Relaterade resurser

Relaterade verk, uttryck, manifestationer och exemplar beskrivs i RDA kapitel 24-28länk till annan webbplats. Dessa relationer är horisontella och utgörs av relationer mellan till exempel ett verk och ett annat verk, mellan ett uttryck och ett annat uttryck eller mellan en manifestation och en annan manifestation. Horisontella relationer är inte kärnrelationer.

Librispraxis: Se respektive underrubrik.

Förberedelser för att bryta ut och länka till verk pågår, se Länkning till verk i Librislänk till annan webbplats.

Relationer till andra verk/uttryck

Ett relaterat verk är ett verk som har en relation till verket som beskrivs (RDA kapitel 25länk till annan webbplats). Ett relaterat uttryck är ett uttryck som har en relation till uttrycket som beskrivs (RDA kapitel 26länk till annan webbplats). Dessa relationer är horisontella och utgörs av relationer mellan ett verk och ett annat verk eller mellan ett uttryck och ett annat uttryck.
Relaterat verk och relaterat uttryck är inte kärnrelationer.

(I detta avsnitt beskrivs endast Relationer till andra verk/uttryck. Se även relationer till Ingående verk/uttryck.)

Librispraxis:

 • Del i serie: Ange alltid auktoriserad sökingång för relaterat verk/uttryck (den serie som delen ingår i) när det finns en seriehuvudpost och serieuppgiften i delen inte stämmer överens med den auktoriserade sökingången för serien.
  Kommentar: För relaterade verk, uttryck och manifestationer med ISSN anges tills vidare nyckeltiteln istället för den auktoriserade sökingången. Anledningen är att länkfälten ska kunna hanteras i ISSN Portal.
 • För seriella resurser med ISSN är relationen mellan föregående och efterföljande verk obligatorisk.

Källa: Hämta uppgifter om relaterade verk respektive relaterade uttryck från valfri källa.

I Libris anges relationer till andra verk/uttryck på olika sätt beroende på vilken relation som ska ska uttryckas.

Relaterat verk/uttryck (700 1/_, 730 0/_)

Denna typ av relationer till andra verk/uttryck kallades tidigare för icke-analytiska auktoriserade sökingångar (motsvarande 700 1/_ #a, #t eller 730 0/_ #a). De används för att uttrycka relationen till ett verk/uttryck som har ett samband med (men inte ingår i) den katalogiserade instansen. Vilket sambandet är kan klargöras i en anmärkning, t.ex. Bygger på, Parafras på.
Denna typ av relation används för monografiska resurser, men inte för t.ex. seriella resurser.

Relaterat verk med primär medverkan (700 1/_ #a, #d, #t):

Libris

Instans av Verk:

 • Relation / Relation / Entitet / Verk / Har titel / Titel / Huvudtitel
  Kommentar: För en titel som börjar med bestämd eller obestämd artikel ska artikeln fileras bort, se Filering av titel.
 • Relation / Relation / Entitet / Verk / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Länka till entitet.
  Kommentar: Om det inte finns en agent att länka till (och det heller inte behöver skapas en sådan), ange agenten som lokal entitet, se anvisningar i Agenter som lokala entiteter.
 • Relation / Relation / Entitet / Verk / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entitet

Om det relaterade verket/uttrycket är en översättning:

 • Relation / Relation / Entitet / Verk / Språk: länka till det relaterade verkets/uttryckets språk.
  Kommentar: Språket kommer då att exporteras i klartext till delfält 700 #l i MARC21.

MARC21

 • 700 1/_ #a, #d, #t
 • 700 #l

Relaterat verk utan primär medverkan:

Libris

Instans av Verk:

 • Relation / Relation / Entitet / Verk / Har titel / Titel / Huvudtitel
 • Kommentar: Filera bort inledande bestämda och obestämda artiklar, se Filering av titel.

Om det relaterade verket är en översättning:

 • Relation / Relation / Entitet / Verk / Språk: länka till det relaterade verkets/uttryckets språk.
  Kommentar: Språket exporteras i klartext till delfält 730 #l i MARC21.

MARC21

 • 730 0/_ #a
 • 730 #l

Instans:

Har titel / Titel / Huvudtitel: Maria folkskola och hälsan 1880-1930
Har titel / Titel / Övrig titelinformation: att skapa en sund själ i en sund kropp
Upphovsuppgift: Lena Hammarberg
Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Bygger på författarens diss. med titeln: En sund själ i en sund kropp : hälsopolitik i Stockholms folkskolor 1880-1930

Instans av Verk:
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Länka till entitet: Hammarberg, Lena, 1943-
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entitet: Författare (aut)

Relation / Relation / Entitet / Verk / Har titel / Titel / Huvudtitel: En sund själ i en sund kropp
Relation / Relation / Entitet / Verk / Har titel / Titel / Fileringsvärde: 3
Relation / Relation / Entitet / Verk / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Länka till entitet: Hammarberg, Lena, 1943-
Relation / Relation / Entitet / Verk / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entitet: Författare (aut)

Relation till seriell resurs från del (830, 800 a+t)

Relationen mellan ett verk/uttryck (den seriella resursen) och dess delar kan uttryckas i den bibliografiska posten för delen. Ange den auktoriserade sökingången för den seriella resursen för att uttrycka relationen. Sökingången kompletterar Serieuppgiften, dvs. seriens titel som den förekommer i manifestationen, vilken alltid anges för del i serie.

Libris

Instans

 • Seriemedlemskap / Seriemedlemskap / Ingår i serie / Instans / Instans av Verk / Verk / Har titel / Titel / Huvudtitel
  Kommentar: Skriv in den auktoriserade sökingången för serien här.
  För en titel som börjar med bestämd eller obestämd artikel ska artikeln fileras bort, se Filering av titel.
 • Seriemedlemskap / Seriemedlemskap / Serieuppgift / Indikator för seriebiuppslag
  Kommentar: Ange indikator 1 när auktoriserad sökingång för serien anges.

Ange ISSN och Numrering inom serie, om tillämpligt.
Ange dessutom alltid Serieuppgift (seriens titel som den förekommer i manifestationen, motsvarande 490 #a).
För anvisningar om Serieuppgift, ISSN och Numrering inom serie, se Serieuppgift.
Kommentar: Relationen till den seriella resursen anges i Instans.
ISSN och Numrering inom serie exporteras till både fält 490 och 830 i MARC21 när Indikator för seriebiuppslag sätts till 1.
RDA:s regler för att ange numrering inom serie i den auktoriserade sökingången och i den beskrivande serieuppgiften skiljer sig åt till viss del. Det gäller när uppgiften hämtats från en källa utanför manifestationen samt förkortning eller ej av delord. I Libris katalogiseringsverktyg finns dock endast ett element för numrering inom serie. Det innebär att det inte är möjligt att återge numreringen på ett korrekt sätt enligt RDA i de fall då uppgifterna skiljer sig åt. Tills vidare anges numrering inom serie enligt reglerna för den beskrivande serieuppgiften, se Numrering inom serie.

MARC21

 • 830 #a
 • 490 1/_ (indikator för seriebiuppslag)
 • 490 #x, 830 #x (ISSN)
 • 490 #v, 830 #v (numrering inom serie)

Auktoriserad sökingång för relaterad serie med seriehuvudpost

Kontrollera alltid i seriehuvudposten vad som är den auktoriserade sökingången för serien.
Den auktoriserade sökingången för en serie återfinns i seriehuvudpostens nyckeltitel (Har titel/Nyckeltitel/Huvudtitel = 222 -/0 #a) eller i verkets titel i seriehuvudposten (Uttryck av/Verk/Har titel/Huvudtitel = 130 0/- #a).

Librispraxis: Ange alltid den auktoriserade sökingången för den relaterade serien när det finns en seriehuvudpost och serieuppgiften i delen (som anges i Serieuppgift) inte stämmer överens med den auktoriserade sökingången för serien. Detta gäller vid mindre förändringar i serieuppgiften (RDA 2.3.2.13.2länk till annan webbplats). Ange ISSN utan klammer även om ISSN inte står i manifestationen.

Seriemedlemskap / Seriemedlemskap:

/ Ingår i serie / Instans / Instans av Verk / Verk / Har titel / Titel / Huvudtitel: Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie
/ Ingår i serie / Instans / Instans / Identifikator / ISSN / Värde: 0346-718X

/ Serieuppgift: Doktorsavhandling vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie
/ Numrering inom serie: 2212
/ Indikator för seriebiuppslag: 1

Kommentar: Lägg alla uppgifter under Instans/Seriemedlemskap/Seriemedlemskap.

Om serieuppgiften i manifestationen/delen överensstämmer med seriehuvudpostens nyckeltitel eller verkets titel i seriehuvudposten behöver inte någon auktoriserad sökingång för serien anges. Det räcker med att ange serieuppgiften i manifestationen/delen.

Om serieuppgiften i manifestationen/delen skiljer sig markant från seriehuvudpostens nyckeltitel eller verkets titel i seriehuvudposten, d.v.s. om seriens huvudtitel genomgått en större förändring (RDA 2.3.2.13.1länk till annan webbplats) så ska seriehuvudposten avslutas. Återge i sådana fall manifestationens/delens serieuppgift som den ser ut i källan (oftast huvudtitel och numrering). Indikator för seriebiuppslag ska vara 0 eftersom auktoriserad sökingång för serien inte finns i posten. Återge inte ett ISSN som går till den gamla serien (manifestationen/delen hör ju inte till den gamla serien). Gör istället en anmärkning om det felaktiga ISSN-et:

Anmärkning / Anmärkning / Benämning: I publikationen felaktigt: ISSN XXXX-XXXX

Sedan juni 2008 gör NB inte längre huvudposter för svenska serier. Befintliga seriehuvudposter hålls uppdaterade och avslutas när serien avslutas eller byter titel (RDA 2.3.2.13.1länk till annan webbplats).

För de bibliotek som så önskar kan en ny huvudpost göras för den nya seriella resursen. En anledning till att fortsätta göra seriehuvudposter kan vara att man sköter sitt förvärvsarbete i Libris och därmed vill ha kontroll på beställningar och leveranser av seriedelar. Enheten för Kunskapsuppbyggnad på KB, som katalogiserar utländsk litteratur, fortsätter att skapa seriehuvudposter för de utländska monografiserier man prenumererar på.

Relaterad serie utan seriehuvudpost

När seriehuvudpost för serien saknas, finns ingen fastslagen auktoriserad sökingång för serien.

NB-praxis: Om seriehuvudpost för serien saknas görs ingen auktoriserad sökingång för serien i manifestationen/delen. Serieuppgiften återges endast som den förekommer i källan (som serieuppgift).

Bibliotek som önskar hålla samman delar i serier som saknar huvudpost kan konstruera en auktoriserad sökingång för serien utifrån serieuppgiften i manifestationen/delen. Om huvudtiteln består av ett publikationsord, lägg till utgivande institution eller utgivningsort.

Seriemedlemskap / Seriemedlemskap:

/ Ingår i serie / Instans / Instans av Verk / Verk / Har titel / Titel / Huvudtitel: Research report (British Geological Survey)

/ Serieuppgift: Research report
/ Numrering inom serie: WF/92/1
/ Indikator för seriebiuppslag: 1

En auktoriserad sökingång för relaterad serie kan också göras om serieuppgiften i manifestationen/delen behöver förtydligas, till exempel när seriens numrering inte återges som ett separat element.

Seriemedlemskap / Seriemedlemskap:

/ Ingår i serie / Instans / Instans av Verk / Verk / Har titel / Titel / Huvudtitel: L. Ray Buckendale lecture

/ Serieuppgift: The twenty-sixth L. Ray Buckendale lecture
/ Numrering inom serie: 26th
/ Indikator för seriebiuppslag: 1

Författarserier etc.

För författarserier etc. (där en person, släkt eller institution är huvudsaklig upphovsansvarig/skapare för serien) anges bildas den auktoriserade sökingången för serien av auktoriserad sökingång för agenten tillsammans med föredragen titel för serien.
Bibliotek som så önskar kan ange auktoriserad sökingång för författarserie.
NB-praxis: Tillämpas ej.

Seriemedlemskap / Seriemedlemskap:

/ Ingår i serie / Instans / Instans av Verk / Verk / Har titel / Titel / Huvudtitel: Millenium
/ Ingår i serie / Instans / Instans av Verk / Verk / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Länka till entitet: Larsson, Stieg, 1954-2004
/ Ingår i serie / Instans / Instans av Verk / Verk / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent / Funktion: Länka till entitet: Författare (aut)

/ Serieuppgift: Millenium
/ Indikator för seriebiuppslag: 1

Kommentar: MARC21: 8XX #a #t

Översatta författarserier etc.

Vid översatta uttryck läggs översättningsspråket till i den auktoriserade sökingången för serien (motsvarande fält 8XX #l). Ange inte auktoriserad sökingång för författarserier etc. som inte har utgivits som författarserie etc. på originalspråk eller i de fall då seriens originaltitel är okänd. I sådana fall redovisas serien endast som serieuppgift (motsvarande fält 490).
NB-praxis: Tillämpas ej.

Seriemedlemskap / Seriemedlemskap:

/ Ingår i serie / Instans / Instans av Verk / Verk / Har titel / Titel / Huvudtitel: LasseMajas detektivbyrå
/ Ingår i serie / Instans / Instans av Verk / Verk / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Länka till entitet: Widmark, Martin, 1961-
/ Ingår i serie / Instans / Instans av Verk / Verk / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entitet: Författare (aut)
/ Ingår i serie / Instans / Instans av Verk / Verk / Språk: Länka till entitet: Franska

/ Serieuppgift: Léo & Maya détectives
/ Indikator för seriebiuppslag: 1

Supplement / Supplement till (770/772)

För att ange att resursen har ett supplement:

Libris

Instans:

 • Supplement / Instans: Länka till instansen för supplementet.
  Kommentar: För att länka till supplementet: Skapa Instans som lokal entitet. Klicka på länksymbolen till höger om Supplement/Instans. I sidorutan under Länka entitet, skriv in id eller annat sökbegrepp. Välj instansen genom att klicka på länksymbolen vid instansen.

MARC21

770 0/_ #t #z #w

För att ange att resursen är ett supplement:

Libris

Instans:

 • Supplement till / Instans: Länka till instansen för huvudpublikationen.
  Kommentar: För att länka till huvudpublikationen: Skapa Instans som lokal entitet. Klicka på länksymbolen till höger om Supplement/Instans. I sidorutan under Länka entitet, skriv in id eller annat sökbegrepp. Välj instansen genom att klicka på länksymbolen vid instansen.

MARC21

772 0/_ #t #z #w

I poster som konverterats från Voyager är Supplement och Har supplement inte länkade.

Relation mellan seriella resurser (780, 785)

Se anvisning under Seriella resurser - Relaterade verk.

Relationer till andra manifestationer

Relaterade manifestationer beskrivs i RDA kapitel 27länk till annan webbplats. Relationerna är horisontella och utgörs av relationer mellan en manifestation och en annan manifestation.
Relaterad manifestation är inte en kärnrelation.

Librispraxis: Obligatoriskt för tidskrifter med ISSN och för digitaliseringar.

Källa: Hämta uppgifter om relaterade manifestationer från valfri källa.

I Libris anges relaterad manifestation på olika sätt beroende på vilken relation som ska ska uttryckas.

Annat bärarformat (776)

Länka till en utgåva i annat bärarformat, till exempel:

 • från en tryckt (eller ej publicerad) utgåva till en elektronisk utgåva
 • från en elektronisk utgåva till en tryckt (eller ej publicerad)

Libris:

 • Annat bärarformat

  Lägg till Annat bärarformat. Sök upp och länka till instansen med det andra bärarformatet:
  - klicka på plustecknet vid Annat bärarformat (Lägg till instans)
  - i sidorutan under Lägg till entitet/Instans, skriv in id eller annat sökbegrepp
  - välj instansen genom att klicka på plustecknet vid instansen eller på instansens titel

  För digitaliseringar gäller annan instruktion, se egenskapen Reproduktion av, på sidan Digitala reproduktioner.

MARC21:

 • 776 #t #x #z #w

  Kommentar: om instansen som länken går till är en monografi som har identifikator (ISBN), skapas i marcexporten:
  776 #t (Titel), #z (ISBN) samt 776 #w (Kontrollnummer).
  Om instansen som länken går till är en seriell resurs som har identifikator (ISSN), skapas i marcexporten:
  776 #t (Titel), #x (ISSN) samt 776 #w (Kontrollnummer).
  I webbsök ger detta en länk i högermenyn under rubriken Sök vidare / Andra versioner.

  Kontrollnummer, motsvarande delfält w, kan läggas till genom länkning men inte när man skapar lokal entitet under Annat bärarformat.
Egenskapen Annat bärarformat i Libris katalogisering, exempel på länkning

Libris:

 • Anmärkning

  Använd Anmärkning för att vid behov förtydliga typen av relation. Annat bärarformat / Typanmärkning finns i gamla poster men kan inte läggas till i nya.


MARC21:

 • 500 #a
Anmärkning / Anmärkning / Benämning: 1998:1-1992 med bilaga: Apéritif cuisine

Digitaliseringar

För digitaliseringar gäller annan instruktion, se hjälptexten Digital reproduktion i Libris katalogiseringlänk till annan webbplats

Värdpublikation för bidrag (773)

Se anvisningar under rubriken "Är del av" i hjälptexten Bidrag i Libris katalogisering.länk till annan webbplats

Faksimil

Gör en anmärkning om relationen mellan en faksimilutgåva och den utgåva den är ett faksimil av.

I gamla poster användes egenskapen Utgivning / Omtryck/Återutgivning och originalutgivning för att ange utgivningsåren. Det görs inte längre. Ange endast utgivningstid för den manifestation som beskrivs, det vill säga faksimilet.

Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Faksimil av maskinskrivet manuskript

Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Faksimil av handritad karta i Krigsarkivet, Stockholm

Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Faksimil av första numret av föregångare till Sundsvalls tidning

Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Faksimil av: Ny utg. Stockholm : Bonnier, 1957

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET