Övriga uppgifter för organisationer

En agent som länkbar entitet innehåller många uppgifter utöver namnform. Här läser du om övriga element i en agent för en organisation och hur du anger dem.

Agenttyp

Organisation eller Jurisdiktion väljer du redan när du skapar en ny agent. Rapportera felaktigheter eller problem till Auktoritetsgruppen.
Jurisdiktioner
Skicka en fråga till auktoritetsgruppen

Variantnamn för organisationen

När du skapar en agent som länkbar entitet för en organisation (RDA 11.13.2 Länk till annan webbplats.), lägg till variantnamn som därmed blir sökbara. (RDA 11.2.3 Länk till annan webbplats.). Gör tillägg till variantnamnet enligt instruktionerna i RDA 11.13.1.2-11.13.1.8 Länk till annan webbplats. om tillämpligt.

I Libris är det obligatoriskt att ange alla variantnamn som en användare kan tänkas söka på. Det kan till exempel röra sig om förkortningar, andra språkformer, mindre vanliga former och underordnade led.

Hänvisa från Library of Congress' form i VIAF (respektive aktuell utländsk nationalbibliografis form) för namn som har en vedertagen svensk form eller om LC:s form i VIAF avviker från den valda namnformen.

Skriv tilläggen till namnet i första hand på samma sätt som i den valda namnformen för agenten, till exempel konferens, f.Kr. (inte Conference, B.C). Vid behov kan du ange även variantnamn med utländska tillägg för agenten.

Libris

 • Namn
 • Variant
  Organisation / Namn
  eller
  Är del av / Namn på underordnad enhet

MARC21

 • 110 2/_ #a
 • 410 2/_ #a
 • 410 2/_ #a

Namn: Europeiska unionen
Variant:
Organisation / Namn: EU
Organisation / Namn: European Union

Hänvisa från fullständigare namnformer.

Namn: Dramaten
Variant:
Organisation / Namn: Kungliga dramatiska teatern AB
Organisation / Namn: Dramatiska teatern

Hänvisa från mindre fullständiga namnformer, till exempel akronymer.

Namn: Föreningen Auktoriserade revisorer
Variant:
Organisation / Namn: Auktoriserade revisorer
Organisation / Namn: FAR

Hänvisa från underordnat till överordnat led i ett namn.

Libris

 • Är del av / Organisation / Namn
  Namn på underordnad enhet
 • Variant
  Organisation / Namn

  Organisation / Är del av / Organisation / Namn
  Namn på underordnad enhet

MARC21

 • 110 2/_ #a . #b
 • 410 2/_ #a
 • 410 2/_ #a . #b

Är del av / Organisation / Namn: Stockholms universitet
Namn på underordnad enhet: Institutionen för nordiska språk

Variant:
Organisation / Namn: Institutionen för nordiska språk, Stockholms universitet

Organisation / Är del av / Organisation / Namn: Stockholm University
Namn på underordnad enhet: Department of Scandinavian Languages

Hänvisning från överordnat led behöver i vissa fall göras, till exempel från namn på jurisdiktion som auktoriserats under eget namn.

Libris

 • Namn
 • Variant
  Jurisdiktion / Är del av / Jurisdiktion / Namn
  Namn på underordnad enhet

  Organisation / Namn

MARC21

 • 110 2/_ #a
 • 410 1/_ #a . #b
 • 410 2/_ #a

Namn: Statens kulturråd
Variant:
Jurisdiktion / Är del av / Jurisdiktion / Namn:
Sverige
Namn på underordnad enhet: Statens kulturråd

Organisation / Namn: Kulturrådet

Se även-hänvisningar

Se även-hänvisning till tidigare och senare namn

Librispraxis: Det är obligatoriskt att ange relaterade organisationer, dvs. direkt sammanhängande organisationer samt föregående eller efterföljande organisation (RDA 32.1 Länk till annan webbplats.).

Ange relationer mellan organisationer i egenskapen Se även. (Använd tills vidare inte relationsbeteckningarna från RDA Appendix K för att beskriva relationen.)

Den vanligaste formen av relaterade hänvisningar är den som görs mellan tidigare respektive senare namn vid namnbyte, se även anvisningar för Namnbyte för organisationer.

Vanligt är också att flera organisationer går samman till en eller att en organisation splittras upp på flera. Hänvisa till föregående namnform eller namnformer i agent som länkbar entitet för den nybildade konstellationen. Registrera motsvarande hänvisning till efterföljande namnform eller namnformer i den gamla agenten.

Se även-hänvisning mellan samhörande organisationer

Gör vid behov hänvisningar mellan namn för självständiga men samhörande organisationer.

Libris

 • Namn
 • Se även

MARC21

 • 110 2/_ #a
 • 510 2/_ #a
 • 510 2/_ #a

Namn: SAF/PTK-nämnden för jämställdhet i arbetslivet
Se även:
Privattjänstemannakartellen
Svenska arbetsgivareföreningen

Se även-hänvisning till personer

Gör vid behov se även-hänvisningar till de enskilda medlemmarna i en grupp som samverkar under ett gruppnamn. Se Underordnade och relaterade organisationer, Gruppnamn.

Nationalitet / verksamhetsland

Nationalitet/verksamhetsland är obligatoriskt att ange i agent som länkbar entitet om uppgiften finns tillgänglig. I mallen för Agent - Organisation är Sverige förvalt. Ändra vid behov.

Ange koden för nationalitet/verksamhetsland. I Libris finns koder för nationalitet/verksamhetsland som länkbara entiteter Länk till annan webbplats..

Om nationalitet/verksamhetsland är okänd, länka till koden xx (Okänd nationalitet/Okänt verksamhetsland).

Om organisationen är internationell bör även detta anges. Länka till flera koder om flera nationaliteter behöver anges.

Libris

 • Namn
 • Nationalitet/Verksamhetsland

MARC21

 • 043 #a
 • 110 2/_ #a

Namn: Bultfabriks AB
Nationalitet /Verksamhetsland: Sverige

Kommentar: Länka till valt land under Nationalitet/Verksamhetsland.

Plats

Det är möjligt, men inte obligatoriskt, att ange Plats i agenten.
Egenskapen ersätter MARC21-fältet 370, delfält #c för associerat land, #e för verksamhets- eller bostadsort och #f för övrig associerad ort. För adress användes fält 371 i MARC21. RDA 11.9 Länk till annan webbplats..

Libris

 • Namn
 • Nationalitet/Verksamhetsland
 • Plats

MARC21

 • 043 #a
 • 110 2/_ #a
 • 370 #c (associerat land) #e (verksamhets-/bostadsort) #f (övrig associerad ort)

I äldre agenter finns Har associerad plats. Nu används egenskapen Plats.

Namn: Ale kommun (Sverige)
Har associerad plats: MARC:OTHERASSOCIATEDPLACE Alafors (Sverige)
MARC:PLACEOFRESIDENCEHEADQUARTERS: Nödinge (Sverige)

Verksamhetstid

Ange verksamhetstid för organisationen i egenskaperna Verksamhetens starttid och Verksamhetens sluttid. Det finns också möjlighet att lägga till egenskaperna Tid för grundande samt Tid för upphörande.

Libris

 • Namn
  eller
 • Är del av / Jurisdiktion / Namn
  Namn på underordnad enhet
 • Verksamhetens starttid
 • Verksamhetens sluttid
 • Tid för grundande
 • Tid för upphörande

MARC21

 • 046 #s #t
 • 046 #q #r
 • 110 2/_ #a
  eller
 • 110 1/_ #a . #b

Kommentar: I MARC21 användes tidigare fält 045 för organisationers verksamhetstid

Namn: Sandrews
Verksamhetens starttid: 1937
Verksamhetens sluttid: 2011

Namn: Göteborgs byggmästareförening
Tid för grundande: 1893

Är del av / Jurisdiktion / Namn: Sverige
Namn på underordnad enhet: Luftfartsstyrelsen (1945-1967)
Verksamhetens starttid: 1945
Verksamhetens sluttid: 1967

Är del av / Jurisdiktion / Namn: Sverige
Namn på underordnad enhet: Luftfartsstyrelsen (2005-2008)
Verksamhetens starttid: 2005
Verksamhetens sluttid: 2008

Även osäkra årtal och ungefärliga tidsuppgifter kan anges

Namn: Luco
Verksamhetens startid: 194X
Verksamhetens sluttid: 197X

Namn: Nordiskt filmotek
Verksamhetens startid: 1942?
Verksamhetens sluttid: 1944~

För osäkra och ungefärliga tidsuppgifter, se beskrivning, formatering och exempel under Osäkra och ungefärliga tidsuppgifter.

Verksamhetsområde

Ange verksamhetsområde för organisationen vid behov. Med verksamhetsområde avses det område inom vilket en organisation har sin verksamhet, kompetens, ansvar, jurisdiktion etc. (RDA 11.10 Länk till annan webbplats.).

Om du anger uppgiften, hämta i första hand termen från en kontrollerad vokabulär som Svenska ämnesord.

Libris

 • Verksamhetsområde

MARC21

 • 372 #a #2

Verksamhetsområde: Filmbolag

Kommentar: Länka till en kontrollerad vokabulär som Svenska ämnesord under Verksamhetsområde.

Språk

Organisationens språk är det eller de språk som organisationen använder i sin kommunikation (RDA 11.8 Länk till annan webbplats.). Ange vid behov organisationens språk i agent som länkad entitet.

Libris

 • Språk

MARC21

 • 377 #a

Språk: Norska

Kommentar: Länka till valt språk under Språk.

Beskrivning

Det är obligatoriskt att göra en kortfattad beskrivning av organisationen (RDA 11.11 Länk till annan webbplats.).

Ge en sammanfattande, beskrivande bild av organisationens historia. Historiken kan innehålla uppgifter om vilken typ av verksamhet som bedrivs inom organisationen, verksamhetstid med mera. Ta med uppgifter om namnbyten, tidigare och senare namn, sammanslagningar och liknande uppgifter. Om du har gjort flera agenter som länkad entitet för en organisation som bytt namn, med se även-hänvisningar mellan agenterna, ska egenskapen beskrivning innehålla en så sammanhängande förklaring som möjligt. Skriv kortfattat men tydligt.

Ange källor för uppgifterna (RDA 8.12.1.3 Länk till annan webbplats.).

Libris

 • Beskrivning

MARC21

 • 678 1/_ #a

Beskrivning: BRIO AB grundades 1884 och är idag moderbolag i en internationell koncern som tillverkar och säljer leksaker, spel och barnvagnar. Namnet är en förkortning för Bröderna Ivarsson, Osby.

En agent med flera namnbyten samt samhörighet med annan organisation.

Libris

 • Namn
 • Variant:
  Organisation / Namn
  Jurisdiktion / Är del av / Jurisdiktion / Namn
  Namn på underordnad enhet

 • Se även
 • Verksamhetens starttid
 • Beskrivning

MARC21

 • 046 #q
 • 110 2/_ #a
 • 410 2/_ #a
 • 510 2/_ #a
 • 678 1/_ #a

Namn: Etnografiska museet
Variant:
Organisation / Namn:
Etnografiska museet (Stockholm)
Organisation / Namn: Folkens museum - etnografiska
Organisation / Namn: Statens etnografiska museum
Se även: Statens museer för världskultur
Verksamhetens starttid: 1935
Beskrivning: Bildades 1935 med namnet Etnografiska museet (Statens etnografiska museum). Ingick dessförinnan i Naturhistoriska riksmuseet. Namnet ändrades 1988 till Folkens museum - etnografiska. 2001 ändrades namnet tillbaka till Etnografiska museet. Ingår fr.o.m. 1999 i myndigheten Statens museer för världskultur.

Kommentar: Länka till agent för organisationen under Se även.

Namn: Statens museer för världskultur
Variant:
Organisation / Namn:
Världskulturmuseerna
Jurisdiktion / Är del av / Jurisdiktion / Namn: Sverige Namn på underordnad enhet: Statens museer för världskultur

Se även:
Etnografiska museet
Östasiatiska museet
Medelhavsmuseet
Världskulturmuseet

Verksamhetens starttid: 1999-01-01
Beskrivning: Statlig myndighet som bildades 1 januari 1999. I och med bildandet sammanfördes Etnografiska museet, Medelhavsmuseet och Östasiatiska museet i Stockholm samt Etnografiska museet i Göteborg. Det senare uppgick sedan i Världskulturmuseet i Göteborg. Myndighetens ledning och administration är också placerade i Göteborg.

Kommentar: Länka till agenterna för organisationerna under Se även.

Identifikator

En identifikator för agenten är ett kärnelement enligt RDA (RDA 9.18 Länk till annan webbplats.). I Libris återfinns den obligatoriska identifikatorn i egenskapen Kontrollnummer i Adminmetadata.

Det finns även utvecklade system med unika ID-nummer för organisationer, t.ex. ISNI (International Standard Name Identifier) Länk till annan webbplats.. Att ange sådana ID-nummer för agenten är valfritt men önskvärt om tillgängligt.

I mallarna för agenter i Libris katalogisering ligger ISNI förvald. Det kan ändras eller kompletteras vid behov.

Libris

 • Identifikator / [Typ av identifikator] / Värde

MARC21

 • 024 7/_ #a #2

Identifikator / ISNI / Värde: 000000010940421

Anmärkning

Anmärkningar om det auktoriserade namnet kan finnas i äldre överförda agenter.

MARC21

 • 680 #i #a

110 2/_ #a Svenska frälsningsarmén
678 1/_ #a Svensk frikyrka uppkommen genom en utbrytning från den internationella Frälsningsarméns svenska gren 1905
680 #i Ej att förväxla med: #a Frälsningsarmén

samt i den andra agenten:

110 2/_ #a Frälsningsarmén
680 #i Ej att förväxla med: #a Svenska frälsningsarmén

Senast uppdaterad

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET