Instans - Bilder

Under Instans anger du de egenskaper som beskriver en viss utgåva. För bilder kan det i många fall handla om unika instanser som inte har mångfaldigats. Här beskriver du till exempel titel, utgivningsuppgifter, omfång och mått.

Adminmetadata

Se Adminmetadata för Instans. Observera: om beskrivningsnivån är Preliminär eller Förhandsinformation, ändra till annan nivå, annars kan ändringar skrivas över.

Instanstyp

Obligatoriskt

För Bilder är instans­typen Instans.

Källa för beskrivningen

Hämta uppgifterna från titelsidan eller arket. I andra hand hämtas uppgifterna från eventuellt omslag och i tredje hand från valfri källa i eller utanför resursen.

För allmänna anvisningar om källa se RDA 2.2 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utgivningssätt

Obligatoriskt

Utgivningssätt för stillbilder är vanligen Monografisk resurs.

Medietyp

Obligatoriskt

Medietyp anger vilken typ av enhet som behövs för att se, spela eller visa innehållet i resursen. Medietyperna samverkar med bärartyperna och kan ses som överordnade dessa.

Ange den medietyp som är tillämplig på den huvudsakliga delen av resursen. Ange inte medietyp för medföljande material av uppenbart underordnad karaktär. Om resursen består av flera likvärdiga delar, ange medietyp för alla delarna.

 • För tryckta bilder, fotografier, skulpturer och teckningar välj ”omedierad”.
 • För bilder lagrade som digitala filer välj ”dator”.
 • För stereobilder välj ”stereografisk”.

Bärartyp

Obligatoriskt

Bärartyp anger fysiskt medium för lagring samt den enhet som behövs för att se, spela eller visa innehållet i manifestationen. Bärartyperna samverkar med medietyperna och kan ses som underindelningar till dessa.

 • för bilder inplano välj ”ark”.
 • för planschverk välj ”volym”.
 • för vykort välj ”bildkort”.
 • för stereofotografi välj ”stereografiskt kort”.
 • för digitala filer med fjärråtkomst via Internet välj ”onlineresurs".
 • för skulpturer, medaljonger och tunnelböcker välj ”föremål”.

Ange den bärartyp som är tillämplig på den huvudsakliga delen av manifestationen. Ange inte bärartyp för medföljande material av uppenbart underordnad karaktär. Om manifestationen består av flera likvärdiga delar, ange bärartyp för alla delarna.

Titel

Kärnelement

Huvudtitel och eventuell undertitel anger du exakt som den är skriven i den föredragna källan. Hämta övrig titelinformation (undertitel) från samma källa som huvudtiteln. Ange även alternativtitlar, parallelltitlar, uniforma titlar m.m. vid behov.

Enligt Librispraxis ska en titel generellt aldrig förkortas. Men i de fall titeln är extremt lång kan du förkorta den under förutsättning att du inte utelämnar väsentlig information. De fem första orden ska alltid vara med. Markera uteslutningar med uteslutningstecken, d.v.s. tre punkter.

Om titel saknas i resursen, konstruera en kort beskrivande titel på svenska som informerar om ämne och typ av bild, t.ex. porträtt eller poster. Hämta uppgifterna från resursens motiv, referenslitteratur, webben eller annat håll. KB:s bildsamlingar är centrerade till tre huvudkategorier:

 • porträtt
 • geografiska platser
 • historiska händelser

För KB:s samlingar gäller därför vid konstruerade titlar:

 • ett porträtt ska om möjligt ha en titel som informerar om vem som är avbildad
 • en bild på en byggnad ska ha en titel som informerar om byggnaden och dess geografiska plats
 • en bild som anknyter till en historisk händelse ska ha en titel som beskriver detta sammanhang.

Resurser som normalt inte har titel ska enligt RDA ha en konstruerad titel utan klammer. För mer information se RDA 2.2.4 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. KB:s praxis är därför att aldrig klamra titlar på bilder.

Om du hämtar titeln från en annan källa än resursen, anger du källan i en anmärkning. Om du konstruerar titeln gör du anmärkningen: ”Titel konstruerad av katalogisatör”.

Tänk på att filera bort inledande artiklar i titeln med hjälp av egenskapen Fileringsvärde.

Exempel 1:
Har titel / Titel / Huvudtitel:
Château de Rosendal à Stockholm (Suède)

Exempel 2:
Har titel / Titel / Huvudtitel:
Porträtt föreställande Estrid Ericson
Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Titel konstruerad av katalogisatör

Exempel 3.
Har titel / Titel / Huvudtitel:
Löfsätra
Har titel / Titel / Övrig titelinformation: gård i Roslagen

Exempel 4.
Har titel / Titel / Huvudtitel:
Den store Gatsby
Har titel / Titel / Fileringsvärde: 4
(3 bokstäver och ett mellanslag ska fileras bort)

Upphovsuppgift

Kärnelement

Återge upphovsuppgiften exakt som den är skriven i den föredragna källan. För att räkna upp mer än en upphovsuppgift, använd ISBD-interpunktion (mellanslag semikolon mellanslag) mellan upphovsuppgifterna.

Lägg till ett ord eller en kort fras inom klammer för att klargöra personens eller institutionens roll, om du tycker att det behövs.

Exempel 1:
Upphovsuppgift:
af Ossian Elgström

Exempel 2:
Upphovsuppgift:
[Albert Adam]

Exempel 3.
Upphovsuppgift:
N.P.

Exempel 4.
Upphovsuppgift:
[fotograf:] Pål-Nils Nilsson

Exempel 5.
Upphovsuppgift:
dess. par Meyer ; lith. par Bayot

Exempel 6.
Anmärkning / Anmärkning / Benämning:
Konstnär är sannolikt Louis Masreliez

Exempel 7:
Anmärkning / Anmärkning / Benämning:
Fotograf okänd

Ange upphovsuppgiften inom klammer när uppgiften inte förekommer på objektet men är känd. Om uppgiften är osäker anger du den istället i en anmärkning.

När det inte finns någon uppgift om vem som skapat bilden, är KB:s praxis att göra en anmärkning om detta. Om fotograf till ett fotografi, gravör till en gravyr, litograf till en litografi, konstnär till en teckning etc. är okänd, ange en lämplig formulering för den aktuella bilden, till exempel "Fotograf okänd".

Medverkan och funktion i instans

Vid omarbetning av ett konstverk till ett grafiskt tryck, anger du den gravör, trägravör eller litograf som gör omarbetningen i Medverkan och funktion i instansen. Lägg till en funktion (relationsbeteckning) som beskriver personens roll i förhållande till resursen, till exempel gravör, trägravör eller litograf.

Den som är skapare av verket anger du i Medverkan och funktion i Verket.

Upplageuppgift

Kärnelement

Återge upplageuppgiften som den förekommer i resursen. Använd bara förkortningar när dessa förekommer i källan där du hämtar uppgiften.

Du kan lägga till en upplageuppgift när det är känt att betydande förändringar har gjorts sedan tidigare upplaga. Ange då uppgiften inom klammer på huvudtitelns språk. Uteslut tryckuppgifter.

Exempel 1:
Upplageuppgift:
Deuxième edition revue et augmentée

Exempel 2:
Upplageuppgift:
2. uppl.

Exempel 3.
Upplageuppgift:
[Ny upplaga]

Utgivningsuppgift

Kärnelement

Utgivningsort

Återge uppgift om utgivningsort som den förekommer i källan. Om ingen utgivningsort är känd, ange om möjligt land inom klammer. När även den uppgiften är oviss ange ”Utgivningsort okänd” inom klammer.

Utgivare

Ange utgivarens namn som den förekommer i källan. När utgivaren är okänd anger du ”utgivare okänd” inom klammer.

Utgivningstid

Om utgivningstiden är osäker, utforma uppgiften enligt instruktionerna i Librispraxis RDA 1.9.2. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Libris format

Ett utgivningsår:

 • Utgivning / Primär utgivning

  Ange Land, Plats, Agent, År, och vid behov Datum.

  I de fall årtalet ska klamras ska du göra det i egenskapen Datum. När årtalet är osäkert, avsluta med ett frågetecken i klammern. Ange alltså i dessa fall i två egenskaper (År och Datum).

MARC21

 • 264_/1 #a #b #c
 • 008/06
 • 008/15-17

Utgivningsår osäkert där tidigaste och senaste möjliga år kan anges:

 • Utgivning / Utgivning

  Ange Plats, Agent, Datum.


 • Huvudsakligt tillgängliggörande / Primär utgivning

  Ange Land, År (tidigaste möjliga år), Kompletterande datum (senast möjliga år), Typ av utgivningsdatum.

MARC21

 • 264_/1 #a #b #c
 • 008/06
 • 008/07-10
 • 008/11-14
 • 008/15-17

Exempel 1. Utgivningstiden är 1910:
Utgivning / Primär utgivning / År:
1910

Exempel 2. Utgivningstiden är 1939, uppgiften står inte i föredragen källa:
Utgivning / Primär utgivning / Datum:
[1939]
Utgivning / Primär utgivning / År: 1939

Exempel 3. Utgivningstiden är 1827, uppgiften står inte i föredragen källa:
Utgivning / Primär utgivning / Datum:
[1827?]
Utgivning / Primär utgivning / År:
1827

Exempel 4. Utgivningstiden är troligen mellan 1860-1995:
Utgivning / Utgivning / Datum:
[mellan 1860 och 1895?]
Huvudsakligt tillgängliggörande / Primär utgivning / År: 1860
Huvudsakligt tillgängliggörande / Primär utgivning / Kompletterande datum 1895
Huvudsakligt tillgängliggörande / Primär utgivning / Typ av utgivningsdatum: osäkert årtal

Exempel 4. Utgivningstiden är troligen mellan 1860-1995. Bildexempel:


Exempel 5. Utgivningstiden är 1971 eller 1972:
Utgivning / Utgivning / Datum:
[1971 eller 1972]
Huvudsakligt tillgängliggörande / Primär utgivning / År: 1971
Huvudsakligt tillgängliggörande / Primär utgivning / Kompletterande datum: 1972
Huvudsakligt tillgängliggörande / Primär utgivning / Typ av utgivningsdatum: osäkert årtal

Exempel 6. Utgivningstiden är ej före 1920:
Utgivning / Utgivning / Datum:
[ej före 1920]
Huvudsakligt tillgängliggörande / Primär utgivning / År:
19uu
Huvudsakligt tillgängliggörande / Primär utgivning / Typ av utgivningsdatum: osäkert årtal

Exempel 7. Utgivningstiden är ej efter 1709:
Utgivning / Utgivning / Datum:
[ej efter 1709]
Huvudsakligt tillgängliggörande / Primär utgivning / År:
17uu
Huvudsakligt tillgängliggörande / Primär utgivning / Typ av utgivningsdatum: osäkert årtal

Exempel 8. Utgivningstiden är ej efter 8 maj 1945:
Utgivning / Utgivning / Datum:
[ej efter 8 maj 1945]
Huvudsakligt tillgängliggörande / Primär utgivning / År:
19uu
Huvudsakligt tillgängliggörande / Primär utgivning / Typ av utgivningsdatum: osäkert årtal

Distributionsuppgift

Om utgivningsort, utgivare och utgivningsår inte är kända anger du distributionsort, distributör och distributionsår när detta finns angivet i resursen. Ange då distributionstiden dels inom klammer i egenskapen för utgivningstid, dels utan klammer i egenskapen för distributionstid.

Copyrightår

Ange copyrightår om både utgivningsår och distributionsår saknas.

Tillverkningsuppgift

Ange uppgifter om tryckeri och tryckår vid behov.

Librispraxis är att hämta uppgift om utgivningstid från tillverkningstiden när denna finns angiven i resursen, och utgivningstid eller distributionstid inte kan identifieras. Tillverkningstiden anger du då dels inom klammer i egenskapen Utgivningstid, dels utan klammer i egenskapen Tillverkningstid.

Identifikator för manifestationen

Kärnelement

ISBN

Ange ISBN om sådant finns.

Omfång

Kärnelement

Beskriv omfång genom att ange antalet fysiska enheter tillsammans med lämplig term.

Följande termer finns att välja på:

 • affisch
 • album
 • bild
 • collage
 • exlibris
 • fotografi
 • häfte
 • ikon
 • medalj
 • målning
 • portfölj
 • ritning
 • röntgenbild
 • silhuett
 • teckning
 • teknisk ritning
 • tryckt bild
 • volym
 • vykort
 • väggplansch

Använd en annan koncis term om ingen av ovan nämnda termer är lämplig. Vid katalogisering av bilder använder KB den övergripande termen ”bild” endast för resurser gjorda i blandteknik. Termen ”tryckt bild” används för alla tryck, oavsett teknik. Trycktekniken, t.ex. etsning, litografi, offset, redovisar du under produktionsmetod.

När blyertsen är synlig i en akvarellteckning beskriver du bilden som teckning.

Om antalet enheter inte är lätt att fastställa duger en uppskattning, om du så önskar. I dessa fall ska ordet ”cirka” föregå uppgiften.

I de fall antalet bilder skiljer sig från antalet ark, ange såväl antalet bilder som antalet ark.

När resursen utgörs av ett eller flera album, portföljer eller liknande som innehåller bilder, ange antalet enheter och helst även antalet bilder. Ange antalet bilder inom parentes.

Exempel 1:
Omfång:
cirka 600 fotografier

Exempel 2:
Omfång:
1 tryckt bild på 4 ark

Exempel 3:
Omfång:
2 teckningar på 1 ark

Exempel 4:
Omfång:
1 album (68 fotografier)

Mått

För tvådimensionella bilder mäts bildytan. Ange höjd x bredd eller diameter avrundat uppåt till närmaste centimeter (cm). Om måttet ska vara mer precist, ange en decimal. Ange vad måttet avser om du anger annat än höjd x bredd. Om arkets eller arkens mått skiljer sig mycket från bildytan, ange även arkets eller arkens mått.

Det är KB-praxis att mäta hela ytan på vykort.

Ange måtten för den fullständiga bilden följt av måtten för arken om en bild är på flera lösa ark och dessa kan fogas samman. Om det inte är möjligt att mäta bilden, ange enbart arket eller arkens mått. Om bilden förvaras rullad anger KB även rullens längd och diameter trots att denna regel inte gäller för bilder i RDA. Om bilden är vikt, ange även det vikta måttet.

Om en serie bilder på ett ark är vikta som ett dragspel, ange arkets mått följt av frasen ”vikt som dragspel”. Ange därefter arkets mått när det är vikt eller det eventuella omslagets mått. Detta är KB-praxis, enligt RDA ska denna uppgift anges i en anmärkning.

För graverade bilder anger du bildytans mått följt av plåtens mått, förutsatt att plåtkanten kan urskiljas.

När bilden är på två ark i olika storlek, ange bägge arkens mått. Om arken är i fler än två storlekar tillämpar KB anvisningarna för kartresurser och anger det största förekommande höjdmåttet och det största förekommande breddmåttet följt av formuleringen ”eller mindre”.

Om resursen förvaras i en förpackning, kan du vid behov även ange måtten på förpackningen.

Exempel 1:
Mått / Mått / Benämning:
9,3 x 5,5 cm

Exempel 2:
Mått / Mått / Benämning:
7 x 5 cm oval

Exempel 3:
Mått / Mått / Benämning:
ark 64 x 42 cm

Exempel 4:
Mått / Mått / Benämning:
22 x 46 cm, på ark 42 x 64 cm

Exempel 5:
Mått / Mått / Benämning:
136 x 105 cm, på ark 80 x 56 cm
(1 tryckt bild på 4 ark)

Exempel 6:
Mått / Mått / Benämning:
29 cm i diameter

Exempel 7:
Mått / Mått / Benämning:
34 x 27 cm och 37 x 27 cm, på ark 40 x 30 cm
(2 teckningar på 1 ark)

Exempel 8:
Mått / Mått / Benämning: 66 x 94 cm, vikt till 24 x 14 cm

Exempel 9:
Mått / Mått / Benämning:
på ark 82 x 15 cm, vikt som dragspel i omslag 11 x 16 cm

Exempel 10:
Mått / Mått / Benämning:
17 x 11 cm, plåt 19 x 13 cm

Exempel 11:
Mått / Mått / Benämning:
ark 60 x 46 cm eller mindre

Exempel 12:
Mått / Mått / Benämning:
42 cm
(1 album (78 fotografier))

Bildverk beskrivs på samma sätt som andra böcker. För äldre volymer, ange formatet, dvs. 2:o, 4:o etc. För modernare volymer anger du i regel enbart volymens höjd. Men om volymens bredd är mindre än halva höjden eller större än höjden så ange höjden x bredden.

Produktionsmetod

Ange Produktionsmetod främst vid katalogisering av äldre material.

I RDA finns endast en kort alfabetisk lista över olika produktionsmetoder. För att underlätta arbetet har KB utarbetat en lista över produktionsmetoder som är indelad i olika undergrupper. Observera att du kan använda övergripande termer när du inte med säkerhet kan bestämma en mer precis term. Det går bra att använda flera termer till samma resurs, ange i dessa fall den dominerande tekniken först.

Applicerat material

Egenskapen är avsedd för beskrivning av handritade resurser. Här anger du det material som konstnären tillfört på ytan. Om resursen har flera olika material, ange det dominerande materialet först.

Ange i första hand egenskapen genom att länka till termer i Libris. I de fall ingen av de länkbara termerna är lämplig får du ange egenskapen som lokal entitet. Använd så många termer du behöver för en korrekt beskrivning.

Bärande material

KB anger alltid bärande material för bilder, även då det är papper. För fotonegativ är det bärande materialet glas för glasplåtar och plast för bladfilmsnegativ. Termerna acetat, diacetat, nitrat och triacetat används i regel inte vid katalogisering av bilder på KB.

Ingående titlar (innehållsförteckning)

I de fall resursen har en samlingstitel samt separata titlar för varje bild blir samlingstiteln huvudtitel. Titlarna samt eventuella upphovsmän för de enskilda bilderna listar du lämpligen i en innehållsförteckning. För anvisningar i RDA se RDA 25.1. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Libris format

 • Har innehållsförteckning / Innehållsförteckning / Benämning

MARC21

 • 505 8/ #a

Har innehållsförteckning / Innehållsförteckning / Benämning: Domkyrkan -- Det inre af domkyrkan -- Slottet -- Nybron och Ågatorna -- Carolina rediviva -- Gustavianum -- Chemicum -- Anatomicum -- Gamla Upsala -- Botaniska trädgården

Färg

KB använder följande termer för att beskriva färgen på en bild:

 • svartvit
 • färg
 • kolorerad
 • röd färg (eller en annan färg)
 • blå och gul färg (eller två andra färger)
 • tonad (endast för fotografi)

Kolorerad använder du när bilder har färglagts för hand, t.ex. gravyrer och fotografier. För målningar använd termen färg.

I de fall bilden är tryckt och endast enstaka exemplar är handkolorerade, ange färguppgiften i beståndsposten i samband med beskrivningen av det unika exemplaret.

Redovisa vid behov ytterligare detaljer gällande färg. T.ex. om resursen endast har en eller ett par färger så specificerar du dessa. För fler exempel se anvisningar i RDA 7.17.1.4. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För fotografier som är sepiafärgade använder KB termen tonad, eftersom det är svårt att avgöra om fotografiet var sepiafärgat från början eller om det förändrats med tiden.

För anvisningar gällande färgat papper, se avsnittet Bärande material ovan.

Libris format

Observera att du ska ange uppgift om färginnehåll både som länkad entitet och i klartext i egenskapen Övriga fysiska detaljer i nuläget. I stillbildsmallen finns entiteten svartvit inlagd. Ändra vid behov.

 • Färginnehåll
  Länka till någon av följande termer:
  - En färg
  - Svartvit
  - Flera färger
  - Handkolorerad (Bilden, som framställts genom tryck- eller fotografisk process, har handkolorerats.)
  - Blandad färgstatus (en färg, svartvit, flera färger och/eller handkolorering har kombinerats i ett verk eller en samling.)
 • Övriga fysiska detaljer
  Ange färg som lokal entitet. Använd en av följande termer:
  - svartvit
  - färg
  - kolorerad
  - röd färg (eller en annan färg)
  - blå och gul färg (eller två andra färger)
  - tonad (endast för fotografi).

MARC21

 • 007/00=k /03
 • 300 #b

Färginnehåll: Flera färger [länka]
Övriga fysiska detaljer: färg

Polaritet

För allmänna anvisningar se RDA 3.14 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

För fotografier anger du polaritet. I stillbildsmallen är entiteten positiv inlagd. Radera egenskapen om du katalogiserar annat än fotografier.

Välj mellan följande termer:

 • positiv
 • negativ

Libris format

 • Polaritet / Benämning

  Använd Polaritet vid katalogisering av fotografier. Ange polaritet som lokal entitet.

MARC21

 • 340 #o

Exempel 1:
Polaritet / Benämning:
positiv

Exempel 2:
Polaritet / Benämning:
negativ

Layout

För generella anvisningar om layout se RDA 3.11 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Ange ”båda sidorna” om bilder finns på bägge sidor av arket eller arken. Ta även med andra uppgifter om layout vid behov.

Libris format

 • Layout / Layout / Benämning
  Ange Layout som lokal entitet.

MARC21

 • 340 #k

Layout / Layout / Benämning: båda sidorna

Ange som lokal entitet.

Montering

För generella anvisningar om montering Se RDA 3.8 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Ange eventuell montering vid behov. Använd en eller flera termer, men ofta behöver du ange en fritt formulerad förklarande fras.

Libris format

 • Monteringsmaterial eller monteringsobjekt / Montering / Benämning
  Ange monteringsmaterial som lokal entitet

MARC21

 • 340 #e

Exempel 1:
Monteringsmaterial eller monteringsobjekt / Montering / Benämning:
uppfodrad på väv

Ange som lokal entitet.

Exempel 2:
Monteringsmaterial eller monteringsobjekt / Montering / Benämning:
monterad på kartong

Ange som lokal entitet.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-05-17
Publicerad:
2023-09-21