Svenskt offentligt tryck -1833 - (SOT)

Svenskt offentligt tryck (även kallat årstrycket), omfattar offentligt tryck utgivet från 1500-talet och fram till 1833.

Om bibliografin

Årstrycket gavs ut i nytryck av Modée och Stiernman under 1700-talet. Det finns även en tidigare tryckt bibliografering av materialet gjord av Nils Herman Quiding från 1865. Quidings bibliografi innehåller dock inte allt material, till exempel är Finlands och Sveriges provinser inte med.

Bibliograferingen i Libris var klar 2004. Den är huvudsakligen baserad på Kungliga bibliotekets samlingar och innehåller det årstryck som gavs ut på riksnivå och Stockholmsförordningar. Länsförordningar ingår inte.

Titlarna är sökbara i Libris deldatabas Äldre svensktryck.

Den här sidan visar på några typiska SOT-uppgifter, hur du uttyder viss information och hur du ska förhålla dig till "konstigheter", det vill säga rätta eller låta stå.

Mer om bibliografin

Bibliografin är huvudsakligen baserad på Kungliga bibliotekets samlingar och innehåller det årstryck som gavs ut på riksnivå och Stockholmsförordningar. Länsförordningar ingår inte. SOT-basen består således av:

  • kungliga förordningar och kungörelser

  • kungörelser från ämbetena (till exempel Kommerskollegium)

  • skrivelser från hovrätterna samt Stockholmsförordningar

  • plakat, instruktioner, taxor, reglementen, resolutioner, påbud och förklaringar.

I basen återfinns bara material som tryckts. Många förordningar som aldrig trycktes återfinns i sammanställningar gjorda av Modée, Stiernman eller Schmedeman.

De första trycken i bibliografin är från 1541. De tidiga trycken finns även som mikrofilm och en del är även digitaliserade. Allt tryck från 1541 till 1632 som finns i KB digitaliserades under 2006. Ett mindre urval 1700-talstryck har också digitaliserats.

Projektet utnyttjade en databas över kungliga förordningar från Göteborgs landsarkiv. De posterna fördes över till Libris och bearbetades av projektet men cirka 3000 obearbetade poster återstår att åtgärda. Många av de posterna var inte årstryck och borde därför inte ha kommit in i bibliografin. Det gäller till exempel länsförordningar och avskrifter från riksregistraturet.

Av de obearbetade trycken kommer ett flertal från Göta, Vasa och Åbo hovrätter, varav cirka 370 stycken från Göta hovrätt. Dessa borde ha bearbetas av projektet men hanns inte med.

Här kan du läsa digitaliseringsprojektets presentation. Texten är från 2006:

"Förbudssveriges" tidiga historia digitaliseras

Svenskt Offentligt Tryck, SOT, mest känt under namnet Årstrycket, är ett samlingsnamn för lagar, förordningar, påbud, dekret, kungörelser, instruktioner, taxor, reglementen med mera som kungen, staten och olika myndigheter utfärdat från Gustav Vasas dagar fram till och med 1833. I första hand handlar det om skatter och förbud, exempelvis beskattning av fönster, förbud för bödeln och den dödsdömde att dricka sig full, och rökförbud på och under Stockholms broar från år 1740.

Forna tiders massmedium…

Årstrycket förekommer oftast i form av enstaka tryckta sidor eller mindre häften, ibland också ritningar och planscher. Dessa tryck distribuerades från myndigheterna till landshövdingarna och kyrkorna där de anslogs eller lästes upp i samband med gudstjänsterna. På så sätt kan man jämföra Årstrycket med dagens massmedier. Inte sällan utnyttjade staten denna kanal i propagandasyfte.

…tillgängligt på Internet under 2007

Det antas allmänt att årstrycket tar sin början 1522, men i själva verket är inget tryck känt före Riksarkivets äldsta exemplar från 1538. Materialet som digitaliseras under 2006 är alla tryck från 1541 till 1632. De finns i KB. Årstrycket är främst av intresse för forskare inom historia i vid mening. Materialet är därför utsatt för hårt slitage och målsättningen är att genom digitalisering öka tillgängligheten och skydda originalen. Årstrycket fram till 1632 kommer att göras tillgängligt via Internet som bildfiler i faksimil under 2007. SOT finns som en egen specialdatabas i Libris och Regina och innehåller sammanlagt 16 893 poster, av vilka 13 416 poster är bibliografiskt bearbetade och resten preliminära.

Librispraxis för äldre tryck

Ändra inte i SOT-poster utan att först kontakta Kungliga biblioteket såvida inte titeln börjar med ett datum, till exempel "1650-12-04 Kongl. majt:s". Alla poster som börjar med ett datum är obearbetade poster och det är tillåtet att åtgärda dem utan att först kontakta KB.

Om en post börjar med ett datum är det troligt att det inte existerar någon tryckt förordning överhuvudtaget men att den ändå finns med i någon av Modées, Stiernmans eller Schmedemans sammanställningar.

Adminmetadata

Bibliografikod

Skapad av

Verk

Föredragen titel

SOT-projektet lade vanligtvis inte in föredragen titel. Det är tillåtet att lägga in föredragna titlar utan att kontakta Kungliga biblioteket.

Medverkan och funktion

SOT-projektet angav institution och datum i Medverkan och funktion. Med hjälp av denna uppgift kan exempelvis Kungliga biblioteket snabbt lokalisera varje enskild skrift i de omfattande, kronologiskt indelade samlingarna.

Medverkan och funktion / Medverkan / Agent / Skapa lokal entitet: välj Jurisdiktion:

Är del av / Skapa lokal entitet: välj Jurisdiktion / Namn: Sverige
Namn på underordnad enhet: Riksdagen
Datum: (1769-07-19)

Ämne

Posterna har indexerats med ämnesord ur Svenska ämnesord. Om utgivningsdatum är känt går det att söka på datumet (till exempel 1810-04-06).

Om posten innehåller ett ämnesord med delfält 650 #2 Quiding bör det trycket finnas i tryck eftersom Quiding utgick ifrån trycken vid sin bibliografering.

Bestånd

Beståndspost skapades automatiskt för varje SOT-post. De innehåller inga hyllsignum, bara uppgift om sigeln SOT.

Exempel SOT-tryck

Exempel SOT-tryckFörstora bilden

Svenskt offentligt tryck, 1690

Här återges exempelbildens text i mer lättläst form.

Förbud för bödlar och dödsdömda att dricka sig för berusade

Wij Gustaf Adolph, Grefwe de la Gardie, Hans Kongl. May:tz Råd ... Och såsom hans kongl. May:tt med miszhag förnummit, att wijd exequerandet på dem, som för sine miszgärningar till döden äro dömde, esomofftast een stor oreeda och förargelse skall sig tilldraga, icke allenast der af, att fångarna med alt förmycket wijn, eller andra starcke drycker blifwa beswärade, och undertijden så försåffade, att dhe sig intet kunna till döden bereeda, mindre någon omsorg om sin siäls saligheet, wijd dödztijman hafwa; vtan och, att skarprättarne jembwäl, sig med dryck så öfwerladda, att dhe icke förmå sina embeten rätteligen der wijd förrätta, hwaraf hans Kongl. May:tt är blefwen förorsakad, des Hof-rätt i nåder anbefalla, att till hämman- och förekommande af sådant, låta giöra den anstaldt, det slijkt otillbörligit öfwerlastande af dryck, må både fångarne och skarprättarne betagas; så är Kongl. Rätten fördenskull worden föranlåten, till underdånigste föllie af sådan hans Kongl. May:tz allernådigste och hälsosamme förordning, af eder begära, det wille i hädan effter så laga, att fångarne icke alt förmycket wijn och starcke drycker tillåtes, såsom och, att skarprättarne wijd starff och näpst, förtages, med öfwerflödig dryck sig till deras embetes wederbörlige förrättande obeqwäme och oskickelige giöra: dragandes derjempte den försorg, att wijd slijke executioner, alltijd een förnufftig man af något anseende, må wara tillstädes, som tillseer, att alt skickeligen och wäl tillgåår. Och wij befalle eder … Gud allzmechtig. Stockholm den 19 november. 1690. Uppå den Kongl. Hoffrättens wägnar/

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-05-21
Publicerad:
2024-01-31