Bestånd - Äldre tryck

Allmänna anvisningar

Alla exemplarspecifika uppgifter anges i Bestånd. Varje bibliotek bestämmer själva hur de vill utforma sina beståndsposter.

Ägarhistorik

Provenienser är viktiga bokhistoriska uppgifter som bör anges. Det kan röra sig om exlibris, namnteckningar m.m. men även marginalanteckningar och understrykningar som för en forskare avslöjar om böckerna faktiskt lästes och vad man tyckte om eller ogillade.

Större delen av äldre svensktryck i Libris har katalogiserats inom ramen för tre stora projekt: Collijn, SB17 och SOT. I deras uppdrag ingick inte att ange exemplarspecifika uppgifter, exempelvis proveniensuppgifter. Det är först på senare år Kungliga biblioteket har börjat ange provenienser mer frekvent.

Ange förslagsvis proveniensuppgifterna såsom de är angivna i trycket. Det kan vara svårt att uttyda otydliga signaturer. Huvudprincipen är att man nöjer sig med en anmärkning om vad som troligtvis står i trycket.

Man kan för närvarande inte upprepa egenskapen Ägarhistorik. Alla proveniensuppgifter läggs därför in på ett ställe.

Libris

  • Ägarhistorik

MARC21

  • 561 #a

Tydliga proveniensuppgifter i trycket

Hela namnet i trycket:
Ägarhistorik: Carl Gustaf Tessin (namnteckning på titelsidan)
Ägarhistorik: Nils Sandberg (exlibris)

Delar av namnet i trycket. Om namnet är känt kan man ange fullständigt namn inom klammer:
Ägarhistorik: Stämplat D[aniel] G[eorg] Nescher

Flera proveniensuppgifter. Skilj uppgifterna åt med semikolon:
Ägarhistorik: Axel Lindström (exlibris) ; C. Iserhielm (namnteckning på försättsblad)
Ägarhistorik: Ulrik von Düben (exlibris) ; Vegeholm (lös kataloglapp från Vegeholms bibliotek)

Proveniensuppgift i ett av flera exemplar:
Ägarhistorik: Joh. Gust. Norstedt (var. b)
Ägarhistorik: Christian Hammer (exlibris) (ex. b)

Otydliga proveniensuppgifter i trycket

Otydlig uppgift i trycket. Komplettera med frågetecken:
Ägarhistorik: E? Gothovius 1649

Otydlig uppgift i trycket men sannolik ägare kan bestämmas:
Ägarhistorik: M.F.[=Melchior Falkenberg?] och Tamoc Caspipina: the assistant minister of Christ's church and Saint Peter's in Philadelphia in North America America.

Oläsliga uppgifter, som man kanske inte ens är säker på om det är proveniensuppgifter eller inte, kan man utesluta eller göra en notering om:
Ägarhistorik: Otydliga och raderade anteckningar på titelbladet.

Identifiering av exemplar eller version

Här läggs exemplarspecifika uppgifter, sådana som rör de egna exemplaren. Ange förslagsvis i första hand standardiserade fraser, i andra hand fria fraser.

Det är ofta svårt att avgöra om vissa karakteristika begränsar sig till det egna exemplaret eller om det gäller hela utgåvan, såvida man inte har alla eller många exemplar till hands eller har hjälp av fylliga bibliografier eller kataloger.
I Huvudtitel ska man helst ange titeln i det ”korrekta” exemplaret, oftast det senast tryckta eftersom det innehåller rättelser. Det kan man bara avgöra om man har flera exemplar till hands att jämföra med. Även då kan det vara svårt att veta vilket exemplar som är det ideala. I praktiken har något bibliotek katalogiserat ett exemplar, vilket som, och följande bibliotek informerar om sina avvikelser, dvs. små avvikelser som ryms inom samma post: Exempel på allmänna anmärkningar som rör varianter, stater m.m.

Man ska främst ange avvikelser som gäller själva utgivningen. Att det egna exemplaret är trasigt, defekt har ju inte med utgivningen att göra men för enkelhetens skull kan man även lägga in sådana uppgifter här. Alternativ: Ange defekta exemplar i Har komponent, som en extern anmärkning efter hyllsignum.

Libris

  • Har lokal anmärkning: Identifiering av exemplar, kopia eller version / Lokal anmärkning: Identifiering av exemplar, kopia eller version / Igenkänningstecken

  • Har lokal anmärkning: Identifiering av exemplar, kopia eller version / Lokal anmärkning: Identifiering av exemplar, kopia eller version / Identifiering av exemplar


MARC21

  • 562 #a

  • 562 #b

Identifiering av visst exemplar behövs inte

Defekter i det egna exemplaret:
Igenkänningstecken: Titelblad saknas

Små stavningsskillnader:
Igenkänningstecken: Annan stavning: Underrättelse ... miszwäxt-år ...
Kommentar: "misswäxt-år" i Huvudtitel.

Felstavningar:
Igenkänningstecken: Annan stavning: The historie of Quintus Curtius.
Kommentar: "hisorie [sic]" i Huvudtitel.

Titlar på det egna exemplarets bokband (ej originalband):
Igenkänningstecken: Ryggtitel: v. Beskow

Upphovsuppgifter:
Igenkänningstecken: Med 3 marginalanteckningar av Vagn Brøndegaard

Impressum
Igenkänningstecken: Tryckåret på påklistrad etikett

Omfång:
Igenkänningstecken: Bl. 1-4, 42, 84-86, 91-92, 96-97, 99-100, 109 och 116 saknas
Kommentar: "224 bl." i Instans - Omfång.

Igenkänningstecken: S. 49-50 saknas
Kommentar: "[6], 50 s. (s. 49-50 opag. rättelser)" i Instans - Omfång.

Igenkänningstecken: Rättelseblad saknas
Kommentar: "68 s., [1] rättelsebl." i Instans - Omfång.

Identifiering av visst exemplar behövs

Handkolorerade illustrationer:
Igenkänningstecken: Med handkolorerade illustrationer
Identifiering av exemplar: var. b

Olika sättningar:
Igenkänningstecken: Annan sättning
Identifiering av exemplar: var. d

Bokband

Här läggs främst uppgifter om originalband. Det krävs ofta djupa kunskaper för att kunna avgöra om ett bokband är samtida och sedan kunna beskriva bokbandet på ett korrekt sätt. Den genomsnittlige katalogisatören besitter inte dessa kunskaper. Varje bibliotek bestämmer själva om man vill beskriva bokband och i så fall på vilken nivå. Uppgifter om senare gjorda bokband kan förstås ibland också vara av intresse för forskare med flera.

Kungliga biblioteket har inte lagt in speciellt många bokbandsbeskrivningar. Det är först på senare år och beskrivningarna är oftast enkla, som Pergamentband eller Samtida sidenband. I de flesta fall räcker det att ange en bokbandsuppgift.

Libris

  • Har lokal anmärkning: Bokband / Benämning

MARC21

  • 563 #a

Enkla bokbandsanmärkningar

Bokband: Sidenband

Bokband: Samtida pergamentband

Bokband: Stänkt skinnband, på pärmens framsida Tessins namnstämpel

Bokband: Samtida kolligatband i papper med marmorerat överdragspapper, rödsprängda snitt

Utförliga bokbandsanmärkningar

Helena Strömquist har skapat formulär för bokbandsbeskrivningar. Det finns ett utförligt och ett enkelt formulär som inte är fritt tillgängliga. Kungliga biblioteket har tidigare funderat på om vi ska använda det enkla formuläret men det har inte slagit igenom, mycket för att även det är rätt omfattande.

Medverkan och funktion

Skapa gärna auktoriserade sökingångar för proveniensuppgifter. Det gör man i Bestånd eftersom proveniensuppgifter rör de egna exemplaren. Man kan ange både personer och institutioner som ägare.

Funktionskod: fmo (=tidigare ägare)

Bestånd:

Ägarhistorik: Nils Sandberg (exlibris)
Medverkan och funktion / Medverkan / Agent:
Sandberg, Nils, 1911-1999
Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion: fmo

Ägarhistorik: Stämpel: SS (Svenska Slöjdföreningen)
Medverkan och funktion / Medverkan / Agent:
Svenska slöjdföreningen
Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion: fmo

Skapa gärna auktoriserade sökingångar för personer som är föremål för handskrivna dedikationer. Tryckta dedikationer finns i ”alla” exemplar så föremålet för den tryckta dedikationen anges i stället som en allmän anmärkning i Instans respektive Medverkan och funktion.

Funktionskod: dte (=dedicerat till)

Bestånd:

Ägarhistorik: Handskriven dedikation till Ulrika Eleonora, d.y.
Medverkan och funktion / Medverkan / Agent:
Ulrika Eleonora, d.y., drottning av Sverige, 1688-1741
Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion: dte

Varianter och exemplar

Varje bibliotek bestämmer själva hur man vill utforma sina beståndsposter. Nedan följer ett exempel på hur Kungliga biblioteket hanterar titlar som vi har flera varianter och exemplar av.

KB har två exemplar av två varianter.

Har komponent:
Hyllkod: 1700-1829
Hyllsignum: Löpnummer: 82 B 25/1-2 (var. a)
Exemplarnummer: A-B

Har komponent:
Hyllkod: 1700-1829
Hyllsignum: Löpnummer: 82 B 25/1-2 (var. b)
Exemplarnummer: A-B

Defekta exemplar

Det finns två alternativ när man ska ange defekta exemplar. Antingen anger dem i Identifiering av exemplar eller som en allmän anmärkning i Har komponent. Kungliga biblioteket använder främst det senare alternativet.

KB har två exemplar varav ett är defekt.

Har komponent:
Hyllkod: 1700-1829
Hyllsignum: Löpnummer: 73 Qa Br.
Exemplarnummer: A-B
Anmärkning / Anmärkning / Benämning:
Ex. B saknar titelblad, preliminärer

Sammanbunden med

Kolligatband innehåller ofta ett stort antal titlar. Varje titel katalogiseras men själva boken kan ju bara ställas upp på ett ställe. Vid beställning på övriga titlar är det ofta nödvändigt för många bibliotek att ange "Sammanbunden med" i beståndsposten.

"Jern-buren" är sammanbunden med en bok av H. Clarke, den första titeln i boken.

Instans:
Huvudtitel: Jern-buren; julklapp till Napoleon.

Bestånd - Har komponent:
Hyllkod: 1700-1829
Hyllsignum: Löpnummer: 25 H Clarke
Exemplarnummer: B
Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Sammanbunden med: Clarke, H., Berättelse ... 1812 års fälttåg, ex B

Senast uppdaterad

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET