Libris romaniseringspraxis

Att romanisera innebär att med latinskt alfabet återge en text som i original är skriven med annat alfabet. Här hittar du de scheman som används för att romanisera i Libris.

Romanisera i Libris

Att romanisera är att återge icke-latinsk skrift i latinsk skrift.
I Libris ska du romanisera följande egenskaper:

Instans

  • Har titel / Titel / Huvudtitel
  • Har titel / Titel / Övrig titelinformation
  • Upphovsuppgift
  • Primär utgivning / Utgivning / Plats / Plats / Benämning
  • Primär utgivning / Utgivning / Agent / Agent / Benämning
  • Seriemedlemskap / Serieuppgift

För information om hur du anger specialtecken, se sidan Specialtecken.

Verk och uttryck

  • Har titel / Titel / Huvudtitel (om sådan finns)
  • Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent
  • Medverkan och funktion / Medverkan / Agent
  • Ämnesord som lokala entiteter - personnamn, organisationer

Inom LIBRIS samkatalog tillämpas olika romaniseringsscheman för olika språk. Dessa scheman ligger till grund för funktionen Automatiserad romanisering.

Om du behöver primärkatalogisera resurser med icke-latinsk skriftart utan att ha de nödvändiga språkkunskaperna, se Vad gör jag om jag inte behärskar språket?

ALA-LC Romanization tables

Libris romaniseringspraxis är att i första hand använda Library of Congress romaniseringsscheman ALA-LC Romanization Tables vid överföring av text med icke-latinsk skriftart till latinsk skriftart.

Gammalgrekiska

Gammalgrekiska texter (från före 1454) translittereras enligt schema fastlagt för vetenskapliga bibliotek i Svenska katalogiseringsregler 1980 (SKR).

Japanska

Japanska transkriberas enligt ALA-LC Romanization Tables, Japanese.

Jiddisch

I Libris kan jiddisch romaniseras enligt två scheman. Följ denna prioritetsordning:

1. Använd ALA-LC Romanization Tabels, Hebrew and Yiddish.

2. Vid behov använd istället YIVO:s schema.

Kazakiska

Kazakiska kan skrivas både med arabisk och kyrillisk skrift.

A. När det skrivs med arabisk skrift translittereras det enligt ALA-LC Romanization Tables.

B. När det skrivs med kyrillisk skrift translittereras det som ryska enligt standarden Kyrillisk skrift för icke slaviska språk enligt ISO 9:1995.

Kinesiska

Kinesiska transkriberas enligt ALA-LC Romanization Tables, Chinese.

Kyrillisk skrift

Kyrillisk skrift translittereras enligt Kyrillisk skrift för slaviska språk enligt ISO/R 9:1968. Detta är en äldre version av internationella standarden ISO 9:1995. I Libris har vi valt att fortsätta följa ISO/R 9:1968 eftersom denna, till skillnad från ISO 9:1995, återspeglar de olika språkens fonemiska skillnader och ligger närmare det ursprungliga internationella systemet för slavisk vetenskaplig translitterering.

De bibliotek som har särskilt behov av det kan välja att komplettera beskrivningen med en titel i transkriberad form. Följ KR76 (Kjellberg) för transkriberingen. Komplettera vid behov med ALA-LC Romanization Table, Non-Slavic Languages (in Cyrillic Script) för de extratecken som kan förekomma i icke-slaviska språk.

Mongoliska

Mongoliska translittereras enligt Ferdinand Lessings schema. Extratecknen Ө, ө romaniseras som svenskt Ö, ö och extratecknen Ү, ү som svenskt Ü, ü.

Nygrekiska

Nygrekiska texter (efter 1453) transkriberas enligt schema angivet för svenska folkbibliotek efter Bibliotekstjänsts praxis för folkbiblioteken.

Persiska

Persiska translittereras enligt ALA-LC Romanization Tables, Persian med undantag för utskrivning av korta vokaler som tas från Farhang-i buzurg-i sukhan (1. uppl.).

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-06-13
Publicerad:
2023-12-14