Föredraget namn för organisationer

Föredraget namn är den namnform som väljs som auktoriserad sökingång både då det upprättas en agent som länkbar entitet eller då agenten anges som lokal entitet. Välj som regel den namnform som organisationen är mest känd under som föredraget namn (RDA 11.2.2 Länk till annan webbplats.).

Val av föredraget namn

För att bestämma under vilket namn en organisation är mest känd, använd följande källor (i prioritetsordning):

a) föredragna källor, RDA 2.2.2 Länk till annan webbplats., i resurser knutna till organisationen
b) andra formella uppgifter som förekommer i resurser knutna till organisationen
c) andra källor, även referenskällor

Men observera att:

 • vissa namn har en vedertagen svensk namnform. Det gäller till exempel internationella organisationer, äldre organisationer och religiösa ordnar och samfund med vedertagen svensk namnform.
 • för utländska organisationer som saknar vedertagen svensk namnform hämtas namnformen oftast från respektive lands nationalbibliografi (många finns i VIAF)
 • vissa organisationer inordnas under en annan enhet, se Underordnade och relaterade organisationer.
 • organisationer som byter namn behandlas vanligen som nya individer, se Namnbyte för organisationer.

Följ de generella riktlinjerna för att ange namn i RDA 8.5 Länk till annan webbplats..

Val mellan olika former av samma namn

När namnet på en organisation varierar i resurser knutna till organisationen, välj föredraget namn genom att följa anvisningarna i RDA 11.2.2.5 Länk till annan webbplats.. Tillämpa vid behov även specialinstruktionerna i RDA 11.2.2.5.1-11.2.2.5.4 Länk till annan webbplats. angående stavning, språk, internationella organisationer och konventionellt namn.

Libris

 • Namn
 • Variant / Organisation / Namn

MARC21

 • 110 2/_ #a
 • 410 2/_ #a

Om olika former av namnet förekommer i resurser knutna till organisationen, välj det namn som förekommer i den föredragna källan. Variantformer gäller inte namnändringar, d.v.s. namn som organisationen inte längre använder. RDA 11.2.2.6 Länk till annan webbplats..

Om olika namnformer förekommer i de föredragna källorna, välj den form som är formellt presenterad. Om ingen form är formellt presenterad, eller alla former är formellt presenterade, välj den vanligast förekommande formen. Om det inte finns någon vanligast förekommande form, välj en kort form av namnet.

Den korta namnformen kan bestå av initialer eller vara en akronym. Den måste vara så specifik att den inte kan förväxlas med andra organisationers namn.

Namn: SIDA
Variant / Organisation / Namn: Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

Kommentar: Om det inte finns någon kort form som är tillräckligt specifik, föredra en form som förekommer i referenskällor. Ange övriga former av namnet som variantnamn.

Stavning

Om olika stavning förekommer i resurser knutna till organisationen, välj den form som förekommer i den först mottagna resursen (RDA 11.2.2.5.1 Länk till annan webbplats.).

Språk

Om ett organisationsnamn förekommer på flera språk, välj som föredraget namn det namn som är på organisationens officiella språk.

Namn: Library of Congress
Namn: Kunstakademiet
Namn: Société mathématique de France
Namn: Biennale di Venezia

Om organisationen har mer än ett officiellt språk och ett av dem är svenska, välj den svenska namnformen som föredraget namn.

Om organisationen har mer än ett officiellt språk och inget av dem är svenska eller om det officiella språket är okänt, använd formen på det språk som förekommer i resurser utgivna av organisationen (RDA 11.2.2.5.2 Länk till annan webbplats.).

För internationella organisationer, äldre organisationer och religiösa ordnar och samfund med vedertagen svensk namnform. RDA 11.2.2.5.3-11.2.2.5.4 Länk till annan webbplats..

Internationella organisationer

Om namnet på en internationell organisation förekommer på svenska i resurser knutna till organisationen, välj den namnformen som föredraget namn (RDA 11.2.2.5.3 Länk till annan webbplats.).

I övriga fall, tillämpa instruktionerna i RDA 11.2.2.5.2 Länk till annan webbplats. och välj som föredraget namn det namn som är på organisationens officiella språk.

Konventionellt namn

Ett konventionellt namn är det namn, annat än det riktiga eller officiella namnet, som en organisation blivit känd under. Om en organisation ofta identifieras med ett konventionellt namn i referenskällor på organisationens språk, välj det konventionella namnet som föredraget namn (RDA 11.2.2.5.4 Länk till annan webbplats.).

Namn: Dramaten
Variant / Organisation / Namn: Kungliga dramatiska teatern AB

Kommentar: I paragrafen om konventionellt namn finns ett antal undantag som gäller äldre organisationer och internationella organisationer, religiösa ordnar och samfund, administrativa enheter, konferenser etc. och lokala helgedomar. RDA 11.2.2.5.4 Länk till annan webbplats..

Vedertagen svensk namnform

Om det för äldre organisationer och internationella organisationer samt religiösa ordnar och samfund finns en allmänt vedertagen svensk namnform, till exempel i NE, välj i första hand denna
(RDA 11.2.2.5.4 Länk till annan webbplats.). Hänvisa från andra namnformer.

Namn: Romersk-katolska kyrkan
Variant / Organisation / Namn: Roman Catholic Church

Namn: Malteserorden
Variant / Organisation / Namn: Sovrano Militare Ordine (Gerosolimitano) di Malta
Variant / Organisation / Namn: Knights of Malta

Namn: Nordiska ministerrådet
Variant / Organisation / Namn: Nordisk ministerråd
Variant / Organisation / Namn: Nordic Council of Ministers

Kommentar: Undantag görs för äldre organisationer som inte är internationella till sin karaktär, där används namnformen på organisationens officiella språk även om den har en svensk namnform i NE:

Namn: Conservative Party (Storbritannien)
Variant / Organisation / Namn: Konservativa partiet (Storbritannien)

Europeiska unionen (EU)

Nästan samtliga EU-organ har svenska namnformer. Användbara källor är Sveriges statskalender och EU:s publikationshandbok.

Gör agent som länkbar entitet på eget namn om sådant finns, men gör då alltid hänvisning från det överordnade ledet Europeiska unionen.Se även anvisningar för Underordnade och relaterade organisationer.

Namn: Europeiska unionen
Variant / Organisation / Namn: EU

Libris

 • Är del av / Organisation
 • Namn på underordnad enhet

MARC21

 • 110 2/_ #a . #b

Är del av / Organisation / Namn: Europeiska unionen
Namn på underordnad enhet: Regionkommittén

Libris

 • Namn
 • Variant / Organisation / Är del av / Organisation / Namn
 • Namn på underordnad enhet

MARC21

 • 110 2/_ #a
 • 410 2/_ #a . #b

Namn: Europaparlamentet
Variant / Organisation / Är del av / Organisation / Namn: Europeiska unionen
Namn på underordnad enhet: Parlamentet

Namn: Europeiska kommissionen
Variant / Organisation / Är del av / Organisation / Namn: Europeiska unionen
Namn på underordnad enhet: Kommissionen

Administrativa enheter

Det konventionella namnet på en administrativ enhet är namnet på det område över vilket den administrativa enheten utövar jurisdiktion. Det kan vara ett land, en provins, stat, län, kommun, etc. Se RDA kapitel 16 Länk till annan webbplats. för instruktioner om hur man väljer och anger namn på orter.

Om det officiella namnet är i allmänt bruk, välj det som föredraget namn (RDA 11.2.2.5.4 Länk till annan webbplats.).

Se även anvisningar för Jurisdiktioner, administrativ underordning

Namn som består av eller innehåller initialer

Om namnet på en organisation består av eller innehåller initialer, uteslut eller ta med punkter och övrig interpunktion i enlighet med det förhärskande bruket inom organisationen. I tveksamma fall, uteslut punkter etc. (RDA 11.2.2.7 Länk till annan webbplats.). Lämna inte mellanrum mellan en punkt etc. och en därpå följande initial. Lämna inte mellanrum mellan bokstäverna i en initialförkortning (RDA 8.5.6 Länk till annan webbplats.).

Namn: DIK

Namn: K.A. Söderbergs orgelfabrik

Inledande bestämd och obestämd artikel

Uteslut inledande bestämda och obestämda artiklar, om inte namnet ska vara sökbart under artikel, till exempel ett organisationsnamn som börjar med en artikel som är en del av namnet på en person eller ort (RDA 11.2.2.8 Länk till annan webbplats., alternativet). Ange den andra formen som variant i agenten.

Namn: Nordiska kristna buddhistmissionen
Variant / Organisation / Namn: Den Nordiska kristna buddhistmissionen

men

Namn: Los Angeles County Museum of Art
Variant / Organisation / Namn: Museum of Art, Los Angeles

För utländska organisationer (som inte har vedertagen svensk namnform), följ respektive lands nationalbibliografi eller VIAF.

Namn: Beatles
Variant / Organisation / Namn: The Beatles

Termer som anger juridisk status samt vissa andra termer

Uteslut termer eller förkortningar som anger juridisk status eller ägandeförhållande (till exempel Inc., Ltd., AB) om de inte utgör en integrerad del av namnet eller behövs för att det klart ska framgå att det rör sig om namnet på en organisation (RDA 11.2.2.10 Länk till annan webbplats.).

Namn: Rörstrand
Variant / Organisation / Namn: Rörstrand AB
Variant / Organisation / Namn: Rörstrands AB

Kommentar: Uteslut termer eller förkortningar som anger juridisk status eller ägandeförhållande när det framgår av namnet att det rör sig om namnet på en organisation.

Namn: Harry Sjögren AB
Variant / Organisation / Namn: Harry Sjögren
Variant / Organisation / Namn: AB Harry Sjögren

Kommentar: AB behövs för att det klart ska framgå att det rör sig om namnet på en organisation.

Namn: Lunds kommuns fastighets AB

Kommentar: AB utgör en integrerad del av namnet

Librispraxis: (avvikelse från RDA 11.2.2.10 Länk till annan webbplats.):
Om en term som anger juridisk status etc. behövs för att det klart ska framgå att det rör sig om namnet på en organisation och termen förekommer i början av namnet, behåll termen före namnet.

Namn: Aktiebolaget Emissionsinstitutet
Variant / Organisation / Namn: Emissionsinstitutet, Aktiebolaget

Senast uppdaterad

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET