Instans - Handskrifter

Under Instans anger du de egenskaper som beskriver en viss utgåva. Begreppet Instans även för handskrifter även om dessa inte utkommer i flera utgåvor.

Källa för beskrivningen

Välj den källa som bäst beskriver hela resursen. Hämta uppgifterna för beskrivningen från titelsidan om det finns en sådan. Om titelsida saknas hämtas uppgifterna från annan plats i resursen. I de fall uppgifterna hämtas utanför resursen ska informationen i regel placeras inom klammer. Men det gäller inte t.ex. titel, omfång, anmärkningar och ämnesord. Exempel på källor utanför resursen är uppgifter i realkatalogen, referenslitteratur, NE och Wikipedia.

För allmänna anvisningar se RDA 2.2 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Adminmetadata

Se Adminmetadata för Instans. Observera: om beskrivningsnivån är Preliminär eller Förhandsinformation, ändra till annan nivå, annars kan ändringar skrivas över.

Bärartyp

Bärartyp anger fysiskt medium för lagring samt den enhet som behövs för att se, spela eller visa innehållet i manifestationen. Bärartyperna samverkar med medietyperna och kan ses som underindelningar till dessa.

 • för inbundna handskrifter välj ”volym”
 • för handskrifter på lösa blad välj ”ark”
 • för digitala filer med fjärråtkomst via Internet välj ”onlineresurs”

Ange den bärartyp som är tillämplig på den huvudsakliga delen av manifestationen . Ange inte bärartyp för medföljande material av uppenbart underordnad karaktär. Om manifestationen består av flera likvärdiga delar, ange bärartyp för alla delarna.

Medietyp

Medietyp anger vilken typ av enhet som behövs för att se, spela eller visa innehållet i resursen. Medietyperna samverkar med bärartyperna och kan ses som överordnade dessa.

Ange den medietyp som är tillämplig på den huvudsakliga delen av resursen. Ange inte medietyp för medföljande material av uppenbart underordnad karaktär. Om resursen består av flera likvärdiga delar, ange medietyp för alla delarna.

 • för handskrifter välj ”omedierad”
 • för handskrifter lagrade som digitala filer välj ”dator”

Titel

Överför huvudtitel och eventuell undertitel exakt så som den är skriven i den föredragna källan.

Hämta övrig titelinformation (= undertitel) från samma källa som huvudtiteln. Ange även alternativtitlar, parallelltitlar m.m. vid behov.

Enligt Librispraxis ska en titel generellt aldrig förkortas. Men i de fall titeln är extremt lång kan du möjligen förkorta den under förutsättning att ingen väsentlig information utelämnas. De fem första orden ska alltid vara med. Markera uteslutningar med uteslutningstecken, dvs. tre punkter.

Hämta titeln från annan källa i de fall titel saknas i resursen, eller konstruera en kort beskrivande titel på svenska som informerar om:

 • ämne
 • typ av handskrift
 • eventuell upphovsman

Hämta uppgifterna från resursen, referenslitteratur, webben eller annat håll.

Ange källa i en anmärkning när du hämtar titeln från annan källa än titelsidan. Om du som katalogisatör har konstruerat titeln, ange ”Titel konstruerad av katalogisatör” i en anmärkning.

I vissa fall kan det vara lämpligt att ange textens början som titel istället för att konstruera en titel. Ange då i en anmärkning: ”Titel från incipit”.

När det gäller identifiering av äldre handskrifter har titeln ofta en underordnad roll jämfört med signum. Handskriften kallas helt enkelt för dess signum. I dessa fall är det därför lämpligt att lägga till signumuppgiften som övrig titelinformation.

Tänk på att filera bort inledande artiklar i titeln med hjälp av egenskapen Fileringsvärde.

Exempel 1:
Har titel / Titel / Huvudtitel:
Adulruna rediviva seu sapientia Sveorum veterum de mysteriis alphabeti trium coronarum regni Fulkandiarum seu Svethiae antiquissimae
Har titel / Titel / Övrig titelinformation: Rål. 8:o nr. 9

Exempel 2:
Har titel / Titel / Huvudtitel:
Isländska ritualfragment från 1500-talet
Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Titel konstruerad av katalogisatör

Exempel 3:
Har titel / Titel / Huvudtitel:
När som bonden åkren kör...
Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Titel från incipit

Exempel 4:
Har titel / Titel / Huvudtitel
: En kort beskrifvning uppå en ostindisk resa till Canton uthi China
Har titel / Titel / Fileringsvärde: 3 (d.v.s. 2 bokstäver och ett mellanslag ska fileras bort). För anvisningar om filering se Filering av titel

Upphovsuppgift

Återge upphovsuppgiften exakt så som den är skriven i den föredragna källan. Lägg till ett semikolon före varje påföljande upphovsuppgift.

Lägg vid behov till ett ord eller en kort fras inom klammer för att klargöra upphovspersonens roll.

Ange upphovsuppgiften inom klammer om den är känd men inte förekommer på objektet. Om uppgiften är osäker ska uppgiften istället anges i en anmärkning.

I de fall uppgift om upphov ingår i en konstruerad titel behöver inte samma namn återges på nytt i upphovsuppgiften.

Produktionsuppgift

Ta med produktionsort och producentens namn endast när dessa uppgifter framgår av resursen eller är kända. Ange inte "Produktionsort okänd" och "producent okänd". Om du hämtar uppgiften från annan källa än resursen, ska den anges inom klammer.

Produktionstid är ett kärnelement för opublicerade resurser. Hämta uppgift om produktionstid från valfri källa. Uppgift som hämtas utanför resursen ska anges inom klammer. Om produktionstiden är osäker, utforma den i fritext enligt instruktionerna i Librispraxis RDA 1.9.2. Länk till annan webbplats.

Exempel 1. Exakt år kan anges, produktionstiden är 1810:
Huvudsakligt tillgängliggörande / Primär produktion / År: 1810
Huvudsakligt tillgängliggörande / Primär produktion / Typ av utgivningsdatum: Ett årtal
Produktion / Produktion / Datum: 1810

Exempel 2. Osäkert år där tidigaste och senaste möjliga år kan anges, mellan 1640 och 1652:
Huvudsakligt tillgängliggörande / Primär produktion / År: 1640
Huvudsakligt tillgängliggörande / Primär produktion / Kompletterande datum: 1652
Huvudsakligt tillgängliggörande / Primär produktion / Typ av utgivningsdatum: Osäkert år
Produktion / Produktion / Datum: [mellan 1640 och 1652?]

Exempel 3. Produktionstiden är 1939, uppgiften står inte i föredragen källa:
Huvudsakligt tillgängliggörande / Primär produktion / År: 1939
Huvudsakligt tillgängliggörande / Primär produktion / Typ av utgivningsdatum: Ett årtal
Produktion / Produktion / Datum: [1939]

Exempel 4. Produktionstiden är 1827, uppgiften står inte i föredragen källa:
Huvudsakligt tillgängliggörande / Primär produktion / År: 1827
Huvudsakligt tillgängliggörande / Primär produktion / Typ av utgivningsdatum: Osäkert årtal
Produktion / Produktion / Datum: [1827?]

Exempel 5. Produktionstiden är 1971 eller 1972:
Huvudsakligt tillgängliggörande / Primär produktion / År: 1971
Huvudsakligt tillgängliggörande / Primär produktion / Kompletterande datum: 1972
Huvudsakligt tillgängliggörande / Primär produktion / Typ av utgivningsdatum: Osäkert årtal
Produktion / Produktion / Datum: [1971 eller 1972]

Exempel 6. Produktionstiden är ej före 1920:
Huvudsakligt tillgängliggörande / Primär produktion / År: 1920
Huvudsakligt tillgängliggörande / Primär produktion / Typ av utgivningsdatum: Osäkert årtal
Produktion / Produktion / Datum: [ej före 1920]

Exempel 7. Produktionstiden är ej efter 1709:
Huvudsakligt tillgängliggörande / Primär produktion / År: 1709
Huvudsakligt tillgängliggörande / Primär produktion / Typ av utgivningsdatum: Osäkert årtal
Produktion / Produktion / Datum: [ej efter 1709]

Exempel 8. Produktionstiden är ej efter 8 maj 1945:
Huvudsakligt tillgängliggörande / Primär produktion / År: 1945
Huvudsakligt tillgängliggörande / Primär produktion / Typ av utgivningsdatum: Osäkert årtal
Produktion / Produktion / Datum: [ej efter 8 maj 1945]

Exempel 9. Produktionstiden är mellan 1860 och 1895:
Huvudsakligt tillgängliggörande / Primär produktion / År: 1860
Huvudsakligt tillgängliggörande / Primär produktion / Kompletterande datum: 1895
Huvudsakligt tillgängliggörande / Primär produktion / Typ av utgivningsdatum: Osäkert årtal
Produktion / Produktion / Datum: [mellan 1860 och 1895]

Libris format

För opublicerat material används Produktion / Produktion tillsammans med Huvudsakligt tillgängliggörande / Primär produktion. Undantag är samlingsposter där enbart Produktion / Primär produktion används.

 • Produktion / Produktion

  Ange Datum. Ta med Plats och Agent i de fall produktionsort och producentens namn är kända.

 • Huvudsakligt tillgängliggörande / Primär produktion

  Ange Land, År, Typ av utgivningsdatum, och även Kompletterande datum vid osäkert år när ett senast möjligt år ska anges.

MARC21

 • 264 _/0 #a #b #c
 • 008/06
 • 008/07-10
 • 008/11-14
 • 008/15-17

Omfång

Redovisa antalet sidor eller blad i inlagan. Ta inte med blad som hör till bokbandet. Förkorta inte orden sidor, blad och kolumner.

Blad eller sidor?

När numrering saknas används ordet sidor, om bladets bägge sidor har text och/eller bild. Om enbart den ena sidan har text och/eller bild används ordet blad.

Enligt KB-praxis kan omfång i medeltida handskrifter redovisas i antal blad även då bladen har text och/eller bild på bägge sidor.

Antal blad eller sidor

I de fall det inte finns möjlighet att räkna antalet sidor eller blad anges endast antalet volymer med uppskattat antal sidor/blad inom parentes eller enbart med uppgiften att sidorna är onumrerade inom parentes.

Blanka och onumrerade sidor eller blad

Enligt KB:s praxis för handskrifter ska blanka sidor eller blad räknas med i pagineringen. Välj samma benämning, d.v.s. sidor eller blad, som volymen i övrigt har.

Exempel 1:
Omfång:
98 sidor

Exempel 2:
Omfång:
243 blad, 2 onumrerade blad

När det både finns onumrerade sidor eller blad och blanka sådana i en svit räknas dessa två kategorier ihop och benämns onumrerade sidor eller blad. Ange i dessa fall även exakt eller uppskattat antal blanka sidor eller blad i en parentes placerad efter omfångsuppgiften.

Exempel 1:
Omfång: 877 sidor (några blanka sidor)

Exempel 2:
Omfång:
35 onumrerade blad (8 blanka blad)

Om däremot samtliga onumrerade sidor eller blad är blanka benämns dessa som blanka i omfångsuppgiften. Då behövs ingen precisering i en parentes.

Exempel 1:
Omfång:
35 blad, 10 blanka blad

Exempel 2:
Omfång:
132 onumrerade sidor (sidorna 131-132 blanka)

Exempel 3:
Omfång:
1 volym (cirka 200 sidor)

Exempel 4:
Omfång:
1 volym (sidorna onumrerade)

Exempel 5:
Omfång:
139 sidor, 37 onumrerade sidor

Mått

Se också RDA 3.5 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

KB-praxis för handskrifter är att ange både volymens höjd och bredd avrundad uppåt till närmaste cm, men om så önskas kan måtten redovisas mer exakt i cm med en decimals noggrannhet.

Om inlagan är betydligt mindre än bokbandet kan du lämpligen ange både inlagans mått och bokbandets mått.

I de fall äldre handskrifter består av vikta bokark kan du även ange detta format inom parentes efter måttuppgiften. För mer information se RDA 3.12. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För enstaka ark mäts höjden x bredden i cm.

Exempel 1:
Mått / Mått / Benämning:
15 x 40 cm

Exempel 2:
Mått / Mått / Benämning:
9,5 x 5,5 cm

Exempel 3:
Mått / Mått / Benämning:
inlaga 28 x 20 cm, bokband 29 x 21 cm

Exempel 4:
Mått / Mått / Benämning:
18 x 12 cm (8:o)

Illustrationer och färginnehåll

Se också RDA 7.15 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och RDA 7.17. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om handskriften innehåller illustrationer ska det anges. Ange när de är i färg. Precisera gärna vilken typ av illustrationer det gäller, t.ex. porträtt, kartor, teckningar, målningar.

Ange detta under Övriga fysiska detaljer, i Libris.

Libris format

 • Övriga fysiska detaljer
  Ange som lokal entitet. Skriv in uppgiften.

MARC21

 • 300 #b

Exempel 1:
Övriga fysiska detaljer:
illustrationer (vissa i färg)

Exempel 2:
Övriga fysiska detaljer:
färgillustrationer

Exempel 3:
Övriga fysiska detaljer:
3 porträtt, 1 karta

Bärande material

Ange resursens bärande material. Papper är inlagt i handskriftsmallen i Libris. Ändra vid behov.

Ange egenskapen i första hand genom att länka till termer i Libris. I de fall ingen av de länkbara termerna är lämplig får du ange egenskapen som lokal entitet. Använd så många termer som behövs för en korrekt beskrivning.

Libris format

 • Bärande material
  Länka till en term. Välj bland entiteterna som benämns ”Material, Definitions, Materials”.

 • Bärande material / Benämning
  Ange bärande material som lokal entitet när lämplig länkbar term saknas. Skriv in uppgiften under Benämning. När flera entiteter behövs, redovisa samtliga i en och samma ruta.

MARC21

 • 340 #a

Exempel 1. Länkad term:
Bärande material:
papper [länka]

Exempel 2. Länkad term:
Bärande material:
pergament [länka]

Exempel 3. Lokal entitet:
Bärande material / Benämning:
papyrus

Exempel 4. Lokal entitet:
Bärande material / Benämning:
palmblad

Applicerat material

För generella anvisningar om Applicerat material se RDA 3.7. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ange när så är lämpligt det material som använts för framställning av text och eventuella illustrationer. Om flera olika material använts, ange det dominerande materialet först.

Egenskapen är inte inlagd i handskriftsmallen. Ange i första hand egenskapen som länkad entitet i Libris. I de fall ingen av de länkbara termerna är lämplig får du ange egenskapen som lokal entitet. Använd så många termer som behövs för en korrekt beskrivning.

Libris format

 • Applicerat material
  Länka till en eller flera termer. Välj bland entiteterna som benämns ”Material, Definitions, Materials”.

 • Applicerat material / Benämning
  Ange applicerat material som lokal entitet när lämplig länkbar term saknas. Skriv in uppgiften under Benämning. När flera entiteter behövs, redovisa samtliga i en och samma egenskap.

MARC21

 • 340 #c

Exempel 1. Länkad term:
Applicerat material:
tusch [länka]

Exempel 1. Lokal entitet:
Applicerat material / Benämning:
blyerts

Exempel 1:
Produktionsmetod / Benämning: Autograf

Exempel 2:
Produktionsmetod / Benämning: Handskrift

Exempel 3:
Produktionsmetod / Benämning: Maskinskrift

Libris format

 • Produktionsmetod / Benämning
  Ange produktionsmetod som lokal entitet. Skriv in uppgiften.

MARC21

 • 340 #d

Produktionsmetod

I RDA finns följande tre produktionsmetoder för handskrifter angivna:

 • Autograf
 • Handskrift
 • Maskinskrift

Använd en annan koncis term om ingen av ovan nämnda termer är lämplig.

Innehållsförteckning

I de fall handskriften har en samlingstitel samt separata titlar för ingående delar blir samlingstiteln huvudtitel. Titlarna samt eventuella upphovsmän för de enskilda delarna listas lämpligen i en innehållsförteckning. För anvisningar i RDA se RDA 25.1. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sammanfattning av innehåll

I de fall ämnesord, titel m.m. inte räcker för att beskriva resursen på ett tillfredsställande sätt kan du lägga in en kortfattad beskrivning i en anmärkning. Den kan innehålla information om vad resursen handlar om och i vilket sammanhang den kommit till.

Sammanfattning av innehåll är enligt RDA en egenskap som tillhör uttrycket. Från och med version 1.27 av Libris ska dock Sammanfattning av innehåll för textverk ligga i Instans istället för i Verk. Detta är en förberedelse inför kommande verksutbrytning.

Observera att du tills vidare inte ska flytta Sammanfattning av innehåll från Instans till Verk.

Libris format

 • Sammanfattning av innehåll / Sammanfattning / Benämning
  Det är inte nödvändigt att ange typ av sammanfattning.

MARC21

 • 520 #a

Sammanfattning av innehåll / Sammanfattning / Benämning: Innehåller 154 recept på tillverkning av färgämnen och färger vid bland annat framställning av konstgjorda ädelstenar

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-05-28
Publicerad:
2023-09-15