Underordnade och relaterade organisationer

Vissa typer av organisationsnamn är osjälvständiga och du behöver ange en överordnad eller relaterad organisation för att kunna identifiera dem. Det gäller till exempel namn som Avdelning 62, Avdelningen för elteknik, Historiska institutionen, Kultur & fritid, Byrå 3.

I RDA 11.2.2.14 Länk till annan webbplats. samt i listan nedan anges ett antal av dessa namntyper.

Om organisationens typ av namn finns i RDA 11.2.2.14.1-11.2.2.14.6 Länk till annan webbplats., ange namnet på den underordnade eller relaterade organisationen som en underavdelning till den överordnade eller relaterade organisationen. Gör en direkt eller indirekt underordning enligt instruktionerna i RDA 11.2.2.15 Länk till annan webbplats.. Gör en variant för det underordnade namnet om du tycker att det behövs.

Gäller:

 • organisation med namn som innefattar ord som anger att organisationen är en del av en annan
 • organisation med namn som innefattar ord som anger administrativ underordning
 • jurisdiktion med namn av generell art eller som enbart anger en geografisk, en kronologisk eller en med nummer- eller bokstavsbeteckning försedd underavdelning till en moderorganisation
 • organisation med namn som inte ser ut som ett organisationsnamn och som inte innehåller namnet på en överordnad enhet
 • universitetsfakultet, institution, laboratorium etc. med namn som endast anger studieområde
 • icke officiellt organ med namn som innefattar hela namnet på den överordnade eller relaterade organisationen

Gäller också om det är en typ av organisation som listas i RDA 11.2.2.14.7-11.2.2.14.18 Länk till annan webbplats., dvs.:

RDA kapitel 16 Länk till annan webbplats. innehåller instruktioner om hur man väljer och anger namn på orter.

Se även anvisningar för Geografiska namn och organisationer. Se även anvisningar för Jurisdiktioner

Eget, självständigt namn

Underordnade och relaterade organisationer som inte hör till någon av typerna som listas ovan auktoriseras på sina egna namn om namnen är självständiga. Välj föredraget namn enligt instruktionerna i RDA 11.2.2 Länk till annan webbplats.. Hänvisa vid behov från det överordnade namnet i hierarkin (RDA 11.2.2.13 Länk till annan webbplats.).

Samma sak gäller för jurisdiktioner. Jurisdiktioner som inordnas på sina egna namn ska ha en hänvisning från underordnad form av namnet.

Se även anvisningar för Jurisdiktioner

Libris

 • Namn
 • Variant / Organisation / Är del av / Organisation / Namn
 • Namn på underordnad enhet

MARC21

 • 110 2/_ #a
 • 410 2/_ #a . #b

Namn: Stockholms universitetsbibliotek

Variant / Organisation / Är del av / Organisation / Namn: Stockholms universitet
Namn på underordnad enhet: Biblioteket

Namn: Högalids församling

Variant / Organisation / Är del av / Organisation / Namn: Svenska kyrkan
Namn på underordnad enhet: Högalids församling

Organisationen är en del av en annan

Underordna en organisation med namn som innefattar en term som anger att organisationen är en del av en annan, till exempel avdelning, byrå, enhet, filial, sektion eller motsvarigheterna till dessa termer på andra språk (RDA 11.2.2.14.1 Länk till annan webbplats.).

Libris

 • Är del av / Organisation / Namn
 • Namn på underordnad enhet

MARC21

 • 110 2/_ #a . #b

Är del av / Organisation / Namn: Svenska metallindustriarbetareförbundet
Namn på underordnad enhet: Avdelning 119

Administrativ underordning

Underordna en organisation med namn som innefattar ett ord som vanligen anger administrativ underordning, till exempel arbetsgrupp, kommission, kommitté, nämnd samt motsvarigheterna till dessa termer på andra språk. Tillämpa endast om den överordnade organisationen behövs för att identifiera den underordnade organisationen (RDA 11.2.2.14.2 Länk till annan webbplats.).

För utländska organisationer av denna typ, följ bibliotekskatalogen i respektive land för att avgöra om organisationen ska underordnas eller inte.

För officiella organ med namn som anger administrativ underordning finns en utökad lista över svenska ord som innefattas, se Jurisdiktioner, Administrativ underordning

Organisation med namn som inte ser ut som ett organisationsnamn

Underordna en organisation med namn som inte ser ut som ett organisationsnamn och som inte innehåller namnet på en överordnad enhet (RDA 11.2.2.14.4 Länk till annan webbplats.)

Libris

 • Är del av / Organisation / Namn
 • Namn på underordnad enhet

MARC21

 • 110 2/_ #a . #b

Är del av / Organisation / Namn: British Library
Namn på underordnad enhet: Science Reference and Information Service

Universitetsfakultet, institution, laboratorium med flera

Underordna en universitetsfakultet, institution, laboratorium etc. med namn som endast anger studieområde (RDA 11.2.2.14.5 Länk till annan webbplats.)

Är del av / Organisation / Namn: Chalmers tekniska högskola
Namn på underordnad enhet: Vatten Miljö Transport

Är del av / Organisation / Namn: Stockholms universitet
Namn på underordnad enhet: Arkeologiska forskningslaboratoriet

Är del av / Organisation / Namn: Uppsala universitet
Namn på underordnad enhet: Limnologiska institutionen

Observera att blandade språkformer är tillåtna.

Är del av / Organisation / Namn: Stockholms universitet
Namn på underordnad enhet: Addiction Research Group

Namn som innefattar hela namnet på den överordnade eller relaterade organisationen

Underordna en organisation (som inte är en jurisdiktion) med namn som innefattar hela namnet på den överordnade eller relaterade organisationen.

Skilj på fallen där den underordnade organisationen innefattar namnet på den överordnade från fallen där namnet på den överordnade organisationen endast förknippas med den underordnade organisationens namn (RDA 11.2.2.14.6 Länk till annan webbplats.)


Är del av / Organisation / Namn:
Handelshögskolan i Stockholm
Namn på underordnad enhet: Biblioteket

men

Namn: Moderna museets vänner

Enskilda religiösa samfunds möten

Inordna möten etc. med ett enskilt religiöst samfunds prästerskap, eller dess medlemmar, som en underavdelning till det religiösa samfundet. Ange namnet i form av en underavdelning till den valda namnformen för det religiösa samfundet, oavsett om mötet etc. avser internationell, nationell, regional, delstatlig eller lokal nivå (RDA 11.2.2.25 Länk till annan webbplats., RDA 11.2.2.14.15 Länk till annan webbplats.)

Libris

 • Är del av / Organisation / Namn
 • Namn på underordnad enhet
 • Variant / Organisation / Namn

MARC21

 • 110 2/_ #a . #b
 • 410 2/_ #a

Är del av / Organisation / Namn: Svenska kyrkan
Namn på underordnad enhet: Biskopsmötet

Variant / Organisation / Namn: Biskopsmötet

Religiösa ämbetsmän

Tillämpa instruktionerna för biskopar, rabbiner, mullor, patriarker etc. och påvar (RDA 11.2.2.26 Länk till annan webbplats.). Instruktionerna avser religiösa ämbetsmän som publicerar sig som innehavare av ett ämbete (inte när de publicerar sig som enskilda personer). Se även anvisningar för Regeringstjänstemän och religiösa ämbetsmän. RDA 11.2.2.14.8 Länk till annan webbplats..

Ange titeln för en religiös ämbetsman (dvs. biskop, rabbin, mulla, patriark etc.) som företräder organisationen (RDA 6.31.1 Länk till annan webbplats.) som en underavdelning till den religiösa jurisdiktionen (RDA 11.2.2.26.1 Länk till annan webbplats.).

Ange titeln för en påve som företräder organisationen (RDA 6.31.1 Länk till annan webbplats.) som en underavdelning till romersk-katolska kyrkan. Ange titeln på svenska, om det finns en term på svenska (RDA 11.2.2.26.2 Länk till annan webbplats.).

Libris

 • Är del av / Organisation / Namn
 • Namn på underordnad enhet
 • Variant / Organisation / Är del av / Organisation
 • Namn på underordnad enhet

MARC21

 • 110 2/_ #a . #b
 • 410 2/_ #a . #b

Exempel (fingerat):

Är del av / Organisation / Namn: Romersk-katolska kyrkan
Namn på underordnad enhet: Påve

Variant / Organisation / Är del av / Organisation: Catholic Church
Namn på underordnad enhet:
Pope

Om den religiösa ämbetsmannen eller påven innehar ämbetet under en viss tid, ange inom parentes:
a) ämbetstid
b) namnet på personen i kortform på samma språk som personens föredragna namn är på

Separera tidsperioden från namnet med mellanslag, kolon, mellanslag.

Ange att det finns en relation mellan organisationen och personen genom att tillämpa instruktionerna i RDA kapitel 30 Länk till annan webbplats. (relaterade personer) och i RDA kapitel 32 Länk till annan webbplats. (relaterade organisationer)

Enligt Librispraxis innebär det att det är önskvärt (men inte obligatoriskt) att göra en se även-hänvisning i en agent som länkbar entitet.

Libris

 • Är del av / Organisation / Namn
 • Namn på underordnad enhet
 • Se även

MARC21

 • 110 2/_ #a . #b
 • 500 1/_ #a

Exempel:

Är del av / Organisation / Namn: Romersk-katolska kyrkan
Namn på underordnad enhet: Påve (2013- : Franciskus)

Se även: Franciskus

Kommentar: Hänvisa till agenten för personen under Se även.

Se även anvisningar för Påvar som personer.

Religiösa provinser, stift, synoder etc.

Ange namnet på en provins, ett stift, en synod eller annan underavdelning till ett religiöst samfund som har jurisdiktion över ett geografiskt område som en underavdelning till det religiösa samfundet (RDA 11.2.2.14.16 Länk till annan webbplats., RDA 11.2.2.27 Länk till annan webbplats.).

Libris

 • Är del av / Organisation / Namn
 • Namn på underordnad enhet
 • Variant / Organisation / Namn

MARC21

 • 110 2/_ #a . #b
 • 410 2/_ #a

Är del av / Organisation / Namn: Svenska kyrkan
Namn på underordnad enhet: Uppsala stift

Variant / Organisation / Namn: Uppsala stift

Ange namnet på ett patriarkat, ett stift, en kyrkoprovins etc. som tillhör den romersk-katolska kyrkan som en underavdelning till romersk-katolska kyrkan. Ange namnet på svenska.

Libris

 • Är del av / Organisation / Namn
  Namn på underordnad enhet
 • Variant
  Organisation / Är del av / Organisation / Namn
  Namn på underordnad enhet
  Organisation / Namn

MARC21

 • 110 2/_ #a . #b
 • 410 2/_ #a . #b
 • 410 2/_ #a

Är del av / Organisation / Namn: Romersk-katolska kyrkan
Namn på underordnad enhet: Stockholms stift

Variant:
Organisation / Är del av / Organisation / Namn: Catholic church
Namn på underordnad enhet: Diocese of Stockholm
Organisation / Namn: Stockholms katolska stift

Centrala administrativa organ inom den romersk-katolska kyrkan (kurian)

Inordna kongregationer, tribunaler och andra centrala administrativa organ, som är en del av kurian, inom den romersk-katolska kyrkan under den auktoriserade sökingången för romersk-katolska kyrkan. Använd den latinska namnformen för kongregationen etc. Uteslut alla former av ordet "sacer" när det är första ordet i namnet (RDA 11.2.2.14.17 Länk till annan webbplats., RDA 11.2.2.28 Länk till annan webbplats.).

Libris

 • Är del av / Organisation / Namn
  Namn på underordnad enhet
 • Variant
  Organisation / Är del av / Organisation / Namn
  Namn på underordnad enhet
  Organisation / Namn

MARC21

 • 110 2/_ #a . #b
 • 410 2/_ #a . #b
 • 410 2/_ #a


Är del av / Organisation / Namn:
Romersk-katolska kyrkan
Namn på underordnad enhet: Congregatio pro Doctrina Fidei

Variant:
Organisation / Är del av / Organisation / Namn: Romersk-katolska kyrkan
Namn på underordnad enhet: Kongregationen för trosläran
Organisation / Är del av / Organisation / Namn: Romersk-katolska kyrkan
Namn på underordnad enhet: Sacra Congregatio pro Doctrina Fidei
Organisation / Namn: Sacra Congregatio pro Doctrina Fidei
Organisation / Namn: Troskongregationen

Påvliga diplomatiska beskickningar etc.

Ange namnet på en påvlig beskickning som en underavdelning till den valda namnformen för romersk-katolska kyrkan. Använd termen Apostoliska nuntiaturen eller Apostoliska internuntiaturen, om tillämpligt. Tillägg namnet på den administrativa enhet till vilket beskickningen är ackrediterad, inom parentes (RDA 11.2.2.14.18 Länk till annan webbplats., RDA 11.2.2.29 Länk till annan webbplats.).

Libris

 • Är del av / Organisation / Namn
  Namn på underordnad enhet
 • Variant
  Organisation / Är del av / Organisation / Namn
  Namn på underordnad enhet

MARC21

 • 110 2/_ #a . #b
 • 410 2/_ #a . #b

Exempel (fingerat):

Är del av / Organisation / Namn: Romersk-katolska kyrkan
Namn på underordnad enhet: Apostoliska nuntiaturen (Etiopien)

Variant:
Organisation / Är del av / Organisation / Namn: Catholic church
Namn på underordnad enhet: Apostolic Nunciature (Etiopien)

Direkt eller indirekt underordning

Följ instruktionerna i RDA 11.2.2.15 Länk till annan webbplats. för hur underordnade organisationer ska anges.

Ingår tre eller eventuellt flera led i hierarkin, uteslut mellanliggande led när det är möjligt. Inordna den lägsta enheten direkt under den högsta.

Gör två variantnamn i agenten som länkbar entitet, en från den lägsta enheten och en från den högsta som också innefattar mellanliggande led.

Libris

 • Är del av / Organisation / Namn
 • Namn på underordnad enhet
 • Variant / Organisation / Är del av / Organisation / Namn
 • Namn på underordnad enhet

MARC21

 • 110 2/_ #a . #b
 • 410 2/_ #a . #b . #b
 • 410 2/_ #a

Är del av / Organisation / Namn: Göteborgs universitet
Namn på underordnad enhet: Institutet för svenska som andraspråk
Variant / Organisation / Är del av / Organisation / Namn: Göteborgs universitet
Namn på underordnad enhet: Institutionen för svenska språket.
Institutet för svenska som andraspråk
Variant / Organisation / Namn: Institutet för svenska som andraspråk, Göteborgs universitet

Kommentar: Uteslut mellanliggande led ur den valda namnformen för organisationen, men ange det som namnvariant i agenten. Lägg den tvåledade underordningen i varsitt Namn på underordnad enhet (se bild nedan).

Den tvåledade underordningen läggs i varsitt Namn på underordnad enhet

Om däremot det underordnade namnet är av sådant slag att det sannolikt kan användas av en annan enhet inom samma organisation bör det mellanliggande ledet tas med i den valda namnformen i agenten. Gäller ofta enheter med administrativ funktion.

Libris

 • Är del av / Jurisdiktion / Namn
 • Namn på underordnad enhet

MARC21

 • 110 1/_ #a . #b . #b

Är del av / Jurisdiktion / Namn: Stockholms stad (Sverige : 1984-)
Namn på underordnad enhet: Stadsledningskontoret
Forsknings- och utvecklingsenheten

Är del av / Jurisdiktion / Namn: Stockholms stad (Sverige : 1984-)
Namn på underordnad enhet: Socialtjänstförvaltningen
Forsknings- och utvecklingsenheten

Kommentar: Alla tre led i namnet måste tas med för att skilja mellan olika underordnade enheter med samma namn inom samma förvaltning. Lägg den tvåledade underordningen i varsitt Namn på underordnad enhet (se bild i föregående exempel).

Gemensamma kommittéer, samarbetsorgan etc.

Ange namnet på en organisation som består av representanter för två eller flera organisationer, det vill säga gemensamma kommittéer, samarbetsorgan och liknande, enligt instruktionerna i RDA 11.2.2.4 Länk till annan webbplats.. I regel inordnas organisationen under eget namn RDA 11.2.2.16 Länk till annan webbplats.

För lagstiftande kommittéer se RDA 11.2.2.19.2 Länk till annan webbplats..

Uteslut namnen på de så kallade moderorganisationerna när dessa förekommer inuti eller i slutet av namnet, om den gemensamma enhetens namn är distinkt utan namnet på moderorganisationerna. Om moderorganisationerna är inordnade som underavdelningar till en och samma överordnade organisation, inordna den gemensamma enheten som en underavdelning till den gemensamma överordnade organisationen. Följ instruktionerna i RDA 11.2.2.13 Länk till annan webbplats..

Exempel finns i RDA 11.2.2.16 Länk till annan webbplats..

Gör se även-hänvisningar till de överordnade namnformerna, moderorganisationerna, i agent som länkbar entitet.

Libris

 • Namn
 • Variant / Organisation / Namn
 • Se även

MARC21

 • 110 2/_ #a
 • 410 2/_ #a
 • 510 2/_ #a

Namn: SAF/PTK-nämnden för jämställdhet i arbetslivet
Variant / Organisation / Namn: Nämnden för jämställdhet i arbetslivet
Se även: Privattjänstemannakartellen
Svenska arbetsgivareföreningen

Kommentar: Länka till respektive agent för moderorganisationerna under Se även.

Gruppnamn

Flera personer kan samverka under ett gemensamt gruppnamn. För att ett gruppnamn ska behandlas som ett organisationsnamn krävs att gruppen själv använder sig av namnet vid publicering eller motsvarande. Se även Pseudonymer.

Gör vid behov se även-hänvisning i agenten för de enskilda medlemmarna, om de även publicerar sig under eget namn och en agent som länkbar entitet finns.

Libris

 • Namn
 • Se även
 • Beskrivning

MARC21

 • 110 2/_ #a
 • 500 1/_ #a
 • 678 1/_ #a

Namn: Five Pieces (reportagegrupp)
Se även: Ekegren, Staffan 1947-
etc.
Beskrivning: Reportrarna och fotograferna Staffan Ekegren, Sten Lundberg, Lasse Persson, Clas Thor och Magnus Westerborn skriver under gruppnamnet Five Pieces.

Kommentar: Gruppnamn som tillkommit efteråt och inte använts av medlemmarna själva i samband med publicering etc. behandlas som ämnesord, t.ex. Halmstadgruppen.

Senast uppdaterad

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET