Särskiljande tillägg för organisationer

Den valda namnformen ska vara unik både då det upprättas en agent som länkbar entitet eller då agenten anges som lokal entitet. När man konstruerar namnformen för en organisation kan det i vissa fall finnas behov av ett tillägg för att namnformen ska bli unik.

Olika former av tillägg till den valda namnformen - att särskilja organisationer

När man väljer namnform för en organisation använder man det föredragna namnet som grund men i vissa fall kan det finnas behov av ett tillägg till den valda namnformen för att agenter ska få en unik namnform. Lägg till ett eller flera tillägg för att särskilja namnformer för organisationer.

Gör tillägg till namnet enligt instruktionerna i RDA 11.13.1.2.-11.13.1.8länk till annan webbplats.

Typ av organisation

Organisationer vars namn inte ger intryck av att vara organisationsnamn ska alltid ha ett förklarande tillägg för att särskilja en agent från en annan. (RDA 11.13.1.1länk till annan webbplats).
Som tillägg efter namnet anges antingen typ av organisation (RDA 11.13.1.2länk till annan webbplats) eller övrig beteckning (RDA 11.13.1.7länk till annan webbplats) (RDA 11.7.1.4länk till annan webbplats).
Tillägget skrivs normalt på svenska inom parentes direkt efter den valda namnformen. Hämta gärna termen för typ från en kontrollerad vokabulär, till exempel Svenska ämnesord. Ange ordet i singular.

Typ av organisation kan vid behov även anges i egenskapen Verksamhetsområde i agent som länkbar entitet. Det är inte obligatoriskt.

Libris

 • Namn
 • Verksamhetsområde

MARC21

 • 110 2/_ #a
 • 372 #a #2

Namn: Fritt fram (projekt)

Namn: Taktik (företag)

Namn: Gripsholm (fartyg)

Namn: Kronan (regalskepp)

Namn: Kronan (bostadsrättsförening : Stockholm)

Namn: Kronan (bostadsrättsförening : Jönköping)

Namn: Kronan (bostadsrättsförening : Jönköping)
Verksamhetsområde: Bostadsrättsföreningar

Kommentar: I Verksamhetsområde länkas till en kontrollerad vokabulär som Svenska ämnesord

Andra attribut för person- och organisationsnamn

Namn på slott, gods, säterier och herrgårdar sammanfaller ofta med ortnamn. Lägg till typ av organisation inom parentes samt vid behov egenskapen Andra attribut för person- och organisationsnamn för att specificera i agent som länkbar entitet.

Libris

 • Namn
 • Andra attribut för person- och organisationsnamn

MARC21

 • 110 2/_ #a
 • 368 #a #2

Namn: Sturehov (slott)
Andra attribut för person- och organisationsnamn: Slott

Kommentar: I Andra attribut för person- och organisationsnamn länkas till en kontrollerad vokabulär som Svenska ämnesord

Geografiska namn och organisationer

Geografiska namn, namn på orter (länder, städer och andra geografiska platser) används för organisationer huvudsakligen som tillägg till namn och som namn på administrativa enheter. Följ anvisningarna i RDA kapitel 16länk till annan webbplats för att välja och ange namn på orter. Föredra alltid en svensk namnform om det finns en sådan, till exempel Japan (inte Nippon) och Helsingfors (inte Helsinki). I övriga fall används namnformen på landets officiella språk, till exempel Buenos Aires och Jersey (RDA 16.2.2.3länk till annan webbplats). För orter som inte är länder eller delstater, lägg till namnet på den större geografiska enheten enligt anvisningar i RDA 16.2.2.9-16.2.2.11länk till annan webbplats.
RDA 16.2.2.4länk till annan webbplats.

Geografiska namn som namn på administrativa enheter

Se anvisningar för Jurisdiktioner

Geografiska namn som tillägg till namn

Geografiska namn som tillägg till namn används till exempel för att särskilja organisationer med samma namn och som tillägg till möten.
Namnet på orten skrivs för organisationer i en parentes direkt efter namnet. För möten skrivs det inom samma parentes som ordningsnumret och tiden för möten.

Se även anvisningar för Lokalavdelningar och filialer

Ort förknippad med organisationen

För möten är ort ett kärnelement, RDA 11.3.2länk till annan webbplats och RDA 11.13.1.8länk till annan webbplats.
Texten i detta avsnitt avser organisationer som inte är möten.

Lägg till namnet på en ort som förknippas med organisationen om det behövs för att särskilja en organisation från en annan (RDA 11.13.1.3länk till annan webbplats och RDA 11.3.3länk till annan webbplats).
Om en organisation är av nationell, regional etc. karaktär, lägg till namnet på landet, regionen etc. Ange ort enligt anvisningarna i RDA kapitel 16länk till annan webbplats.

Ort förknippad med organisation anges inom parentes i den valda namnformen.

 

Nationell karaktär

För en organisation av nationell karaktär lägger man till namnet på landet som särskiljande tillägg.

Libris

 • Namn

MARC21

 • 110 2/_ #a

Namn: National Gallery (Storbritannien)

Om en svensk och en utländsk organisation har samma namn läggs det särskiljande tillägget på den organisation som behöver särskiljas.

Libris

 • Namn

MARC21

 • 110 2/_ #a

Namn: Riksarkivet (Finland)

Kommentar: Motsvarande organisation i Sverige, som sedan tidigare finns i Libris, har inte något tillägg:

Namn: Riksarkivet

Regional karaktär

Organisationers regionala avdelningar kan behöva särskiljas. När en region läggs till, lägg även till namnet på den större geografiska enheten, till exempel ett land. RDA 16.2.2.4länk till annan webbplats.

Libris

 • Namn

MARC21

 • 110 2/_ #a

Namn: IOGT-NTO (Norrbotten, Sverige)

Namn: IOGT-NTO (Dalarna, Sverige)

Lokal karaktär

För lokala organisationer, ange namnet på den ort som vanligtvis förknippas med organisationen

Libris

 • Namn

MARC21

 • 110 2/_ #a

Namn: Grand hôtel (Stockholm, Sverige)

Namn: Grand hôtel (Brighton, England) (fingerat exempel)

Librispraxis: Katalogisatören avgör om orten som förknippas med organisationen ska läggas till när tillägget hjälper till att identifiera organisationen (valfritt tillägg RDA 11.13.1.3länk till annan webbplats).

Om det föredragna namnet för en lokal kyrka, ett tempel, en moské etc., inte klart indikerar orten där den är belägen, lägg till namnet på orten eller den lokala kyrkojurisdiktionen, t.ex. församling.

Libris

 • Namn

MARC21

 • 110 2/_ #a

Namn: Trefaldighetskyrkan (Karlskrona, Sverige)

Namn: Trefaldighetskyrkan (Stockholm, Sverige)

Om det föredragna namnet för en radio eller tv-station enbart eller huvudsakligen består av en anropssignal/signalbokstäver, så kallade call letters, lägg till namn på orten där stationen är placerad.
I Sverige används för det mesta stationsnamn (det man registrerar hos MPRT, Myndigheten för press, radio och tv) samt stationsbeteckning (det man lanserar). Om det föredragna namnet för en radio eller tv-station inte inkluderar namnet på den lokala orten som en integrerad del av sitt namn, lägg till namnet på den lokala orten. Om det föredragna namnet inkluderar namnet på den lokala orten, lägg inte till ortens namn.

Om namnet på orten som förknippas med organisationen ändras under organisationens verksamhetstid, ange det senaste namnet som användes. RDA 11.3.3.4länk till annan webbplats.

Ibland är det bättre att välja tillägget organisatorisk tillhörighet istället för ort förknippad med organisation. Läs om organisatorisk tillhörighet i RDA 11.13.1.4länk till annan webbplats.


Om det finns flera organisationer med samma namn och typtillägg inom parentes måste de särskiljas. Det kan ske med tillägg av ort eller år föregånget av kolon i tillägget.

Typ, ort och land

Libris

 • Namn

MARC21

 • 110 2/_ #a

Namn: Boken (bostadsrättsförening : Alingsås, Sverige)

Namn: Boken (bostadsrättsförening : Olofström, Sverige)

Namn: Boken (bostadsrättsförening : Järfälla, Sverige)

Jurisdiktion och år

Libris

 • Namn

MARC21

 • 110 1/_ #a

Namn: Solna stad (Sverige)

Namn: Solna stad (Sverige : 1991-)

Organisatorisk tillhörighet

Egenskapen ersätter samhörande organisation som angavs i fält 373 i MARC21. Lägg till namnet på den organisation agenten tillhör, om det behövs för att särskilja en organisation från en annan (RDA 11.13.1.4länk till annan webbplats och RDA 11.5länk till annan webbplats).
Tillägget används när det bättre identifierar organisationen än organisationens ort/orter eller om orten/orterna är okänd/okända eller inte omedelbart kan bestämmas.

Librispraxis: Katalogisatören avgör om organisatorisk tillhörighet ska användas när tillägget hjälper till att identifiera organisationen (valfritt tillägg RDA 11.13.1.4länk till annan webbplats).

Ange organisatorisk tillhörighet genom att använda den valda namnformen för den organisation agenten tillhör inom parentes i egenskapen Namn i agent som länkbar entitet. Det är möjligt, men inte obligatoriskt, att även ange tillhörigheten i egenskapen Organisatorisk tillhörighet / Benämning i agenten.

Libris

 • Namn
 • Organisatorisk tillhörighet / Benämning

MARC21

 • 110 2/_ #a
 • 373 #a

Namn: Östgöta nation (Uppsala universitet)
Organisatorisk tillhörighet / Benämning: Uppsala universitet

Namn: Östgöta nation (Lunds universitet)
Organisatorisk tillhörighet / Benämning: Lunds universitet

Kommentar: Länka inte till den samhörande organisationen i Organisatorisk tillhörighet

Tid förknippad med organisation

Lägg till tid förknippad med organisationen om det behövs för att särskilja en organisation från en annan och följande element inte är tillgängliga:
• ort förknippad med organisationen
• organisatorisk tillhörighet
RDA 11.13.1.5länk till annan webbplats och RDA 11.4länk till annan webbplats.

För möten är tid förknippad med organisationen ett kärnelement. RDA 11.4.2länk till annan webbplats.

Librispraxis: Katalogisatören avgör om tid förknippad med organisationen ska läggas till när tillägget hjälper till att identifiera organisationen (valfritt alternativ RDA 11.13.1.5länk till annan webbplats).

Ange tid enligt den kalender som föredras av den katalogiserande instansen. För detaljer om hur man anger tid enligt den kristna kalendern, se RDA appendix H i svensk översättning.
Ange tid förknippad med organisation genom att ange ett årtal eller en period.

Tid förknippad med organisation (som inte är möten) anges inom parentes efter den valda namnformen i agenten som länkbar entitet.

En organisation som har förändrats så pass mycket att den måste behandlas som en ny individ, även om namnet är detsamma som förut, måste särskiljas. Det gäller till exempel Luftfartsstyrelsen som upphörde 1967 och återuppstod under 2005-2008, men bara till namnet.

Libris

 • Är del av / Jurisdiktion / Namn
  Namn på underordnad enhet

MARC21

 • 110 1/_ #a . #b

Är del av / Jurisdiktion / Namn: Sverige
Namn på underordnad enhet: Luftfartsstyrelsen (1945-1967)

Är del av / Jurisdiktion / Namn: Sverige
Namn på underordnad enhet: Luftfartsstyrelsen (2005-2008)

Det är alltid önskvärt att ange tid förknippad med organisationen i en agent som länkbar entitet, även när det inte behövs för särskiljning. Se Övriga uppgifter för organisationen, Verksamhetstid

Särskiljande tillägg för att undvika sammanblandning

Sammanblandning mellan en vald namnform för en agent och ett variantnamn för en annan agent måste också undvikas. Lägg till ett särskiljande tillägg (till exempel tid) för att undvika sammanblandning.

Variantnamnet har kompletterats med tid som särskiljande tillägg

Libris

 • Är del av / Organisation / Namn
  Namn på underordnad enhet
 • Variant / Organisation / Namn

MARC21

 • 110 2/_ #a . #b
 • 410 2/_ #a

Samt

 • 110 2/_ #a
 • 510 2/_ #w b #a . #b

Är del av / Organisation / Namn: Högskolan i Borås
Namn på underordnad enhet: Institutionen Bibliotekshögskolan
Variant / Organisation / Namn: Bibliotekshögskolan (1977-1998)

Namn: Bibliotekshögskolan
Se även: Högskolan i Borås / Institutionen Bibliotekshögskolan


Särskiljande tillägg behöver inte göras för samma eller liknande namnformer som endast är registrerade som variantnamn.


Administrativ enhets art

Lägg till den administrativa enhetens art (om det inte gäller en stad eller en kommun), om det behövs för att skilja en organisation från en annan, till exempel när två eller flera organisationer har samma namn eller har namn som är så lika att de kan sammanblandas (RDA 11.13.1.6länk till annan webbplats). Gör tillägget på svenska. Om det inte finns någon svensk term som är jämbördig med den inhemska, använd den inhemska. I tveksamma fall, använd den inhemska termen. RDA 11.7.1.5länk till annan webbplats.

Om två eller flera administrativa enheter gör anspråk på jurisdiktionen över samma område (till exempel i samband med ockupation eller inbördeskrig), lägg till en passande beteckning efter den ena eller båda de administrativa enheterna, åtföljd av den tid som den/de existerade. RDA 11.13.1.5länk till annan webbplats.

Administrativ enhets art anges inom parentes i den valda namnformen.

Det är möjligt, men inte obligatoriskt, att även ange administrativ enhets art i egenskapen Andra attribut för person- och organisationsnamn i agent som länkbar entitet. I Andra attribut för person- och organisationsnamn används i första hand termer från en kontrollerad vokabulär som Svenska ämnesord.

För anvisningar om Agent som länkbar entitet för officiella organ se Jurisdiktioner

Libris

 • Namn
 • Andra attribut för person- och organisationsnamn

MARC21

 • 110 2/_ #a
 • 368 #c

Exempel (fingerat):

Namn: Darmstadt (Tyskland : Landkreis)
Andra attribut för person- och organisationsnamn: Landkreis

Namn: Darmstadt (Tyskland : Regierungsbezirk)
Andra attribut för person- och organisationsnamn: Regierungsbezirk

Kommentar: I Andra attribut för person- och organisationsnamn används i första hand termer från en kontrollerad vokabulär som Svenska ämnesord. Skapa lokal entitet används endast då det inte finns en auktoriserad entitet att länka till.

Övrig beteckning förknippad med organisation

Ange en lämplig övrig beteckning för att skilja mellan två organisationer med samma namn. Gör detta tillägg när inget av följande attribut är tillräckliga eller passar:

 • ort förknippad med organisationen
 • tid förknippad med organisationen
 • organisatorisk tillhörighet
 • typ av organisation
 • administrativ enhets art

(RDA 11.13.1.7länk till annan webbplats och RDA 11.7.1.6länk till annan webbplats)

Ange beteckningen på svenska, när det är tillämpligt.

För en organisation som har ett namn som inte ger intryck av att vara en organisation är övrig beteckning eller typ av organisation ett kärnelement. Se även Organisation med namn som inte ser ut som ett organisationsnamn

Librispraxis: Lägg till övrig beteckning förknippad med organisationen om tillägget hjälper till att identifiera organisationen (valfritt alternativ RDA 11.13.1.7länk till annan webbplats).

Övrig beteckning förknippad med organisationen anges inom parentes i den valda namnformen för agenten.

Det är möjligt, men inte obligatoriskt, att även ange övrig beteckning i egenskapen Andra attribut för person- och organisationsnamn. I Andra attribut för person- och organisationsnamn används i första hand termer från en kontrollerad vokabulär som Svenska ämnesord.

Om en beteckning behövs för att skilja mellan två eller flera organisationer med samma namn som är förknippade med samma ort, lägg till beteckningen efter ortens namn.

Libris

 • Namn
 • Andra attribut för person- och organisationsnamn

MARC21

 • 110 2/_ #a
 • 368 #c

Exempel (fingerat):

Namn: All Hallows (kyrka : London, England : Bread Street)
Andra attribut för person- och organisationsnamn: Bread Street

Namn: All Hallows (kyrka : London, England : London Wall)
Andra attribut för person- och organisationsnamn: London Wall

Kommentar: I Andra attribut för person- och organisationsnamn används i första hand termer från en kontrollerad vokabulär som Svenska ämnesord. Skapa lokal entitet används endast då det inte finns en auktoriserad entitet att länka till.

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET