Jurisdiktioner

Som jurisdiktioner räknas organisationer som är organ för de lagstiftande, verkställande eller dömande myndigheterna i stater samt andra administrativa enheter som län, kommuner, delstater, regioner och andra geografiska områden. En jurisdiktion bevakar och verkställer direktiv från den offentliga administrativa enhet den hör till.

Kontakt: auktoritetsgruppen@kb.se

Till jurisdiktion räknas inte sådana organisationer som:

 • enbart bedriver undervisning eller sjukvård
 • utövar kulturell, vetenskaplig eller religiös verksamhet
 • är affärsdrivande verk såsom skolor, universitet, sjukhus, bibliotek, arkiv, museer, teatrar och banker.

Om organisationen även har de uppgifter som kännetecknar en jurisdiktion enligt definitionen ovan, ska den behandlas som en jurisdiktion.

Se även Underordnade och relaterade organisationer

Vissa kategorier av jurisdiktioner underordnas alltid namnet på den administrativa enheten. Om namnet på den administrativa enheten utgörs av ett geografiskt namn ska du välja svensk namnform när sådan finns. RDA kapitel 16 Länk till annan webbplats. beskriver hur man väljer och anger namn på orter.

Ange även namnet på den plats där enheten är belägen om platsen utgör en jurisdiktion. Tillägget anges inom parentes efter det föredragna namnet enligt RDA 16.2.2.12 Länk till annan webbplats..
Se även Geografiska namn och organisationer

Underordnade och relaterade organisationer som underavdelning

Som allmän regel gäller att en jurisdiktion auktoriseras på eget namn om den inte tillhör någon av typerna av organisationsnamn och organisationer som listas nedan:
RDA 11.2.2.14.1-11.2.2.14.6 Länk till annan webbplats.

eller om det är en typ av institution som listas i RDA 11.2.2.14.7-11.2.2.14.18 Länk till annan webbplats.

Ange namnet på den underordnade eller relaterade organisationen som en underavdelning till den överordnade eller relaterade organisationen. Gör en direkt eller indirekt underordning enligt instruktionerna i RDA 11.2.2.15 Länk till annan webbplats..

Se även Underordnade och relaterade organisationer.

Eget, självständigt namn

Även underordnade och relaterade organisationer auktoriseras på sina egna namn om namnen är självständiga. Organisationer som listas under Underordnade och relaterade organisationer ovan ska dock anges som en underavdelning. Välj föredraget namn enligt instruktionerna i RDA 11.2.2 Länk till annan webbplats.. Hänvisa vid behov från det överordnade namnet i hierarkin (RDA 11.2.2.13 Länk till annan webbplats.).

Till exempel Smittskyddsinstitutet har ett självständigt namn. Använd organisation som agenttyp.

Libris

 • Namn
 • Variant / Jurisdiktion / Är del av / Jurisdiktion / Namn
 • Namn på underordnad enhet
 • Variant / Organisation / Namn

MARC21

 • 110 2/_ #a
 • 410 1/_ #a . #b

Namn: Smittskyddsinstitutet

Variant / Jurisdiktion / Är del av / Jurisdiktion / Namn: Sverige
Namn på underordnad enhet: Smittskyddsinstitutet

Variant / Organisation / Namn: SMI

Administrativ underordning

Underordna en institution med namn som innefattar ett ord som vanligen anger administrativ underordning, till exempel arbetsgrupp, kommission, kommitté, nämnd samt motsvarigheterna till dessa termer på andra språk. Tillämpa endast om den överordnade institutionen behövs för att identifiera den underordnade institutionen (RDA 11.2.2.14.2 Länk till annan webbplats.). För utländska institutioner av denna typ följer du bibliotekskatalogen i respektive land för att avgöra om institutionen ska underordnas eller ej.

För officiella organ med namn som innefattar administrativ underordning finns en utökad lista över svenska ord som anger administrativ underordning. Listan togs fram genom beslut av Svensk biblioteksförenings kommitté för katalogisering 2007-12-12 och omfattar följande ord:

 • arbetsgrupp
 • beredning
 • delegation
 • förvaltning
 • inspektion
 • kansli
 • kommission
 • kommitté
 • kontor
 • myndighet
 • nämnd
 • ombud
 • ombudsman
 • sekretariat
 • styrelse
 • utredning
 • utskott
 • verk

Departement eller administrativt organ på motsvarande nivå

Underordna en jurisdiktion som är ett departement eller administrativt organ på motsvarande nivå, dvs. ett som inte har någon annan myndighet över sig, under den geografiska enhet där det verkar (RDA 11.2.2.5.4 Länk till annan webbplats.). En geografisk enhet kan vara ett land, en provins, en kommun, en stad eller liknande och det överordnade ledet behövs för att kunna identifiera jurisdiktionen. Om det finns en svensk namnform för den geografiska enheten, välj den (RDA 16.2.2.3 Länk till annan webbplats.).
Ange namnet på den underordnade jurisdiktionen enligt uppgifter i officiella publikationer den givit ut (RDA 11.2.2.14.7 Länk till annan webbplats.).

Libris

 • Är del av / Jurisdiktion / Namn
 • Namn på underordnad enhet
 • Variant / Jurisdiktion / Är del av / Jurisdiktion / Namn
 • Namn på underordnad enhet
 • Variant / Organisation / Namn

MARC21

 • 110 1/_ #a . #b
 • 410 1/_ #a . #b
 • 410 2/_ #a

Är del av / Jurisdiktion / Namn: Frankrike
Namn på underordnad enhet: Ministère de l’éducation nationale

Variant / Jurisdiktion / Är del av / Jurisdiktion / Namn: France
Namn på underordnad enhet: Ministère de l’éducation nationale

Variant / Organisation / Namn: Ministère de l’éducation nationale

Är del av / Jurisdiktion / Namn: Förenta staterna
Namn på underordnad enhet: National Bureau of Standards

Variant / Jurisdiktion / Är del av / Jurisdiktion / Namn: United States
Namn på underordnad enhet: National Bureau of Standards

Variant / Organisation / Namn: National Bureau of Standards
Variant / Organisation / Namn: NBS

Svenska statliga centrala jurisdiktioner: departement, myndigheter, kommittéer

För att en svensk organisation på statlig central nivå ska räknas som jurisdiktion ska den ha en instruktion från regeringen - en SFS (Svensk författningssamling). Vilka organisationer som har SFS framgår av organisationernas webbplatser eller av Svensk statskalender. För utredningar gäller att de ska ha ett kommittédirektiv. Som källa används i första hand organisationernas publikationer, webbsidor, Sveriges statskalender och NE. Svenska statliga centrala organ auktoriseras på eget namn eller underordnas en administrativ enhet när namnet inte är självständigt.

Libris

 • Är del av / Jurisdiktion / Namn
 • Namn på underordnad enhet

MARC21

 • 110 1/_ #a . #b

Är del av / Jurisdiktion / Namn: Sverige
Namn på underordnad enhet: Jordbruksdepartementet

Ange andra namnformer som varianter.

Libris

 • Är del av / Jurisdiktion / Namn
 • Namn på underordnad enhet

 • Variant
  Organisation / Namn

  Jurisdiktion / Är del av / Jurisdiktion / Namn
  Namn på underordnad enhet

MARC21

 • 110 1/_ #a . #b
 • 410 2/_ #a

Är del av / Jurisdiktion / Namn: Sverige
Namn på underordnad enhet: Lagrådsutredningen

Variant:
Organisation / Namn:
Lagrådsutredningen (Sverige)
Organisation / Namn: 2000 års lagrådsutredning
Jurisdiktion / Är del av / Jurisdiktion / Namn: Sverige
Namn på underordnad enhet: 2000 års lagrådsutredning

Lokala distrikt av myndigheter

Libris

 • Är del av / Jurisdiktion / Namn
 • Namn på underordnad enhet

MARC21

 • 110 1/_ #a . #b . #b

Är del av / Jurisdiktion / Namn: Sverige
Namn på underordnad enhet:
Skogsstyrelsen
Forskningsnämnden

Kommentar: Lägg den tvåledade underordningen i varsitt Namn på underordnad enhet.

Är del av / Jurisdiktion / Namn: Sverige
Namn på underordnad enhet:
Statistiska centralbyrån
Prognosinstitutet

Variant / Organisation / Namn: Statistiska centralbyråns prognosinstitut
Variant / Organisation / Är del av / Organisation / Namn: Statistiska centralbyrån
Namn på underordnad enhet: Prognosinstitutet

Kommentar: Lägg den tvåledade underordningen i varsitt Namn på underordnad enhet.

Är del av / Jurisdiktion / Namn: Sverige
Namn på underordnad enhet:
Vägverket
Region Mälardalen
Avdelning trafikantservice

Kommentar: Lägg den treledade underordningen i tre Namn på underordnad enhet.

Svenska statliga regionala jurisdiktioner

Statliga myndigheter på regional nivå, det vill säga län och regioner, auktoriseras på det namn de själva använder. Använd i första hand deras egna publikationer, webbsidor, Sveriges statskalender och NE som källa.

Ange alltid variantnamn i agent som länkbar entitet.

Namn: Länsstyrelsen i Uppsala län

Variant / Jurisdiktion / Är del av / Jurisdiktion / Namn: Uppsala län
Namn på underordnad enhet: Länsstyrelsen

Variant / Organisation / Namn: Länsstyrelsen Uppsala län

Namn: Stockholms läns landsting

Se även:
Stockholms län, Landstinget
Region Stockholm

Beskrivning: Namnformen Stockholms läns landsting använd fr.o.m. 1999. Tidigare namn Stockholms län, Landstinget. 1 januari 2019 blev landstinget Region Stockholm.

Namn: Region Västernorrland

Variant / organisation / Namn: Region Västernorrlands län

Se även: Landstinget Västernorrland

Beskrivning: 1 februari 2018 bytte Landstinget Västernorrland namn till Region Västernorrland.

Svenska lokala jurisdiktioner

Auktorisera kommuner på det namn de själva använder. Som källa används i första hand deras egna publikationer, webbsidor, Sveriges statskalender och NE.

Libris

 • Namn

MARC21

 • 110 1/_ #a

Namn: Örnsköldsviks kommun (Sverige)

Vissa kommuner benämner sig stad

Namn: Stockholms stad (Sverige : 1984-)

Beskrivning: Stockholms stad var 1863-1970 en stadskommun i Stockholm. Genom kommunreformen i Sverige 1 januari 1971 ombildades Stockholms stad till Stockholms kommun, på grund av särskilda regler för Stockholm trädde det nyvalda kommunfullmäktige i funktion redan den 1 oktober 1970. Från 1984 används namnet Stockholms stad i stället för Stockholms kommun i de fall det ”saknar kommunalrättslig betydelse”. (Stockholms kommun används normalt i svenskt offentligt tryck till exempel i svensk författningssamling, i namnet på valkretsen och för Stockholms kommunfullmäktige.)

Namn: Stockholms stad (Sverige)

Kommentar: Stockholm har kallat sig Stockholm stad under två olika tidsperioder och ett särskiljande tillägg behövs för att skilja dessa agenter åt.

Kommunala jurisdiktioner som underordnas en administrativ enhet

För jurisdiktioner som hör till en kommun och som inte har ett självständigt namn, underordna under kommunen som administrativ enhet. Gäller också då det är svårt att avgöra namnformen.

Är del av / Jurisdiktion / Namn: Nässjö kommun (Sverige)
Namn på underordnad enhet: Kultur- och fritidsnämnden

Variant / Organisation / Namn: Kultur- och fritidsnämnden, Nässjö
Variant / Organisation / Namn: Nässjö kommuns kultur- och fritidsnämnd

Är del av / Jurisdiktion / Namn: Stockholms stad (Sverige : 1984-)
Namn på underordnad enhet: Konstavdelningen

Är del av / Jurisdiktion / Namn: Uppsala kommun (Sverige)
Namn på underordnad enhet: Byggnadsnämnden

Variant / Organisation / Namn: Byggnadsnämnden i Uppsala
Variant / Organisation / Namn: Byggnadsnämnden, Uppsala kommun

Variant / Jurisdiktion / Är del av / Jurisdiktion / Namn: Uppsala kommun
Namn på underordnad enhet: Byggnadsnämnden

Kommunala organisationer med eget namn

För organisationer som hör till en kommun, men vars namn kan fungera självständigt, skapa en agent som länkbar entitet för den självständiga namnformen. Använd Organisation som agenttyp.

Libris

 • Namn
 • Variant
  Jurisdiktion / Är del av / Jurisdiktion / Namn
  Namn på underordnad enhet

MARC21

 • 110 2/_ #a
 • 410 1/_ #a . #b

Namn: Stockholms brandförsvar
Variant:
Jurisdiktion / Är del av / Jurisdiktion / Namn: Stockholms stad (Sverige : 1984-)
Namn på underordnad enhet: Brandförsvaret

Jurisdiktion / Är del av / Jurisdiktion / Namn: Stockholms kommun (Sverige)
Namn på underordnad enhet: Brandförsvaret

Kommunala bolag

Kommunala bolag är inte en jurisdiktion, skapa en agent som länkbar entitet för den självständiga namnformen. Använd Organisation som agenttyp.

Libris

 • Namn

MARC21

 • 110 2/_ #a

Namn: Nacka vatten och avfall AB

Jurisdiktion med namn av generell art

Underordna en jurisdiktion med namn av generell art (dvs. som varken innehåller pregnanta egennamn, adjektiv eller ämnesord) eller som enbart anger en geografisk, en kronologisk eller en med nummer- eller bokstavsbeteckning försedd underavdelning till en moderorganisation (RDA 11.2.2.14.3 Länk till annan webbplats.)

Libris

 • Är del av / Jurisdiktion / Namn
 • Namn på underordnad enhet
 • Variant / Jurisdiktion / Är del av / Jurisdiktion / Namn
 • Namn på underordnad enhet

MARC21

 • 110 1/_ #a . #b . #b
 • 410 1/_ #a . #b
 •  

Exempel (fingerat):

Är del av / Jurisdiktion / Namn: Förenta staterna
Namn på underordnad enhet: General Services Administration
Region 5

Variant / Jurisdiktion / Är del av / Jurisdiktion / Namn: United States
Namn på underordnad enhet: General Services Administration
Region 5

Kommentar: Lägg den tvåledade underordningen i varsitt Namn på underordnad enhet.

Jurisdiktion vars namn inte ser ut som ett organisationsnamn

Underordna en jurisdiktion med namn som inte ser ut som ett organisationsnamn och som inte innehåller namnet på en överordnad enhet (RDA 11.2.2.14.4 Länk till annan webbplats.).

Libris

 • Är del av / Jurisdiktion / Namn
 • Namn på underordnad enhet
 • Variant / Jurisdiktion / Är del av / Jurisdiktion / Namn
 • Namn på underordnad enhet
 • Variant / Organisation / Namn

MARC21

 • 110 1/_ #a . #b
 • 410 1/_ #a . #b
 • 410 2/_ #a

Är del av / Jurisdiktion / Namn: Förenta staterna
Namn på underordnad enhet: Naval Oceanography and Meteorology

Variant / Jurisdiktion / Är del av / Jurisdiktion / Namn: United States
Namn på underordnad enhet: Naval Oceanography and Meteorology

Variant / Organisation / Namn: Naval Oceanography and Meteorology

Regeringstjänstemän och religiösa ämbetsmän

Skilj på om en regeringstjänsteman eller en religiös ämbetsman publicerar sig som enskild person eller som innehavare av ett ämbete. Följ RDA 11.2.2.14.8 Länk till annan webbplats.
Om det rör sig om det senare fallet, då hen företräder organisationen officiellt, så tillämpas RDA 11.2.2.18 Länk till annan webbplats. respektive RDA 11.2.2.26 Länk till annan webbplats..

Regeringstjänstemän

Tillämpa instruktionerna för statsöverhuvuden, regeringschefer etc., chefer för internationella mellanstatliga organ och vissa andra tjänstemän (RDA 11.2.2.18 Länk till annan webbplats.).

Ange titeln för en regent, president, annat statsöverhuvud, regeringschef etc. (RDA 6.31.1 Länk till annan webbplats.) som en underavdelning till jurisdiktionen. Ange titeln som en underavdelning till den auktoriserade sökingången för jurisdiktionen. Ange titeln på svenska, om det finns en svensk term.

Se även anvisningar för Religiösa ämbetsmän.

Exempel (fingerat):

Är del av / Jurisdiktion / Namn: Thailand
Namn på underordnad enhet: Premiärminister

Om regeringstjänstemannen innehar ämbetet under en viss tid, ange inom parentes:
a) regeringstid eller ämbetstid
b) namnet på personen i kortform på samma språk som personens föredragna namn är på

 • Separera tidsperioden från namnet med mellanslag, kolon, mellanslag.
 • Om titeln varierar med kön, använd en generell term.
 • Om det rör sig om två eller flera regeringsperioder för samma ämbete och person, ange varje period som ett separat föredraget namn.

Librispraxis: Enligt Librispraxis innebär det att det är önskvärt (men inte obligatoriskt) att göra en se även-hänvisning i agenten.

Libris

 • Är del av / Jurisdiktion / Namn
 • Namn på underordnad enhet
 • Se även

MARC21

 • 110 1/_ #a . #b
 • 500 2/_ #a #d

Exempel (fingerat):

Är del av / Jurisdiktion / Namn: Sverige
Namn på underordnad enhet: Statsminister (2006-2014 : Reinfeldt)

Se även: Reinfeldt, Fredrik, 1965-

Kommentar: Länka till agenten för personen i Se även.

För utländska stats- och regeringschefer, följ konstruktionen i respektive lands nationalbibliografi, men ange jurisdiktionen och titeln på svenska.

Exempel (fingerat):

Är del av / Jurisdiktion / Namn: Förenta staterna
Namn på underordnad enhet: President

Lagstiftande församlingar

Inordna en folkrepresentation (till exempel riksdagen och motsvarande i andra länder) under namnet på den administrativa enhet vars lagstiftning det gäller (RDA 11.2.2.14.9 Länk till annan webbplats. och RDA 11.2.2.19 Länk till annan webbplats.).

Libris

 • Är del av / Jurisdiktion / Namn
 • Namn på underordnad enhet
 • Variant / Jurisdiktion / Är del av / Jurisdiktion / Namn
 • Namn på underordnad enhet
 • Variant / Organisation / Namn

MARC21

 • 110 1/_ #a . #b
 • 410 1/_ #a . #b
 • 410 2/_ #a

Är del av / Jurisdiktion / Namn: Danmark
Namn på underordnad enhet: Folketinget

Variant / Jurisdiktion / Är del av / Jurisdiktion / Namn: Danmark
Namn på underordnad enhet: Folketing

Variant / Organisation / Namn: Folketinget

Är del av / Jurisdiktion / Namn: Sverige
Namn på underordnad enhet: Riksdagen

Variant / Organisation / Namn: Riksdagen
Variant / Organisation / Namn: Sveriges riksdag

Utskott och andra underordnade enheter

Inordna utskott och andra underordnade enheter som underavdelningar till folkrepresentationen eller i förekommande fall till en särskild kammare (RDA 11.2.2.19.2 Länk till annan webbplats.)

Är del av / Jurisdiktion / Namn: Sverige
Namn på underordnad enhet: Riksdagen
Konstitutionsutskottet

Kommentar: Lägg den tvåledade underordningen i varsitt Namn på underordnad enhet.

Om folkrepresentationens sammankomster är numrerade, gör ett tillägg inom parentes till den auktoriserade sökingången, med nummer, i grundtalsform, samt årtal för folkrepresentationen eller en av dess kammare (RDA 11.2.2.19.3 Länk till annan webbplats.).

Exempel (fingerat):

Är del av / Jurisdiktion / Namn: Förenta staterna
Namn på underordnad enhet: Congress (64 : 1915-1916)

Konstituerande församlingar

Inordna en konstituerande församling direkt under den valda namnformen för den administrativa enhet som sammankallat den, följt av namnet på den konstituerande församlingen. Tillägg det eller de år församlingen hölls inom parentes (RDA 11.2.2.14.10 Länk till annan webbplats. och RDA 11.2.2.20 Länk till annan webbplats.).

Libris

 • Är del av / Jurisdiktion / Namn
 • Namn på underordnad enhet

MARC21

 • 110 1/_ #a . #b #d

Exempel (fingerat):

Är del av / Jurisdiktion / Namn: Portugal
Namn på underordnad enhet: Assembleia Constituinte (1975)

Domstolar och militärdomstolar

Ange namnet på en internationell domstol genom att tillämpa de generella instruktionerna i RDA 11.2.2.4 Länk till annan webbplats..

Inordna en domstol under den valda namnformen för den administrativa enhet vars domsrätt domstolen utövar (RDA 11.2.2.14.11 Länk till annan webbplats. och RDA 11.2.2.21.1 Länk till annan webbplats.)

Libris

 • Är del av / Jurisdiktion / Namn
 • Namn på underordnad enhet
 • Variant / Jurisdiktion / Är del av / Jurisdiktion / Namn
 • Namn på underordnad enhet
 • Variant / Organisation / Namn

MARC21

 • 110 1/_ #a . #b
 • 410 1/_ #a . #b
 • 410 2/_ #a

Är del av / Jurisdiktion / Namn: Sverige
Namn på underordnad enhet: Högsta domstolen
Variant / Organisation / Namn: Högsta domstolen

Är del av / Jurisdiktion / Namn: Förenta staterna
Namn på underordnad enhet: Supreme Court

Variant / Jurisdiktion / Är del av / Jurisdiktion / Namn: United States
Namn på underordnad enhet: Supreme Court

Variant / Organisation / Namn: Supreme Court (Förenta staterna)

Försvarsgrenar inom en stats väpnade styrkor

Väpnade styrkor på nationell nivå

Inordna en försvarsgren inom en stats väpnade styrkor under den valda namnformen för staten, följt av namnet på försvarsgrenen. Uteslut namnet eller en förkortning av namnet på staten i nominativ, såvida inte en sådan uteslutning skulle göra namnet obegripligt (RDA 11.2.2.14.12 Länk till annan webbplats. och RDA 11.2.2.22.1 Länk till annan webbplats.)

Är del av / Jurisdiktion / Namn: Sverige
Namn på underordnad enhet: Försvarsmakten

Variant / Organisation / Namn: Försvarsmakten (Sverige)

Är del av / Jurisdiktion / Namn: Storbritannien
Namn på underordnad enhet: Royal Air Force

Variant / Jurisdiktion / Är del av / Jurisdiktion / Namn: Great Britain
Namn på underordnad enhet: Royal Air Force

Variant / Organisation / Namn: Royal Air Force

Variant / Organisation / Namn: RAF

Inordna en militärregion, ett militärförband eller en militär enhet, stor eller liten, som en underavdelning till den försvarsgren som enheten tillhör.

Libris

 • Är del av / Jurisdiktion / Namn
 • Namn på underordnad enhet
 • Variant / Jurisdiktion / Är del av / Jurisdiktion / Namn
 • Namn på underordnad enhet
 • Variant / Organisation / Namn

MARC21

 • 110 1/_ #a . #b . #b
 • 410 1/_ #a . #b
 • 410 2/_ #a

Exempel (fingerat):

Är del av / Jurisdiktion / Namn: Förenta staterna
Namn på underordnad enhet: Army
Signal Corps

Variant / Jurisdiktion / Är del av / Jurisdiktion / Namn: United States
Namn på underordnad enhet: Army
Signal Corps

Variant / Organisation / Namn: Signal Corps (U.S.)
Variant / Organisation / Namn: Signal Corps (Förenta staterna)

Kommentar: Lägg den tvåledade underordningen i varsitt Namn på underordnad enhet.

Är del av / Jurisdiktion / Namn: Sverige
Namn på underordnad enhet: Armén
Dalregementet
Variant / Organisation / Namn: Dalregementet

Kommentar: Lägg den tvåledade underordningen i varsitt Namn på underordnad enhet.

Om det militära förbandet etc. är numrerat, följ det sätt att numrera som finns i namnet (utskrivet med bokstäver, romerska eller arabiska siffror). Om numret finns i början av namnet på förbandet etc., placera numreringen efter namnet, föregånget av kommatecken.

Libris

 • Är del av / Jurisdiktion / Namn
 • Namn på underordnad enhet
 • Variant / Jurisdiktion / Är del av / Jurisdiktion / Namn
 • Namn på underordnad enhet
 • Variant / Organisation / Namn

MARC21

 • 110 1/_ #a . #b . #b
 • 410 1/_ #a . #b
 • 410 2/_ #a

Exempel (fingerat):

Är del av / Jurisdiktion / Namn: Storbritannien
Namn på underordnad enhet: Royal Air Force
Medical Wing, 79th

Variant / Jurisdiktion / Är del av / Jurisdiktion / Namn: Great Britain
Namn på underordnad enhet: Royal Air Force
Medical Wing, 79th

Variant / Organisation / Namn: 79th Medical Wing (Storbritannien)
Variant / Organisation / Namn: 79th Medical Wing (Great Britain)

Kommentar: Lägg den tvåledade underordningen i varsitt Namn på underordnad enhet.

Om namnet på ett militärförband etc. börjar med eller antyder namnet på försvarsgrenen, inordna det som en underavdelning direkt under staten.

Är del av / Jurisdiktion / Namn: Sverige
Namn på underordnad enhet: Marinstaben
Variant / Organisation / Namn: Marinstaben

Om namnet på ett militärförband etc. innefattar men inte börjar med namnet eller en antydning om namnet på vapenslaget, inordna det som en underavdelning direkt under vapenslaget. Uteslut namnet eller antydningen om namnet, såvida inte en sådan uteslutning skulle göra namnet obegripligt.

Exempel (fingerat):

Är del av / Jurisdiktion / Namn: Sydafrika
Namn på underordnad enhet: Army
Service Corps

Variant / Jurisdiktion / Är del av / Jurisdiktion / Namn: South Africa
Namn på underordnad enhet: Army
Service Corps

Variant / Organisation / Namn: South African Army Service Corps

Kommentar: Lägg den tvåledade underordningen i varsitt Namn på underordnad enhet.

Väpnade styrkor under nationell nivå

RDA 11.2.2.22.2 Länk till annan webbplats..

Ambassader, konsulat etc.

Inordna en ambassad, ett konsulat, en legation eller annan stadigvarande organisation som representerar ett land i ett annat land som en underavdelning till det representerade landet.

Ange namnet i form av en underavdelning till den valda namnformen för det representerade landet, på det representerade landets språk (RDA 11.2.2.5.2 Länk till annan webbplats.). Uteslut namnet på det representerade landet från namnet på ambassaden etc. (RDA 11.2.2.14.13 Länk till annan webbplats., RDA 11.2.2.23 Länk till annan webbplats.).

För en ambassad eller legation, lägg till namnet på landet för ackrediteringen, inom parentes.

Libris

 • Är del av / Jurisdiktion / Namn
 • Namn på underordnad enhet
 • Variant / Jurisdiktion / Är del av / Jurisdiktion / Namn
 • Namn på underordnad enhet
 • Variant / Organisation / Namn

MARC21

 • 110 1/_ #a . #b
 • 410 1/_ #a . #b
 • 410 2/_ #a

Är del av / Jurisdiktion / Namn: Italien
Namn på underordnad enhet: Ambasciata (Sverige)

Variant / Organisation / Namn: Italienska ambassaden i Sverige

Är del av / Jurisdiktion / Namn: Sverige
Namn på underordnad enhet: Ambassaden (Spanien)

Variant / Organisation / Namn: Sveriges ambassad (Madrid)
Variant / Organisation / Namn: Svenska ambassaden (Madrid)
Variant / Organisation / Namn: Embajada de Suecia (Madrid)

För ett konsulat eller annan lokal organisation, lägg till namnet på den stad där konsulatet är beläget före namnet på landet för ackrediteringen. Separera namnet på staden från namnet på landet med ett kommatecken. Ange namnet på landet och staden enligt instruktionerna i RDA kapitel 16 Länk till annan webbplats..

Exempel (fingerat):

Är del av / Jurisdiktion / Namn: Sverige
Namn på underordnad enhet: Generalkonsulatet (Mumbai, Indien)

Variant / Jurisdiktion / Är del av / Jurisdiktion / Namn: Sweden
Namn på underordnad enhet: Generalkonsul (Mumbai, Indien)

Variant / Organisation / Namn: Sveriges generalkonsulat i Mumbai
Variant / Organisation / Namn: Sveriges generalkonsulat, Mumbai
Variant / Organisation / Namn: Generalkonsulatet, Mumbai
Variant / Organisation / Namn: Generalkonsulatet (Mumbai)

Delegationer vid internationella och mellanstatliga organisationer

Inordna en delegation, en kommission etc. som representerar ett land i en internationell eller mellanstatlig organisation, konferens, symposium etc. som en underavdelning till det representerade landet. Ange namnet i form av en underavdelning till den valda namnformen för det representerade landet, på det representerade landets språk (RDA 11.2.2.5.2 Länk till annan webbplats.).

Exempel (fingerat):

Är del av / Jurisdiktion / Namn: Norge
Namn på underordnad enhet: Delegasjonen til de Forente nasjoner

Variant / Organisation / Namn: Delegasjonen til de Forente nasjoner

Om namnet på delegationen etc. är osäkert, ange Delegation (Beskickning etc.) eller jämförbara termer på det representerade landets språk (RDA 11.2.2.24 Länk till annan webbplats., RDA 11.2.2.14.14 Länk till annan webbplats.).

Exempel (fingerat):

Är del av / Jurisdiktion / Namn: Indien
Namn på underordnad enhet: Delegation (International Labour Conference)

Variant / Jurisdiktion / Är del av / Jurisdiktion / Namn: India
Namn på underordnad enhet: Delegation (International Labour Conference)

Variant / Organisation / Namn: Indian Delegation (International Labour Conference)

Senast uppdaterad

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET