Principer för ämnesordsindexering

Att ämnesordsindexera innebär att analysera ett verks innehåll och sedan översätta ämnesanalysen till termer hämtade från ett bestämt ämnesordssystem. Syftet med ämnesordsindexeringen är att så väl som möjligt redogöra för ett verks innehåll så att användare kan hitta alla verk om ett visst ämne. Ämnesordsindexering bör utföras på ett konsekvent sätt så att verk om samma ämne förses med samma ämnesord.

Klassifikation och ämnesord

Klassifikation och ämnesord är två olika, från varandra fristående, sätt att beskriva ett verks innehåll. Klassifikationssystem är ofta disciplinbaserade och grupperar verk i klasser som är hierarkiskt ordnade, ofta med discipliner som t.ex. historia, etnologi, arkeologi som utgångspunkt. Klassifikationssystem är heltäckande, utarbetas uppifrån och ned, och utgår inte från verk i en särskild samling. Klassifikation uttrycks ofta med koder bestående av siffror och/eller bokstäver.

Ämnesordssystem däremot är ofta dokumentbaserade och lyfter fram det specifika ämnet och aspekter på ämnet. Exemplen nedan ger en samlad överblick över ämnet äktenskap behandlat ur olika perspektiv. Dessa verk om äktenskap placeras på olika ställen i ett klassifikationssystem, inom disciplinerna etik, psykologi, religion, litteraturhistoria.

Pre- och postkoordinering

Ämnesordsindexering görs antingen pre- eller postkoordinerat. Om du använder prekoordinerade ämnesord kombinerar du ämnesorden vid indexeringstillfället, antingen som en fras eller som en sträng med huvudord och underindelningar. Genom denna sammansättning uttrycker du förhållandet mellan olika ämnen och begränsningar av ämnen. Om du använder postkoordinerade ämnesord uttrycks ingen relation mellan de olika ämnesorden. Du anger då ämnesorden separat med ingen annan koppling till varandra än att de förekommer i samma verksbeskrivning. Ämnesorden kopplas samman först vid sökning.

Svenska ämnesord är ett system som bygger på både prekoordinering och postkoordinering av ämnesord. I systemet kategoriseras ämnesord i olika ämnesordstyper. Ämnesorden kan konstrueras som enkla ämnesord, vara prekoordinerade till fraser eller bestå av huvudord med underindelning/ar.

Ämne: Äktenskap--etik och moral

Ämne: Äktenskap--psykologiska aspekter

Ämne: Äktenskap--religiösa aspekter

Ämne: Äktenskap i litteraturen

Formatet i exemplet är förenklat. För fullständig information om format och hur ämnesord anges som länkade eller lokala entiteter se Format i Libris Öppnas i nytt fönster.

Vilka typer av material ämnesordsindexeras?

Alla typer av material går bra att beskriva med ämnesord. I Libris beskrivs främst biblioteksmaterial, t.ex. facklitteratur, artiklar, skönlitteratur, barn- och ungdomslitteratur, bilder. Det är rimligt att ge "tyngre" publikationer en viss prioritet vid ämnesordsindexeringen.

Indexeringsdjup

Svenska ämnesord tillämpar principen om sammanfattande indexering. Man utgår från ett verks helhet och väljer de ämnesord som bäst beskriver och sammanfattar verkets innehåll i stort och som uttrycker verkets viktigaste ämnen. Normalt bör minst 20 % av verket behandla ett ämne för att ett ämnesord ska bli aktuellt.

Specialbibliotek och bibliografier gör ibland uttömmande indexering och sätter ämnesord även för innehållet i särskilda delar av verket. Uttömmande indexering ger ökad fullständighet vid sökning, men medför samtidigt att man i sökresultatet får med även verk som bara till en mindre del handlar om ämnet. Gränsen 20 % är godtyckligt satt, men används i många ämnesordssystem.

Titel: Samelandets historia

Indexering på verkets nivå:
Ämne / Sammansatt term: Samer--historia

Uttömmande indexering:
Ämne / Sammansatt term: Samer--historia
Ämne: Religion
Ämne: Rasbiologi
Ämne: Folkvandringar
Ämne: Icke-samer
Ämne: Minoriteter
Ämne: Ursprungsbefolkningar
Ämne: Exploatering
Ämne: Vattenkraftsutbyggnad
Ämne: Järnvägsbyggnad
Ämne: Kautokeinoupproret 1852 

Formatet i exemplet är förenklat. Alla termer som anges är godkända länkade entiteter från Svenska ämnesord. För fullständig information om format och hur ämnesord anges som länkade eller lokala entiteter se Format i Libris Öppnas i nytt fönster..

Antal ämnesord

Hur många ämnesord som behövs för att beskriva ett verks innehåll varierar. Ibland är ett ämnesord tillräckligt, ibland behövs det flera. Det finns ingen begränsning av hur många ämnesord som får användas, men ha 20%-regeln i åtanke.

Vissa bibliotek har egna regler för hur många ämnesord man får använda. Library of Congress lägger vanligtvis max 10 termer per resurs, med vissa undantag.

Ska alla typer av verk förses med ämnesord?

Om det är svårt eller omöjligt att med ämnesord uttrycka vad ett verk handlar om avstår man från att lägga ämnesord. Vissa typer av resurser får i allmänhet inga ämnesord till exempel heliga skrifter såsom Bibeln, Koranen och den vediska litteraturen. Ett annat exempel på resurser som är svåra att ämnesordsindexera är essäsamlingar där varje enskild essä behandlar ett eget ämne.

Ämnesord ska vara specifika

Använd specifika ämnesord som så nära som möjligt motsvarar verkets innehåll.

En viktig princip är att ämnesorden ska erbjuda specifik och direkt ingång. Specificitet är en egenskap som vid indexering står i förhållande till det aktuella verket. Allmänna verk om ett ämne indexeras med generella breda termer.

Titel: Fysik : en introduktion
Ämne: Fysik
Det allmänna ämnesordet Fysik är lagom specifikt för ett allmänt verk om fysik.

Titel: Introduktion till supersymmetri
Ämne: Supersymmetri
Ämnesordet Supersymmetri är den mest specifika termen för denna resurs. Trots att supersymmetri är ett ämne inom fysiken skulle ämnesordet Fysik vara för brett och missvisande för denna resurs.

Formatet i exemplet är förenklat. Alla termer som anges är godkända länkade entiteter från Svenska ämnesord. För fullständig information om format och hur ämnesord anges som länkade eller lokala entiteter se Format i Libris Öppnas i nytt fönster..

Läs mer om specificitet i relation till skapandet av nya ämnesord i stycket Specificitet under Principer för konstruktion.

Underindelningar

Allmänna ämnesord och geografiska ämnesord kan göras mer specifika genom att tillfoga underindelningar. Allmänna ämnesord kan kombineras med allmänna underindelningar och geografiska ämnesord kan kombineras med geografiska underindelningar.

Över- och underordnade ämnesord för samma verk?

Normalt används inte både ett underordnat och ett överordnat ämnesord för samma verk. Om verket innehåller minst 20 procent om både det underordnade och det överordnade ämnet kan dock båda ämnesorden användas.

Principen att inte använda både över- och underordnade termer för samma verk gör att man undviker att använda ämnesord som inte tillför ytterligare information. Det är också viktigt att ämnesordssystemets mer generella termer används på generella och allmänna verk. Utan denna princip skulle mer allmänna ämnesord bli oanvändbara som sökbegrepp eftersom de även skulle ge träff på alla resurser om smalare ämnen. En bok om algebra förses med ämnesordet Algebra, men får inte dessutom ämnesordet Matematik. 

Titel: Skaffa hund
Ämne / Allmänt ämnesord: Hundar
Inte även ämnesordet Husdjur.

Titel: Krig kring Kvarken : finska kriget 1808-09 och slaget vid Oravais i ny belysning
Ämne / Allmänt ämnesord: Finska kriget 1808-1809 
Ämne / Allmänt ämnesord: Slaget vid Oravais 1808 
Verket behandlar förutom slaget vid Orvais även det finska kriget i allmänhet till mer än 20%.

Formatet i exemplet är förenklat. Alla termer som anges är godkända länkade entiteter från Svenska ämnesord. För fullständig information om format och hur ämnesord anges som länkade eller lokala entiteter se Format i Libris Öppnas i nytt fönster..

Ämnen som saknar ämnesord

Om Svenska ämnesord saknar ett ämnesord som exakt motsvarar ett verks innehåll får katalogisatören välja ett av följande alternativ:

  • använda ett existerande ämnesord med snarlik betydelse
  • använda en kombination av flera termer som tillsammans beskriver ämnet i fråga
  • använda en något bredare term
  • föreslå ett nytt ämnesord

Vilket alternativ som är bäst avgörs av katalogisatören.

Titel: "Pekka" : världens bäste målvakt
Ämne / Person: Lindmark, Peter, d 1956-
Ämne / Kronologiskt ämnesord: 1900-talet
Ämne / Allmänt ämnesord: Ishockeyspelare
Ämne / Geografiskt ämnesord: Sverige
Genre/formterm: Biografi
Lagd term är något bredare än ämnet i resursen, ishockeymålvakter.

Titel: Diagnostik och behandling av traumatiserade flyktingar
Ämne/ Allmänt ämnesord: Flyktingar
Ämne / Allmänt ämnesord: Tortyroffer
Ämne / Sammansatt term: Psykiska trauman--behandling
En kombination av flera termer.

Titel: En korrespondents bekännelser : om spelmissbruk, ångest och vägen tillbaka
Ämne/ Allmänt ämnesord: Journalister
Ämne / Allmänt ämnesord: Spelmissbrukare (prel/[sigel])
Genre/formterm: Biografi
En term för gruppen spelmissbrukare anses behövas och termen läggs som preliminärt ämnesord och ett förslag på nytt ämnesord skickas in.

Formatet i exemplet är förenklat. Alla termer som anges är godkända länkade entiteter från Svenska ämnesord. För fullständig information om format och hur ämnesord anges som länkade eller lokala entiteter se Format i Libris Öppnas i nytt fönster..

Föreslå nya ämnesord för ämnen som är viktiga att särskilja och som inte kan uttryckas med befintliga auktoriserade ämnesord. Ämnesordsförslagen kan du skicka in via det formulär som finns på sidan Föreslå ny term Öppnas i nytt fönster.. Lägg alltid in den föreslagna termen som preliminärt ämnesord i den bibliografiska beskrivningen. Ibland finns det orsaker till varför vissa termer inte är auktoriserade som egna ämnesord, se Specificitet. Termer som är för smala för att vara egna ämnesord kan du med fördel lägga som se-hänvisningar till föredragna termer. Hjälp gärna användare att hitta rätt ämnesord genom att anmäla lämpliga se-hänvisningar Öppnas i nytt fönster. som saknas i systemet.

Verk om ett ämne

Använd ett ämnesord som exakt motsvarar verkets innehåll, om ett sådant ämnesord finns.

Titel: Ordspråk jorden runt
Ämne / Allmänt ämnesord: Ordspråk

Formatet i exemplet är förenklat. Alla termer som anges är godkända länkade entiteter från Svenska ämnesord. För fullständig information om format och hur ämnesord anges som länkade eller lokala entiteter se Format i Libris Öppnas i nytt fönster..

Verk om flera ämnen

Verk om två eller tre ämnen

För verk om två eller tre ämnen används ett ämnesord för varje ämne, om inte ämnena tillsammans motsvarar en överordnad term. I så fall används den överordnade termen.

Titel: Helgade hus : väckelserörelsens byggnader i Stockholms län 1858-1995
Ämne / Sammansatt term: Väckelserörelser--historia
Ämne / Allmänt ämnesord: Kyrkor
Ämne / Allmänt ämnesord: Missionshus
Ämne / Allmänt ämnesord: Kapell
Ämne / Sammansatt term: Sverige--Stockholms län
Den överordnade termen Religiösa byggnader ska inte användas eftersom den innefattar fler ämnen än bara Kyrkor, Missionshus och Kapell.

Titel: Riskbruk och missbruk : alkohol - läkemedel - narkotika : uppmärksamma, motivera och behandla inom primärvård, socialtjänst och psykiatri
Ämne/ Allmänt ämnesord: Drogmissbruk
Inte Alkoholism; Läkemedelsmissbruk; Narkotikamissbruk eftersom de tillsammans motsvarar Drogmissbruk.

Formatet i exemplet är förenklat. Alla termer som anges är godkända länkade entiteter från Svenska ämnesord. För fullständig information om format och hur ämnesord anges som länkade eller lokala entiteter se Format i Libris Öppnas i nytt fönster..

Verk om fyra eller fler ämnen

För verk om fyra eller fler ämnen används normalt en överordnad term som täcker in alla fyra ämnena, om en sådan term finns. Om ämnesorden inte har någon gemensam överordnad term används de enskilda ämnesorden, eller de mest centrala av dem.

Detta kallas ibland tre-regeln. Det finns inget principiellt som hindrar att du använder fler än tre underordnade termer i stället för en överordnad. Gränsen har snarare praktiska och resursmässiga skäl.

Titel: Plantor av jordgubbar, månadssmultron, hallon och vinbär
Ämne / Allmänt ämnesord: Bärodling

Titel: Sveriges sju inhemska språk : ett minoritetsspråksperspektiv
Ämne/ Allmänt ämnesord: Minoritetsspråk
Ämne / Geografiskt ämnesord: Sverige

Formatet i exemplet är förenklat. Alla termer som anges är godkända länkade entiteter från Svenska ämnesord. För fullständig information om format och hur ämnesord anges som länkade eller lokala entiteter se Format i Libris Öppnas i nytt fönster..

Verk med flera ämnesaspekter

Principerna för fyra eller fler ämnen (tre-regeln) gäller även för verk med flera ämnesaspekter. Om ett verk innehåller många aspekter på samma ämne brukar man vanligtvis sammanfatta genom att endast lägga ämnesord för huvudämnet.

Titel: Att leva med epilepsi : barn och vuxna : medicinska, psykologiska och sociala aspekter, skyddsåtgärder
Ämne / Allmänt ämnesord: Epilepsi

Formatet i exemplet är förenklat. Alla termer som anges är godkända länkade entiteter från Svenska ämnesord. För fullständig information om format och hur ämnesord anges som länkade eller lokala entiteter se Format i Libris Öppnas i nytt fönster..

Verk om förhållanden mellan ämnen eller särskilda aspekter på ett ämne

Många verk behandlar förhållanden mellan ämnen, ämnen ur särskilda aspekter, ämnen med en viss begränsning i t.ex. tid eller rum. Följande alternativ används för att uttrycka förhållanden mellan ämnen:

1. Att uttrycka relationen med hjälp av en fraskonstruktion.

Titel: Barnen och litteraturen
Ämne / Allmänt ämnesord: Barn och böcker

Titel: Women in parliament : beyond numbers
Ämne / Allmänt ämnesord: Kvinnor i politiken

Formatet i exemplet är förenklat. Alla termer som anges är godkända länkade entiteter från Svenska ämnesord. För fullständig information om format och hur ämnesord anges som länkade eller lokala entiteter se Format i Libris Öppnas i nytt fönster..

2. Att uttrycka relationen med ett sammansatt ämnesord

Titel: Decoupling the environmental impacts of transport from economic growth
Ämne / Sammansatt term: Transporter--miljöaspekter
Ämne / Sammansatt term: Transporter--ekonomiska aspekter
Ämne / Allmänt ämnesord: Miljöekonomi
Ämne / Allmänt ämnesord: Ekonomisk tillväxt

Formatet i exemplet är förenklat. Alla termer som anges är godkända länkade entiteter från Svenska ämnesord. För fullständig information om format och hur ämnesord anges som länkade eller lokala entiteter se Format i Libris Öppnas i nytt fönster..

3. Att uttrycka relation genom kombination av flera enkla ämnesord eller flera sammansatta ämnesord

Titel: Folkhemmets barnmorskor : den svenska barnmorskekårens professionalisering
Ämne / Kronologisk term: 1900-talet
Ämne / Sammansatt term: Barnmorskor--historia
Ämne / Allmänt ämnesord: Professionalisering--historia
Ämne / Geografiskt ämnesord: Sverige

Formatet i exemplet är förenklat. Alla termer som anges är godkända länkade entiteter från Svenska ämnesord. För fullständig information om format och hur ämnesord anges som länkade eller lokala entiteter se Format i Libris Öppnas i nytt fönster..

Vissa ämneskombinationer är möjliga att uttrycka prekoordinerat via antingen fraskonstruktioner eller ämnesordssträngar, andra inte. Föredra alltid prekoordinering när det är möjligt.

Innehållsanmärkningar

När verkets innehåll inte kan uttryckas på ett tillfredsställande sätt med ämnesord eller klassifikation kan man beskriva innehållet i en anmärkning.

Titel: Svenskarna dansa : en undersökning av den moderna dansen och dess följder

Instans av
Sammanfattning av innehåll: Tidigt inlägg mot dansbanor i debatten om "dansbaneeländet"

Formatet i exemplet är förenklat. Alla termer som anges är godkända länkade entiteter från Svenska ämnesord. För fullständig information om format och hur ämnesord anges som länkade eller lokala entiteter se Format i Libris Öppnas i nytt fönster..

Senast uppdaterad

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET