Principer för konstruktion

Här redovisas de principer som Redaktionen för Svenska ämnesord följer vid konstruktion av termer i Svenska ämnesord samt internationella principer för ämnesordssystem.

Svenska ämnesord är en kontrollerad vokabulär. Termlistan innehåller inte bara termer för godkända ämnesord utan även information om se-hänvisningar, se även-hänvisningar, hierarkiska hänvisningar och anmärkningar. Flera av ämnesorden innehåller dessutom information om relationer till klassifikationssystem och Library of Congress Subject Headings.

Nedan följer de principer som redaktionen för Svenska ämnesord följer i arbetet med ämnesordslistan. Principerna rör främst konstruktionen av nya ämnesord och behöver normalt inte användas vid ämnesordsindexering. Men de kan vara bra att känna till när du som katalogisatör föreslår nya ämnesord.

Dokumentbaserat

För att ett ämnesord ska godkännas måste det finnas ett behov av att särskilja ämnet i en databas där Svenska ämnesord används, t.ex. Libris. För att ett ämne ska anses vara dokumentbaserat måste det därför finnas minst ett verk som behandlar ämnet i den aktuella databasen.

Specificitet

Ämnesord ska erbjuda en specifik och direkt ingång till innehållet i verk. När du ämnesordsindexerar bör du därför alltid välja så specifika ämnesord som möjligt. När vi godkänner nya ämnesord måste vi väga specificitet mot andra faktorer. Graden av specificitet bör stå i relation till användarnas behov. Näraliggande ämnen kan vara svåra att skilja från varandra, både för indexerare och för användare, och det kan vara en anledning att föra samman flera begrepp under en gemensam term. Se även internationella principer rörande specificitet.

Lador
Se-hänvisning från: Hölador
Se-hänvisning från: Ängslador

Pendyler
Se-hänvisning från: Bordspendyler

Tvättstugor
Se-hänvisning från: Andelstvättstugor
Se-hänvisning från: Brukstvättstugor

Kommentar: Termer som anses för smala för att göras som ämnesord i det allmänna systemet Svenska ämnesord läggs som se-hänvisningar till bredare termer.

Val av termer

Som ämnesord väljer vi termer som är i allmänt bruk och som förekommer i lexikon och uppslagsverk. Nationalencyklopedin är den källa Svenska ämnesord använder i första hand. Termerna bör vara aktuella, men vi undviker rena modeord. Ämnesordslistan ska vara stabil, och därför bör vi inte i onödan ändra på kontrollerade ämnesord. Dock bör föråldrade termer bytas ut. Vi undviker vaga och mångtydiga termer som ämnesord.

Dyslexi
Se-hänvisning från: Ordblindhet

Romer
Se-hänvisning från: Zigenare

Vissa termer för äldre företeelser kan dock inte ersättas med nyare termer och får då en anmärkning om att de utgör termer för en historisk företeelse.

Fattigvård
Anmärkning om användning: Historisk term. Underindelas inte med --historia.

Spinnhus
Anmärkning om användning: Historisk term. Underindelas inte med --historia.

Lånord

Många lånord är etablerade i språket, och Svenska ämnesord har inte som någon generell princip att undvika lånord. Om en svensk term är i allmänt bruk föredras dock den och låneord som inte är etablerade i svenskan undviks.

Cancer
Se-hänvisning från: Kräfta

E-post
Se-hänvisning från: E-mail

Facktermer och allmänord

Svenska ämnesord har en bred målgrupp och därför undviker vi att etablera specifika facktermer. I många fall har dock facktermer en allmän spridning. I många fall är facktermer också mer precisa än ord i allmänspråket som kan ha en relativt vag betydelse. I sådana fall kan en fackterm vara att föredra framför ett mer allmänt ord.

Sömngång
Se-hänvisning från: Somnambulism

Tvångssyndrom
Se-hänvisning från: Tvångstankar

Förkortningar och akronymer

Som en allmän princip bör förkortningar och akronymer undvikas som ämnesord. Välkända förkortningar som är i allmänt bruk kan dock ibland vara att föredra framför de utskrivna formerna. Se även anmärkning under Se-hänvisningar.

Transcendental meditation
Se-hänvisning från: TM

Aids
Se-hänvisning från: Acquired immune deficiency syndrome

Stavning

Vad gäller stavning är Svenska akademiens ordlista den källa Svenska ämnesord i första hand utgår från. I andra hand använder vi Språkrådets rekommendationer, Nationalencyklopedin och andra lexikon och uppslagsverk.

Språk

Termer för språk i Svenska ämnesord är Svenska språket, Engelska språket o.s.v. för tydlighetens skull. Undantagna är de språk vars namn inte sammanfaller med ett adjektiv, t ex Jiddisch, Latin och Sanskrit.

Språklig form

Ämnesord är oftast substantiv eller substantivfraser och vanligtvis skrivs de i obestämd form. Vissa ämnesord skrivs i bestämd form, t.ex. en del abstrakta begrepp och ord för företeelser som det bara finns en av. Ord som kan böjas i plural skrivs i plural, och de övriga skrivs i singular. I vissa fall har singular- och pluralformen olika betydelse, och vi väljer form efter vad ämnesordet ska beteckna.

Aktier

Akrobatik

Månen

Barndomen

Fisk
Kommentar: Fisk som råvara

Fiskar
Kommentar: Fiskar som levande varelser.

Skrivregler

Huvudord skrivs med stor begynnelsebokstav. Underindelningar skrivs med liten begynnelsebokstav, undantaget de geografiska underindelningarna

Homografer och polysemer

Homografer och polysemer är ord med samma form men olika betydelse. När homografer och polysemer används som ämnesord görs ett särskiljande tillägg inom parentes för att skilja ordets olika betydelser åt. Detta gör vi för att kunna upprätthålla principen om att varje ämnesord bara ska beteckna ett ämne.

Även om ordet är tänkt att användas som ämnesord bara i en av sina betydelser kan ett särskiljande tillägg behövas för att förhindra andra användningar av ämnesordet. Om en av ordets betydelser är betydligt vanligare och mer känd än de andra kan man låta ordet utan särskiljande tillägg stå för den betydelsen.

Stamböcker (minnesböcker)

Stamböcker (register över avelsdjur)

Undantag (socialhistoria)

Dockor

Dockor (fartygsbassänger)

Gränsen mellan homografer/polysemer och ämnesord som behandlas ur en viss aspekt eller med en viss begränsning är inte alltid helt klar. I många fall är det mest praktiskt att behandla sådana här termer som homografer/polysemer och lägga till särskiljande tillägg i stället för konstruktioner med underindelningar.

Sammansättningar eller sammansatta ämnesord

Ibland är ett ämnesord möjligt att konstruera både som en sammansättning (en flermorfemig term) och som ett sammansatt ämnesord. I sådana fall föredras sammansättningen, om den är lexikaliserad, i allmänt bruk, och återfinns i uppslagsverk. I andra fall konstrueras ämnesordet som ett sammansatt ämnesord eller genom kombination av flera ord.

Kognitionsforskning
Se-hänvisning från: Kognition--forskning

Formatet i exemplet är förenklat. Alla termer som anges är godkända länkade entiteter från Svenska ämnesord. För fullständig information om format och hur ämnesord anges som länkade eller lokala entiteter se Format i Libris Öppnas i nytt fönster..

Och-konstruktioner

Ett sätt att konstruera ämnesord är att förbinda två termer med "och". "Och-konstruktioner bör användas sparsamt. Konstruktionen [Ämne A] och [Ämne B] används för verk om relationer mellan två väldigt allmänna ämnen som behandlas på ett övergripande sätt och ur båda ämnenas perspektiv. Vi konstruerar inte "och"-ämnesord för helt tillfälliga relationer som kan finnas i ett visst verk, t.ex. Hundar och bilar. Många relationer mellan ämnen kan uttryckas med underindelningar, eller genom användning av flera allmänna ämnesord. Nya och-konstruktioner ska anmälas som ämnesordsförslag till redaktionen för SAO för auktorisering

Titel: The invention of the historic monument
Ämne / Allmänt ämnesord: Arkitektur och historia
Ett verk om arkitekturens relation till olika historiska epoker, inte om arkitekturens historia.

Titel: Arkitekturens historia : från antiken till våra dagar
Ämne / Allmänt ämnesord: Arkitektur--historia

Formatet i exemplet är förenklat. Alla termer som anges är godkända länkade entiteter från Svenska ämnesord. För fullständig information om format och hur ämnesord anges som länkade eller lokala entiteter se Format i Libris Öppnas i nytt fönster..

Se-hänvisningar (ekvivalenta relationer)

Se-hänvisningar är hänvisningar från ekvivalenta termer, som inte används som ämnesord, till ett godkänt ämnesord. Syftet med se-hänvisningar är att upprätthålla principen om att bara använda ett ämnesord per ämne (kontroll av synonymer). Nya se-hänvisningar kan anmälas på sidan för förslag till ny se-hänvisning Öppnas i nytt fönster..

Se-hänvisningar görs i följande fall:

 • Från synonymer och nästan-synonymer.

Ikonografi
Se-hänvisning från: Ikonologi

Tvåspråkighet
Se-hänvisning från: Bilingualism

 • Från alternativa stavningar, pluralformer och dylikt. Dessa se-hänvisningar görs ej för sammansatta termer om den nödvändiga se-hänvisningen redan finns för en av sammansättningens led.

Jujutsu
Se-hänvisning från: Jiu-jitsu

Ärter
Se-hänvisning från: Ärtor

 • Från termer som tidigare använts som ämnesord men ändrats.

Övervikt
Se-hänvisning från: Fetma

Beijing
Se-hänvisning från: Peking

 • Från termer som anses alltför specifika för ett allmänt ämnesordssystem där en bredare term är att föredra.

Undertextning
Se-hänvisning från: Textning av TV-program

Samevisten
Se-hänvisning från: Sommarvisten

 • Från förkortningar och akronymer. I de fall förkortningen är mer känd och väljs som ämnesord görs en se-hänvisning från den utskrivna formen.

Discjockyer
Se-hänvisning från: DJ:s

 • För "och"-ämnesord. För dessa ämnesord görs en se-hänvisning från konstruktionen i omvänd ordning.

Döden och barn
Se-hänvisning från: Barn och döden

Se även-hänvisningar (associativa relationer)

Se även-hänvisningar görs mellan ämnesord som är relaterade men som återfinns i olika hierarkier. Katalogisatören kan med hjälp av se även-hänvisningarna hitta det ämnesord som bäst motsvarar verkets innehåll och användaren kan hitta de ämnesord som bäst motsvarar det ämne hen söker efter. Nya se även-hänvisningar mellan existerande ämnesord kan föreslås via formuläret på sidan Föreslå Se även-hänvisning Öppnas i nytt fönster..

Se även-hänvisningar mellan relaterade termer görs i följande fall:

 • För att länka samman två ämnesord som har delvis överlappande betydelse, eller i vissa situationer är utbytbara mot varandra.

Gycklare
Relaterad term: Narrar

 • För att länka samman en disciplin och det som studeras inom disciplinen.

Ornitologi
Relaterad term: Fåglar

 • För att länka samman personer och deras verksamhetsområde.

Läkare
Relaterad term: Medicin

 • För att länka samman en process eller handling med dess instrument eller den som utför handlingen.

Brottsutredning
Relaterad term: Poliser

 • En handling och dess resultat.

Inspärrning
Relaterad term: Fångar

 • Objekt eller material och dess utmärkande beståndsdelar.

Magneter
Relaterad term: Ferromagnetism

 • Begrepp länkade genom orsak och verkan.

Sorg
Relaterad term: Döden

 • Ett objekt och dess motsvarande agent.

Växter
Relaterad term: Växtätare

 • Ett begrepp och dess mätenhet.

Elektrisk ström
Relaterad term: Ampere

 • Sammansättningar och det substantiv som är dess fokus, om de inte har en hierarkisk relation.

Modellbåtar
Relaterad term: Båtar

 • En organism eller ett ämne frambringad eller härstammande från ett annat.

Mässing
Relaterad term: Koppar

Se även-hänvisningar mellan relaterade termer görs inte i följande fall:

 • Mellan ämnesord som har en gemensam överordnad term. Undantag kan göras mellan mycket näraliggande termer som i hög grad har samma betydelse och är utbytbara mot varandra i många situationer.

Folkdans
Överordnad term: Dans

Kommentar: Relateras inte till Gammeldans eftersom Folkdans och Gammeldans båda har överordnad term Dans

Över- och underordnade termer (hierarkiska relationer)

Hierarkiska relationer mellan begrepp hjälper både indexerare och användare att välja mellan specifika och mer allmänna termer. Ämnesord bör förses med överordnade termer när det är möjligt. Om ett ämnesord kan placeras in i flera hierarkier så får det flera överordnade termer.

Ensamstående mödrar
Överordnad term: Ensamstående kvinnor
Överordnad term: Ensamstående föräldrar
Överordnad term: Mödrar

Hänvisningar till överordnade termer görs endast en nivå uppåt i hierarkin. Termer som behövs för att fylla ut luckor i hierarkierna bör godkännas som ämnesord. När ett nytt ämnesord godkänns så måste hierarkierna revideras i de fall det nya ämnesordet är överordnad term till ämnesord som tidigare haft ett ämnesord högre upp i hierarkin som överordnad term.

Hierarkiska hänvisningar till en överordnad term görs i följande fall:

 • Från en art till den släkt den ingår i och från en medlem av en klass till den klass den ingår i.

Apor
Överordnad term: Primater

Kvinnliga författare
Överordnad term: Författare

Utvecklingspsykologi
Överordnad term: Psykologi

 • Från del till helhet.

Tår
Överordnad term: Fötter

 • Från ett exempel på något till det allmänna ämnet

Slaget vid Oravais 1808
Överordnad term: Finska kriget 1808-1809

Hierarkisk-hänvisning till överordnad term görs normalt inte i följande fall:

 • För ämnesord högt upp i hierarkin, t ex Naturvetenskap.
 • För geografiska ämnesord.
 • Från ett ämnesord med en underindelning till ett ämnesord med samma underindelning. I stället görs hierarkiska hänvisningar mellan de enkla ämnesorden utan underindelning.

Ämnesord som inbegriper mer än en term kan i regel inte förses med överordnade termer i strikt mening. Hit hör t.ex. ämnesord konstruerade med prepositioner och "och" samt konstruktioner med underindelningar. Huvudregeln är att dessa ämnesord får ämnesordets andra led som överordnad term.

Kvinnor i arbetarrörelsen
Överordnad term: Arbetarrörelsen

Barn som konsumenter
Överordnad term: Konsumenter

Förklarande anmärkningar

För vissa ämnesord finns en förklaring till hur de ska användas. Det kan gälla vaga ord som när de används som ämnesord har en mer entydig betydelse.

Läromedelsgranskning
Anmärkning om användning: Hit endast myndighetskontroll av läromedel. Andra undersökningar av läromedel förs till Läromedel

Klassifikationskoder i Svenska ämnesord

De flesta ämnesord i Svenska ämnesord har en eller flera Dewey klassifikationskoder knutna till sig. Dessa klassifikationskoder är tänkta att vara vägledande vid klassifikation, ämnesordsindexering och sökning, men man bör observera att de bara anger hur verk om ett visst ämne vanligtvis klassificeras. Andra klassifikationskoder är tänkbara i många fall och man ska alltid använda klassifikationsschemat vid klassifikation.

Motsvarigheter i LCSH

Många ämnesord har försetts med sina motsvarigheter i LCSH. Dessa LCSH-termer är tänkta att vara till nytta både vid ämnesordsindexering av verk som har LCSH-termer och vid sökning i internationella databaser. Vi arbetar med att förse fler ämnesord med LCSH-termer.

Konstruktion av särskilda typer av ämnesord

Växt- och djurnamn

Arten är den lägsta nivån för ämnesord. Om det i bestämningslitteraturen finns ett svenskt namn ska detta användas som ämnesord för arten. Se-hänvisning görs från den latinska namnformen till den svenska. Saknas svensk benämning används den latinska namnformen. Ämnesord för arter skrivs alltid i singularis.

De flesta familjer har endast latinsk namnform. Om det finns svensk namnform används den som ämnesord och se-hänvisning görs från den latinska formen. Släktnamn, familjenamn och andra överordnade termer skrivs i plural. Använd lättbegripliga parentestillägg när det föreligger behov av ett förtydligande till exempel vid homonymer. Exempel på lättbegripliga parentestillägg: (växter), (svampar), (träd), (fåglar), (djur).

Blåsippa
Se-hänvisning från: Hepatica nobilis
Överordnad term: Ranunkelväxter

Ranunkelväxter
Se-hänvisning från: Ranunculaceae
Underordnad term: Blåsippa

Brunbjörn
Se-hänvisning från: Ursus arctos
Överordnad term: Björnar

Björnar
Se-hänvisning från: Ursidae
Underordnad term: Brunbjörn

Undantag: ämnesord för kulturväxter och husdjur får pluralformer även på artnivå om det finns flera varieteter, t.ex. Hundar, Katter, Meloner. För dessa grupper går det också bra att skapa ämnesord för artvarieteter. Ämnesord för varieteterna skrivs i singular, t.ex. Lapphund, Siames, Nätmelon.

Hundar
Se-hänvisning från: Canis lupus familiaris
Överordnad term: Hunddjur
Underordnad term: Lapphund

Hunddjur
Se-hänvisning från: Canidae
Underordnad term: Hundar

Referenslitteratur för växt- och djurnamn

Kulturväxtlexikon / Alden, Björn, 1998.
Den nordiska floran / Mossberg, B., 1992.
Svensk botanisk tidskrift 91(5), 1997. (Innehåll: Förteckning över svenska kärlväxter)

Artdatabanken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Insekter i Europa / Chinery, M., 1988.
Nordeuropas insekter / Chinery, M., 1984.
Nationalencyklopedin
Ryggradslösa djur / Ursing, B., 1971.

Händelser med formellt namn

Med händelse avses här betydande händelser som ägde rum på en särskild plats under en bestämd tid. Hit räknas t.ex. särskilda olyckor, bränder, begravningar, flygplanskapningar, massakrer, krig, revolutioner, slag, ockupationer, invasioner, militära operationer, naturkatastrofer, politiska händelser eller skandaler, upplopp och demonstrationer, belägringar och strejker.

Ämnesord för särskilda händelser konstrueras som ett allmänt ämnesord på följande sätt:

[Namn på händelse], [geografisk term], [datum]

Som namn på händelser används allmänt accepterade benämningar som återfinns i referensverk.

Geografiskt namn kan bestå av namn på särskild ort eller land beroende på vilken händelse som avses. Om händelsen ägde rum i flera länder kan geografiskt namn utelämnas. Om geografiskt namn ingår i själva benämningen på händelsen och namnet är allmänt känt görs inte ytterligare geografisk bestämning i själva frasen.

Datum kan bestå av ett år eller ett intervall av år. Om inget geografiskt namn ingår i ämnesordet används inte kommatecken i konstruktionen.

Orkanen Karina 2005

Blodiga söndagen, Sankt Petersburg, 1905

Borggårdskrisen, Sverige, 1914

Boxarupproret, Kina, 1889-1901

Första världskriget 1914-1918

Tyska ockupationen av Norge, 1940-1945

Allmänna verk om olyckor, massakrer, naturkatastrofer beskrivs inte med ämnesord för händelser utan med generella allmänna ämnesord.

Ämne / Allmänt ämnesord: Orkaner
Ämne / Geografiskt ämnesord: Förenta staterna

Ämne / Allmänt ämnesord: Massakrer
Ämne /Geografiskt ämnesord: Burma

Formatet i exemplet är förenklat. Alla termer som anges är godkända länkade entiteter från Svenska ämnesord. För fullständig information om format och hur ämnesord anges som länkade eller lokala entiteter se Format i Libris Öppnas i nytt fönster..

Ämnesord med adjektivbestämning

Nationalitet och etnisk tillhörighet kan uttryckas med adjektivbestämning i särskilda fall.

 1. För etniska grupper som inte är entydigt knutna till ett geografiskt område där de utgör den dominerande befolkningen.
 2. För särskilda stilar och riktningar inom litteratur och konst (inklusive arkitektur och konsthantverk): buddhistisk(a), bysantinsk(a), etruskisk(a), gustaviansk(a), hinduistisk(a), islamisk(a), kristen/kristna, romansk(a). Listan kan utökas vid behov.
 3. För att uttrycka språk och nationalitet inom ämnesområdet litteratur, inklusive ämnesord för författare. Se anvisningar för Särskilda länders litteratur, Litteratur på ett särskilt språk och Verk om författare.
 4. För att uttrycka nationaliteters och särskilda kulturers konst. Se anvisningar för Nationaliteters och kulturers konst.

Senast uppdaterad

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET