Upplageuppgift

Upplageuppgiften (RDA 2.5) betecknar upplagan som resursen hör till.

Kärnelement

Upplage­beteckning och påföljande upplagebeteckning är kärnelement. Övriga underelement är valfria.

Källa: se respektive underelement.

Libris format

  • Upplageuppgift

MARC21

  • 250 #a

Återge upplageuppgiften så som den förekommer i källan, dock inte nödvändigtvis när det gäller stora och små bokstäver eller interpunktion, se sidan Återge uppgifter som de är angivna i manifestationen (transcription).
Förkortningar används endast om de förekommer i källan som uppgiften hämtas från.

Librispraxis: Om en manifestation saknar upplageuppgift men det är känt att betydliga ändringar från tidigare upplagor gjorts, tillämpa det valfria tillägget i RDA 2.5.1.4 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och lägg till en upplageuppgift, om det är viktigt för identifikation och åtkomst. Ange uppgiften inom klammer på huvudtitelns språk. För resurser med huvudtitel på svenska, följ Svenska skrivreglers rekommendation och använd termen "upplaga" för förändrat innehåll.

Upplageuppgift: [Utökad upplaga]

Fler än en upplageuppgift

Egenskapen upplageuppgift går inte att repetera i Libris.

  • Om det finns fler än en upplageuppgift i manifestationen, återge i första hand den som står i den föredragna källan.
  • Om det finns fler än en upplageuppgift i den föredragna källan, återge den först nämnda eller mest framhävda.
  • Om det finns fler än en upplageuppgift i manifestationen, men ingen i den föredragna källan, återge den mest framhävda.

Återge den eller de upplageuppgifter du inte återger i egenskapen Upplageuppgift i en anmärkning om det är viktigt för identifikation eller urval.

Exempel 1:

Upplageuppgift: International edition
Anmärkning: Titelbladets baksida: ”Sixth edition”

Exempel 2:

Upplageuppgift: 2. upplagan
Anmärkning: Omslag: ”Jubileumsutgåva”

Utländska upplageuppgifter

På vissa språk kan en och samma term användas som både upplageuppgift och tryckuppgift.

Den tyska termen Auflage kan exempelvis betyda både upplaga och tryckning. Vid katalogisering av tyska publikationer där termen Auflage är angiven, gör följande:

  1. Om det står "1 Auflage": Ange informationen som en upplageuppgift.
  2. Om det står "Auflage" med andra nummer än 1 kombinerat med adjektiv som t.ex. "erweiterte" (utökade) eller "aktualisierte" (uppdaterade): Ange informationen som en upplageuppgift.
  3. Om det står "Auflage" kombinerat med enbart andra nummer än 1: Korta tidsintervall mellan olika ”Auflagen” eller ett stort antal ”Auflagen” på bara några år indikerar att det är en tryckuppgift och inte en upplageuppgift. Denna ska då inte anges. Vid osäkerhet, kontrollera om det finns en manifestation med samma ISBN i Tysklands nationalkatalog Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Om det finns en annan manifestation med samma ISBN men en annan Auflage angiven i katalogen är det enbart en tryckuppgift. Den ska då inte anges i beskrivningen.

Även på andra språk finns liknande användning, t.ex. "edición" på spanska eller "edizione" på italienska, som båda kan betyda både upplaga och tryckning. Följ här samma principer som för "Auflage".

För norska och danska publikationer ska du endast ange "utgave" (norska) och "udgave" (danska) som betyder upplaga som upplageuppgift. Ange inte "opplag" (norska) och "oplag" (danska) som upplageuppgift eftersom de betyder tryckning.

Kärnelement

Upplagebeteckning är ett ord, skrifttecken eller grupp av ord och/eller skrifttecken som betecknar den upplaga som en resurs hör till.

Källa: Hämta upplagebeteckningen från följande källor (i denna ordning):

Librispraxis för AV-medier: Hela det utgivna objektet är föredragen källa.

Återge upplagebeteckningen enligt grundinstruktionen i avsnittet ovan.

Exempel 1:
Upplageuppgift:
Ny udgave

Exempel 2:
Upplageuppgift:
*** ed.

Exempel 3:
Upplageuppgift:
Första upplagan

Exempel 4:
Upplageuppgift:
Nouvelle édition

Exempel 5:
Upplageuppgift:
Director’s cut

Exempel 6:
Upplageuppgift:
Interactive version

Återge inte en uppgift som är relaterad till tryckning eller antal exemplar av en viss upplaga som upplageuppgift.

Librispraxis: Då det är tveksamt om en uppgift är att betrakta som upplageuppgift, ska ord som utgåva, upplaga, nummer, version (eller deras motsvarigheter på andra språk) uppfattas som tecken på att uppgiften är en upplageuppgift, och då behandlas som en sådan. Ta inte med uppgift om oförändrad tryckning som står tillsammans med upplageuppgiften såvida inte uppgiften om tryckning är en oskiljaktig del av upplageuppgiften, d.v.s. är grammatiskt sammanbunden.

Exempel 1:
Upplageuppgift: Första upplagan
I publikationen: Första upplagan, första tryckningen

Exempel 2:
Upplageuppgift: Första upplagans första tryckning
I publikationen: Första upplagans första tryckning

Om upplageuppgiften består av en bokstav eller bokstäver och/eller en siffra eller siffror utan påföljande ord, lägg till tillämpligt ord (RDA 2.5.2.3 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.).

Upplageuppgift: [Upplaga] 1
I publikationen: 1:1

Återge tal angivna med siffror eller med bokstäver som de återfinns i resursen.

Upplageuppgift: Version IV

Upplagebeteckning på mer än ett språk eller i mer än en skriftart

Om upplagebeteckningen förekommer i källan på mer än ett språk eller i mer än en skriftart, återge den uppgift som är på huvudtitelns språk eller i dess skriftart. Om detta kriterium inte går att tillämpa, återge den upplagebeteckning som kommer först i källan (RDA 2.5.2.4 Länk till annan webbplats.).

Upplagebeteckning som är en del av huvudtitel

Upplagebeteckning som är en integrerad del av huvudtitel, övrig titelinformation eller upphovsuppgift, eller grammatiskt sammanhängande med något av dessa element ska anges tillsammans med det element som det är en del av. Ange det inte igen som en upplagebeteckning (RDA 2.5.2.6 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.).

Exempel 1:
Har titel / Titel / Huvudtitel:
Tenth anniversary edition of Economic justice for all

Exempel 2:
Har titel / Titel / Huvudtitel:
The compact edition of the Oxford English Dictionary

Parallell upplagebeteckning

RDA 2.5.3 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Källa: Hämta uppgift om parallell upplagebeteckning från samma källa som upplagebeteckningen, en annan källa inom resursen, en annan av de källor som specificeras i RDA 2.2.4 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Librispraxis för AV-medier: Hela det utgivna objektet är föredragen källa.

Upplagespecifik upphovsuppgift

RDA 2.5.4 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Källa: Hämta upplagespecifik upphovsuppgift från samma källa som upplagebeteckningen.

Librispraxis för AV-medier: Hela det utgivna objektet är föredragen källa.

NB-praxis: Obligatoriskt att ange upplagespecifik upphovsuppgift.

Upplagespecifika upphovsuppgifter består av en upplagebeteckning och en upphovsuppgift som båda finns i samma källa, i anslutning till varandra, och relaterar till just den upplagan. Att en ny person tillkommit i upphovet till huvudtiteln betyder inte att det är en upplagespecifik uppgift. Det är endast bidragsgivare (aldrig skapare) som kan vara upplagespecifika. Hämta alltid upplagespecifika upphovsuppgifter från samma källa som upplagebeteckningen.

Om du är tveksam, ange upphovsuppgiften under Upphovsuppgift.

Exempel 1:
Upplageuppgift:
Tredje upplagan / reviderad och korrigerad av Maja Lindblad

Exempel 2:
Upplageuppgift:
Deluxe ed. / rev. collectively by the Modern Peking Opera Troupe of Peking

Ange Upplagespecifik upphovsuppgift med ISBD-interpunktion i Upplageuppgift.
Läs mer om ISBD.

Parallell upplagespecifik upphovsuppgift

RDA 2.5.5 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Källa: Hämta parallell upplagespecifik upphovsuppgift från samma källa som motsvarande parallell upplagebeteckning. Om det inte finns någon sådan, hämta parallell upplagespecifik upphovsuppgift från samma källa som upplagebeteckningen.

Librispraxis för AV-medier: Hela det utgivna objektet är föredragen källa.

Kärnelement

Källa: Hämta påföljande upplagebeteckning från följande källor (i denna ordning):

Librispraxis för AV-medier: Hela det utgivna objektet är föredragen källa.

Om en resurs betecknas som en återutgivning som innehåller förändringar i förhållande till en viss upplaga, anges denna uppgift efter upplagebeteckningen (RDA 2.5.6.3 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.).

Upplageuppgift: 6. upplagan, rättad och reviderad

Påföljande upplagebeteckning föregås av kommatecken.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-07-04
Publicerad:
2023-11-28