Svensk bibliografi 1700-1829 (SB17)

Svensk bibliografi 1700-1829 omfattar stora delar av det i Sverige och svenska provinser utgivna 1700-talstrycket.

Om bibliografin

Bibliografin är huvudsakligen baserad på Kungliga bibliotekets samlingar. Den tar inte upp periodika, dissertationer och suecana. Bibliografin införlivades med Libris 1998.

Förutom detta ingår även stora delar av KB:s okatalogiserade samling.

Titlarna är sökbara i Libris deldatabas Äldre svensktryck.

Den här sidan visar på typiska SB17-uppgifter, hur du uttyder viss information och hur du ska förhålla dig till "konstigheter", det vill säga rätta eller låta stå.

Librispraxis för äldre tryck

Ändra inte titel-, upphovs-, upplage- eller utgivnings/tryckuppgifter utan att först kontakta Kungliga biblioteket. Det är tillåtet att rätta smärre fel i andra egenskaper utan att först kontakta KB.

SB17-projektet genomfördes under en ganska lång period, från 1970-talet till 1997. Det var inget KB-projekt även om bibliografin baserade sig på KB:s samlingar. Uppdraget från början var att skriva manus till en tryckt bibliografi. Den tryckta bibliografin blev aldrig av utan uppgifterna om varje tryck petades in i Libris i stället, med manusens redigeringstecken (huvudsakligen likhetstecken). Dessa kan du låta stå men det är inte förbjudet att ta bort dem.

Adminmetadata

Bibliografikod

Beskrivningsnivå

SB17-materialet katalogiserades på en utökad biblioteksnivå. Vissa uppgifter hörde till nationalbibliografisk nivå, såsom format och tryckeriuppgifter.

Skapad av

Instans

Föredragen källa

När titelsida saknades citerades lämplig mängd text från (i angiven ordningsföljd):

 • rubrik
 • ingress
 • omslag
 • textens början
 • andra källor.

Felaktigheter i trycket

Felaktigheter i trycket markerades med [!]. Det används inte numera men behöver inte ändras.

Har titel / Titel / Huvudtitel: Tabel, öfver alla til Sockholm [!] inkomne utländske waror, ...

Konverteringsfel

Vid överflyttningar av SB17-poster från ett MARC-format till ett annat lades delfältet : #b till automatiskt på långa titelcitat. Den informationen har i Libris katalogisering hamnat i Huvudtitel och Övrig titelinformation.

Flytta gärna upp informationen i Övrig titelinformation till Huvudtitel:

Har titel / Titel / Huvudtitel: Tilfälle gör tiufven. Divertissement i en act med vaudeviller. Ärnad at upföras för första gången på hennes kongl. höghets hertiginnans födelse-dag, den 22 martii 1783; men ej upförd förrän d. 8 april samma år på Ulricsdal, i deras majestäters

Har titel / Titel / Övrig titelinformation: och den kongl. famillens öfvervaro. =Anon=. Stockholm, trykt i kongl. tryckeriet, 1783.

Vid överflyttningar av SB17-poster från ett MARC-format till ett annat har den fysiska beskrivningen i flerbandsverk ibland hamnat i delfält 245 #n eller #p. Den informationen har i Libris katalogisering hamnat i Delbeteckning eller Deltitel.

Flytta gärna omfångsuppgiften i Deltitel till egenskapen Omfång:

Har titel / Titel / Huvudtitel: Adalriks och Giöthildas äfwentyr./(Jacob Mörck.) Stockholm, tryckt hos Peter Jöransson Nyström. =1-2. 1742-44.=
Har titel / Titel / Har del / Titeldel / Delbeteckning: [Del 2]
Har titel / Titel / Har del / Titeldel / Deltitel: Andra delen. Åhr 1744. [08], ii462 s.

Förkortningar av ord

Eftersom projektets arbete skulle utmynna i en tryckt bibliografi, med begränsat utrymme, förkortade man många ord. Några kan vara smått obegripliga om du är ovan vid äldre tryck.

Exempel:

 • Undert. = Undertecknad
 • S. impr. = Sine impresso (utan impressum)
 • Approb = Approbatur
 • Imprim. = Imprimatur
 • Gbg/Gbgs (ortnamn i anmärkningar m.m.)
 • Sthlm/Sthlms (ortnamn i anmärkningar m.m.)
 • Dat. = Daterad
 • grek.typer = grekiska typer
 • hebr.typer = hebreiska typer
 • Ref.: = Källa: (anmärkning om källa)
 • Ill. ABC-bok = Illustrerad ABC-bok
 • I ABC-böcker:
  • a = antikva
  • f = fraktur
  • g = gemener
  • v = versaler

Redigeringstecken

Likhetstecken

SB17-projektet skulle resultera i en tryckt bibliografi. Information som lades inom likhetstecken skulle visas kursivt i bibliografin. Dessa anvisningar blev onödiga eftersom den aldrig gavs ut. Likhetstecknen behöver inte rättas.

Titeln är hämtad från planschtitelblad, omslag, rubrik respektive textens början:

 • =(Pl.titelbl.)=
 • =(Omsl.)=
 • =(Rubr.)=
 • =(Text)=

Titel från rubrik:

Har titel / Titel / Huvudtitel: Utdrag af protocollet hållit hos riksens högloflige ständers commission, wid riksdagen i Stockholm then 13 augusti 1756. =(Rubr.)=

Asterisker

En delsiffra som avslutas med en asterisk (3*) visar att ett flerbandsverk eller en serie har avbrutits. Asterisker i den betydelsen används inte numera men ska inte ändras.

Okontrollerade titlar

Psalmböcker var ofta utgivna tillsammans med evangelier och epistlar. SB17-projektet angav då standardiserade titlar för dem som inleddes med "Psalmboken" respektive "Evangelier och epistlar", därefter tryckåret (inte året när verket stadfästes) och tryckorten. Den andra titeln (oftast "Evangelier och epistlar") lades i MARC21-delfältet Biuppslag: Okontrollerad titel (740 #a).

Relation / Relation / Entitet / Verk / Har titel / Titel / Huvudtitel (740 #a): Evangelier och epistlar 1763 Jönköping

Librispraxis för äldre tryck: Du behöver inte ändra dessa okontrollerade titlar men numera anges de i:

 • Har del / Skapa lokal entitet: Verk / Har titel / Titel / Huvudtitel (730 #a)

Upphovsuppgift

Upphovsuppgifter som hämtats från trycket, men inte från titelsidan, placerades inom parentes. Dessa uppgifter kan du låta stå. Numera anges sådana upphovsuppgifter i en anmärkning.

Har titel / Titel / Huvudtitel: In natalem serenissimi principis ac domini, Caroli Friderici, ducis Slesvici-Holsatiae, Stormariae et Dithmarsiae, &c. &c. &c. VIVat. Io. CaroLVs. FrIDerICVs. Vere. AVgVstVs. PrInCeps. HoLsatIae. SLesVICensIsqVe. DVCatVs. (Johannes Brisman)

Författarnamn som saknades i trycket angavs med =Anon=, dvs. anonymt utgiven skrift. Numera upplyser vi om författarnamnet i en anmärkning.

Har titel / Titel / Huvudtitel: Nytt ett och annat i anledning af frågan om academiska jurisdictionen. =Anon=. Upsala hos Palmblad & c. 1823.

Upplageuppgift

När det fanns flera upplagor av en viss titel lade SB17-projektet in en anmärkning om det. Det gör vi inte numera.

Anmärkning / Anmärkning / Benämning: Mer än en upplaga finns.

Utgivningsuppgift

Impressum citerades i referenstiteln inom parentes. Numera anges det i Utgivning men du kan låta SB17-uppgifterna stå.

Har titel / Titel / Huvudtitel: A A B C ... X Y Z. A a b c ... f ff ... (Holmiæ typis direct. Jac. Merckelli MDCCLXI.)

Tryckort och tryckare lades också i normaliserad form i MARC21-formatets delfält 260 #a respektive 260 #f. Dessa uppgifter har hamnat i Utgivning respektive Tillverkning i Libris katalogisering.

Man får träff på de standardiserade namnen Stockholm och Merckell som tryckort respektive tryckare fast det oftast står något annat i trycket (exempelvis Holmiae och Keiser):

Utgivning / Välj typ: Primär utgivning / Plats / Plats / Benämning: Stockholm

Tillverkning / Tillverkning / Agent / Agent / Benämning: Keyser

Om impressum saknades i trycket angav man =S. impr.=. Numera anges sådana uppgifter i Anmärkning eller Utgivning.

Titel från text och impressum saknas:

Har titel / Titel / Huvudtitel: Stockholm, den 24 martii. Lördagen kl. 7 om morgonen. Konungen har haft en någorlunda god natt. ... =(Text.) S. impr.=.

Man angav oftast ingen information alls om tryck- och utgivningsuppgifterna var okända, förutom den obligatoriska tryckårsuppgiften. Numera anger vi [Utgivningsort okänd] respektive [utgivare okänd].

Seriemedlemskap

Vid överflyttningen av SB17-poster från ett format till ett annat har serieuppgifterna ofta hamnat fel, till exempel i Omfång eller Anmärkning. Flytta gärna serieuppgifterna till rätt plats.

Identifikator

Arbetsnoteringar i SB17-poster

Anmärkning

Följande anmärkningar var obligatoriska i SB17-poster:

 • källa
 • tryckstilar
 • periodika som inte ingick i Lundstedt
 • titeluppslag
 • textens början för böcker med intetsägande titlar
 • avvikelser i huvudtiteln mellan delar i flerbandsverk
 • översättare, utgivare, medarbetare etcetera som inte står i referenstiteln
 • pseudonymer
 • konstnärer och gravörer
 • bokförsäljare och försäljningsställen som nämns i annonser
 • imprimatur- eller approbaturuppgifter
 • kungliga privilegier
 • avvikande stater
 • extra titelblad med impressum
 • skillingtryckets första rad
 • illustrationer
 • bibliosegment av självständig karaktär (=bihang)
 • prisuppgifter

Följande anmärkningar var inte obligatoriska men vanliga i SB17-poster:

 • text ovanför referenstiteln när det bedömdes viktigt
 • medarbetare av olika slag som på något väsentligt sätt bidragit till texten eller utgivningen
 • vissa slagord
 • övrigt av intresse för tryckets utgivningshistoria, till exempel hänvisningar till andra böcker, bihang, supplement, upplagor med annan titel
 • dedikationer, främst till svenska personer.

I SB17-poster förekommer prefixet bibt i Anmärkning. Prefixet talar om att man byggde sin beskrivning på ett tillfälligt inlånat kolligatband. Sigeln anger vilket bibliotek som har det exemplar som beskrivningen bygger på. Man kontrollerade inte om trycket fanns i Kungliga biblioteket.

Institution respektive person som ägare:

Exempel 1. Institution som ägare:
Anmärkning / Anmärkning / Benämning:
bibt:U

Exempel 2. Privat ägare:
Anmärkning / Anmärkning / Benämning:
bibt:privat ägo

Omfång

Tanken var att SB17 skulle resultera i en tryckt bibliografi. Information som lades inom likhetstecken skulle visas kursivt i den tryckta bibliografin. Dessa anvisningar blev onödiga eftersom den tryckta bibliografin aldrig gavs ut. Likhetstecknen kan stå kvar.

Omfång: 296 s. =(s. 293-96 opag.)=

Ensiffriga sidangivelser inleddes alltid med en nolla. Det behöver inte ändras.

Omfång: [08] s.

Semikolon användes före uppgifter om planscher, inklistrade vinjetter, annonser, insatsblad och liknande. Det behöver inte ändras. Numera använder vi interpunktionen komma.

I SB17-poster anges planschblad som pl.. Numera benämns de pl.-bl.. En anledning till att SB17-projektet bara skrev pl. var att planschsidor inte existerar under handpresstiden. Därmed kunde inte termen pl. missförstås.

Omfång: 24 s.; [1] pl.

SB17-projektet noterade inte enstaka opaginerade sidor i slutet av en svit. Numera anges den (ISBD 5.1.4.1.5).

Sista paginerade sidan är s. 265. Numera anges det "266 s. (s. 266 opag.)":

Omfång: 266 s.

SB17-projektet lade inte in uppgifter om enstaka blanka sidor i slutet på en svit, endast blanka blad. Numera anges sådana uppgifter inom en parentes.

Sista paginerade sidan är s. 88. Numera anges det "88 s. (s. 88 blank)":

Omfång: 88 s.

Övriga fysiska detaljer

I SB17-poster redovisades förekomsten av illustrationer i Anmärkning med förkortningen Ill.

Mått

I SB17-poster betyder en asterisk framför formatet att man endast sett exemplar på velinpapper (papper utan ränder). Asterisker kan fortfarande användas men det förutsätter att man har tillgång till många exemplar eller har kunskap om trycket.

Omfång: 16 s.
Mått: (*8:o)

Verk

Föredragen titel

SB17-projektet angav standardiserade titlar för vissa typer av material i Verkets titel - utan primär medverkan: Exempel på almanackor, bulletiner, biblar, psalmböcker, evangelier och epistlar.

För konsekvensens skull ska du utforma titeln på samma sätt som i SB17-posterna.

Agenter

Personnamnen är normaliserade men inte enligt nutida regler. Vid sekundärkatalogisering bör du därför alltid kontrollera namnformerna.

Variantformer av för- eller efternamn kan förekomma. Ändra till korrekt namnform och ange gärna variantformerna i en agentpost.

Dödsåret skrevs med två siffror om det inföll samma århundrade som födelseåret, till exempel 1708-63. Ändra gärna till 1708-1763 och skapa en ny agent vid behov.

I samband med levnadsåren finns ibland följande förkortningar som inte används numera. Ändra gärna och skapa ny agent vid behov:

 • e. = efter (e. 1723-1789 innebär att personen föddes efter 1723)
 • f. = före (1723-f. 1789 innebär att personen dog före 1789)
 • l. = levde (1723-l. 1789 innebär att den kunskap man har om personen är att hen levde 1789)

Klassifikationssystem för svenska bibliotek (SAB)

Flerbandsverk

SB17-projektets flerbandsverk har blivit misshandlade i samband med konverteringar mellan olika format. Du kan snygga till dem om du har tid men det är rimligast att låta dem vara. Tidsödande arbete att åtgärda den stora mängden flerbandsverk.

Referenstiteln

Flerbandsverken delades upp i huvud- och delposter. Man lade in övergripande information om flerbandsverket (volymer och utgivningstid) och delbeteckning i Huvudtitel inom likhetstecken. Dessa uppgifter stod inte i trycket utan var tänkta att användas för en tryckt bibliografi.

Den automatgenererade uppgiften Del. lades till i Delbeteckning. Tryckets deltitel eller delbeteckning hamnade i Deltitel.

Har titel / Titel / Huvudtitel: Abderiternas historia af Wieland. Öfversättning. =1-3. 1799-1800=.
Har titel / Titel / Har del / Titeldel / Delbeteckning: [Del 1]
Har titel / Titel / Har del / Titeldel / Deltitel: Första delen.

När huvud- och deltitel var omöjliga att särskilja angavs huvudtiteln i förkortad och något normaliserad form och inom likhetstecken för att markera att citatet inte är korrekt. Titelns början citerades dock alltid exakt som den såg ut i trycket. Den korrekta huvudtiteln citerades sedan för varje del.

Tryckår

Delarnas tryckår lades i År. Vid överflyttning till nuvarande Libris har de uppgifterna hamnat i Datum men startår och slutår har lagts till i posten.

SB17-post:

Utgivning / Utgivning / Datum: 1774 1780 1793

Automatgenererad information:

Utgivning / Primär utgivning / Startår: 1774
Utgivning / Primär utgivning / Slutår: 1793

Bestånd

Beståndspost skapades automatiskt för varje SB17-post. De innehåller inga hyllsignum, bara uppgift om sigeln SB17.

Om Kungliga biblioteket saknade ett exemplar av ett visst tryck eller bara hade ett defekt exemplar, använde man sig av andras exemplar. Man angav sigel för dess ägare.

Exempel 1. Institutioner:

Har komponent / Hyllplacering: U

Uppsala universitetsbibliotek (sigel U) ägde exemplaret som SB17-projektet använde som källa vid katalogiseringen.

Exempel 2. Privatpersoner:

Har komponent / Hyllplacering: privat ägo/private collection

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-07-03
Publicerad:
2024-01-31