Paket

Paket är en kombination av flera likvärdiga objekt som ges ut tillsammans och kompletterar varandra.

Det finns ännu inte någon färdig modell för hur paket ska katalogiseras i det nya formatet i Libris. Tills vidare har anvisningarna från sidan "Kombinerat material (paket)" från Katalogisatörens verktygslåda här bytt rubrik, RDA-anpassats och försetts med exempel från Libris katalogisering.

Denna sida är en tillfällig lösning.

Paket och Libris katalogisering

Paket är en kombination av flera jämbördiga objekt som kompletterar varandra och ges ut tillsammans.
Vanliga exempel är lättläst material, där text- och ljud-/talböcker respektive e-böcker och digitala ljudböcker ges ut och distribueras i kombination. Respektive objekt kan även ges ut och katalogiseras separat.

Tyvärr finns det ännu inte någon färdig modell för hur paket ska katalogiseras i det nya formatet i Libris, eller stöd i form av mallar eller hjälptexter. Rådet har hittills varit att titta på gamla beskrivningar av paket och på de äldre (icke RDA-anpassade) instruktionerna i Katalogisatörens verktygslåda. Praxis för katalogisering av paket i Libris katalogisering har ännu inte utretts. Det handlar t.ex. om vilka egenskaper som ska finnas med i mallarna, hur länkar ska utformas och vad som ska exporteras till MARC.

För att underlätta något för katalogisatörer av paket har de äldre anvisningarna från Katalogisatörens verktygslåda här setts över och (åtminstone delvis) anpassats till RDA. Rubriken har ändrats från "Kombinerat material (paket)" till "Paket". Exemplen har bytts ut och anges enligt formatet i Libris katalogisering. Dessa anvisningar är dock en tillfällig lösning, i avvaktan på en färdig modell för paket. Det betyder att anvisningarna kan komma att ändras senare.
Tipset att kopiera konverterade - men RDA-anpassade! - paketposter gäller fortfarande. I anvisningarna nedan finns kommentarer om skillnader i egenskaper mellan kopierade konverterade paketposter och nyskapade paketposter.

Dessa anvisningar avser huvudsakligen:

Kombinationer med (lättläst) textbok och talbok (den senare framställd under § 17 Upphovsrättslagen) saknar normalt ISBN (exempel 3 längst ner på sidan). Tänk på att vissa förlag parallellt framställer egna manifestationer av ljuddelen - ljudbok med annan inläsare i t.ex. format fulltext-DAISY - som de sedan saluför i paketform (med ISBN) tillsammans med textboken. Dessa kommersiella paket är inte framställda enligt § 17. Sådana parallella paketkombinationer ska åtskiljas med olika katalogposter i Libris.

Anvisningarna kan om så önskas även tillämpas på andra typer av paket.

Avgränsning

För att katalogiseras som Paket ska de ingående objekten vara likvärdiga. Om så inte är fallet, utan de ingående objekten istället utgörs av ett huvudobjekt och en bilaga eller medföljande material av uppenbart underordnad karaktär ska materialet inte katalogiseras som Paket.
Katalogisera i sådana fall istället huvudobjektet. Ange bilagan som Medföljande material (motsvarande 300#e i MARC21). Exempel: datorspel med medföljande handledning, musik-CD med kommentar-/texthäfte. Läs mer om Medföljande material i de generella anvisningarna.

Anvisningar

Katalogposten ska beskriva paketet (Verkstyp: paket).

Observera att Allmän medieterm (egenskapen Medieterm i Libris katalogisering; motsvarande 245 #h Kombinerat material) inte längre ska anges. I RDA är den ersatt av innehållstyp, medietyp och bärartyp.

För paket med flera olika innehålls-, medie- eller bärartyper anges alla typer, se anvisningar nedan under Verk och uttryck (innehållstyp) respektive Manifestation (medietyp och bärartyp).

Verk och uttryck

Verkstyp

Välj Paket.

Kommentar: Verkstyp kommenteras även under Innehållstyp, Klassifikation och ämnesordGenre/form och litterär genre samt Målgrupp.

Innehållstyp

Ange en eller flera innehållstyper.

 • För enbart text: ange Text.
 • För text + tal (t.ex. bok + CD med tal): ange Text och Tal

Länka till (den första) innehållstypen i egenskapen Innehållstyp (motsvarande fält 336). Om ytterligare innehållstyp ska läggas till, länka till den i Har del / Verk / Innehållstyp. (Då genereras ytterligare ett 336-fält.)
Kommentar: Rekommendationen är att använda Har del / Verk här (men det är dock inte fel att gå nedåt i hierarkin och ange en mer detaljerad verkstyp under Har del, t.ex. Har del / Ljud)).

Innehållstyp: Text
Har del / Verk / Innehållstyp: Tal

Kommentar: I konverterade poster finns det "typanmärkningar", som avser respektive innehållstyp (t.ex. Textbok, Ljudskiva). Egenskapen Typanmärkning kan inte läggas till manuellt, utan kan endast fås fram vid kopiering. Typanmärkning behöver inte läggas till i nya poster.
Observera att typanmärkningen som hör till den första innehållstypen i konverteringen har hamnat direkt under Instans av verk (dvs inte i anslutning till Innehållstyp).

Relationer till agenter

Ange agenter (författare, andra upphovspersoner, institutioner) under Medverkan och funktion / Primär medverkan resp. Medverkan / Agent (motsvarande fält 1XX/7XX). Om möjligt, länka till agenten. Skapa annars agent som lokal entitet.

Lägg alltid till tillämplig funktionskod under Funktion (motsvarande delfält #4).

Inläsare av ljudbok är inte obligatoriskt att ange, men kan vara en värdefull upplysning för användare. Uppgiften kan anges under Medverkan och funktion / Medverkan / Agent (motsvarande fält 700) med funktionskoden nrt (Berättare, inläsare) och/eller i Anmärkning om medverkande (motsvarande fält 511). Egenskapen Anmärkning om medverkande kan dock inte läggas till manuellt, utan kan endast fås fram vid kopiering av tidigare post.

Kommentar: Relationer till agenter kan i paketposter anges enligt konverterade poster och tidigare anvisningar, vilket medför att de i vissa fall avviker från övriga anvisningar i Metadatabyrån. Det gäller t.ex. inläsare, som enbart är kopplade till ljudskivan (i paket med textbok och ljudskiva). Anledningen är att nya anvisningar och mallar för katalogisering av paket ännu inte tagits fram, och att formatet är oklart. Därför kvarstår de tidigare anvisningarna.

Klassifikation och ämnesord

Komplettera med tillämplig klassifikation, företrädesvis enligt Dewey (motsvarande fält 082) och/eller SAB (motsvarande fält 084).
Observera att mediespecifik tilläggsbeteckning för kombinerat material (/O) enligt SAB inte ska anges under Instans av verk. Ange därför klassifikationen utan tilläggsbeteckningen under Instans av verk / Klassifikation. Vid behov kan klassifikationen med den mediespecifika tilläggsbeteckningen anges under Instans / Klassifikation. Orsaken är att klassifikationen i verksdelen ska vara medieneutral. Läs även om SAB-koder med medietillägg i SAB-klassifikation i Libris.

Komplettera gärna också med ämnesord för innehåll, t.ex. enligt Svenska ämnesord i egenskapen Ämne (motsvarande fält 650#2 sao), och när så är tillämpligt till exempel personämnesord (motsvarande fält 600) och/eller geografiska ämnesord (motsvarande fält 651).

Genre/form och litterär genre

I tillämpliga fall, lägg till term för genre/form, t.ex. enligt Svenska ämnesord genre/form i egenskapen Genre/form (motsvarande fält 655 #2 saogf). Paket består till exempel ofta av lättläst material.

Ange Litterär genre under de ingående delarnas respektive verkstyp, dvs t.ex. under Har del / Text / Genre/form respektive Har del / Ljud / Genre/form (motsvarande flera fält 006).

Har del / Text / Genre/form: Roman (f, marc)
Har del / Ljud / Genre/form: Skönlitterär prosa (f, marc)

Även för tvillingpaket, som består av två eller flera textresurser, anges Litterär genre under Har del / Text / Genre/form. Uppgiften anges en gång och upprepas ej.

Målgrupp

Ange Målgrupp (motsvarande fält 008).
Kommentar: I konverterade poster förekommer det att Målgrupp även specificeras under de ingående delarnas respektive verkstyp, dvs under Har del / Text / Målgrupp respektive Har del / Ljud / Målgrupp (motsvarande flera fält 006).

Manifestation (Instans)

Instanstyp

 • För enbart tryckt text (t.ex. tvillingpaket): välj Tryck.
 • För flera/olika typer (t.ex. tryckt bok + CD): välj Instans.

Kommentar: Instanstyp kommenteras även under Bärartyp.

Medietyp

Ange en eller flera medietyper.

 • För enbart tryckt text: ange Omedierad
 • För text + ljud (t.ex. tryckt bok + CD): ange Omedierad och Audio

Länka till (den första) medietypen i egenskapen Medietyp (motsvarande fält 337). Om ytterligare medietyp ska läggas till, länka till den i Har del / Instans / Medietyp. (Då genereras ytterligare ett 337-fält.) Observera att Har del / Instans / Medietyp hamnar längst ner i Instansen, långt från Medietyp.

Medietyp: omedierad
Har del / Instans / Medietyp: audio

Bärartyp

Ange en eller flera bärartyper.

 • För enbart tryckt text: ange Volym
 • För tryckt text + ljudskiva (t.ex. bok + CD): ange Volym och Ljudskiva

Länka till (den första) bärartypen i egenskapen Bärartyp (motsvarande fält 338). Om ytterligare bärartyp ska läggas till, länka till den i Har del / Instans / Bärartyp. (Då genereras ytterligare ett 338-fält.)
Observera att Har del / Instans / Bärartyp hamnar längst ner i Instansen, långt från Bärartyp.

Bärartyp: volym
Har del / Instans / Bärartyp: ljudskiva

Kommentarer:
I vissa konverterade poster finns typanmärkningar (t.ex. Textbok, Ljudbok) som hör till bärartypen (motsvarande delfält #3). Egenskapen Typanmärkning kan inte läggas till manuellt, utan kan endast fås fram vid kopiering. Typanmärkning behöver inte läggas till i nya poster.

I konverterade poster har det (utifrån kodningen i MARC21-posterna) i vissa fall bildats flera bärartyper under Har del, med olika instanstyper, t.ex. Har del / Instans / Bärartyp och Har del / Ljudinspelning / Bärartyp. Vid skapande av ny post kan man antingen följa mönstret i konverterade poster, eller följa instruktionen i exemplet ovan.

I vissa konverterade poster finns även särskilda bärarbeteckningar (t.ex. Normalt tryck) under Bärartyp. De härrör från kompletterande mediekoder i fält 006 i MARC21. Särskild bärarbeteckning behöver inte läggas till i nya poster.

Identifikator för manifestationen (ISBN och andra standardnummer)

Identifikator för hela paketet

Om förlaget har tilldelat ett ISBN för hela paketet, ange detta i Identifikator / ISBN / Värde (motsvarande fält 020 #a). Detsamma gäller även andra paketgemensamma standardnummer, till exempel EAN (ange i Identifikator / EAN / Värde, motsvarande fält 024 med förstaindikator ”3”) och ljudboks- respektive videonummer (ange i Identifikator / Utgivningsnummer (ljudinspelning) / Värde respektive i Identifikator / Utgivningsnummer (videoinspelning) / Värde, motsvarande fält 028 med förstaindikator ”0” resp. ”4”).

Om det inte finns någon identifikator som avser paketet som helhet anges inget värde i Identifikator / ISBN / Värde (motsvarande fält 020 #a).

Identifikator även för ingående objekt

Tänk på att de objekt som ingår i paketet även kan vara utgivna separat. Det är då inte ovanligt att till exempel en text- och/eller ljudbok som ingår i paketet behåller samma ISBN som gäller för det/de separat utgivna objektet/n. Kontrollera därför alltid om standardnumret redan angivits i en katalogpost för det separat utgivna objektet:

1. Samma standardnummer för objekt i paketet som för separat utgivet objekt

Om ISBN för objektet som ingår i paketet är detsamma som för det separat utgivna objektet, hänvisa till katalogposten för det separat utgivna objektet:

 • Hänvisa i första hand via länkfältet Relaterad till (motsvarande fält 787) genom att länka till instansen för det separat utgivna objektet.
  Länka genom att lägga till egenskapen Relaterad till. Klicka på plustecknet vid Relaterad till (Lägg till entitet). I sidorutan under Lägg till entitet / Entitet, skriv in id eller annat sökbegrepp. Välj instansen genom att klicka på plustecknet vid instansen.
 • Komplettera eventuellt med en anmärkning (motsvarande fält 500) med tillämplig standardfras (t.ex. Textboken även utgiven separat med ISBN:).
 • Om så önskas kan man även korslänka i Relaterad till från katalogposten för det separat utgivna objektet (med tillämplig anmärkning, t.ex. Även utgiven som kombinerat material).
 • Om det finns två eller flera varianter av samma paket (t.ex. text- och talbok resp. kommersiellt utgiven text- och ljudbok med fulltext-DAISY), korslänka även mellan dessa i Relaterad till.
 • Hänvisa alternativt endast via en anmärkning (motsvarande fält 500) med tillämplig standardfras (t.ex. Textboken även utgiven separat med ISBN:)

Observera! I vissa fall kommer då katalogposten för paketet att helt sakna identifikator (motsvarande fält 02X). Det gäller i de fall det finns katalogposter för samtliga i paketet ingående delar och inget unikt paket-ISBN (motsvarande) har tilldelats.

2. Unikt standardnummer för objekt i paketet

Om ISBN för objektet som ingår i paketet är unikt kan det anges i Indirekt identifierad av / ISBN / Värde (motsvarande fält 020 #z) med tillämplig bestämning i Särskiljande tillägg, t.ex. textbok, CD, MP3-CD, DVD.

Ovanstående gäller även eventuella andra standardnummer för de objekt som ingår i paketet.

Titel

Ange titel i Har titel / Titel (motsvarande fält 245) för paketet som helhet enligt förpackning eller tillämplig föredragen källa (obligatoriskt).
Om det inte finns en föredragen källa för paketet som helhet behandlas de ingående objektens föredragna källor som en gemensam föredragen källa för manifestationen (RDA 2.1.2.3.)

Tvillingpaket, dvs paket med två eller flera textböcker på olika språk, av samma verk. Det saknas föredragen källa för paketet som helhet. Betrakta de ingående objektens föredragna källor som en gemensam föredragen källa och ange titlarna som huvudtitel och parallell huvudtitel.

Har titel / Titel / Huvudtitel: Fī al-maktabāt al-ʻāmmah
Har titel / Parallelltitel / Huvudtitel: Biblioteket

Om det inte finns en föredragen källa för paketet som helhet, men en källa har en titel som identifierar huvuddelen eller det dominerande verket eller innehållet, använd den källan som föredragen titel för paketet.

Upphovsuppgift

När så är tillämpligt redovisa upphovsuppgift (motsvarande 245 #c).

Inläsare av ljudbok kan anges under Instans av verk, se Relationer till agenter.

Upphovsuppgiften kompletteras av sökingångar för agenter, se Relationer till agenter.

Utgivningsuppgift

Om de ingående objekten är utgivna på olika förlag, ange dessa under Primär utgivning / Har del / Utgivning (motsvarande upprepade fält 264).

 • Utgivning / Primär utgivning / Har del / Utgivning / Plats / Plats / Benämning: Göteborg
  Utgivning / Primär utgivning / Har del / Utgivning / Agent / Agent / Benämning: Göteborgsförlaget
 • Utgivning / Primär utgivning / Har del / Utgivning / Plats / Plats / Benämning: Stockholm
  Utgivning / Primär utgivning / Har del / Utgivning / Agent / Agent / Benämning: Stockholmsförlaget

Det är möjligt att precisera vilket/vilka objekt som avses i Utgivning / Primär utgivning / Har del / Utgivning / Del av materialet som avses / Resurs / Benämning (motsvarande i ett inledande delfält #3). Skriv då in t.ex. Textbok. Denna precisering kommer dock inte ut i MARC21.
Kommentar: I konverterade poster har utgivarna i sådana här fall hamnat under Utgivning / Primär utgivning (den första utgivaren) respektive under Utgivning / Utgivning (den andra utgivaren), och då syns preciseringen i Del av material som avses i MARC21. Vid kopiering av en sådan konverterad post kan detta mönster följas även i den nya posten (dvs den andra utgivaren kan ligga kvar under Utgivning / Utgivning).

Omfång

Formulera omfång i Omfång / Omfång / Benämning (motsvarande 300 #a) så att det tydligt framgår vilka delar som ingår i paketet. Om möjligt ange även antal sidor, speltid etc. inom parentes för varje ingående objekt.

 • Omfång / Omfång / Benämning: 1 textbok (35 sidor) + 1 MP3-CD
 • Omfång / Omfång / Benämning: 1 textbok (125 sidor : illustrationer) + 1 CD-R (2 tim., 26 min.)
 • Omfång / Omfång / Benämning: 2 volymer i 1 fodral (32, 32 onumrerade sidor)

Anmärkning om manifestationen

Tvillingpaket

För tvillingpaket, lägg till en förtydligande allmän anmärkning (om det inte redan framgår, t.ex. i en serieuppgift).

Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Tvillingpaket

Talböcker

Läs mer Under Paket och Libris katalogisering om kombinationer med talböcker framställda under § 17 Upphovsrättslagen.

Om ljudupptagningen är producerad som talbok i DAISY-format, förtydliga detta i en allmän anmärkning.

Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Ljudupptagningen digital talbok (DAISY 2.02), ljud

Villkor för användning och åtkomst:

Om någon av komponenterna består av talbok eller annat tillgängligt medium kan man lägga till en länk i Villkor för användning och åtkomst (motsvarande fält 506) till MTM:s (Myndigheten för tillgängliga medier) webbsida om användning enligt § 17 Upphovsrättslagen.

Villkor för användning och åtkomst / Villkor för användning och åtkomst:
/ Benämning: Tillgänglig för personer med läsnedsättning enligt § 17 Upphovsrättslagen
/ URI: https://www.mtm.se/om-oss/var-organisation/uppdrag-och-lagar/upphovsrattslagen/

Länkar till exempel

Här finns länkar till några olika slags paketposter i Libris katalogisering. Posterna är skapade i nya Libris, ofta utifrån kopiering av konverterade poster. Det innebär att de kan innehålla egenskaper som inte går att skapa manuellt.
Beskrivningarna (i Instanserna) är gjorda enligt RDA. Relationer till agenter och ingående verk (i Instans av verk) är dock inte angivna alltid enligt RDA, utan kvarstår som i konverterade poster. Det medför att relationerna ibland anges på ett sätt som avviker från övriga anvisningar i Metadatabyrån (eller inte anges alls). För tvillingpaketen gäller det även för hur språken är angivna.
Nya anvisningar och mallar för katalogisering av paket kommer senare att tas fram.

Exempel 1: Kombinerad text- och ljudbok

Textboken är även utgiven separat med samma ISBN.

Titel: Bortom solens strålar

Länk till posten i Libris katalogisering: https://libris.kb.se/katalogisering/w67t89mxtxlbfs9l Länk till annan webbplats.

Exempel 2: Tvillingpaket

Tvillingpaket med två lättlästa textböcker, på svenska respektive arabiska. Båda textböckerna även utgivna separat med samma ISBN.

Titel: Fī al-maktabāt al-ʻāmmah = Biblioteket

Länk till posten i Libris katalogisering: https://libris.kb.se/katalogisering/1c0zjxdlz58qnk5w Länk till annan webbplats.

Exempel 3: Text- och talbok

Text- och talbok enligt § 17 Upphovsrättslagen för barn och ungdom. ISBN saknas.

Titel: Cirkusdeckarna och mellomysteriet

Länk till posten i Libris katalogisering: https://libris.kb.se/katalogisering/z88sd5ssw78p3gk3 Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad

Kungliga biblioteket logotyp

KUNGLIGA BIBLIOTEKET