Handskrifter

Anvisningarna är avsedda att användas vid katalogisering av textbaserade handskrifter. Teckningar, målningar och fotografier katalogiseras som bilder.

Mall

En katalogiseringsmall för handskrifter finns numera i Libris. Observera att mallen är på beskrivningsnivå miniminivå. Ändra mer utförliga katalogposter till biblioteksnivå.

För musikhandskrifter är det lämpligt att använda mallen för noterad musik, och göra vissa justeringar såsom att ändra instanstyp till Handskrift, egenskapen Utgivning till Produktion och Huvudsakligt tillgängliggörande, m.m.

Manifestation (Instans)

Instanstyp

Handskrift

Källa för beskrivningen

Välj den källa som bäst beskriver hela resursen. Om titelsida finns hämtas uppgifterna för beskrivningen därifrån. Om titelsida saknas hämtas uppgifterna från annan plats i resursen. I de fall uppgifterna hämtas utanför resursen ska informationen i regel placeras inom klammer. Men det gäller inte t.ex. titel, omfång, anmärkningar och ämnesord. Exempel på källor utanför resursen är uppgifter i realkatalogen, referenslitteratur, NE och Wikipedia.

För allmänna anvisningar se RDA 2.2 Länk till annan webbplats.

Titel

Huvudtitel och eventuell undertitel överförs exakt så som den är skriven i den föredragna källan.

Hämta övrig titelinformation (= undertitel) från samma källa som huvudtiteln. Ange även alternativtitlar, parallelltitlar m.m. vid behov.

Enligt Librispraxis ska en titel generellt aldrig förkortas, men i de fall titeln är extremt lång kan titeln möjligen förkortas under förutsättning att ingen väsentlig information utelämnas. De fem första orden ska alltid vara med. Markera uteslutningar med uteslutningstecken, dvs. tre punkter.

Hämta titeln från annan källa i de fall titel saknas i resursen, eller konstruera en kort beskrivande titel på svenska som informerar om:

 • ämne
 • typ av handskrift
 • eventuell upphovsman

Hämta uppgifterna från resursen, referenslitteratur, webben eller annat håll.

Ange källa i en anmärkning när titeln hämtas från annan källa än titelsidan. I de fall titeln är konstruerad av katalogisatören anges ”Titel konstruerad av katalogisatör” i en anmärkning.

I vissa fall kan det vara lämpligt att ange textens början som titel istället för att konstruera en titel. Ange då i en anmärkning: ”Titel från incipit”.

När det gäller identifiering av äldre handskrifter har titeln ofta en underordnad roll jämfört med signum. Handskriften kallas helt enkelt för dess signum. I dessa fall är det därför lämpligt att lägga till signumuppgiften som övrig titelinformation.

Tänk på att filera bort inledande artiklar i titeln med hjälp av egenskapen Fileringsvärde.

 • Har titel / Titel / Huvudtitel: Adulruna rediviva seu sapientia Sveorum veterum de mysteriis alphabeti trium coronarum regni Fulkandiarum seu Svethiae antiquissimae
  Har titel / Titel / Övrig titelinformation: Rål. 8:o nr. 9
 • Har titel / Titel / Huvudtitel: Isländska ritualfragment från 1500-talet
  Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Titel konstruerad av katalogisatör
 • Har titel / Titel / Huvudtitel: När som bonden åkren kör...
  Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Titel från incipit
 • Har titel / Titel / Huvudtitel: En kort beskrifvning uppå en ostindisk resa till Canton uthi China
  Har titel / Titel / Fileringsvärde: 3 (d.v.s. 2 bokstäver och ett mellanslag ska fileras bort). För anvisningar om filering se Filering av titel

För allmänna anvisningar om Titel se Manifestation (Instans). Titel.

Upphovsuppgift

Återge upphovsuppgiften exakt så som den är skriven i den föredragna källan. Lägg till ett semikolon före varje påföljande upphovsuppgift.

Lägg vid behov till ett ord eller en kort fras inom klammer för att klargöra upphovspersonens roll.

Om upphovsuppgift inte förekommer på objektet men är känd anges den inom en klammer. Om uppgiften är osäker ska uppgiften istället anges i en anmärkning.

I de fall uppgift om upphov ingår i en konstruerad titel behöver inte samma namn återges på nytt i upphovsuppgiften.

Upphovsuppgift: Carl Johan Gethe
Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Upphovsuppgift från dedikation

Upphovsuppgift: [Pedro de Heredia]
Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Titel och upphov från webbplatsen Wiktenauer (2016-06-28)
Upphovsuppgift: exacta descriptio per lo. lac. Boissartum Burgund

Upphovsuppgift: [författad av] Sten Karlsson ; [teckningar av] Per Jonsson

För allmänna anvisningar om Upphov se Manifestation (Instans), Upphov.

Produktionsuppgift

Ta med produktionsort och producentens namn endast när dessa uppgifter framgår av resursen eller är kända. Ange inte "Produktionsort okänd" och "producent okänd". Om uppgiften hämtas från annan källa än resursen, ska den anges inom klammer.

Produktionstid är ett kärnelement för opublicerade resurser. Hämta uppgift om produktionstid från valfri källa. Uppgift som hämtas utanför resursen anges inom klammer. Om produktionstiden är osäker utformas den i fritext enligt instruktionerna i Librispraxis RDA 1.9.2 Länk till annan webbplats.

 • 1910
 • [1939]
 • [1827?]
 • [1971 eller 1972]
 • [ej före 1920]
 • [ej efter 1709]
 • [ej efter 8 maj 1945]
 • [mellan 1860 och 1895?]

För opublicerat material används Produktion / Produktion tillsammans med Huvudsakligt tillgängliggörande / Primär produktion. Undantag är samlingsposter där enbart Produktion / Primär produktion används.

Libris

 • Produktion / Produktion

  Ange Datum. Ta med Plats och Agent i de fall produktionsort och producentens namn är kända.

 • Huvudsakligt tillgängliggörande / Primär produktion

  Ange Land, År, Typ av utgivningsdatum, och även Kompletterande datum vid osäkert år när ett senast möjligt år ska anges.

MARC21

 • 264 _/0 #a #b #c
 • 008/06
 • 008/07-10
 • 008/11-14
 • 008/15-17

Exempel i Libris på osäkert år där tidigaste och senaste möjliga år kan anges:

 • Huvudsakligt tillgängliggörande / Primär produktion / Land: Sverige
  Huvudsakligt tillgängliggörande / Primär produktion / År: 1640
  Huvudsakligt tillgängliggörande / Primär produktion / Kompletterande datum: 1652
  Huvudsakligt tillgängliggörande / Primär produktion / Typ av utgivningsdatum: Osäkert år
  Produktion / Produktion / Datum: [mellan 1640 och 1652?]

Exempel på ett exakt år i Libris:

 • Huvudsakligt tillgängliggörande / Primär produktion / Land: Tyskland
  Huvudsakligt tillgängliggörande / Primär produktion / År: 1810
  Huvudsakligt tillgängliggörande / Primär produktion / Typ av utgivningsdatum: Ett årtal
  Produktion / Produktion / Plats / Plats / Benämning: Berlin
  Produktion / Produktion / Datum: 1810

För allmänna anvisningar om Produktion se Manifestation (Instans), Produktionsuppgift.

Medietyp

Medietyp anger vilken typ av enhet som behövs för att se, spela eller visa innehållet i resursen. Medietyperna samverkar med bärartyperna och kan ses som överordnade dessa.

Ange den medietyp som är tillämplig på den huvudsakliga delen av resursen. Ange inte medietyp för medföljande material av uppenbart underordnad karaktär. Om resursen består av flera likvärdiga delar, ange medietyp för alla delarna.

 • för handskrifter välj ”omedierad”
 • för handskrifter lagrade som digitala filer välj ”dator” 

För allmänna anvisningar om Medietyp se Manifestation (Instans), Medietyp.

Bärartyp

Bärartyp anger fysiskt medium för lagring samt den enhet som behövs för att se, spela eller visa innehållet i manifestationen. Bärartyperna samverkar med medietyperna och kan ses som underindelningar till dessa.

 • för inbundna handskrifter välj ”volym”
 • för handskrifter på lösa blad välj ”ark”
 • för digitala filer med fjärråtkomst via Internet välj ”onlineresurs”

Ange den bärartyp som är tillämplig på den huvudsakliga delen av manifestationen . Ange inte bärartyp för medföljande material av uppenbart underordnad karaktär. Om manifestationen består av flera likvärdiga delar, ange bärartyp för alla delarna.

För allmänna anvisningar om Bärartyp se Manifestation (Instans), Bärartyp

Omfång

Redovisa antalet sidor eller blad i inlagan. Ta inte med blad som hör till bokbandet. Förkorta inte orden sidor, blad och kolumner.

När numrering saknas används ordet sidor om bladets bägge sidor har text och/eller bild. Om enbart den ena sidan har text och/eller bild används ordet blad.

Enligt KB-praxis kan omfång i medeltida handskrifter redovisas i antal blad även då bladen har text och/eller bild på bägge sidor.

I de fall det inte finns möjlighet att räkna antalet sidor eller blad anges endast antalet volymer med uppskattat antal sidor/blad inom parentes eller enbart med uppgiften att sidorna är onumrerade inom parentes.

Enligt KB:s praxis för handskrifter ska blanka sidor/blad räknas med i pagineringen. Välj samma benämning, d.v.s. sidor eller blad, som volymen i övrigt har. När det både finns onumrerade sidor/blad och blanka i en svit räknas dessa två kategorier ihop och benämns onumrerade sidor/blad. Ange i dessa fall även exakt eller uppskattat antal blanka sidor/blad i en parentes placerad efter omfångsuppgiften. Om däremot samtliga onumrerade sidor/blad är blanka benämns dessa som blanka i omfångsuppgiften, och då behövs ingen precisering i en parentes.

 • Omfång: 98 sidor
 • Omfång: 243 blad, 2 onumrerade blad
 • Omfång: 877 sidor (några blanka sidor)
 • Omfång: 35 onumrerade blad (8 blanka blad)
 • Omfång: 35 blad, 10 blanka blad
 • Omfång: 132 onumrerade sidor (sidorna 131-132 blanka)
 • Omfång: 1 volym (cirka 200 sidor)
 • Omfång: 1 volym (sidorna onumrerade)
 • Omfång: 139 sidor, 37 onumrerade sidor

Mått

KB-praxis för handskrifter är att ange både volymens höjd och bredd avrundad uppåt till närmaste cm, men om så önskas kan måtten redovisas mer exakt i cm med en decimals noggrannhet.

Om inlagan är betydligt mindre än bokbandet kan man lämpligen ange både inlagans mått och bokbandets mått.

I de fall äldre handskrifter består av vikta bokark kan man även ange detta format inom parentes efter måttuppgiften. För mer information se RDA 3.12 Länk till annan webbplats.

För enstaka ark mäts höjden x bredden i cm.

 • Mått / Mått / Benämning: 15 x 40 cm
 • Mått / Mått / Benämning: 9,5 x 5,5 cm
 • Mått / Mått / Benämning: inlaga 28 x 20 cm, bokband 29 x 21 cm
 • Mått / Mått / Benämning: 18 x 12 cm (8:o)

För allmänna anvisningar om mått se Manifestation (Instans), Mått och RDA 3.5 Länk till annan webbplats.

Produktionsmetod

I RDA finns följande tre produktionsmetoder för handskrifter angivna:

 • autograf
 • handskrift
 • maskinskrift

Använd en annan koncis term om ingen av ovan nämnda termer är lämplig.

Libris

 • Produktionsmetod / Benämning
  Ange produktionsmetod som lokal entitet.

MARC21

 • 340 #d

För allmänna anvisningar om produktionsmetod se RDA 3.9 Länk till annan webbplats.

Bärande material

Ange resursens bärande material. Papper är inlagt i handskriftsmallen. Ändra vid behov.

Ange i första hand egenskapen som länkad entitet i Libris. I de fall ingen av de länkbara termerna är lämplig får du ange egenskapen som lokal entitet. Använd så många termer som behövs för en korrekt beskrivning.

Libris:

 • Bärande material

  Länka till entitet. Välj bland entiteterna som benämns ”Material, Definitions, Materials”.

 • Bärande material / Benämning

  Ange bärande material som lokal entitet när lämplig länkbar term saknas. När flera entiteter behövs, redovisa samtliga i en och samma ruta.

 MARC21

 • 340 #a
 • Bärande material: papper (länka till entitet)
 • Bärande material: pergament (länka till entitet)
 • Bärande material / Benämning: papyrus
 • Bärande material / Benämning: palmblad

För allmänna anvisningar om Bärande material se RDA 3.6 Länk till annan webbplats.

Applicerat material

Ange när så är lämpligt det material som använts för framställning av text och eventuella illustrationer. Om flera olika material använts anges det dominerande materialet först.

Egenskapen är inte inlagd i handskriftsmallen. Ange i första hand egenskapen som länkad entitet i Libris. I de fall ingen av de länkbara termerna är lämplig får du ange egenskapen som lokal entitet. Använd så många termer som behövs för en korrekt beskrivning.

Libris

 • Applicerat material

  Länka till entitet. Välj bland entiteterna som benämns ”Material, Definitions, Materials”.

 • Applicerat material / Benämning

  Ange applicerat material som lokal entitet när lämplig länkbar term saknas. När flera entiteter behövs, redovisas samtliga i en och samma egenskap.

MARC21

 • 340 #c
 • Applicerat material: tusch (länka till entitet)
 • Applicerat material / Benämning: blyerts

För allmänna anvisningar om Applicerat material se RDA 3.7 Länk till annan webbplats.

Verk och uttryck

Verkstyp

Text

Föredragen titel för verket

Föredragen titel för verket behöver inte anges när den är identisk med handskriftens titel.

Däremot behövs föredragen titel vid översättningar, verk som kommit ut under olika titlar på samma språk eller när samma titel har använts för olika verk.

När samma titel har använts för olika verk kan tillägg till den föredragna titeln behöva göras. Det gäller framför allt verk som inte har en primär medverkan. För verk som har primär medverkan är oftast primär medverkan tillsammans med den föredragna titeln tillräckligt för att identifiera verket.

För allmänna anvisningar om tillägg till föredragna titlar för verk se Verk och utryck. Föredragen titel för verket.Tillägg till föredragna titlar för verk

Det är olika regler för hur föredragen titel ska fastställas beroende på t.ex. när verket tillkommit, om det är en anonym klassiker, ett klassiskt verk på latin eller klassiskt verk på grekiska.

För allmänna anvisningar om att välja föredragen titel för verket se Verk och utryck. Föredragen titel för verket. Välja föredragen titel för verket

Instans:

Har titel / Titel / Huvudtitel: Mandevilles rejse
Anmärkning / Anmärkning /Benämning: Innehåller en dansk översättning av Johan de Mandevilles "Itinerarium"

Instans av / Verk:

Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent / Person: Mandeville, John, Sir
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Författare
Har titel / Titel / Huvudtitel: Itinerarium
Översättning av / Verk / Språk: Medelengelska

Språk: Danska

Innehållstyp

Innehållstyp anger innehållets intellektuella eller konstnärliga form. Det finns en lista med termer att välja mellan i Verk och uttryck, Innehållstyp. Använd termen Text för handskrifter. Ta även med termen Stillbild i de fall illustrationer finns i volymen.

För allmänna anvisningar om innehållstyp se Verk och uttryck, Innehållstyp.

Språk

Ange på vilket språk handskriften är skriven. Lägg vid behov även till en språkanmärkning, t.ex. för att ange att det finns parallelltexter.

 • Språk: svenska (länka till entitet)
 • Språk: franska (länka till entitet)
  Språk: tyska (länka till entitet)
  Språk / Anmärkning / Anmärkning om språk / Benämning: Parallelltext på franska och tyska

Översättning

Ange på vanligt sätt handskriftens språk i egenskapen Språk. Komplettera med att ange originalspråket i egenskapen Översättning av.

Språk: Svenska
Översättning av / Verk / Språk: Engelska

Exemplet visar en översättning från engelska till svenska. Se bildexempel nedan. I bildexemplet har övriga egenskaper som Medverkan och funktion, Genre/form, Klassifikation osv. redigerats bort för att tydligare visa de aktuella egenskaperna.

För allmänna anvisningar om språk se Verk och uttryck, Språk.

Illustrationer och färginnehåll

Egenskapen är placerad under Instans i Libris.

Om handskriften innehåller illustrationer ska det anges. Ange när de är i färg. Precisera gärna vilken typ av illustrationer det gäller, t.ex. porträtt, kartor, teckningar, målningar.

Libris

 • Övriga fysiska detaljer

  Ange som lokal entitet.

MARC21

 • 300 #b
 • Övriga fysiska detaljer: illustrationer (vissa i färg)
 • Övriga fysiska detaljer: färgillustrationer
 • Övriga fysiska detaljer: 3 porträtt, 1 karta

För allmänna anvisningar om illustrativt innehåll och färg se Manifestation (Instans), Illustrativt innehåll och Manifestation (Instans), Färginnehåll.

Sammanfattning av innehåll

I de fall ämnesord, titel m.m. inte räcker för att beskriva resursen på ett tillfredsställande sätt kan en kortfattad beskrivning läggas in i en anmärkning. Den kan innehålla information om vad resursen handlar om och i vilket sammanhang den kommit till.

Sammanfattning av innehåll är enligt RDA en egenskap som tillhör uttrycket. Från och med version 1.27 av Libris ska dock Sammanfattning av innehåll för textverk ligga i Instans istället för i Verk. Detta är en förberedelse inför kommande verksutbrytning. Flytta tills vidare inte Sammanfattning av innehåll från Instans till Verk.

Observera att om du vill ange sammanfattningsspråk, det vill säga språket på en sammanfattning som ingår i resursen (041 #b), ska du fortsätta göra det i verket. Se Sammanfattningsspråk.

Libris

 • Sammanfattning av innehåll / Sammanfattning / Benämning

  Det är inte nödvändigt att ange typ av sammanfattning.

MARC21

 • 520 #a

Sammanfattning av innehåll / Sammanfattning / Benämning: Innehåller 154 recept på tillverkning av färgämnen och färger vid bland annat framställning av konstgjorda ädelstenar

För allmänna anvisningar se Verk och uttryck, Sammanfattning av innehåll

Ingående titlar (innehållsförteckning)

Egenskapen är placerad under instans i Libris

I de fall handskriften har en samlingstitel samt separata titlar för ingående delar blir samlingstiteln huvudtitel. Titlarna samt eventuella upphovsmän för de enskilda delarna listas lämpligen i en innehållsförteckning. För anvisningar i RDA se RDA 25.1 Länk till annan webbplats.

Libris

 • Har innehållsförteckning / Innehållsförteckning / Benämning

MARC21

 • 505 8/ #a

Har innehållsförteckning / Innehållsförteckning / Benämning: Ballade en jargon -- Le premier testament -- Le testament second

Klassifikation

Används inte på KB för handskrifter.

Ämnesord

Använd gärna Svenska ämnesord för att beskriva vad handskriften handlar om.

Lägg till personämnesord när personer avhandlas eller avbildas. I de fall handskriften handlar om en organisation görs den sökbar som ämnesord.

Ta med geografiska ämnesord när handskriften kan knytas till en geografisk plats.

För allmänna anvisningar om ämnesord se Ämnesord och genre/form

Genre/form

Genre/formtermer används för att beskriva vad ett verk är och inte vad det handlar om. I Libris finns bland annat allmänna genre/formtermer (saogf) och TGM II-termer. Den senare är en tesaurus för grafiskt material som används för att beskriva bilder, kartor och efemärt tryck.

Genre/formtermer kan avse framställningsteknik, t.ex. målningar och teckningar. Andra termer beskriver kategorier som karaktäriseras av liknande handlingar, teman och miljöer. Exempel på det senare är porträtt, recept, dagböcker, reseskildringar, handskrifter och religiösa verk.

Använd alltid termen Handskrifter och komplettera med andra termer efter behov.

Libris

 • Genre/form
  Länka till entitet. Välj Genre/form i listan över typer. Sök på önskad term.

MARC21

 • 655 -/7 #a, #2

För allmänna anvisningar om genre/form se Ämnesord och genre/form

Sökingång på person, släkt eller institution

Sök och validera alltid personnamn och organisationsnamn i auktoritetsregistren, och registrera vid behov nya auktoritetsposter. Följ anvisningarna i Auktoritetsarbete och agenter.

Lägg till en funktionskod som beskriver personens eller organisationens funktion, till exempel författare (aut), avskrivare (trc), illuminatör (ilu) och konstnär (art)

Libris

 • Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent / Person
  Länka till entitet om auktoritetspost finns, annars skapa lokal entitet.
 • Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion
  Länka till entitet.
 • Medverkan och funktion / Medverkan / Agent / Person (eller t.ex. Organisation eller Jurisdiktion)
  Länka till entitet om auktoritetspost finns, annars skapa lokal entitet
 • Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion
  Länka till entitet.

MARC21

 • 100/110/111/700/710/711 #a #4
Från och med version 1.33 av Libris ska du ange agenter som hör till manifestationen i instansen.

Adminmetadata

För anvisningar om adminmetadata se: Adminmetadata i Libris

Exemplar

Beståndspost

Ange exemplarspecifika uppgifter såsom signum, proveniens, accessionsnummer och påskrifter i beståndsposten..

För allmänna anvisningar om exemplarposter se Bestånd i Libris

Senast uppdaterad

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET