Skapa ny post eller inte? - Äldre tryck

Det manuella tryckförfarandet innebar att exemplaren ofta såg lite olika ut inom en upplaga och att det skapades en mängd upplagor. Det är inte helt självklart när du ska göra en ny post eller lägga in upplysningar om avvikelser i en befintlig post. Om avvikelserna är obetydliga är det oftast bäst att återanvända den post du funnit, inte minst för användarna som kan ha svårt att upptäcka skillnaderna.

Då ska du inte skapa en ny post

En sättning är detsamma som en upplaga. Du måste dock acceptera att samma post kan beskriva flera olika upplagor. Det skulle bli förvirrande för användarna om det finns två eller flera poster som har identisk eller mycket snarlik information.

Rätta inte "stavfel" med mera utan undersökning. Ofta rör det sig om två exemplar inom en upplaga med stavningsskillnader. Gör då i stället en anmärkning om det egna exemplaret i en befintlig post.

Skapa inte en ny post om det egna exemplaret saknar disjunkta blad (planschblad, rättelseblad, insatsblad, dedikationer med mera) eller om de är bundna på annat ställe i boken än vad som framgår i Omfång.

Exempel på varianter och smärre sättningsskillnader:

 • Stater
 • Upplagor med små skillnader
 • Upplagor som inte går att skilja åt via beskrivningen, det vill säga det går inte att skapa två poster eftersom titel- och utgivningsuppgifterna är identiska
 • Frånvaro eller förekomst av interpunktion eller smärre stavningsskillnader i referenstiteln
 • Frånvaro eller förekomst av smärre uppgifter (exempelvis pris) eller textsjok (exempelvis inledningar till text)
 • Frånvaro eller förekomst av annonser, rättelser, planschblad och annat material med lösare anknytning och/eller utan fast placering i trycket
 • Disjunkta blad som har bundits in på olika ställen i trycket:
  - ett exemplar: [8], 124, 132 s
  - annat exemplar: 124, [8], 132 s.
 • Tryckning på annat papper

Librispraxis för äldre tryck: Avvikelser som rör det egna exemplaret anges som exemplarspecifika uppgifter i Bestånd. Lägg dessutom gärna en anmärkning om varianter inom en sättning (stater) eller smärre sättningsskillnader i Instans / Anmärkning.

Stater

Stavningsskillnader inom en upplaga:

Huvudtitel: Underrättelse ... misswäxt-år ...
Anmärkning: Variant med titeln: Underrättelse ... miszwäxt-år ...

Tryckfel som rättats inom en upplaga:

Anmärkning: Variant med feltryck i titeln: ”sjukdo-”/”domar”

En befintlig post innehåller den felaktiga titeln. I ett senare skede får du kunskap om ett exemplar där tryckfelet rättats. Den felaktiga titeln har bytts ut mot den korrekta. Den felaktiga titeln anges i Anmärkning.

Exemplar inom en upplaga som saknar smärre textsjok på disjunkta blad, det vill säga sådana som inte ingår i arken:

Anmärkning: Variant saknar inledning till dedikation till Ulrika Eleonora på s. 2.

Exemplar inom en upplaga som saknar smärre textsjok på konjunkta blad, det vill säga sådana som ingår i arken:

Anmärkning: Variant saknar rättelser och kolofon på s. 70.

Exemplar inom en upplaga som saknar datering:

Anmärkning: Variant saknar datering.

Sättningar

Minst två sättningar finns, med svårupptäckta stavningsskillnader och smärre avvikande textflöde. Det sista kan endast upptäckas om du har flera exemplar till hands när du katalogiserar. I övrigt identiskt lika:

Anmärkning: Minst två olika sättningar finns, en med punkt efter 15 i den franska dateringen samt en med punkt efter 15 och avvikande sättning för högerspalten, sista raden "der." Ytterligare skillnader: "augusti 1725." istället för "august. 1725." och "Frankrike" istället för "Franckrike".

Två sättningar med stavningsskillnader:

Huvudtitel: Biblisk qwinno-spegel; thet är alla i then h. skrift för något särdeles bekanta och merckwärdiga qwinnors exempel; ...
Anmärkning: Annan sättning av s. 1-16 i första sviten, 1-176 i andra sviten har titeln: Biblisk ... märckwärdiga ... til wälment ...

Då ska du skapa en ny post

Skapa ny post:

Om tryckuppgifterna varierar

Man kan ha använt samma ark för inlagan och bara lagt till en ny titelsida. Egentligen samma upplaga, eftersom det är samma sättning, men självklart gör du en ny post om tryckeri- eller tryckårsuppgiften avviker.

Om sidtalet i själva inlagan inte stämmer med det som står i den befintliga posten

Du bör överväga att göra en ny post men sällan om det bara skiljer någon eller några enstaka sidor.

Ibland kan sjok av ark ha bundits på olika ställen i boken. I posten står det [8], 124, 132 s. men i den egna boken har de första opaginerade sidorna bundits mellan de två huvudsviterna: 124, [8], 132 s.

Om formaten är olika

En bok trycktes ofta i olika format, för olika ändamål och olika målgrupper. Det kanske är det enda som avviker men det visar på en medveten planerad utgivning, som skiljer sig från den tidigare.

Om befintliga ark har givits ut på nytt

Om befintliga ark har givits ut på nytt ett eller flera år efter den första tryckningen, ofta med det ursprungliga titelbladet och ett tillagt titelblad (emissioner), skapar du en ny post.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-04-23
Publicerad:
2023-12-14