Handskrifter

Dessa anvisningar är avsedda att användas vid katalogisering av textbaserade handskrifter. Teckningar, målningar och fotografier katalogiseras som bilder, se i dessa fall de särskilda anvisningarna för bildkatalogisering.

Mall

Tyvärr finns än så länge inte någon färdig mall för handskrifter i Libris. Det bästa för närvarande är att kopiera en redan befintlig handskriftspost som är skapad i ”nya” Libris och har ett kontrollnummer som innehåller både bokstäver och siffror, och sedan utgå från denna vid nykatalogiseringen.

Manifestation

Instanstyp

Handskrift

Källa för beskrivningen

Välj den källa som bäst beskriver hela resursen. Om titelsida finns hämtas uppgifterna för beskrivningen därifrån. Om titelsida saknas hämtas uppgifterna från annan plats i resursen. I de fall uppgifterna hämtas utanför resursen ska informationen i regel placeras inom klammer. Men detta gäller inte t.ex. titel, omfång, anmärkningar och ämnesord. Exempel på källor utanför resursen är uppgifter i realkatalogen, referenslitteratur, NE och Wikipedia.

För allmänna anvisningar se RDA 2.2länk till annan webbplats

Titel

Huvudtitel och eventuell undertitel ska överföras exakt så som den är skriven i den föredragna källan. Hämta övrig titelinformation (= undertitel) från samma källa som huvudtiteln. Ange även alternativtitlar, parallelltitlar m.m. vid behov.

Enligt Librispraxis ska en titel generellt aldrig förkortas, men i de fall titeln är extremt lång kan titeln möjligen förkortas under förutsättning att ingen väsentlig information utelämnas. De fem första orden ska alltid vara med. Markera uteslutningar med uteslutningstecken, dvs. tre punkter.

Om titel saknas i resursen hämtas titeln från annan källa, alternativt konstrueras en kort beskrivande titel på svenska som informerar om ämne, typ av handskrift och eventuell upphovsman. Hämta uppgifterna från resursen, referenslitteratur, webben eller annat håll.

Ange källa i en anmärkning när titeln hämtas från annan källa än titelsidan. I de fall titeln är konstruerad av katalogisatören anges ”Titel konstruerad av katalogisatör” i en anmärkning.

I vissa fall kan det vara lämpligt att ange textens början som titel istället för att konstruera en titel. Ange då i en anmärkning: ”Titel från incipit”.

När det gäller identifiering av äldre handskrifter har titeln ofta en underordnad roll jämfört med signum. Handskriften kallas helt enkelt för dess signum. I dessa fall är det därför lämpligt att lägga till signumuppgiften som övrig titelinformation.

Tänk på att filera bort inledande artiklar i titeln med hjälp av egenskapen Fileringsvärde.

 • Har titel / Titel / Huvudtitel: Adulruna rediviva seu sapientia Sveorum veterum de mysteriis alphabeti trium coronarum regni Fulkandiarum seu Svethiae antiquissimae
  Har titel / Titel / Övrig titelinformation: Rål. 8:o nr. 9
 • Har titel / Titel / Huvudtitel: Isländska ritualfragment från 1500-talet
  Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Titel konstruerad av katalogisatör
 • Har titel / Titel / Huvudtitel: När som bonden åkren kör...
  Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Titel från incipit
 • Har titel / Titel / Huvudtitel: En kort beskrifvning uppå en ostindisk resa till Canton uthi China
 • Har titel / Titel / Fileringsvärde: 3 (d.v.s. 2 bokstäver och ett mellanslag ska fileras bort)

För allmänna anvisningar om Titel se Manifestation. Titel.

Upphov

Återge upphovsuppgiften exakt så som den är skriven i den föredragna källan. Lägg till ett semikolon före varje påföljande upphovsuppgift.

Lägg vid behov till ett ord eller en kort fras inom klammer för att klargöra upphovsmannens roll.

Om upphovsuppgift inte förekommer på objektet men är känd anges denna inom en klammer. Om uppgiften är osäker ska uppgiften däremot anges i en anmärkning.

I de fall uppgift om upphov ingår i en konstruerad titel behövs inte samma namn återges på nytt i upphovsuppgiften.

 • Upphovsuppgift: Carl Johan Gethe
  Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Upphovsuppgift från dedikation
 • Upphovsuppgift: [Pedro de Heredia]
  Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Titel och upphov från webbplatsen Wiktenauer (2016-06-28)
 • Upphovsuppgift: exacta descriptio per lo. lac. Boissartum Burgund
 • Upphovsuppgift: [författad av] Sten Karlsson ; [teckningar av] Per Jonsson

För allmänna anvisningar om Upphov se Manifestation, Upphov.

Produktion

Ta med produktionsort och producentens namn endast om uppgiften framgår av resursen eller är känd, "Produktionsort okänd" och "producent okänd" anges ej. Om uppgiften hämtas från annan källa än resursen ska uppgiften anges inom klammer.

Produktionstid är ett kärnelement för opublicerade resurser. Hämta uppgift om produktionstid från valfri källa. Uppgift som hämtas utanför resursen anges inom klammer. Om produktionstiden är osäker utformas denna enligt instruktionerna i Librispraxis RDA 1.9.2länk till annan webbplats

 • 1910
 • [1939]
 • 1827?]
 • [1971 eller 1972]
 • [ej före 1920]
 • [ej efter 1709]
 • [ej efter 8 maj 1945]
 • [mellan 1860 och 1895?]

Kommentar: För outgivet material används Produktion / Produktion tillsammans med Huvudsakligt tillgängliggörande / Primär produktion. Undantag är samlingsposter där enbart Produktion / Primär produktion används.

Libris

 • Huvudsakligt tillgängliggörande / Primär produktion
  Ange Land, År, Kompletterande datum (vid osäkert år när ett senast möjligt år ska anges), Typ av utgivningsdatum
 • Produktion / Produktion
  Ange (Plats, Agent,) Datum

MARC21

 • 264 _/0 #a #b #c
 • 008/06
 • 008/07-10
 • 008/11-14
 • 008/15-17

Exempel i Libris på osäkert år där tidigaste och senaste möjliga år kan anges

Huvudsakligt tillgängliggörande / Primär produktion / Land: Sverige
Huvudsakligt tillgängliggörande / Primär produktion / År: 1640
Huvudsakligt tillgängliggörande / Primär produktion / Kompletterande datum: 1652
Huvudsakligt tillgängliggörande / Primär produktion / Typ av utgivningsdatum: Osäkert år
Produktion/Produktion/ Datum: [mellan 1640 och 1652?]

Exempel på ett exakt år i Libris

Huvudsakligt tillgängliggörande / Primär produktion / Land: Tyskland
Huvudsakligt tillgängliggörande / Primär produktion / År: 1810
Huvudsakligt tillgängliggörande / Primär produktion / Typ av utgivningsdatum: Ett årtal
Produktion / Produktion / Plats / Plats / Benämning: Berlin
Produktion / Produktion / Datum: 1810

För allmänna anvisningar om Produktion se Manifestation, Produktionsuppgift.

Medietyp

Medietyp anger vilken typ av enhet som behövs för att se, spela eller visa innehållet i resursen. Medietyperna samverkar med bärartyperna och kan ses som överordnade dessa.

Ange den medietyp som är tillämplig på den huvudsakliga delen av resursen. Ange inte medietyp för medföljande material av uppenbart underordnad karaktär. Om resursen består av flera likvärdiga delar, ange medietyp för alla delarna.

För handskrifter välj termen ”omedierad”. Välj ”dator” för handskrifter lagrade som digitala filer.

För allmänna anvisningar om Medietyp se Manifestation, Medietyp.

Bärartyp

Bärartyp anger fysiskt medium för lagring samt den enhet som behövs för att se, spela eller visa innehållet i manifestationen. Bärartyperna samverkar med medietyperna och kan ses som underindelningar till dessa. För inbundna handskrifter välj ”volym”, för handskrifter på lösa blad välj ”ark”, för digitala filer med fjärråtkomst via Internet välj ”onlineresurs”.

Ange den bärartyp som är tillämplig på den huvudsakliga delen av manifestationen . Ange inte bärartyp för medföljande material av uppenbart underordnad karaktär. Om manifestationen består av flera likvärdiga delar, ange bärartyp för alla delarna.

För allmänna anvisningar om Bärartyp se Manifestation, Bärartyp

Omfång

Redovisa antalet sidor eller blad i inlagan. Ta inte med blad som hör till bokbandet. Förkorta inte orden sidor, blad och kolumner.

När numrering saknas används ordet sidor om bladets bägge sidor har text och/eller bild. Om enbart den ena sidan har text och/eller bild används ordet blad.

Enligt KB-praxis kan omfång i medeltida handskrifter redovisas i antal blad även då bladen har text och/eller bild på bägge sidor.

I de fall det inte finns möjlighet att räkna antalet sidor eller blad anges endast antalet volymer med uppskattat antal sidor/blad inom parentes eller enbart med uppgiften att sidorna är onumrerade inom parentes.

Enligt KB:s praxis för handskrifter ska blanka sidor/blad räknas med i pagineringen. Välj samma benämning, d.v.s. sidor eller blad, som volymen i övrigt har. När det både finns onumrerade sidor/blad och blanka i en svit räknas dessa två kategorier ihop och benämns onumrerade sidor/blad. Ange i dessa fall även exakt eller uppskattat antal blanka sidor/blad i en parentes placerad efter omfångsuppgiften. Om däremot samtliga onumrerade sidor/blad är blanka benämns dessa som blanka i omfångsuppgiften, och då behövs ingen precisering i en parentes.

 • 98 sidor
 • 243 blad, 2 onumrerade blad
 • 877 sidor (några blanka sidor)
 • 35 onumrerade blad (8 blanka blad)
 • 35 blad, 10 blanka blad
 • 132 onumrerade sidor (sidorna 131-132 blanka)
 • 1 volym (cirka 200 sidor)
 • 1 volym (sidorna onumrerade)
 • 139 sidor, 37 onumrerade sidor

För allmänna anvisningar om omfång se Manifestation, Omfång och RDA 3.4länk till annan webbplats och RDA 3.4.5länk till annan webbplats

Mått

KB-praxis för handskrifter är att ange både volymens höjd och bredd avrundad uppåt till närmaste cm, men om så önskas kan måtten redovisas mer exakt i cm med en decimals noggrannhet.

Om inlagan är betydligt mindre än bokbandet kan man lämpligen ange både inlagans mått och bokbandets mått.

I de fall äldre handskrifter består av vikta bokark kan man även ange detta format inom parentes efter måttuppgiften. För mer information se RDA 3.12länk till annan webbplats

För enstaka ark mäts höjden x bredden i cm.

 • 15 x 40 cm
 • 9,5 x 5,5 cm
 • inlaga 28 x 20 cm, bokband 29 x 21 cm
 • 18 x 12 cm (8:o)

Libris

 • Mått / Mått / Benämning
  Skriv in uppgiften under Benämning.

MARC21

 • 300 #c

För allmänna anvisningar om mått se Manifestation, Mått och RDA 3.5länk till annan webbplats

Produktionsmetod

I RDA finns följande tre produktionsmetoder för handskrifter angivna:

 • autograf
 • handskrift
 • maskinskrift

Använd en annan koncis term om ingen av ovan nämnda termer är lämplig.

Libris

 • Produktionsmetod / Benämning
  Ange produktionsmetod som lokal entitet.

MARC21

 • 340 #d

För allmänna anvisningar om produktionsmetod se RDA 3.9länk till annan webbplats

Bärande material

Ange resursens bärande material. Hämta uppgiften från resursen eller annan valfri källa. Det gäller framför allt handskrifter som är skrivna på annat material än papper, t.ex. pergament eller papyrus. Hämta uppgiften från resursen eller annan valfri källa.

De vanligaste termerna för handskrifter är:

 • palmblad
 • papper
 • papyrus*
 • pergament

*betyder att termen saknas i RDA Toolkit

Om ingen av ovan nämnda termer är lämplig använd en term i listan över Bärande material i Librispraxis RDAlänk till annan webbplats, eller en annan koncis term.

Libris:

 • Bärande material / Benämning
  Ange bärande material som lokal entitet. I de fall flera entiteter behövs för korrekt beskrivning redovisas samtliga i en och samma ruta.

MARC21

 • 340 #a

För allmänna anvisningar om Bärande material se RDA 3.6länk till annan webbplats

Applicerat material

För handskrifter anges vid behov det material som använts för text och eventuella illustrationer. Om flera olika material använts anges det dominerande materialet först. Använd en eller flera termer från följande lista:

Använd en eller flera termer från följande lista:

 • akvarell
 • blyerts*
 • bläck
 • färgkrita
 • gouach
 • krita
 • lack
 • penna*
 • tusch*

*betyder att termen saknas i RDA Toolkit

Om ingen av ovan nämnda termer är lämplig använd en term i listan över Applicerat material i Librispraxis RDAlänk till annan webbplats, eller en annan koncis term.

Libris

 • Applicerat material / Benämning
  Ange applicerat material som lokal entitet. Om flera entiteter behövs redovisas samtliga i en och samma ruta.

MARC21

 • 340 #c

För allmänna anvisningar om Applicerat material se RDA 3.7länk till annan webbplats

Verk och uttryck

Verkstyp

Text

Innehållstyp

Innehållstyp anger innehållets intellektuella eller konstnärliga form. Det finns en lista med termer att välja mellan i Verk och uttryck, Innehållstyp. Använd termen Text för handskrifter med enbart text. I de fall även illustrationer finns i volymen anges även termen Stillbild.

För allmänna anvisningar om innehållstyp se Verk och uttryck, Innehållstyp.

Språk

Ange uppgift om språk, och lägg vid behov även till en språkanmärkning, t.ex. för att ange att det finns parallelltexter.

Språk / Anmärkning / Anmärkning om språk / Benämning: Parallelltext på franska och engelska

För allmänna anvisningar om språk se Verk och uttryck, språk.

Illustrationer och färginnehåll

Kommentar: Egenskapen är placerad under Instans i Libris.

I de fall handskriften innehåller illustrationer ska detta anges. Uppge även om dessa är i färg. När så är lämpligt preciseras vilken typ av illustrationer det gäller, t.ex. porträtt, kartor, teckningar, målningar.

 • illustrationer (vissa i färg)
 • färgillustrationer
 • 3 porträtt, 1 karta

Libris

 • Övriga fysiska detaljer
  Ange som lokal entitet.

MARC21

 • 300 #b

För allmänna anvisningar om illustrativt innehåll och färg se Verk och uttryck, Illustrativt innehåll samt RDA 7.15länk till annan webbplats och RDA 7.17länk till annan webbplats

Beskrivning och sammanfattning

I de fall ämnesord, titel m.m. inte räcker för att beskriva resursen på ett tillfredsställande sätt kan en kortfattad beskrivning läggas in i en anmärkning. Denna kan innehålla information om vad resursen handlar om och i vilket sammanhang den kommit till.

Innehåller 154 recept på tillverkning av färgämnen och färger vid bland annat framställning av konstgjorda ädelstenar

Libris

 • Sammanfattning av innehåll / Sammanfattning / Benämning
  Det är inte nödvändigt att ange typ av sammanfattning

MARC21

 • 520 #a

För allmänna anvisningar se Verk och uttryck, Sammanfattning av innehåll

Ingående titlar

Kommentar: Egenskapen är placerad under instans i Libris

I de fall handskriften har en samlingstitel samt separata titlar för ingående delar blir samlingstiteln huvudtitel. Titlarna samt eventuella upphovsmän för de enskilda delarna listas lämpligen i en innehållsförteckning. För anvisningar i RDA se RDA 25.1länk till annan webbplats

Ballade en jargon -- Le premier testament -- Le testament second

Libris

 • Har innehållsförteckning / Innehållsförteckning / Benämning

MARC21

 • 505 8/ #a

Klassifikation

Används inte på KB för handskrifter.

Ämnesord

Använd gärna Svenska ämnesord för att beskriva vad resursen handlar om.

Lägg till personämnesord när personer avhandlas eller avbildas. I de fall fokus är på en institution/organisation görs denna sökbar som institutionsämnesord.

Geografiska ämnesord medtas när resursen kan knytas till en geografisk plats.

För allmänna anvisningar om ämnesord se Ämnesord och genre/form

Genre/form

Genre/formtermer används för att beskriva vad ett verk är och inte vad det handlar om. I Libris finns bland annat allmänna genre/formtermer (saogf) och TGM II-termer. Den senare är en tesaurus för grafiskt material som används för att beskriva bilder, kartor och efemärt tryck.

Genre/formtermer kan avse framställningsteknik, t.ex. målningar och teckningar. Andra termer beskriver kategorier som karaktäriseras av liknande handlingar, teman och miljöer. Exempel på det senare är porträtt, recept, dagböcker, reseskildringar, handskrifter och religiösa verk.

Använd alltid termen Handskrifter och komplettera med andra termer efter behov.

Libris

 • Genre/form
  Länka till entitet. Välj Genre/form i listan över typer. Sök på önskad term.

MARC21

 • 655 -/7 #a, #2

För allmänna anvisningar om genre/form se Ämnesord och genre/form

Sökingång på person, släkt eller institution

Sök och validera alltid personnamn och institutionsnamn i auktoritetsregistren, och registrera vid behov nya auktoritetsposter. Följ anvisningarna i Auktoritetsarbete och agenter.

Lägg till en funktionskod som beskriver personens/institutionens funktion, till exempel författare (aut), avskrivare (trc), illuminatör (ilu) och konstnär (art)

Libris

 • Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent / Person (eller t.ex. Organisation eller Jurisdiktion)
  Länka till entitet om auktoritetspost finns, annars skapa lokal entitet
 • Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion
  Länka till entitet
 • Medverkan och funktion / Medverkan / Agent / Person (eller t.ex. Organisation eller Jurisdiktion)
  Länka till entitet om auktoritetspost finns, annars skapa lokal entitet
 • Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion
  Länka till entitet

MARC21

 • 100/110/111/700/710/711 #a #4

Adminmetadata

För anvisningar om adminmetadata se: Adminmetadata i Libris katalogiseringlänk till annan webbplats

Exemplar

Beståndspost

Ange exemplarspecifika uppgifter såsom signum, proveniens, accessionsnummer och påskrifter i beståndsposten..

För allmänna anvisningar om exemplarposter se Beståndsregistrering i Libris katalogiseringlänk till annan webbplats

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET