Verk - Paket

Verkstyp

För paket är verkstypen Paket.

Verkstyp kommenteras även under Innehållstyp, Klassifikation och ämnesord, Genre/form och litterär genre samt Målgrupp.

Innehållstyp

Ange en eller flera innehållstyper:

  • För enbart text: ange Text.
  • För text + tal (t.ex. bok + CD med tal): ange Text och Tal

Länka till (den första) innehållstypen i egenskapen Innehållstyp (motsvarande fält 336). Om ytterligare innehållstyp ska läggas till, länka till den i Har del / Verk / Innehållstyp. (Då genereras ytterligare ett 336-fält.)

Rekommendationen är att använda Har del / Verk här, men det är inte fel att gå nedåt i hierarkin och ange en mer detaljerad verkstyp under Har del, t.ex. Har del / Ljud.

Innehållstyp: Text
Har del / Verk / Innehållstyp: Tal

I konverterade poster finns det "typanmärkningar", som avser respektive innehållstyp (t.ex. Textbok, Ljudskiva). Egenskapen Typanmärkning kan inte läggas till manuellt, utan kan endast skapas vid kopiering. Typanmärkning behöver inte läggas till i nya poster.

Observera att typanmärkningen som hör till den första innehållstypen i konverteringen har hamnat direkt under Instans av / Verk (dvs inte i anslutning till Innehållstyp).

Medverkan och funktion i verk

Ange agenter (författare, andra upphovspersoner, institutioner) under Medverkan och funktion / Primär medverkan respektive under Medverkan / Agent (motsvarande fält 1XX/7XX). Om möjligt, länka till agenten. Skapa annars agent som lokal entitet.

Lägg alltid till tillämplig funktionskod under Funktion (motsvarande delfält #4).

Det är inte obligatoriskt att ange inläsare av ljudbok, men det kan vara en värdefull upplysning för användare. Uppgiften kan anges under Medverkan och funktion / Medverkan / Agent (motsvarande fält 700) med funktionskoden nrt (Berättare, inläsare) och/eller i Anmärkning om medverkande (motsvarande fält 511). Egenskapen Anmärkning om medverkande kan dock inte läggas till manuellt, utan kan endast fås fram vid kopiering av tidigare post.

Medverkan och funktion kan i paketposter vara beskrivna enligt konverterade poster och tidigare anvisningar, vilket medför att de i vissa fall avviker från övriga anvisningar i Metadatabyrån. Det gäller t.ex. inläsare, som enbart är kopplade till ljudskivan (i paket med textbok och ljudskiva). Anledningen är att nya anvisningar och mallar för katalogisering av paket ännu inte tagits fram, och att formatet är oklart. Därför kvarstår de tidigare anvisningarna.

Klassifikation och ämnesord

Komplettera med tillämplig klassifikation, företrädesvis enligt Dewey (motsvarande fält 082) och/eller SAB (motsvarande fält 084).

Observera att mediespecifik tilläggsbeteckning för kombinerat material (/O) enligt SAB inte ska anges under Instans av / Verk.

Ange därför klassifikationen utan tilläggsbeteckningen under Instans av / Klassifikation. Vid behov kan du ange klassifikationen med den mediespecifika tilläggsbeteckningen under Instans / Klassifikation. Orsaken är att klassifikationen i verksdelen ska vara medieneutral. Läs även om SAB-koder med medietillägg i SAB-klassifikation i Libris.

Komplettera gärna också med ämnesord för innehåll, t.ex. enligt Svenska ämnesord i egenskapen Ämne (motsvarande fält 650#2 sao), och när så är tillämpligt till exempel personämnesord (motsvarande fält 600) och/eller geografiska ämnesord (motsvarande fält 651).

Genre/form och litterär genre

I tillämpliga fall, lägg till term för genre/form, t.ex. enligt Svenska ämnesord genre/form i egenskapen Genre/form (motsvarande fält 655 #2 saogf). Paket består till exempel ofta av lättläst material.

Ange Litterär genre under de ingående delarnas respektive verkstyp, dvs t.ex. under Har del / Text / Genre/form respektive Har del / Ljud / Genre/form (motsvarande flera fält 006).

Har del / Text / Genre/form: Roman (Kod: f, marc) [länka]
Har del / Ljud / Genre/form: Skönlitterär prosa (Kod: f, marc) [länka]

Även för tvillingpaket, som består av två eller flera textresurser, anges Litterär genre under Har del / Text / Genre/form. Ange uppgiften en gång och upprepas ej.

Målgrupp

Ange Målgrupp (motsvarande fält 008).

I konverterade poster förekommer att Målgrupp även specificeras under de ingående delarnas respektive verkstyp, dvs under Har del / Text / Målgrupp respektive Har del / Ljud / Målgrupp (motsvarande flera fält 006).

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-03-21
Publicerad:
2023-09-15