används inget geografiskt ämnesord.

Titel: Sara Ranta-Rönnlund
Ämne / Allmänt ämnesord: Samiska författare
Ämne / Geografiskt ämnesord: Sverige

Formatet i exemplet är förenklat. Alla termer som anges är konstruerade som Svenska ämnesord. För fullständig information om format och hur ämnesord anges som länkade eller lokala entiteter se Format i Libris Öppnas i nytt fönster..

För övriga grupper som författare konstrueras ämnesord av typen Barn som författare, Fångar som författare, Läkare som författare. Dessa ämnesord används för studier om gruppen som sådan och inte om litteraturen i sig. Verk av denna typ kan vid behov tilldelas geografiskt ämnesord.

Verk om en författares verk eller ett enskilt verk

När ett verk behandlar en författares verk lägger du författaren som ämne i kombination med allmänna ämnesord och genre/formtermen Analys och tolkning. Behandlar studien fler än tre aspekter av ett författarskap används endast genre/formtermen Analys och tolkning. Se även anvisningar under Kritiska verk.

Om studien enbart behandlar ett särskilt verk anges detta som ämne. Följ anvisningarna under Verk som ämne.

Titel: Det gäckande könet : Strindberg och genusteori
Ämne / Person: Strindberg, August, 1849-1912
Ämne / Sammansatt term: Svensk litteratur--genusaspekter
Genre/formterm: Analys och tolkning

Titel: Litteraturvetenskaplig analys genom hundra år : åtta sätt att läsa Gösta Berlings saga
Ämne / Verk: Lagerlöf, Selma, 1858-1940. Gösta Berlings saga
Genre/formterm: Analys och tolkning

Formatet i exemplet är förenklat. Alla termer som anges är konstruerade som Svenska ämnesord. För fullständig information om format och hur ämnesord anges som länkade eller lokala entiteter se Format i Libris Öppnas i nytt fönster..

Allmänna ämnesord inom ämnesområdet litteratur

I Svenska ämnesord finns en stor mängd termer för att beskriva ämnen inom litteraturområdet.

Titel: Feminist literary criticism : a bibliography of journal articles, 1975-1981
Ämne / Allmänt ämnesord: Feministisk litteraturkritik
Genre/formterm: Bibliografi

Titel: Close encounters? : science and science fiction
Ämne / Allmänt ämnesord: Litteratur och vetenskap
Ämne / Sammansatt term: Science fiction--historia

Formatet i exemplet är förenklat. Alla termer som anges är konstruerade som Svenska ämnesord. För fullständig information om format och hur ämnesord anges som länkade eller lokala entiteter se Format i Libris Öppnas i nytt fönster..

Teman och motiv i litteraturen

När en resurs är en studie över ett tema i litteraturen använder man sig av konstruktionen "[ämne] i litteraturen". Om frasen redan finns som ett auktoriserat ämnesord länkar man till den, annars föreslås frasen som ett nytt ämnesord via Föreslå term Öppnas i nytt fönster. och läggs in som ett preliminärt ämnesord i beskrivningen.

Titel: Kärlek : från bibeln till Beauvoir
Ämne / Allmänt ämnesord: Kärlek i litteraturen

Formatet i exemplet är förenklat. Alla termer som anges är konstruerade som Svenska ämnesord. För fullständig information om format och hur ämnesord anges som länkade eller lokala entiteter se Format i Libris Öppnas i nytt fönster..

Denna typ av fraser underindelas inte vidare med allmänna underindelningar då de redan är väldigt specifika. De går dock bra att kombinera med andra allmänna ämnesord för att uttrycka den behandlade litteraturen eller genren.

Titel: Erotik och panik : kärlek i samtida svensk poesi
Ämne / Allmänt ämnesord: Kärlek i litteraturen
Ämne / Allmänt ämnesord: Svensk poesi

Formatet i exemplet är förenklat. Alla termer som anges är konstruerade som Svenska ämnesord. För fullständig information om format och hur ämnesord anges som länkade eller lokala entiteter se Format i Libris Öppnas i nytt fönster..

Om resursen är en studie över ett särskilt tema hos en särskild författare läggs författaren som ämne. Om studien är begränsad till ett särskilt verk läggs verket som ämne.

Titel: All dödlighets sång och skrian :studier i Sven Rosendahls naturprosa
Ämne / Person: Rosendahl, Sven, 1913-1990
Ämne / Allmänt ämnesord: Naturen i litteraturen

Formatet i exemplet är förenklat. Alla termer som anges är konstruerade som Svenska ämnesord. För fullständig information om format och hur ämnesord anges som länkade eller lokala entiteter se Format i Libris Öppnas i nytt fönster..

För verk som behandlar personer, institutioner, titlar eller orter i litteraturen används egennamnet som ämnesord i kombination med det allmänna ämnesordet Motiv i litteraturen.

Titel: The character of King Arthur in medieval literature
Ämne / Person: Artur (mytisk gestalt)
Ämne / Allmänt ämnesord: Motiv i litteraturen

Formatet i exemplet är förenklat. Alla termer som anges är konstruerade som Svenska ämnesord. För fullständig information om format och hur ämnesord anges som länkade eller lokala entiteter se Format i Libris Öppnas i nytt fönster..

Litterära gestalter

Det allmänna ämnesordet Litterära gestalter används för allmänna verk om litterära gestalter och litterära gestalter i en särskild författares verk.

Titel: Reading character in Jane Austen's Emma
Ämne / Person: Austen, Jane, 1775-1817
Ämne / Allmänt ämnesord:
Litterära gestalter

Formatet i exemplet är förenklat. Alla termer som anges är konstruerade som Svenska ämnesord. För fullständig information om format och hur ämnesord anges som länkade eller lokala entiteter se Format i Libris Öppnas i nytt fönster..

Om verket är en studie över en viss typ av gestalter, t.ex. en grupp eller särskilda personer, specificeras dessa i ämnesorden utan att använda det mer allmänna ämnesordet Litterära gestalter.

Titel: 100 greatest literary detectives
Ämne / Allmänt ämnesord: Detektiver i litteraturen

Formatet i exemplet är förenklat. Alla termer som anges är konstruerade som Svenska ämnesord. För fullständig information om format och hur ämnesord anges som länkade eller lokala entiteter se Format i Libris Öppnas i nytt fönster..

Litterära stilar, riktningar, litterära grupper

Verk om litterära grupper, stilar och riktningar bör indexeras med den specifika termen för riktningen, stilen eller gruppen.

Titel: The decadent reader
Ämne / Allmänt ämnesord: Dekadens (litterär riktning)

Formatet i exemplet är förenklat. Alla termer som anges är konstruerade som Svenska ämnesord. För fullständig information om format och hur ämnesord anges som länkade eller lokala entiteter se Format i Libris Öppnas i nytt fönster..

Litterära stilar, grupper och riktningar förses inte med adjektivbestämningar för nationalitet eller språk utan geografiskt ämnesord eller allmänt ämnesord för språk tilldelas den bibliografiska posten. Om verket dessutom är en studie om en särskild litterär genre görs ytterligare ett ämnesord för denna genre.

Titel: Tradition and romanticism : studies in English poetry from Chaucer to W. B. Yeats
Ämne / Allmänt ämnesord: Romantiken
Ämne / Allmänt ämnesord: Engelsk poesi

Formatet i exemplet är förenklat. Alla termer som anges är konstruerade som Svenska ämnesord. För fullständig information om format och hur ämnesord anges som länkade eller lokala entiteter se Format i Libris Öppnas i nytt fönster..

Senast uppdaterad

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET