Bilder

Materialtypen Bild omfattar både handritat och tryckt material. Det kan t.ex. vara grafik, målningar, teckningar, arkitekturritningar, fotografier, posters och vykort. Men även föremål så som skulpturer, medaljonger och tunnelböcker.

Manifestation (Instans)

Instanstyp

Instans

Källa för beskrivningen

Hämta uppgifterna från titelsidan eller arket. I andra hand hämtas uppgiften från eventuellt omslag, och i tredje hand från valfri källa i eller utanför resursen.

För allmänna anvisningar om källa se RDA 2.2 Länk till annan webbplats.

Titel

Huvudtitel och eventuell undertitel ska överföras exakt så som den är skriven i den föredragna källan. Hämta övrig titelinformation (= undertitel) från samma källa som huvudtiteln. Ange även alternativtitlar, parallelltitlar, uniforma titlar m.m. vid behov.

Enligt Librispraxis ska en titel generellt aldrig förkortas. Men i de fall titeln är extremt lång kan titeln möjligen förkortas under förutsättning att ingen väsentlig information utelämnas. De fem första orden ska alltid vara med. Markera uteslutningar med uteslutningstecken, d.v.s. tre punkter.

Om titel saknas i resursen, konstrueras en kort beskrivande titel på svenska som informerar om ämne och/eller typ av bild, t.ex. porträtt, poster. Hämta uppgifterna från resursens motiv, referenslitteratur, webben eller annat håll. KB:s bildsamlingar är centrerade till tre huvudkategorier:

 • porträtt
 • geografiska platser
 • historiska händelser

För KB:s samlingar gäller därför vid konstruerade titlar:

 • ett porträtt ska om möjligt ha en titel som informerar om vem som är avbildad
 • en bild på en byggnad ska ha en titel som informerar om byggnaden och dess geografiska plats
 • en bild som anknyter till en historisk händelse ska ha en titel som beskriver detta sammanhang

Resurser som normalt inte har titel ska enligt RDA ha en konstruerad titel utan klammer (För mer information se RDA 2.2.4 Länk till annan webbplats.). KB:s praxis är därför att aldrig klamra titlar på bilder.

Ange källa i en anmärkning när titeln konstrueras eller hämtas från annan källa än resursen. I de fall titeln är konstruerad av katalogisatören anges i en anmärkning: ”Titel konstruerad av katalogisatör”.

Tänk på att filera bort inledande artiklar i titeln med hjälp av egenskapen Fileringsvärde.

 • Har titel / Titel / Huvudtitel: Château de Rosendal à Stockholm (Suède)

 • Har titel / Titel / Huvudtitel: Porträtt föreställande Estrid Ericson
  Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Titel konstruerad av katalogisatör
 • Har titel / Titel / Huvudtitel: Löfsätra
  Har titel / Titel / Övrig titelinformation: gård i Roslagen
 • Har titel / Titel / Huvudtitel: Den store Gatsby
  Har titel / Titel / Fileringsvärde: 4
  (d.v.s. 3 bokstäver och ett mellanslag ska fileras bort)

För allmänna anvisningar om Titel se Manifestation (Instans). Titel.

Medverkan och funktion

Vid omarbetning av ett konstverk till ett grafiskt tryck, anger du den gravör, trägravör eller litograf som gör omarbetningen i Medverkan och funktion i instansen. Lägg till en funktionskod som beskriver personens funktion, till exempel gravör (egr), trägravör (wdc) eller litograf (ltg).

Den som är skapare av verket anger du i Medverkan och funktion i Verket.

Upphovsuppgift

Återge upphovsuppgiften exakt så som den är skriven i den föredragna källan. Lägg till ett semikolon före varje påföljande upphovsuppgift.

Lägg vid behov till ett ord eller en kort fras inom klammer för att klargöra personens eller institutionens roll.

 • Upphovsuppgift: af Ossian Elgström
 • Upphovsuppgift: [Albert Adam]
 • Upphovsuppgift: N.P.
 • Upphovsuppgift: [fotograf:] Pål-Nils Nilsson
 • Upphovsuppgift: dess. par Meyer ; lith. par Bayot
 • Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Konstnär är sannolikt Louis Masreliez
 • Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Fotograf okänd

Ange upphovsuppgiften inom klammer i de fall uppgiften inte förekommer på objektet men är känd. Men om uppgiften är osäker ange den istället i en anmärkning.

Om du inte har någon uppgift om skapare eller annan upphovsperson för bilden, har vi på KB som praxis att informera om det i en anmärkning. Gör en anmärkning om att upphovsuppgift saknas när fotograf till ett fotografi, gravör till en gravyr, litograf till en litografi, konstnär till en teckning etc. är okänd. Ange i anmärkningen ”Fotograf okänd”, eller annan för bilden lämplig formulering.

För allmänna anvisningar om Upphov se Manifestation (Instans), Upphovsuppgift.

Upplageuppgift

Återge upplageuppgiften så som den förekommer i resursen. Använd förkortningar endast när dessa förekommer i den källa som uppgiften hämtas från.

En upplageuppgift kan läggas till när det är känt att betydande förändringar gjorts sedan tidigare upplaga. Ange då uppgiften inom klammer på huvudtitelns språk. Uteslut tryckuppgifter.

 • Upplageuppgift: Deuxième edition revue et augmentée
 • Upplageuppgift: 2. uppl.
 • Upplageuppgift: [Ny upplaga]

För allmänna anvisningar om upplageuppgift se Manifestation (Instans), Upplageuppgift.

Produktionsuppgift (opublicerad resurs)

Ange produktionsuppgift för opublicerade resurser. För publicerat material se Utgivning.

Ta med produktionsort och producentens namn endast när dessa uppgifter framgår av resursen eller är kända. Ange inte "Produktionsort okänd" och "producent okänd". Om uppgiften hämtas från annan källa än resursen, ska den anges inom klammer.

Produktionstid är ett kärnelement för opublicerade resurser. Hämta uppgift om produktionstid från valfri källa. Uppgift som hämtas utanför resursen anges inom klammer. Om produktionstiden är osäker, utforma den enligt instruktionerna i RDA 1.9.2, se Tidsangivelser hämtade från en källa utanför resursen.

 • 1910
 • [1939]
 • [1827?]
 • [1971 eller 1972]
 • [ej före 1920]
 • [ej efter 1709]
 • [ej efter 8 maj 1945]
 • [mellan 1860 och 1895?]

Produktion / Produktion används tillsammans med Huvudsakligt tillgängliggörande / Primär produktion. Undantag är samlingsposter där enbart Produktion / Primär produktion används.

Libris

 • Produktion / Produktion

  Ange Datum. Ta med Plats och Agent i de fall produktionsort och producentens namn är kända.

 • Huvudsakligt tillgängliggörande / Primär produktion

  Ange Land, År, Typ av utgivningsdatum, och även Kompletterande datum vid osäkert år när ett senast möjligt år ska anges.

MARC21

 • 264 _/0 #a #b #c
 • 008/06
 • 008/07-10
 • 008/11-14
 • 008/15-17
 • Produktion / Produktion / Datum: 1910
  Huvudsakligt tillgängliggörande / Primär produktion /Land: Sverige (länka till entitet)
  Huvudsakligt tillgängliggörande / Primär produktion / År:
  1910
  Huvudsakligt tillgängliggörande / Primär produktion / Typ av utgivningsdatum: Ett årtal

 • Produktion / Produktion / Datum: [mellan 1960 och 1975?]
  Huvudsakligt tillgängliggörande / Primär produktion /Land: Sverige (länka till entitet)
  Huvudsakligt tillgängliggörande / Primär produktion / År:
  1960
  Huvudsakligt tillgängliggörande / Primär produktion / Kompletterande datum: 1975
  Huvudsakligt tillgängliggörande / Primär produktion / Typ av utgivningsdatum: Osäkert årtal

För allmänna anvisningar om Produktion se Manifestation (Instans), Produktionsuppgift.

Utgivningsuppgift (publicerad resurs)

För publicerad bild anges alltid utgivningsort, utgivare och utgivningsår. I de fall uppgiften hämtas från annan källa än resursen ska uppgiften anges inom klammer. Om uppgiften är osäker avsluta med ett frågetecken.

För äldre tryckta bilder är det i många fall omöjligt att skilja på utgivare och tryckare. Oftast hade tryckeriet bägge funktionerna. Om ingen annan uppgift finns får därför tryckeriet i dessa fall redovisas som utgivare.

Utgivningsort

Ange orten så som den är skriven i källan. Om ingen utgivningsort är känd ange om möjligt land inom klammer. När även den uppgiften är oviss ange ”Utgivningsort okänd” inom klammer.

Utgivare

Ange utgivarens namn exakt så som det är skrivet i källan. När utgivaren är okänd anges ”utgivare okänd” inom klammer.

Utgivningsår

Om utgivningsåret är säkert eller troligt, använder du Utgivning / Primär utgivning. Ändra i mallen och ta bort Huvudsakligt tillgängliggörande.

 • 1910
 • [1939]
 • [1827?]

Ett utgivningsår

Libris

 • Utgivning / Primär utgivning

  Ange Land, Plats, Agent, År, och vid behov Datum.

  I de fall årtalet ska klamras görs det i egenskapen Datum. När årtalet är osäkert, avsluta med ett frågetecken i klammern. Ange alltså i dessa fall i två egenskaper (År och Datum).

MARC21

 • 264_/1 #a #b #c
 • 008/06
 • 008/15-17
 • Utgivning / Primär utgivning / År: 1910
 • Utgivning / Primär utgivning / Datum: [1939]
  Utgivning / Primär utgivning / År: 1939
 • Utgivning / Primär utgivning / Datum: [1827?]
  Utgivning / Primär utgivning / År:
  1827

Utgivningsår

Om utgivningsåret är osäkert, utforma uppgiften enligt instruktionerna i RDA 1.9.2, se Tidsangivelser hämtade från en källa utanför resursen. Då används Utgivning / Utgivning i kombination med Huvudsakligt tillgängliggörande.

 • [1971 eller 1972]
 • [ej före 1920]
 • [ej efter 1709]
 • [ej efter 8 maj 1945]
 • [mellan 1860 och 1895?]

Utgivningsår osäkert där tidigaste och senaste möjliga år kan anges:

Libris

 • Utgivning / Utgivning

  Ange Plats, Agent, Datum.

 • Huvudsakligt tillgängliggörande / Primär utgivning

  Ange Land, År (tidigaste möjliga år), Kompletterande datum (senast möjliga år), Typ av utgivningsdatum.

MARC21

 • 264_/1 #a #b #c
 • 008/06
 • 008/07-10
 • 008/11-14
 • 008/15-17

 

 • Utgivning / Utgivning / Datum: [mellan 1860 och 1895?]
  Huvudsakligt tillgängliggörande / Primär utgivning / År: 1860
  Huvudsakligt tillgängliggörande / Primär utgivning / Kompletterande datum: 1895
  Huvudsakligt tillgängliggörande / Primär utgivning / Typ av utgivningsdatum: osäkert årtal

 • Utgivning / Utgivning / Datum: [1971 eller 1972]
  Huvudsakligt tillgängliggörande / Primär utgivning / År: 1971
  Huvudsakligt tillgängliggörande / Primär utgivning / Kompletterande datum: 1972
  Huvudsakligt tillgängliggörande / Primär utgivning / Typ av utgivningsdatum: osäkert årtal

För allmänna anvisningar om utgivning se Manifestation (Instans), Utgivningsuppgifter.

Distributionsuppgift, Copyrightår

Om utgivningsort, utgivare och utgivningsår inte är känd anger du även distributionsort, distributör och distributionsår när detta finns angivet i resursen. Distributionstiden anges i dessa fall dels inom klammer i egenskapen för utgivningstid, dels utan klammer i egenskapen för distributionstid. Copyrightår anges om varken utgivningsår eller distributionsår finns.

För allmänna anvisningar om Distribution se Manifestation (Instans), Distributionsuppgifter.

För allmänna anvisningar om Copyrightår se Manifestation (Instans), Copyrightår.

Tillverkningsuppgift

Här anges vid behov uppgifter om tryckeri och tryckår.

Librispraxis är att hämta uppgift om utgivningstid från tillverkningstiden när denna finns angiven i resursen, och utgivningstid eller distributionstid inte kan identifieras. Tillverkningstiden anges i dessa fall dels inom klammer i egenskapen Utgivningstid, dels utan klammer i egenskapen Tillverkningstid.

För allmänna anvisningar om Tillverkning se Manifestation (Instans), Tillverkningsuppgifter.

ISBN

Ange ISBN om sådant finns. För allmänna anvisningar om ISBN se Manifestation (Instans), Identifikator för manifestationen.

Medietyp

Medietyp anger vilken typ av enhet som behövs för att se, spela eller visa innehållet i resursen. Medietyperna samverkar med bärartyperna och kan ses som överordnade dessa.

Ange den medietyp som är tillämplig på den huvudsakliga delen av resursen. Ange inte medietyp för medföljande material av uppenbart underordnad karaktär. Om resursen består av flera likvärdiga delar, ange medietyp för alla delarna.

 • för tryckta bilder, fotografier, skulpturer och teckningar välj ”omedierad”
 • för bilder lagrade som digitala filer välj ”dator”
 • för stereobilder välj ”stereografisk”

För allmänna anvisningar om Medietyp se Manifestation (Instans), Medietyp.

Bärartyp

Bärartyp anger fysiskt medium för lagring samt den enhet som behövs för att se, spela eller visa innehållet i manifestationen. Bärartyperna samverkar med medietyperna och kan ses som underindelningar till dessa.

 • för bilder inplano välj ”ark”
 • för planschverk välj ”volym”
 • för vykort välj ”bildkort”
 • för stereofotografi välj ”stereografiskt kort”
 • för digitala filer med fjärråtkomst via Internet välj ”onlineresurs"
 • för skulpturer, medaljonger och tunnelböcker välj”föremål”

Ange den bärartyp som är tillämplig på den huvudsakliga delen av manifestationen. Ange inte bärartyp för medföljande material av uppenbart underordnad karaktär. Om manifestationen består av flera likvärdiga delar, ange bärartyp för alla delarna.

För allmänna anvisningar om Bärartyp se Manifestation (Instans), Bärartyp.

Omfång

Beskriv omfång genom att ange antalet fysiska enheter tillsammans med lämplig term.

Följande termer finns att välja på:

 • affisch
 • album
 • bild
 • collage
 • exlibris
 • fotografi
 • häfte
 • ikon
 • medalj
 • målning
 • portfölj
 • ritning
 • röntgenbild
 • silhuett
 • teckning
 • teknisk ritning
 • tryckt bild
 • volym
 • vykort
 • väggplansch

Använd en annan koncis term om ingen av ovan nämnda termer är lämplig. Vid katalogisering av bilder på KB används den övergripande termen ”bild” endast för resurser gjorda i blandteknik. Termen ”tryckt bild” används för alla tryck, oavsett teknik. Vilken typ av tryckteknik, t.ex. etsning, litografi, offset, som använts redovisas under produktionsmetod.

När blyertsen är synlig i en akvarellteckning beskrivs bilden som teckning.

Om antalet enheter inte är lätt att fastställa kan om så önskas en uppskattning duga. I dessa fall ska ordet ”cirka” föregå uppgiften.

I de fall antalet bilder skiljer sig från antalet ark, ange såväl antalet bilder som antalet ark.

När resursen utgörs av ett eller flera album, portföljer eller liknande som innehåller bilder, ska antalet enheter och helst även antalet bilder anges. Den senare uppgiften anges inom parentes.

 • Omfång: cirka 600 fotografier
 • Omfång: 1 tryckt bild på 4 ark
 • Omfång: 2 teckningar på 1 ark
 • Omfång: 1 album (68 fotografier)


För allmänna anvisningar om omfång se Manifestation (Instans), Omfång och RDA 3.4. Länk till annan webbplats.

Mått

För tvådimensionella bilder mäts bildytan. Ange höjd x bredd eller diameter avrundat uppåt till närmaste cm. Om måttet ska vara mer precist kan en decimal medtas. Ange vad måttet avser om annat än höjd x bredd mäts. Om arkets/arkens mått skiljer sig mycket från bildytan ska även arkets/arkens mått anges.

Enligt KB-praxis mäts hela ytan på vykort.

Ange måtten för den fullständiga bilden följt av måtten för arken om en bild är på flera lösa ark och dessa kan fogas samman. Om det inte är möjligt att mäta bilden, ange enbart arket/arkens mått. Om bilden förvaras rullad anger vi på KB även rullens längd och diameter trots att denna regel i RDA inte gäller för bilder. Om bilden är vikt, ange även det vikta måttet.

Om en serie bilder på ett ark är vikta som ett dragspel anges arkets mått följt av frasen ”vikt som dragspel”. Därefter anges arkets mått när det är vikt eller det eventuella omslagets mått. Detta är dock enbart en KB-praxis, enligt RDA ska denna uppgift anges i en anmärkning.

För graverade bilder anges bildytans mått följt av plåtens mått, förutsatt att plåtkanten kan urskiljas.

När bilden är på två ark i olika storlek anges bägge arkens mått. Om arken är i fler än två storlekar tillämpar vi på KB anvisningarna för kartresurser, d.v.s. vi anger det största förekommande höjdmåttet och det största förekommande breddmåttet följt av formuleringen ”eller mindre”.

I de fall resursen förvaras i en förpackning kan om så önskas även måtten på förpackningen anges.

 • Mått / Mått / Benämning: 9,3 x 5,5 cm
 • Mått / Mått / Benämning: 7 x 5 cm oval
 • Mått / Mått / Benämning: ark 64 x 42 cm
 • Mått / Mått / Benämning: 22 x 46 cm, på ark 42 x 64 cm
 • Mått / Mått / Benämning: 136 x 105 cm, på ark 80 x 56 cm
  (1 tryckt bild på 4 ark)
 • Mått / Mått / Benämning: 29 cm i diameter
 • Mått / Mått / Benämning: 34 x 27 cm och 37 x 27 cm, på ark 40 x 30 cm
  (2 teckningar på 1 ark)
 • Mått / Mått / Benämning: 66 x 94 cm, vikt till 24 x 14 cm
 • Mått / Mått / Benämning: på ark 82 x 15 cm, vikt som dragspel i omslag 11 x 16 cm
 • Mått / Mått / Benämning: 17 x 11 cm, plåt 19 x 13 cm
 • Mått / Mått / Benämning: ark 60 x 46 cm eller mindre
 • Mått / Mått / Benämning: 42 cm
  (1 album (78 fotografier))

Bildverk beskrivs på samma sätt som andra böcker. För äldre volymer anges formatet, dvs. 2:o, 4:o etc. För mer moderna volymer anges i regel enbart volymens höjd. Men om volymens bredd är mindre än halva höjden eller större än höjden så anges höjden x bredden.

För allmänna anvisningar om mått se Manifestation (Instans), Mått och RDA 3.5 Länk till annan webbplats.

Färg

Följande termer används på KB för att beskriva färgen på en bild:

 • svartvit
 • färg
 • kolorerad
 • röd färg (eller en annan färg)
 • blå och gul färg (eller två andra färger)
 • tonad (endast för fotografi)

Kolorerad används när bilder har färglagts för hand, t.ex. gravyrer och fotografier. För målningar används termen färg.

I de fall bilden är tryckt och endast enstaka exemplar är handkolorerade anges färguppgiften i samband med beskrivningen av det unika exemplaret. Det vill säga i beståndsposten.

I en del fall behöver ytterligare detaljer gällande färg redovisas. Om resursen t.ex. endast har en eller ett par färger så specificeras dessa. För fler exempel se anvisningar i RDA 7.17.1.4 Länk till annan webbplats.

För fotografier som är sepiafärgade använder vi på KB termen tonad, eftersom det är svårt att avgöra om fotografiet var sepiafärgat från början eller om det förändrats med tiden.

Observera att uppgift om färginnehåll i nuläget både anges som länkad entitet, och i klartext i egenskapen Övriga fysiska detaljer. I stillbildsmallen finns entiteten svartvit inlagd. Ändra vid behov.

Libris

 • Färginnehåll
  Länka till entitet. Välj bland följande entiteter:
  - En färg
  - Svartvit
  - Flera färger
  - Handkolorerad (Bilden, som framställts genom tryck- eller fotografisk process, har handkolorerats.)
  - Blandad färgstatus (en färg, svartvit, flera färger och/eller handkolorering har kombinerats i ett verk eller en samling.)
 • Övriga fysiska detaljer
  Ange färg som lokal entitet. Använd en av följande termer:
  - svartvit
  - färg
  - kolorerad
  - röd färg (eller en annan färg)
  - blå och gul färg (eller två andra färger)
  - tonad (endast för fotografi)

MARC21

 • 007/00=k /03
 • 300 #b
 • Färginnehåll: Flera färger (länka till entitet)
 • Övriga fysiska detaljer: färg

För anvisningar gällande färgat papper se avsnittet gällande Bärande material.

Produktionsmetod

Ange Produktionsmetod främst vid katalogisering av äldre material.

I RDA finns endast en kort alfabetisk lista över olika produktionsmetoder, som vid behov kan utökas. För att underlätta arbetet har vi på KB utarbetat en lista över produktionsmetoder som är indelad i olika undergrupper. Observera att samtliga övergripande termer kan användas i de fall ingen mer precis term med säkerhet kan bestämmas. Det går bra att använda flera termer till samma resurs, ange i dessa fall den dominerande tekniken först.

Använd en eller flera termer från följande lista:

fotografi*

 • ambrotyp*
 • daguerreotyp
 • diabild*
 • ferrotyp*
 • panotyp*
 • pigmentfotografi*
 • skioptikonbild*

klippt * (för t.ex. silhuetter)


tryck

fotomekaniskt tryck*

 • fotogravyr
 • fotolitografi*
 • ljustryck

djuptryck*

etsning

 • akvatint*
 • mjukgrundsetsning*

gravyr

 • kopparstick*
 • mezzotint*
 • stålstick*
 • torrnålsgravyr*

högtryck*

 • linoleumsnitt*
 • trägravyr*
 • träsnitt

plantryck*

 • digitalt tryck*
 • litografi
 • offset*

*betyder att termen saknas i RDA Toolkit

Libris

 • Produktionsmetod / Benämning
  Ange produktionsmetod som lokal entitet. Om flera entiteter behövs redovisas samtliga i en och samma ruta.

MARC21

 • 340 #d
 • Produktionsmetod / Benämning: fotografi
 • Produktionsmetod / Benämning: ljustryck
 • Produktionsmetod / Benämning: gravyr

För allmänna anvisningar om produktionsmetod se RDA 3.9 Länk till annan webbplats.

Applicerat material

Egenskapen är avsedd för beskrivning av handritade resurser. Här anger du det material som konstnären tillfört på ytan. Om resursen har flera olika material, ange det dominerande materialet först.

Ange i första hand egenskapen som länkad entitet i Libris. I de fall ingen av de länkbara termerna är lämplig får du ange egenskapen som lokal entitet. Använd så många termer som behövs för en korrekt beskrivning.

Libris

 • Applicerat material
  Länka till entitet. Välj bland entiteterna som benämns ”Material, Dataset/Common, Materials”.
 • Applicerat material / Benämning
  Ange applicerat material som lokal entitet när lämplig länkbar term saknas. När flera entiteter behövs, redovisas samtliga i en och samma egenskap.

MARC21

 • 340 #c
 • Applicerat material: akvarell (länka till entitet)
  Applicerat material: oljefärg (länka till entitet)

 • Applicerat material / Benämning: penna och lavering

För allmänna anvisningar om applicerat material se RDA 3.7 Länk till annan webbplats.

Bärande material

Ange resursens bärande material. Ange i första hand egenskapen som länkad entitet i Libris. I de fall ingen av de länkbara termerna är lämplig får du ange egenskapen som lokal entitet. Använd så många termer som behövs för en korrekt beskrivning.

På KB anger vi alltid bärande material för bilder, även då det är papper. För fotonegativ anges det bärande materialet som glas för glasplåtar och plast för bladfilmsnegativ. Termerna acetat, diacetat, nitrat och triacetat används i regel inte vid katalogisering av bilder på KB.

Libris

 • Bärande material
  Länka till entitet. Välj bland entiteterna som benämns ”Material, Definitions, Materials”. I stillbildsmallen finns entiteten Papper inlagd. Ändra vid behov.
 • Bärande material / Benämning
  Ange bärande material som lokal entitet när lämplig länkbar term saknas. När flera entiteter behövs, redovisas samtliga i en och samma ruta.

MARC21

 • 007/00: k/01
 • 340 #a
 • Bärande material: papper (länka till entitet)
 • Bärande material: pergament (länka till entitet)
 • Bärande material / Benämning: linnetyg

Ange när så är lämpligt detaljer för det bärande materialet. Exempel på sådan information kan vara ”Bild tryckt på grönt papper”. Uppgiften redovisas i en allmän anmärkning.

Om pappret däremot är missfärgat anges det i exemplarbeskrivningen, d.v.s. i beståndsposten.

För allmänna anvisningar för bärande material se RDA 3.6 Länk till annan webbplats..

Montering

Eventuell montering anges vid behov. En eller flera termer kan användas, men ofta behövs en fritt formulerad förklarande fras.

Libris

 • Monteringsmaterial eller monteringsobjekt / Montering / Benämning
  Ange monteringsmaterial som lokal entitet

MARC21

 • 340 #e
 • Monteringsmaterial eller monteringsobjekt / Montering / Benämning: uppfodrad på väv
 • Monteringsmaterial eller monteringsobjekt / Montering / Benämning: monterad på kartong


För allmänna anvisningar om montering Se RDA 3.8 Länk till annan webbplats..

Layout

Ange ”båda sidorna” om bilder finns på bägge sidor av arket/arken. Ta även med andra uppgifter avseende layout vid behov.

Libris

 • Layout / Layout / Benämning
  Ange Layout som lokal entitet.

MARC21

 • 340 #k
 • Layout / Layout / Benämning: båda sidorna


För allmänna anvisningar om layout se RDA 3.11 Länk till annan webbplats..

Polaritet

För fotografier anges polaritet. I stillbildsmallen är entiteten positiv inlagd. Radera egenskapen om det är annat än fotografier som katalogiseras.

Välj mellan följande termer:

 • positiv
 • negativ

Libris

 • Polaritet / Benämning

  Använd Polaritet vid katalogisering av fotografier. Ange polaritet som lokal entitet.

MARC21

 • 340 #o
 • Polaritet / Benämning: positiv
 • Polaritet / Benämning: negativ

För allmänna anvisningar se RDA 3.14 Länk till annan webbplats..

Verk och uttryck

Verkstyp

Stillbild

Innehållstyp

Innehållstyp anger innehållets intellektuella eller konstnärliga form. Det finns en lista med termer att välja mellan i Verk och uttryck, Innehållstyp. För bilder används i regel termen stillbild, men för föremål, t.ex. en skulptur, blir det innehållstyp tredimensionell form.

För allmänna anvisningar om innehållstyp se Verk och uttryck, Innehållstyp.

Sammanfattning av innehåll

I de fall ämnesord, titel m.m. inte räcker för att beskriva resursen på ett tillfredsställande sätt kan en kortfattad beskrivning läggas in i en anmärkning. Denna kan innehålla information om vad resursen föreställer och i vilket sammanhang den kommit till.

Libris

 • Sammanfattning av innehåll / Sammanfattning / Benämning

  Det är inte nödvändigt att ange typ av sammanfattning.

MARC21

 • 520 #a
 • Sammanfattning av innehåll / Sammanfattning / Benämning: Porträtt av författaren Karl Asplund i profil.
 • Sammanfattning av innehåll / Sammanfattning / Benämning: Bilden är en satir över Sveriges förening med Norge och visar en hund och en katt, styggt grinande mot varandra, sammanbundna med ett rep. De betraktas på avstånd av en smygande varg. Under bilden fyra versrader: En vänskap mellan hund och katt har altid ansedts för omöjlig; Föreningen är bra besatt, och mången tycker den är löjlig.

För allmänna anvisningar om innehållssammanfattningar se Verk och uttryck, Sammanfattning av innehåll.

Ingående titlar (innehållsförteckning)

Kommentar: Egenskapen är placerad under Instans i Libris.

I de fall resursen har en samlingstitel samt separata titlar för varje bild blir samlingstiteln huvudtitel. Titlarna samt eventuella upphovsmän för de enskilda bilderna listas lämpligen i en innehållsförteckning. För anvisningar i RDA se RDA 25.1. Länk till annan webbplats.

Libris

 • Har innehållsförteckning / Innehållsförteckning / Benämning

MARC21

 • 505 8/ #a
 • Har innehållsförteckning / Innehållsförteckning / Benämning: Domkyrkan -- Det inre af domkyrkan -- Slottet -- Nybron och Ågatorna -- Carolina rediviva -- Gustavianum -- Chemicum -- Anatomicum -- Gamla Upsala -- Botaniska trädgården

Språk

Ange språk om resursen har ett framträdande textinnehåll. Låt annars koden vara "icke-språkligt medium" som faller ut i LIBRIS som ”utan text”.

För allmänna anvisningar om språk se Verk och uttryck, Språk

Ämnesord

Använd gärna Svenska ämnesord för att beskriva vad bilden föreställer och handlar om. Det kan behövas flera termer för att klargöra både det generella och mer specifika i bilden.

Använd personämnesord när personer är avbildade. På KB lägger vi även till personens yrke som ämnesord vid katalogisering av porträtt. I de fall resursen handlar om en organisation görs den sökbar som ämnesord.

Ta med geografiska ämnesord när bilden kan knytas till en geografisk plats.

För allmänna anvisningar om ämnesord se Ämnesord och genre/form

Genre/form

Genre/formtermer används för att beskriva vad ett verk är och inte vad det handlar om. Termerna kan avse framställningsteknik, t.ex. gravyrer, litografier och daguerreotyper, eller produktionsstadier som skisser och provtryck. Andra termer beskriver kategorier som karaktäriseras av liknande handlingar, teman och miljöer. Exempel på det senare är vykort, porträtt, landskapsbilder och historiska planscher.

TGM II är en tesaurus för grafiskt material som används för att beskriva bilder, kartor och efemärt tryck. Använd gärna flera termer för att bredda och fördjupa beskrivningen.

För allmänna anvisningar om genre/form se Ämnesord och genre/form

Libris

 • Genre/form

  Länka till entitet. Välj Genre/form i listan över typer. Sök på önskad term.
  I stillbildsmallen finns redan TGM-termen Bilder inlagd. Lägg till fler vid behov.

MARC21

 • 655 -/7 #a, #2 TGM

I Libris ska genre/form även beskrivas med MARC21-koder:


Libris

 • Genre/form
  Länka till entitet. Välj bland entiteterna med rubriken ”Typ av visuell resurs.” Trunkera för att få upp en lista över samtliga entiteter. I bildmallen finns entiteten Bild (marc/Picture) inlagd. Ändra vid behov till mer specifik entitet.

MARC21

 • 008/33

I Libris registreras nedan angiven genre/form-kod i instans.

Libris

 • Genre/form

  Länka till entitet. Välj bland entiteterna med rubriken ”Särskild bärarbeteckning för bilder”. Trunkera för att få upp en lista över samtliga entiteter. I stillbildsmallen finns entiteten Bild (marc/Picture) inlagd. Ändra vid behov till mer specifik entitet.

MARC21

 • 007/00: k/01

Sökingång på person, släkt eller institution

Sök och kontrollera alltid personnamn och organisationsnamn i auktoritetsregistren, och registrera vid behov nya agenter. Följ anvisningarna i Auktoritetsarbete och agenter.

KB-praxis är att fotoateljéer räknas som skapare i de fall uppgift om fotograf saknas, men ateljéns namn finns angiven på fotografiet. Ange i dessa fall fotoateljén i primär medverkan och funktionskoden fotograf (pht)

Se RDA 6.27.1.5 Länk till annan webbplats. Skapare registreras i primär medverkan.

Lägg till en funktionskod som beskriver personens eller organisationens funktion, till exempel konstnär (art) eller fotograf (pht).

Agenter som hör till manifestationen anger du i instansen.

Libris

 • Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent / Person
  Länka till entitet om agent som länkbar entitet finns, annars skapa lokal entitet.
 • Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion
  Länka till entitet.
 • Medverkan och funktion / Medverkan / Agent / Person (eller t.ex. Organisation eller Jurisdiktion)
  Länka till entitet om agent som länkbar entitet finns, annars skapa lokal entitet.
 • Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion
  Länka till entitet.

MARC21

 • 100/110/111/700/710/711 #a #4
Från och med version 1.33 av Libris ska du ange agenter som hör till manifestationen i instansen.

Adminmetadata

För anvisningar om adminmetadata se: Adminmetadata i Libris.

Exemplar

Beståndspost

Ange exemplarspecifika uppgifter såsom signum, proveniens, accessionsnummer och påskrifter i beståndsposten. Uppgift om att bilder är kolorerade registreras här i de fall även svartvita exemplar finns utgivna.

Tidigare signum till resurser i KB:s bildsamling anges i en allmän anmärkning i beståndsposten.

 Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Tidigare signum: KoB, Pl.AF 125

För allmänna anvisningar om bestånd, se Bestånd i Libris.

Senast uppdaterad

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET