Mappning - konverteringstabell DDK-SAB

Konverteringstabellen är ett verktyg för att kunna jämföra Dewey och SAB. En översyn av en tidigare konverteringstabell ingick i Deweyprojektet. Den gjordes i samarbete med Svensk Biblioteksförenings kommitté för klassifikationssystem för svenska bibliotek (SAB-systemet). Felaktigheter korrigerades och fler koder lades till.

Om mappningar i konverteringstabellen

Hur koderna förhåller sig till varandra kodas med hjälp av kategorier från Simple Knowledge Organisation System (SKOS) så att det går att se om koderna är exakta motsvarigheter till varandra, om den ena är en delmängd av den andra, eller om de har en annan relation. När flera motsvarigheter finns, kodas en av dem som den huvudsakliga.

Mappningarna i Konverteringstabellen ligger till grund för den maskingenerering av SAB- och DDK-koder som sker i LIBRIS webbsök. SAB-koder genereras endast på de bibliografiska poster som saknar en SAB-kod. Motsvarande gäller för generering till DDK, dvs. endast poster som saknar DDK-klassifikation omfattas.

Mappningarna i Konverteringstabellen gäller för den 8:e upplagan av SAB-systemet och den 23:e upplagan av DDK. När ämnen flyttats från ett nummer till ett annat finns ibland både koder ur den 23:e upplagan och den 22:a med. Koderna ur den 22:a upplagan är märkta med DDK22, och koderna ur den 23:e upplagan är markerad som de huvudsakliga.

Senast uppdaterad

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET