Lathund för samlingsverk

Denna lathund ger anvisningar för hur du beskriver samlingsverk. Den innehåller främst instruktioner för kärnelementen, dvs. de egenskaper som du måste ange om de är tillämpliga och lätt åtkomliga. Övriga egenskaper som hör till verket, till exempel ämnesord och klassifikation, tas inte upp här men tänk på att dessa tills vidare bara ska anges i det verk som du beskriver i Instans av / Verk.

Instans av

Relationen mellan instans och verk anges med egenskapen Instans av. Denna relation är ett kärnelement.

Beskriv tills vidare samlingsverket som lokal entitet.

Föredragen titel

Ange om tillämpligt samlingsverkets föredragna titel i egenskapen Har titel / Titel / Huvudtitel. Se:

Skapare

Läs mer om skapare under Relationer till agenter, Skapare.

För anvisningar om när en institution betraktas som skapare, se Relationer till agenter, Institutioner som är skapare.

För anvisningar om hur agenter ska anges i Medverkan och funktion, se Agenter och auktoritetsarbete.

Skaparen eller den först nämnda skaparen är kärnelement.

Om samlingen består av verk skapade av en agent, ange agenten i egenskapen Medverkan och funktion / Primär medverkan. Länka om möjligt till entitet för agenten.

Om verken som ingår i samlingen är skapade av flera agenter tillsammans:

 1. Ange agenten med huvudsakligt ansvar i Medverkan och funktion / Primär medverkan. Länka om möjligt till entitet för agenten. Om huvudsakligt ansvar inte är angivet, ange den skapare som nämns först i resursen.
 2. Ange övriga skapare i Medverkan och funktion / Medverkan. Länka om möjligt till entiteter för agenterna.

Ange agenternas respektive funktion genom att länka till en relationsbeteckning i egenskapen Funktion. Läs mer om Relationsbetekning (funktionskod).

Librispraxis: Katalogisatören avgör vilka skapare, utöver den som är kärnelement, som anges. Obligatoriskt att ange illustratörer. Läs om Illustratörer.

NB-praxis: För verk med upp till tre skapare, ange alla. För verk med fler än tre skapare, ange den första.

Om samlingen består av verk skapade av olika agenter (compilation), ange inte någon skapare alls i Medverkan och funktion / Primär medverkan. Ange skaparna tillsammans med sina respektive verk i relationen Har del, se nedan.

Övriga agenter knutna till verket

Läs mer om övriga agenter knutna till verket under Relationer till agenter, Övrig agent knuten till ett verk.

För anvisningar om hur agenter ska anges i Medverkan och funktion, se Agenter och auktoritetsarbete.

Ange övriga agenter knutna till verket i Medverkan och funktion / Medverkan. Länka om möjligt till entiteter för agenterna.

Ange agenternas respektive funktion genom att länka till en relationsbeteckning i egenskapen Funktion.

Librispraxis: Katalogisatören avgör vilka övriga agenter, utöver den obligatoriska, som anges.

Agenter knutna till uttrycket

För samlingsverk ska du ange agenter knutna till uttrycket, till exempel översättare, i egenskapen Har del tillsammans med respektive uttryck.

Tänk på att ett uttryck är ett verk i Libris.

Språk

Länka till entiteterna för samlingsverkets språk i egenskapen Språk, se Språk.

Anmärkning om språk

Gör en anmärkning om innehållets språk om den klargör detaljer som är viktiga för identifikation eller urval.

Innehållstyp

Länka till entiteten för verkets innehållstyp i egenskapen Innehållstyp, se Innehållstyp.

Översättning av

Om samlingsverket är en översättning, ange det översatta samlingsverkets relation till originalverket med egenskapen Översättning av.

Lägg till verk som lokal entitet. Beskriv originalsamlingsverket. De ingående originalverken beskriver du i egenskapen Har del, se nedan.

Librispraxis: För samlingar som innehåller verk av olika skapare och som saknar samlingstitel på originalspråk, beskriv de ingående verken i Har del. Det innebär att du inte ska ange relationen Översättning av alls.

Föredragen titel

Samling som innehåller verk av en skapare

Librispraxis: För samlingar bestående av verk skapade av en agent, med pregnant samlingstitel på originalspråk, ange samlingstiteln på originalspråk som föredragen titel. För samlingar som saknar pregnant titel på originalspråk, ange en grupptitel som föredragen titel.

Läs om grupptitlar:

Observera att om samlingsverkets ursprungsland inte är Sverige, ska du följa nationalbibliografin i landet där verket från början är utgivet. Välj som föredragen titel för samlingen den typ av titel som valts som föredragen titel på originalspråket. Det kan vara originaltiteln för samlingen eller en grupptitel. Grupptitlar ska anges på svenska. Se exempel i Postimport i Libris, Föredragen titel för verket.

Samling som innehåller verk av olika skapare

För samlingar bestående av verk av skapade av olika agenter, med samlingstitel på originalspråk, ange samlingstiteln som föredragen titel. Det är önskvärt att du beskriver de ingående verken i Har del.

Språk

Länka till entitet för originalverkets språk i egenskapen Språk, se Språk.

Har del

Relationen mellan samlingsverket och de verk som ingår i samlingsverket anger du med egenskapen Har del.

Lägg till de ingående verken som lokala entiteter och beskriv dem.

Librispraxis: Ange relationer till särskilt framhävda verk. Som särskilt framhävda verk räknas:

 • verk som tidigare har publicerats separat, eller
 • verk med titeluppgifterna särskilt framhävda (till exempel på omslaget eller titelsidan)
 • pregnanta deltitlar till flerbandsverk katalogiserade enligt enpostmodell.

Föredragen titel

Om det ingående verket är på originalspråk, ange verkets föredragna titel i egenskapen Har titel / Titel / Huvudtitel, se Föredragen titel för verket.

Om det ingående verket är en översättning, ange översättningens titel i egenskapen Har titel / Titel / Huvudtitel.

Skapare

Läs mer om skapare under Relationer till agenter, Skapare. För anvisningar om när en institution betraktas som skapare, se Relationer till agenter, Institutioner som är skapare.

Om verket har en skapare:
Ange agenten i egenskapen Medverkan och funktion / Primär medverkan. Länka om möjligt till entitet för agenten.

Om verket har flera skapare:

 1. Ange agenten med huvudsakligt ansvar i Medverkan och funktion / Primär medverkan. Länka om möjligt till entitet för agenten. Om huvudsakligt ansvar inte är angivet, ange den skapare som nämns först i instansen.
 2. Ange övriga skapare i Medverkan och funktion / Medverkan. Länka om möjligt till entiteter för agenterna.

Ange agentens funktion genom att länka till en relationsbeteckning i egenskapen Funktion.

Librispraxis: Katalogisatören avgör vilka skapare, utöver den som är kärnelement, som anges. Obligatoriskt att ange illustratörer. Läs om Illustratörer.

Agenter knutna till uttrycket

Ange översättarna tillsammans med sina respektive översättningar i Medverkan och funktion / Medverkan. Länka om möjligt till entiteter för agenterna.

Ange agenternas funktion genom att länka till relationsbeteckningen Översättare i egenskapen Funktion.

Librispraxis: Obligatoriskt att ange alla agenter som är viktiga för identifikation av uttrycket.

Språk

Länka till entiteten för verkets språk i egenskapen Språk, se Språk.

Översättning av

Om det ingående verket är en översättning, ange relationen mellan översättningen och originalverket med egenskapen Översättning av.

Lägg till verk som lokal entitet. Beskriv originalverket.

Föredragen titel

Ange verkets föredragna titel i egenskapen Har titel / Titel / Huvudtitel, se Föredragen titel för verket.

Språk

Länka till entiteten för originalverkets språk i egenskapen Språk, se Språk.

Exempel

Samling bestående av verk på originalspråk av en skapare

Samlingsverk på originalspråket engelska, som innehåller tre verk av samma skapare.
Samlingsverket har pregnant samlingstitel på originalspråk.

Instans av / Verk:
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Länka om möjligt till entitet: Dexter, Colin
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entitet: Författare
Språk: Länka till entitet: Engelska
Innehållstyp: Länka till entitet: Text
Har del:

 • /Verk:
  / Har titel / Titel / Huvudtitel:
  Last bus to Woodstock
  / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Länka om möjligt till entitet: Dexter, Colin
  / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entitet: Författare
  / Språk: Länka till entitet: Engelska

  / Verk:
  / Har titel / Titel / Huvudtitel:
  The wench is dead
  / Har titel / Titel / Fileringsvärde: 4
  / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Länka om möjligt till entitet: Dexter, Colin
  / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entitet: Författare
  / Språk: Länka till entitet: Engelska
 • / Verk:
  / Har titel / Titel / Huvudtitel:
  The jewel that was ours
  / Har titel / Titel / Fileringsvärde: 4
  / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Länka om möjligt till entitet: Dexter, Colin
  / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entitet: Författare
  / Språk: Länka till entitet: Engelska

Instans:
Har titel / Titel / Huvudtitel: The third Inspector Morse omnibus
Har titel / Titel / Fileringsvärde: 4
Upphovsuppgift: Colin Dexter
Har innehållsförteckning / Innehållsförteckning / Benämning: Last bus to Woodstock -- The wench is dead -- The jewel that was ours

 

Under Instans av / Verk beskriver du samlingen. Ange:

 • skapare (Primär medverkan)
 • språk (Språk)
 • innehållstyp (Innehållstyp)

Under Har del beskriver du de ingående verken. För respektive verk ange:

 • föredragen titel för verket (Har titel)
 • skapare (Primär medverkan)
 • språk (Språk)

Under Instans kan du, vid behov, ange en innehållsförteckning (Har innehållsförteckning).

Samling bestående av verk på originalspråk av olika skapare

Samlingsverk med samlingstitel på originalspråket svenska. Författarna har skapat sina egna bidrag, men de är inte skapare av samlingsverket.

Instans av / Verk:
Språk: Länka till entitet: Svenska
Innehållstyp: Länka till entitet: Text
Har del:

 • / Verk:
  / Har titel / Titel / Huvudtitel:
  Tändstickor i Kringelstaden
  / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Länka om möjligt till entitet: Gelotte, Göran, 1936-
  / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entitet: Författare
  / Språk: Länka till entitet: Svenska
 • / Verk:
  / Har titel / Titel / Huvudtitel:
  Tändsticksfabrikerna i Karlstad i slutet på 1800-talet
  / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Länka om möjligt till entitet: Örnebring, Nils, 1944-
  / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entitet: Författare
  / Språk: Länka till entitet: Svenska

Instans:
Har titel / Titel / Huvudtitel: Två städer
Upphovsuppgift: [med bidrag av] Göran Gelotte, Nils Örnebring

Har innehållsförteckning / Innehållsförteckning / Har del:

 • / Utökad innehållsförteckning:
  / Benämning: Tändstickor i Kringelstan
  / Upphovsuppgift: Göran Gelotte
 • / Utökad innehållsförteckning:
  / Benämning:
  Tändsticksfabrikerna i Karlstad i slutet på 1800-talet
  / Upphovsuppgift: Nils Örnebring

Samlingen består av två likvärdiga verk utgivna tillsammans. Båda verken har svenska som originalspråk.

Under Instans av / Verk beskriver du samlingen. Ange:

 • samlingsverkets språk (Språk)

Under Har del beskriver du de ingående verken. För respektive verk ange:

 • föredragen titel för verket (Har titel)
 • skapare (Primär medverkan)
 • språk (Språk)

De två ingående verken kan även anges under Instans i en utökad innehållsförteckning (Har innehållsförteckning).

Samling bestående av verk som inte är framhävda i resursen, olika skapare

Samlingsverk med samlingstitel på originalspråket svenska.
Innehåller ett flertal bidrag. Varje bidrag har en skapare. Bidragen är inte framhävda och har inte tidigare publicerats separat. De beskrivs därför inte som separata verk.

Instans av / Verk:
Språk: Länka till entitet: Svenska
Innehållstyp: Länka till entitet: Text

Instans:
Har titel / Titel / Huvudtitel: I våra röster finns krafter
Har titel / Titel / Övrig titelinformation: en antologi från Berättarministeriet
Upphovsuppgift: [med bidrag av] Ana Norbäck Moncada, Ebaa Mohamed, Emelie Björk, Huda Omar, Marcel Filo, Meri Daher, Nour Haidar Abdulradha, Sara Dadasheva ; foto: Linda Forsell

Under Instans av / Verk beskriver du samlingen. Ange:

 • språk (Språk)
 • innehållstyp (Innehållstyp)

Författarna har skapat sina egna bidrag, men de är inte skapare av samlingsverket. De kan därför inte anges under Instans av / Verk.

Skaparna av bidragen skulle endast kunna anges tillsammans med sina bidrag, alltså knutna till sina respektive verk under Har del. Det innebär i praktiken att om du väljer att inte beskriva bidragen som ingående verk, ska du endast ange skaparna i upphovsuppgiften under Instans, inte under Instans av / Verk / Medverkan och funktion.

Under Instans har upphovsuppgiften förtydligats med frasen "med bidrag av" inom klammer för att klargöra att det är ett samlingsverk.

Samling bestående av översatta verk av en skapare

Samlingsverk på översättningsspråket danska, som innehåller fem verk av samma skapare.
Samlingsverket har pregnant samlingstitel på originalspråket svenska.

Instans av / Verk:
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Länka om möjligt till entitet: Beskow, Elsa, 1874-1953
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entitet: Författare, Illustratör
Språk: Länka till entitet: Danska
Innehållstyp: Länka till entitet: Text
Översättning av:

 • / Verk:
  / Har titel / Titel / Huvudtitel: Den stora boken om tant Grön, tant Brun och tant Gredelin
  / Har titel / Titel / Fileringsvärde: 4
  / Språk: Länka till entitet: Svenska

Har del:

 • / Verk:
  / Har titel / Titel / Huvudtitel: Tante Grøn, tante Brun og tante Lilla
  / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Länka om möjligt till entitet: Beskow, Elsa, 1874-1953
  / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Författare, Illustratör
  / Medverkan och funktion / Medverkan / Agent: Länka om möjligt till entitet: Marstrand, Margrethe
  / Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion: Länka till entitet: Översättare
  / Språk: Länka till entitet: Danska
  / Översättning av:
  • / Verk:
   / Har titel / Titel / Huvudtitel: Tant Grön, tant Brun och tant Gredelin
   / Språk: Länka till entitet: Svenska
 • / Verk:
  / Har titel / Titel / Huvudtitel: Tante Bruns fødelsedag
  / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Länka om möjligt till entitet: Beskow, Elsa, 1874-1953
  / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entitet: Författare, Illustratör
  / Medverkan och funktion / Medverkan / Agent: Länka om möjligt till entitet: Marstrand, Margrethe
  / Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion: Länka till entitet: Översättare
  / Språk: Länka till entitet: Danska
  / Översättning av:
  • / Verk:
   / Har titel / Titel / Huvudtitel: Tant Bruns Födelsedag
   / Språk: Länka till entitet: Svenska
 • / Verk:
  / Har titel / Titel / Huvudtitel: Per og Lotte på eventyr
  / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Länka om möjligt till entitet: Beskow, Elsa, 1874-1953
  / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entitet: Författare, Illustratör
  / Medverkan och funktion / Medverkan / Agent: Länka om möjligt till entitet: Rud, Anine
  / Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion: Länka till entitet: Översättare
  / Språk: Länka till entitet: Danska
  / Översättning av:
  • / Verk:
   / Har titel / Titel / Huvudtitel: Petter och Lotta på äventyr
   / Språk: Länka till entitet: Svenska
 • / Verk:
  / Har titel / Titel / Huvudtitel: Hr. Blås nye båd
  / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Länka om möjligt till entitet: Beskow, Elsa, 1874-1953
  / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entitet: Författare, Illustratör
  / Medverkan och funktion / Medverkan / Agent: Länka om möjligt till entitet: Rud, Anine
  / Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion: Länka till entitet: Översättare
  / Språk: Länka till entitet: Danska
  / Översättning av:
  • / Verk:
   / Har titel / Titel / Huvudtitel: Farbror Blås nya båt
   / Språk: Länka till entitet: Svenska
 • / Verk:
  / Har titel / Titel / Huvudtitel: Pers og Lottes jul
  / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Länka om möjligt till entitet: Beskow, Elsa, 1874-1953
  / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entitet: Författare, Illustratör
  / Medverkan och funktion / Medverkan / Agent: Länka om möjligt till entitet: Rud, Anine
  / Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion: Länka till entitet: Översättare
  / Språk: Länka till entitet: Danska
  / Översättning av:
  • / Verk:
   / Har titel / Titel / Huvudtitel: Petter och Lottas jul
   / Språk: Länka till entitet: Svenska

Instans:
Har titel / Titel / Huvudtitel: Tante Grøn, tante Brun og tante Lilla
Har titel / Titel / Övrig titelinformation: en komplet samling
Upphovsuppgift: eventyr tegnet og fortalt af Elsa Beskow ; oversat fra svensk af Margrethe Marstrand, Anine Rud

Samtliga verk är skapade av samma person och översatta till danska från till svenska av olika översättare.

Under Instans av / Verk beskriver du samlingen. Ange:

 • skapare (Primär medverkan)
 • översättningsspråk (Språk)
 • innehållstyp (Innehållstyp)

Under Översättning av beskriver du originalsamlingen. Ange:

 • samlingens originaltitel (Har titel)
 • samlingens originalspråk (Språk)

Under Har del beskriver du de ingående verken. För respektive verk ange:

 • översatt titel för verket (Har titel)
 • skapare (Primär medverkan)
 • översättare (Medverkan)
 • översättningsspråk (Språk)

Under Har del / Översättning av beskriver du originalverken. För respektive verk ange:

 • föredragen titel för verket (Har titel)
 • originalspråk (Språk)

Observera att agenter som anges under Har del / Verk / Medverkan och funktion / Medverkan (i detta fall översättare) inte exporteras till MARC21.

Samling bestående av översatta verk av en skapare

Samlingsverk på översättningsspråket svenska, som innehåller två verk av samma skapare.
Samlingsverket har ingen pregnant samlingstitel på originalspråket franska. Ange grupptitel som föredragen titel för originalverket, läs mer under Föredragen titel för verket - Andra samlingar av två eller flera verk av en agent.

Instans av / Verk:
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Länka om möjligt till entitet: Ernaux, Annie, 1940-
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entitet: Författare
Språk: Länka till entitet: Svenska
Innehållstyp: Länka till entitet: Text
Översättning av:

 • / Verk:
  Har titel / Titel / Huvudtitel: Romaner. Urval
  Språk: Länka till entitet: Franska

Har del:

 • / Verk:
  / Har titel / Titel / Huvudtitel: Min far
  / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Länka om möjligt till entitet: Ernaux, Annie, 1940-
  / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entitet: Författare
  / Medverkan och funktion / Medverkan / Agent: Länka om möjligt till entitet: Waldén, Katja, 1926-2009
  / Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion: Länka till entitet: Översättare
  / Språk: Länka till entitet: Svenska
  / Översättning av:
  • / Verk:
   / Har titel / Titel / Huvudtitel: La place
   / Har titel / Titel / Fileringsvärde: 3
   / Språk: Länka till entitet: Franska
 • / Verk:
  / Har titel / Titel / Huvudtitel: Kvinnan
  / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Länka om möjligt till entitet: Ernaux, Annie, 1940-
  / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entitet: Författare
  / Medverkan och funktion / Medverkan / Agent: Länka om möjligt till entitet: Waldén, Katja, 1926-2009
  / Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion: Länka till entitet: Översättare
  / Språk: Länka till entitet: Svenska
  / Översättning av:
  • / Verk:
   / Har titel / Titel / Huvudtitel: Une femme
   / Har titel / Titel / Fileringsvärde: 4
   / Språk: Länka till entitet: Franska

Instans:
Har titel / Titel / Huvudtitel: Min far ; & Kvinnan
Upphovsuppgift: Annie Ernaux ; översättning: Katja Waldén


Båda verken är skapade av samma person och översatta till svenska från franska av samma översättare.

Under Instans av / Verk beskriver du samlingen. Ange:

 • skapare (Primär medverkan)
 • översättningsspråk (Språk)
 • innehållstyp (Innehållstyp)

Under Översättning av beskriver du originalsamlingen. Ange:

 • grupptitel eftersom originalet inte har samlingstitel (Har titel)
 • samlingens originalspråk (Språk)

Under Har del beskriver du de ingående verken. För respektive verk ange:

 • översatt titel för verket (Har titel)
 • skapare (Primär medverkan)
 • översättare (Medverkan)
 • översättningsspråk (Språk)

Under Har del / Översättning av beskriver du originalverken. För respektive verk ange:

 • föredragen titel för verket (Har titel)
 • originalspråk (Språk)

Observera att agenter som anges under Har del / Verk / Medverkan och funktion / Medverkan (i detta fall översättare) inte exporteras till MARC21.

Samling bestående av översatta verk av olika skapare

Samlingsverk på översättningsspråket svenska, som innehåller två verk av olika skapare. Samlingsverket har pregnant samlingstitel på originalspråket engelska och samlingstitel på svenska.

Instans av / Verk:
Språk: Länka till entitet: Svenska
Innehållstyp: Länka till entitet: Text
Översättning av:

 • / Verk:
  / Har titel / Titel / Huvudtitel: Blazing bedtime stories
  / Språk: Länka till entitet: Svenska

Har del:

 • / Verk:
  / Har titel / Titel / Huvudtitel: I fullmånens sken
  / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Länka om möjligt till entitet: Raye, Kimberly
  / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entitet: Författare
  / Medverkan och funktion / Medverkan / Agent: Länka till entitet: Lövenius, Jenny, 1975-
  / Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion: Länka till entitet: Översättare
  / Språk: Länka till entitet: Svenska
  / Översättning av:
  • / Verk:
   / Har titel / Titel / Huvudtitel: Once upon a bite
   / Språk: Länka till entitet: Engelska
 • / Verk:
  / Har titel / Titel / Huvudtitel: Mellan fantasi och verklighet
  / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Länka om möjligt till entitet: Kelly, Leslie
  / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entitet: Författare
  / Medverkan och funktion / Medverkan / Agent: Länka om möjligt till entitet: Lövenius, Jenny, 1975-
  / Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion: Länka till entitet: Översättare
  / Språk: Länka till entitet: Svenska
  / Översättning av:
  • / Verk:
   / Har titel / Titel / Huvudtitel: My, what a big- you have!
   / Språk: Länka till entitet: Engelska
 • / Verk:
  / Har titel / Titel / Huvudtitel: I hans ögon
  / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Länka om möjligt till entitet: Nelson, Ronda
  / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entitet: Författare
  / Medverkan och funktion / Medverkan / Agent: Länka om möjligt till entitet: Lövenius, Jenny, 1975-
  / Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion: Länka till entitet: Översättare
  / Språk: Länka till entitet: Svenska
  / Översättning av:
  • / Verk:
   / Har titel / Titel / Huvudtitel: Sexily ever after
   / Språk: Länka till entitet: Engelska

Instans:
Har titel / Titel / Huvudtitel: Det var en gång-
Upphovsuppgift: Kimberly Raye, Leslie Kelly, Rhonda Nelson ; översatt av Jenny Lövenius


Båda verken är översatta till svenska från engelska.

Under Instans av / Verk beskriver du samlingen. Ange:

 • översättningsspråk (Språk)
 • innehållstyp (Innehållstyp)

Under Översättning av beskriver du originalsamlingen. Ange:

 • samlingens originaltitel (Har titel)
 • samlingens originalspråk (Språk)

Under Har del beskriver du de ingående verken. För respektive verk ange:

 • översatt titel för verket (Har titel)
 • skapare (Primär medverkan)
 • översättare (Medverkan)
 • översättningsspråk (Språk)

Under Har del / Översättning av beskriver du originalverken. För respektive verk ange:

 • föredragen titel för verket (Har titel)
 • originalspråk (Språk)

Observera att agenter som anges under Har del / Verk / Medverkan och funktion / Medverkan (i detta fall översättare) inte exporteras till MARC21.

Samling bestående av översatta verk av olika skapare

Samlingsverk på översättningsspråket svenska, som innehåller två verk av olika skapare. Samlingsverket har ingen pregnant samlingstitel på originalspråket engelska, och heller ingen samlingstitel på svenska.

Instans av / Verk:
Språk: Länka till entitet: Svenska
Innehållstyp: Länka till entitet: Text
Har del:

 • / Verk:
  / Har titel / Titel / Huvudtitel: Iskallt begär
  / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Länka om möjligt till entitet: Mann, Catherine
  / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entitet: Författare
  / Medverkan och funktion / Medverkan / Agent: Länka om möjligt till entitet: Ingman, Ida, 1982-
  / Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion: Länka till entitet: Översättare
  / Språk: Länka till entitet: Svenska
  / Översättning av:
  • / Verk
   / Har titel / Titel / Huvudtitel: The secret twin
   / Har titel / Titel / Fileringsvärde: 4
   / Språk: Länka till entitet: Engelska
 • / Verk:
  / Har titel / Titel / Huvudtitel: Bekant främling
  / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Länka om möjligt till entitet: Gates, Olivia
  / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entitet: Författare
  / Medverkan och funktion / Medverkan / Agent: Länka om möjligt till entitet: Lindberg, Cecilia, 1976-
  / Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion: Länka till entitet: Översättare
  / Språk: Länka till entitet: Svenska
  / Översättning av:
  • / Verk
   / Har titel / Titel / Huvudtitel: Scandalously expecting his child
   / Språk: Länka till entitet: Engelska

Instans:
Har titel / Titel / Huvudtitel: Iskallt begär
Upphovsuppgift: Catherine Mann ; översättning Ida Ingman. Bekant främling / Olivia Gates ; översättning: Cecilia Lindberg
Relation / Relation / Entitet / Verk / Har titel / Titel / Huvudtitel: Bekant främling

Under Instans av / Verk beskriver du samlingen. Ange:

 • översättningsspråk (Språk)
 • innehållstyp (Innehållstyp)

Under Har del beskriver du de ingående verken. För respektive verk ange:

 • översatt titel för verket (Har titel)
 • skapare (Primär medverkan)
 • översättare (Medverkan)
 • översättningsspråk (Språk)

Under Har del / Översättning av beskriver du originalverken. För respektive verk ange:

 • föredragen titel för verket (Har titel)
 • originalspråk (Språk)

Ange påföljande titel (det andra verkets titel) och upphovsuppgift med ISBD-interpunktion i Upphovsuppgift under Instans, efter den första titelns upphovsuppgift.

Ange den påföljande titeln även under Instans / Relation för att den ska komma med i titelindex i Libris webbsök.

Observera att agenter som anges under Har del / Verk / Medverkan och funktion / Medverkan (i detta fall översättare) inte exporteras till MARC21.

Samling bestående av verk i originalspråk och översatta verk av olika skapare

Samlingsverk som innehåller två verk av olika skapare.
Båda verken är på svenska, det ena verket är översatt från tyska.
Pregnant samlingstitel saknas.

Instans av / Verk:
Språk: Länka till entitet: Svenska
Har del:

 • / Verk:
  / Har titel / Titel / Huvudtitel: Kyrkogemenskap och nattvardsgemenskap ur kyrkohistorisk synpunkt
  / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Länka (om möjligt) till entitet: Wittenberg, Martin
  / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entitet: Författare
  / Medverkan och funktion / Medverkan / Agent: Länka (om möjligt) till entitet: Rydh, Sten
  / Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion: Länka till entitet: Översättare
  / Språk: Länka till entitet: Svenska
  / Översättning av:
  • / Verk
   / Har titel / Titel / Huvudtitel: Kirchengemeinschaft und Abendmahlsgemeinschaft, kirchengeschichtlich gesehen
   / Språk: Länka till entitet: Tyska
 • / Verk:
  / Har titel / Titel / Huvudtitel: Den bibliska läran om kyrko- och nattvardsgemenskap och dess praktiska konsekvenser för framväxten av lutherska frikyrkor
  / Har titel / Titel / Fileringsvärde: 4
  / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Länka (om möjligt) till entitet: Rydh, Sten
  / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entitet: Författare
  / Språk: Länka till entitet: Svenska

Instans:
Har titel / Titel / Huvudtitel: Kyrkogemenskap och nattvardsgemenskap ur kyrkohistorisk synpunkt
Har innehållsförteckning / Innehållsförteckning / Har del:

 • / Utökad innehållsförteckning:
  / Benämning: Kyrkogemenskap och nattvardsgemenskap ur kyrkohistorisk synpunkt
  / Upphovsuppgift: av teol. dr. Martin Wittenberg ; översättning och noter: kyrkoherde Sten Rydh
 • / Utökad innehållsförteckning:
  / Benämning:
  Den bibliska läran om kyrko- och nattvardsgemenskap och dess praktiska konsekvenser för framväxten av lutherska frikyrkor
  / Upphovsuppgift: av Sten Rydh

Samlingen innehåller två verk utgivna tillsammans. Båda verken är på svenska, det ena är översatt från tyska och det andra har svenska som originalspråk.

Under Instans av / Verk beskriver du samlingen. Ange:

 • samlingsverkets språk (Språk)

Under Har del beskriver du de ingående verken.

För det ingående verket på originalspråk ange:

 • föredragen titel för verket (Har titel)
 • skapare (Primär medverkan)
 • språk (Språk)

För det ingående översatta verket ange:

 • översatt titel för verket (Har titel)
 • skapare (Primär medverkan)
 • översättare (Medverkan)
 • översättningsspråk (Språk)
 • Under Har del / Översättning av beskriver du originalverket. Ange:
 • föredragen titel för verket (Har titel)
 • originalspråk (Språk)

De två ingående verken kan även anges under Instans i en utökad innehållsförteckning (Har innehållsförteckning).

Observera att agenter som anges under Har del / Verk / Medverkan och funktion / Medverkan (i detta fall översättare) inte exporteras till MARC21.

Tête-bêche-bok

Tête-bêche-böcker kallas även för "vändbara böcker". Det är böcker som läses från två håll.
En tête-bêche-bok:

 • kan vara ett samlingsverk med två olika verk, av samma, olika eller utan primär medverkan (skapare). Följ Exempel på samlingsverk och komplettera med anmärkningen "Tête-bêche-bok".
 • kan innehålla parallelltext av samma verk. Verket har eller saknar primär medverkan (skapare). Följ Exempel på parallelltext och komplettera med anmärkningen "Tête-bêche-bok".

Senast uppdaterad

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET