Flerbandsverk

Ett flerbandsverk är en monografisk resurs som är avslutad eller avses att avslutas med ett bestämt antal delar.

Det finns - och har funnits - flera olika metoder för att katalogisera flerbandsverk i Libris.

Instruktionerna i RDA angående flerbandsverk ("multipart monographs") innebär beskrivning i en post (enpostmetodik). Enpostmetodik är dock även efter införandet av RDA endast en av flera katalogiseringsmetoder för flerbandsverk i Libris.

Val av katalogiseringsmetod för nya flerbandsverk

Vid katalogisering av nya flerbandsverk följs någon av metoderna seriemetodik, flerpostmetodik eller enpostmetodik. För framför allt skönlitterära nya flerbandsverk kan även "tankstrecksmetodik" vara aktuellt. Läs mer om Skönlitterära flerbandsverk/författarserier.

Huvudregeln är att först inläggande biblioteks metod följs. Det gäller normalt även poster som har lästs in maskinellt via t.ex. Bokinfo eller Libris förvärvsrutin.
Vid postimport väljer man oftast att behålla den metodik som den importerade posten är katalogiserad enligt, men om tidigare delar har katalogiserats på annat sätt i Libris följs denna modell.
Katalogisatören ska göra så få ingrepp som möjligt i redan färdigställda poster.

Den föredragna källans utformning har liten betydelse för val av katalogiseringsmetod. Vid tvekan föredras seriemetodik, särskilt för verk på originalspråk.

Nya upplagor av avslutade flerbandsverk katalogiseras enligt nu gällande metoder. Däremot katalogiseras nya delar av äldre, löpande flerbandsverk enligt samma modell som tidigare delar. Det innebär att även den gamla modellen (från före 2002) för delar i flerbandsverk används, se Konverterade flerbandsverk.

Seriemetodik

När delarna i ett flerbandsverk har helt självständiga, pregnanta deltitlar väljs seriemetodik, med den gemensamma titeln som serieuppgift. Seriemetodik kan tillämpas även för mindre flerbandsverk i 2-3 delar.

För beskrivning av formatet för serieuppgift i Libris katalogisering, se Serieuppgift.

Har titel / Titel / Huvudtitel: Fallet med de gyllene medaljerna
Upphovsuppgift: Susanne MacFie ; med illustrationer av Roland MacFie
Seriemedlemskap / Seriemedlemskap / Serieuppgift: Hemliga klubben

Flerpostmetodik

Varje del katalogiseras som en monografi, där titeln består av huvudtitel och delbeteckning och/eller deltitel. Metoden bygger på RDA 2.3.1.7.1 Länk till annan webbplats. (jämför KRS 1.1B9) och är den flerpostmetodik som rekommenderats i Libris 2002-2008 och som fortfarande används för skolböcker. Läs mer om Skolböcker.
Använd denna metod när titeln på delen inte ensam räcker till för att identifiera resursen.

Även i andra fall, då katalogisatören bedömer att varken serie- eller enpostmetodik fungerar på ett bra sätt, kan denna metod användas.

Vid katalogisering enligt flerpostmetodik konstrueras den auktoriserade sökingången utifrån den enskilda delen. Det innebär att delar med olika skapare får olika auktoriserade sökingångar. Även klassifikation och ämnesord kan skilja sig åt mellan olika delar i flerbandsverket.

För beskrivning av formatet för denna metod i Libris katalogisering, se Titlar på delar, sektioner eller supplement.

Har titel / Titel / Huvudtitel: Min biodling
Har titel / Titel / Har del / Titeldel / Deltitel: Arbetsbok för deltagare

Delbeteckning

Delbeteckning anges på delvis annat sätt enligt RDA jämfört med KRS:

  • Förkorta inte delord som band, del, volym, häfte, part, faskikel om de inte är förkortade i den föredragna källan.
  • Delbeteckningarna Första boken och Första delen skrivs just så: Första boken respektive Första delen.

Deltitel med tillhörande övrig titelinformation

Ange deltitel med tillhörande övrig titelinformation (undertitel) i Deltitel, med interpunktion dvs. (Deltitel : övrig titelinformation).

Ändrad huvudtitel

För flerbandsverk (katalogiserade enligt flerpostmetodik) där olika delar har olika huvudtitlar anges den tidigare delens titel i en anmärkning.

Har titel / Titel / Huvudtitel: Boken om Junosuando
Har titel / Titel / Har del / Titeldel / Delbeteckning: Del 2
Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Del 1 utgörs av: Från Junaswa till Junosuando

Läs även nedan om Parallellregistrering (enpost- + flerpostmetodik) och kraven på länkankare i posterna.

Enpostmetodik

När delarna i ett flerbandsverk saknar pregnanta deltitlar kan hela flerbandsverket katalogiseras i en post.
I RDA finns utförliga anvisningar för katalogisering av flerbandsverk i en post ("multipart monographs"). I Libris är dock metoden enbart en av flera metoder för katalogisering av flerbandsverk. Metoden kan vara lämplig när delarna enbart har en gemensam identifikator (t.ex. gemensamt ISBN) och opregnanta deltitlar.
Läs även om Parallellregistrering (enpost- + flerpostmetodik) och kraven på länkankare i posterna.

Nedan finns några av de specifika anvisningarna för flerbandsverk i en post. För aspekter som inte enbart har med flerbandsverk att göra, se de utförligare anvisningarna under Generella anvisningar - RDA.

Huvudtitel

Återge huvudtiteln från den föredragna källan så som den förekommer i källan (RDA 2.3.2 Länk till annan webbplats.).
En förändring i huvudtiteln hos ett flerbandsverk kräver ingen ny beskrivning. Den nya titeln anges istället som en senare huvudtitel om den anses viktig (RDA 2.3.2.12 Länk till annan webbplats.).

Har titel / Titel / Huvudtitel: Domesday people
Har titel / Titel / Övrig titelinformation: a prosopography of persons occurring in English documents, 1066-1166

Har titel / Varianttitel / Huvudtitel: Domesday descendants
Har titel / Varianttitel / Typanmärkning: Volym 2 har titeln:

Utgivningsort och utgivarnamn

Ange utgivningsuppgifter enligt anvisningarna i RDA 2.8 Länk till annan webbplats..
Vid katalogisering av nya delar kontrollera att utgivningsuppgiften stämmer (RDA 2.8.1.5.1 Länk till annan webbplats.).
Librispraxis är att inte redovisa växlande utgivningsort. Däremot ska förändringar i utgivaruppgifter som inte enbart består i hur utgivarnamnet presenteras redovisas. Librispraxis är att ange första och nuvarande utgivare men inte mellanliggande utgivare.

För anvisningar om format i Libris katalogisering och exempel, se Förändringar i utgivningsuppgifter (i materialtypen Seriella resurser).

Utgivningstid

Ange utgivningstid enligt anvisningarna i RDA 2.8.6.5 Länk till annan webbplats..
Om första delen är tillgänglig hämta utgivningstid (startår) därifrån, följt av bindestreck. Årtalet lämnas öppet så länge utgivningen pågår.
Avsluta posten med slutår när utgivningen upphör. Om resursen är avslutad och sista delen är tillgänglig, hämta utgivningstiden därifrån.
Om alla delar i flerbandsverket utges samma år, ange endast ett årtal.

För anvisningar om format i Libris katalogisering och exempel, se Utgivningstid (i materialtypen Seriella resurser).

Tillverkningsuppgifter

Tryckta flerbandsverk, NB-nivå: Tillverkningsuppgift anges endast om katalogisatören har alla delar tillgängliga vid katalogiseringstillfället och alla delar har samma tillverkningsuppgift. Ange då tillverkningsuppgifterna enligt anvisningarna i RDA 2.10 Länk till annan webbplats..

Identifikator för manifestationen

Ange gemensam identifikator (t.ex. set-ISBN), om sådan finns, i Identifikator.

Ange de enskilda delarnas egna identifikatorer, om sådana finns. Ange dem i:

  • Indirekt identifierad av, när det även finns en gemensam identifikator (t.ex. set-ISBN) och/eller när flerbandsverket är parallellregistrerat (eftersom de delspecifika identifikatorerna då anges som identifikator i respektive delpost).
  • Identifikator, när det inte finns någon parallellregistrering av flerbandsverket, och det heller inte finns en gemensam identifikator (t.ex. set-ISBN)

För anvisningar om format i Libris katalogisering och exempel, se Identifikator för manifestationen.
För exempel med identifikatorn ISBN se materialtypen Tryckta monografier - Identifikator för manifestationen.

Anmärkning om förändrad upphovsuppgift

Gör anmärkningar om skillnader i upphovsuppgiften för olika delar av ett flerbandsverk om det anses viktigt för identifikation eller åtkomst (RDA 2.17.3.6.1 Länk till annan webbplats.).

Anmärkning om förändrad upplageuppgift

Gör anmärkningar om förändringar i upplageuppgiften från en del till en annan om det är viktigt för identifikation.
Alternativ: Om förändringarna är många, gör en generell anmärkning (RDA 2.17.4.5.1 Länk till annan webbplats.).
Librispraxis: Katalogisatören avgör om alternativet ska tillämpas.

Anmärkning om serieuppgift

Gör anmärkningar om förändringar i serieuppgifter om det inte redan är gjort som en del av serieuppgiften.
Alternativ: Om förändringarna varit många, gör en generell anmärkning (RDA 2.17.11.6.1 Länk till annan webbplats.).
Librispraxis: Katalogisatören avgör om alternativet ska tillämpas.

Omfång

Redovisa flerbandsverkets enheter (t.ex. volymer) och underenheter (t.ex. sidor).

För anvisningar om format i Libris katalogisering och exempel, se Omfång - Ofullständig resurs.

För textresurser

Sökingångar för verk och uttryck

Vid flerbandsverk katalogiserade enligt enpostmetodik blir den auktoriserade sökingången för verket utformad efter hela flerbandsverket.
Deltitlarna kan anges i Innehållsförteckning (motsvarande fält 505), vid behov med respektive upphovsman. Om flerbandsverket består av flera självständiga verk kan analytiska auktoriserade sökingångar göras för dessa (motsvarande 700 1/2 #a + #t respektive 730 0/2 #a i MARC21). Läs mer i RDA 6.27.1 Länk till annan webbplats.. Se även Flera ingående verk/uttryck samt Konstruktion av sökingångar för verk och uttryck.

Parallellregistrering (enpost- + flerpostmetodik/seriemetodik)

Vissa bibliotekssystem kräver att det finns en separat bibliografisk post för varje fysisk volym för att bibliotekets lokala låne- och kravrutiner ska kunna hanteras rationellt. I sådana fall är det tillåtet att upprätta parallella delposter.
Parallellregistrering kan tillämpas när en bibliografisk post redan har upprättats enligt enpostmetodik i Libris. Respektive delpost katalogiseras som en vanlig monografi, med följande kompletteringar.

1. Länkankare i samtliga delposter

Samtliga delposter ska förses med ett länkankare i Adminmetadata / Systemteknisk anmärkning (motsvarande fält 599) till den tidigare upprättade gemensamma posten. Länkankaret ska följa mönstret: Bibliotekslänk<den gemensamma postens id>:
Hämta id från Kontrollnummer. I äldre poster ligger ett äldre numeriskt id i Kontrollnummer och posten har också fått ett nytt alfanumeriskt id. Välj då det id som ligger i Kontrollnummer.

Adminmetadata:
Systemteknisk anmärkning / Benämning: Bibliotekslänkx7bctr01vjc16880

2. Länkankare i den gemensamma posten

Dessutom kompletteras den tidigare upprättade gemensamma posten med ett länkankare i Adminmetadata / Systemteknisk anmärkning (motsvarande fält 599) till de parallellregistrerade delposterna. I detta fall räcker det att skriva: BibliotekslänkDelar.

Adminmetadata:
Systemteknisk anmärkning / Benämning: BibliotekslänkDelar

3. Identifikatorer

Om den gemensamma posten innehåller delspecifika identifikatorer i Identifikator, flyttas dessa till Indirekt identifierad av. I respektive delpost anges den delspecifika identifikatorn i Identifikator.
Övriga bibliotek meddelas om åtgärden med cxz-meddelande Länk till annan webbplats.. Skälet är att posterna annars kommer att uppfattas som dubbletter vid maskinella matchningar.

Om det finns gemensam identifikator för hela flerbandsverket (t.ex. set-ISBN) anges det i Identifikator i den gemensamma posten och i Indirekt identifierad av i respektive delpost. Samma identifikator får inte förekomma i Identifikator i olika poster.

De länkankare som registrerats i Systemteknisk anmärkning syftar till att ge underlag för smidig navigering i Libris webbsök. Titta långt ner på sidan, under "Låna" eller "Andra utgåvor". Där finns den länkade texten: "För fler bibliotek, se hela verket" respektive "För fler bibliotek, se respektive deltitel".
Se exemplet The Saxons in England Länk till annan webbplats. (flerbandsverk i två delar utan pregnanta deltitlar).

I bibliotekens lokala system fyller länkankaret ingen funktion. Dit tas flerbandsverket över, antingen enligt enpostmodellen eller enligt den parallella modellen, beroende på vilken modell biblioteket valt vid registrering av sigel och bestånd.

Konverterade flerbandsverk med huvudpost och delposter (konverteringen 2002)

Före 2002 använde Libris ett eget internt MARC-format som till stor del byggde på UKMARC. I UKMARC ordnas flerbandsverk hierarkiskt i en så kallad huvudpost med därtill länkade delposter, enligt KRS kapitel 13.6, vilket till stora delar är ett specialskrivet kapitel anpassat till tidigare svenska förhållanden.

Vid konverteringen 2002 av gamla Librisposter till MARC21 har inte sådana poster gått att skapa som uppfyller de nya reglerna fullt ut. Dessa konverterade poster blev en hybrid av de gamla och de nya posterna.

I Libris katalogisering ligger länkningen mellan huvudpost och delar i dessa konverterade flerbandsverk som Supplement respektive Supplement till (motsvarande fält 770/772).

Katalogisera nya delar i konverterade, löpande flerbandsverk (från konverteringen 2002) enligt samma modell som tidigare delar fått vid konverteringen.

Avsluta gärna konverterade flerbandsverk när tillfälle ges.
När ett flerbandsverk utkommer i en ny upplaga (eller enstaka delar i kommer i ny upplaga) välj katalogiseringsmodell enligt nu gällande principer.

Godkända källor

För flerbandsverk gäller att huvudtiteln hämtas från den föredragna källan. Delbeteckning och/eller deltitel som hämtas från annan källa anges som den typ av titel det är, t.ex. omslagstitel.
Exempel: När huvudtiteln i ett konverterat flerbandsverk bara står på omslaget används detta som föredragen källa, med anmärkningen Titel från omslag.

Delar

Viss information som saknas i de konverterade delarna måste läggas till i de nya. Alla uppgifter som finns i den gamla huvudposten och som är gemensamma måste synas också i delens bibliografiska post. Det kan till exempel gälla klassifikation, anmärkning eller serieuppgift. Nya delar i konverterade flerbandsverk får auktoriserad sökingång i enlighet med huvudposten. Det gäller även om upphovet för en enstaka del är ett annat än upphovet för flerbandsverket.

Kommentar: Delen har en annan upphovsuppgift (Peter Watcyn-Jones) än huvudposten (Eva Hedencrona). Enbart Watchyn-Jones nämns i delen.
Återge upphovsuppgiften som den förekommer i delens källa. Det betyder att Eva Hedencrona inte nämns i upphovsuppgift för delen. Hon ska däremot anges i delen som Primär medverkan under Instans av verk, eftersom hon enligt huvudposten är skapare av hela flerbandsverket.

Instans:
Har titel / Titel / Huvudtitel:
Kangaroo & Co
Har titel / Titel / Har del / Titeldel / Delbeteckning: 9
Har titel / Titel / Har del / Titeldel / Deltitel: Student's key
Upphovsuppgift: Peter Watcyn-Jones

Supplement till / Instans av verk / Verk / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Hedencrona, Eva, 1957-
Supplement till / Instans av verk / Har titel / Titel / Huvudtitel: Kangaroo & Co
Kommentar: Det finns fler uppgifter som ska med under Supplement till. För att få med alla, kopiera hela "Supplement till" från en tidigare del. Uppgifterna kommer från huvudposten. Under Primär medverkan syns skaparen av hela flerbandsverket.

Instans av Verk:
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Länka till entitet: Hedencrona, Eva, 1957-
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entitet: Författare (aut)

Medverkan och funktion / Medverkan / Agent: Länka till entitet: Watcyn-Jones, Peter, 1944-
Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion: Länka till entitet: Författare (aut)

Det är möjligt att göra om poster som bedöms bli alltför missvisande. Det gäller framför allt poster som fått auktoriserad sökingång enligt helheten för flerbandsverket, men där de enstaka delarna har sina unika upphov. Om man gör en sådan ändring ska dock samtliga delar i flerbandsverket, samt huvudposten, ändras.

Huvudpost

I konverterade flerbandsverk är det viktigt att uppdatera huvudposten när det behövs.
Förändring i Utgivningsort och utgivarnamn: se ovan under Enpostmetodik - Utgivningsort och utgivarnamn.
Avslutning: Avsluta flerbandsverket när alla delar utkommit eller när det annars faller sig naturligt, till exempel vid ny upplaga eller vid andra förändringar. Se ovan under Enpostmetodik - Utgivningstid.

Samlade verk etc.

Nya samlade verk etc. katalogiseras i första hand enligt seriemetodik.

För konverterade flerbandsverk blir interpunktionen i delens titel och upphovsuppgift (fält 245) så här:
"Samlade verk" eller motsvarande anges som huvudtitel (245 #a) och upphovsmannen (den vars samlade verk det är) som upphovsuppgift (245 #c). Därefter bygger man på med ISBD-interpunktion i elementet för upphovsuppgift.

Instans:
Har titel / Titel / Huvudtitel:
Valda skrifter
Upphovsuppgift: av C G Jung. Litteratur, myter och symboler / översättning av Dorothee Sporrong ; fackgranskning av Kurt Almqvist

Supplement till / Instans av verk / Verk / Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Jung, Carl Gustav
Supplement till / Instans av verk / Har titel / Titel / Huvudtitel: Valda skrifter

Kommentar: Det finns fler uppgifter som ska med under Supplement till. För att få med alla, kopiera hela "Supplement till" från en tidigare del. Uppgifterna kommer från huvudposten. Under Primär medverkan i "Supplement till" syns skaparen av hela flerbandsverket; dock ej som länkad entitet.

Instans av Verk:
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Agent: Länka till entitet: Jung, C. G., 1875-1961
Medverkan och funktion / Primär medverkan / Funktion: Länka till entitet: Författare (aut)

Medverkan och funktion / Medverkan / Agent: Länka till entitet: Sporrong, Dorothee, 1941-
Medverkan och funktion / Medverkan / Funktion: Länka till entitet: Översättare (trl)

Senast uppdaterad

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET